KİRALANANDA MEYDANA GELEN YANGIN NEDENİYLE OLUŞAN ZARARDAN KUSURLU OLAN KİRACININ DA SORUMLU OLACAĞI

Başlatan Özgür KOCA, 10 Nisan 2022, 23:11:19

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
YARGITAY 3. Hukuk Dairesi
2020/9784 E.
2021/2240 K.

MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ... HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasında davalılardan ... hakkındaki davanın kabulüne, davalı ... Hırdavat Ltd.Şti. Hakkındaki davanın reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalılardan ... ile aralarında 01.08.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi bulunduğunu, davalı kiracının taşınmazın kullanımını diğer davalı ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti'ye bıraktığını, davalı şirketin kiralananda işgalci konumunda olduğunu, 23.10.2013 tarihinde çıkan yangın nedeniyle kiralananda zarar meydana geldiğini, tespit edilen zarardan davalılardan ...'un kira sözleşmesi gereği, davalı ... Ltd. Şti'nin işgalci ve haksız fiili işleyen olması nedeniyle, diğer davalı ... şirketinin ise .... Ltd. Şti. lehine sigorta eden sıfatının olması nedeniyle zarardan sorumlu olduklarını belirterek KDV dahil 124.442,80 TL zararın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılardan ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. ve ... vekili; kiracının davalı şirket olduğunu, yangının çıkmasında davalıların bir kusur ya da ihmalinin bulunmadığını, bu durumun resmi ve özel kurumlardan alınan üç ayrı bilirkişi raporuyla sabit olduğunu, yangının elektrik tesisatındaki malzemelerden kaynaklandığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Davalı ... şirketi; davalılardan ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. lehine kiralanan taşınmaz için sigorta poliçesinin düzenlendiğini, yangın tarihinden sonraki bir tarih olan 16.11.2013 tarihinde sigorta priminin tamamının ödendiğini, bu nedenle hasar tarihi itibariyle sigorta teminatının başlamadığını, sonradan ödenen primin sigortalıya iade edilerek poliçenin iptal edildiğini belirterek öncelikle davanın bu sebeple reddine karar verilmesini dilemiştir.

İlk derece mahkemesince, davalılardan ...aleyhine açılmış olan davanın ayrılarak yeni bir esasa kaydedilmesine, davalılardan ... aleyhine açılmış olan davanın kabulü ile 124.442,00 TL alacağın 23/10/2013 tarihinden itibaren başlayacak avans faizi ile birlikte tahsiline, davalı ... Hırdavat Ltd. Şti. aleyhine açılmış olan davanın ise taraflar arasında kira ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge adliye mahkemesince, davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı bilgi ve belgelere, özellikle temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davalılardan ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. aleyhine açılmış olan davanın reddine dair hükme ilişkin temyiz talebine gelince;

Davacı ile davalılardan ... arasında 01.08.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı ve sözleşmeye konu kiralananın diğer davalı ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanıldığı hususunda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

6098 sayılı T.B.K.nun 49. (B.K.nun 41.) ve devamı maddelerinde haksız fiilden kaynaklı sorumluluk hali düzenlenmiştir. Buna göre, kiralananda çıkan yangının kiralananı kullanan davalı şirketin kusurundan kaynaklandığı bilirkişi raporu ile tespit edildiğine göre, kiralananı kullanan davalı şirketin ortaya çıkan zarardan haksız fiil hükümleri gereği kiracı ile birlikte sorumlu olduğunun kabulü gerekir.

O halde mahkemece; tespit edilen zararın davalılardan ... Hırdavat Mak. Nak. İnş. Otom. ve Tem. Tic. Ltd. Şti. ile davalı kiracıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken kiralananı kullanan şirket hakkındaki davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nun 373/1 maddesi uyarınca temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, aynı Kanunun 371. maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (7)