SGK Müdürlüğünce Konulan Hacze Karşı Şikayet Vergi Mahkemelerine Yapılır

Başlatan Özgür KOCA, 15 Haziran 2022, 01:22:13

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
12. Hukuk Dairesi         2012/16333 E.  ,  2012/34836 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra mahkemeleri, İİK.nun 4.maddesi gereğince icra müdürlüğü işlemlerine karşı yapılan itiraz ve şikayetleri incelemeyle görevlidir. Dava ise, SSK Müdürlüğünce, sigorta priminin tahsili amacıyla 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takip nedeniyle haczin kaldırılmasına ilişkindir. Bu itibarla şikayet konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü'nce konulan haciz işlemi olup, idari işlem niteliğindedir. Bu haciz işlemine karşı şikayet ise 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre vergi mahkemelerine yapılır ve bu mahkemelerce karara bağlanır.

O halde, mahkemece, istemin yargı yolu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken başvurunun esasının incelenerek reddi yönünde hüküm tesisi doğru değilse de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru kararın onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 21,15 TL onama harcı temyiz edenden alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)