Yetkisizlik kararı üzerine 2 hafta içinde dosyanın gönderilmesi gerektiği

Başlatan Deniz034, 07 Eylül 2017, 00:26:06

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Deniz034
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Esas: 2016/12534, Karar: 2017/4457 İçtihat

Somut olayda borçlunun, süresinde yetki itirazında bulunması üzerine icra mahkemesince yetki itirazının kabulüne ve karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş, alacaklı vekili ise HMK m.20'de öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra dosyanın yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesini talep etmiş olmakla; icra mahkemesinin, kamu düzeni ile ilgili olan HMK m.20 uyarınca re'sen takibin açılmamış sayılmasına karar vermesi gerekirken, işin esasını inceleyerek borca itirazı redde karar vermesi isabetsizdir.   
(Karar Tarihi : 23.03.2017)
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ___ tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda, borca itiraz ettiği, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmüştür.

HMK'nun 20. maddesi gereğince; görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda, alacaklı tarafından yetkisiz ___ 7. İcra Müdürlüğü'nde takibe başlandığı, borçlunun süresinde yetki itirazında bulunması üzerine, ___ 8. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 09/12/2014 tarih ve 2014/1333 Esas-2014/1169 Karar sayılı ilamı ile yetki itirazının kabulüne, ___ İcra Müdürlüğü'nün yetkili olduğuna, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın yetkili ___ İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesine, tarafların yüzüne karşı 09/12/2014 tarihinde karar verildiği, tarafların temyiz etmemesi üzerine kararın 22/12/2014 tarihinde kesinleştiği, alacaklı vekilinin ise HMK'nun 20. maddesinde öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra 01/06/2015 tarihinde ___ 7. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak dosyanın yetkili ___ İcra Müdürlüğü'ne gönderilmesini talep ettiği görülmüştür.

O halde mahkemece, kamu düzeni ile ilgili olan HMK'nun 20. maddesi uyarınca re'sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR : Borçlunun temyiz isteminin kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca re'sen (BOZULMASINA), bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Mevzuat Hükmü : İcra ve İflas Kanunu MADDE 50 :(Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.

Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. icra mahkemesi tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.

İki icra mahkemesi arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

avatar_IŞIKDEMİR
peki böyle bir durumda icra dairesi re'sen takip dosyasını işlemden kaldıracak mı? iki haftalık sürenin geçirildiğine ilişkin borçludan itiraz mı gelmesi gerekir?
above us only sky...

Benzer Konular (10)

848

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2478