herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez

Başlatan Deniz034, 01 Ekim 2020, 15:44:38

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Deniz034
12. Hukuk Dairesi         2019/134 E.  ,  2020/256 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesi'nce verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi ihale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; ortaklığın giderilmesi suretiyle yapılan 12/10/2016 tarihli ihalede, şikayete konu taşınmazı aldığını, taşınmaz satışından KDV, Damga Vergisi ve Tapu alım satım harcı alınmaması gerektiğini ileri sürerek bu yöndeki talebinin reddine dair 19/01/2017 tarihli müdürlük işleminin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulü ile şikayetçi tarafından ödenen KDV, damga vergisi ve tapu harcının iadesine karar verildiği, karara karşı davalı Gelir İdaresi Başkanlığınca istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
Somut olayda, ihale konusu taşınmaza ilişkin KDV oranının %18 olduğu, Damga vergisi ve Tapu harcının ihale alıcısından alınacağı belirtilerek satış kararı doğrultusunda gerekli yerlerde ve vasıtalarla ilan edildiği, İİK'nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal sürede KDV oranı, Damga vergisi ve Tapu harcının şikayet konusu yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi ihale alıcısı, ihale şartlarını bilerek ihaleye girmiş ve ihale konusu taşınmazı 12/10/2016 tarihinde sürdüğü pey ile almıştır. Söz konusu taşınmaz ihalesi kesinleştikten sonra ihale alıcısı 25/10/2016 tarihinde damga vergisi ve %18 oranında KDV ödemiştir.
Buna göre; herkes için kesinleşmiş olan "ihale şartları" çerçevesinde yapılan ihaleden sonra taşınmaz bedeline KDV, damga vergisi ve tapu harcı uygulanmaması talebinin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceğinin kabulü gerekir.
O halde, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin kabulü yönünde hüküm tesisi ve kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nce başvurunun esastan reddine karar verilmesi, isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Gelir İdaresi Başkanlığının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nin 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemes..... Hukuk Dairesinin 22/10/2018 tarih ve 2018/420 E.- 2018/1646 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 05/10/2017 tarih ve 2017/86 E. - 2017/1051 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 15/01/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

Benzer Konular (10)