YENİ MADEN KANUNUNUN İCRA DAİRELERİNİ İLGİLENDİREN MADDELERİ(11/09/2014) GÜNCEL

Başlatan By-leyl-i Lal, 23 Eylül 2014, 22:08:18

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_By-leyl-i Lal
Maden Kanunundaki Son Değişikliklerden Sonraki güncel icra dairelerini
ilgilendiren maddeleri:

Cevherlerin rehni:
Madde 39 – Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, (...) ve işletme ruhsat
sahibinin Genel Müdürlüğe yazılı müracaatları üzerine bildirildiği
şahıslara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline
kaydedilir. (1)
Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların
yazılı muvafakatı ile mümkündür.
Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte
belirtilir.
Haciz ve ihtiyati tedbir:
Madde 40 – Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve
galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan
her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi
cevherin kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik
işletme malzemesinin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir
konulamaz.
Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1 inci fıkrada yazılı tesis,
vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu
cevherlerin bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir
konulabilir. Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır.
Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 43 üncü maddede yazılı usule
tabidir.
Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısıyla madenin faaliyetine müdahale
edilemeyeceği:
Madde 41 – Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını ve
cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gerekse bunların
icraen satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icra dairesince
madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de
edilemez.
İpotek ve kapsamı:
Madde 42 – Maden (...)işletme ruhsat sahibinin maden için yapmış olduğu
borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için maden üzerinde
bir veya müteaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. (2)
İpotekli takyit edilmiş (...)işletme ruhsatının alanlarında değişiklik
olduğu takdirde mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden
ita edilen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla devam eder. (2)
(...)işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil eden 40 ıncı maddenin birinci
fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi
ipoteğin şümulune girer. (2)
Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez.
İpotek alacaklısı, maden (...) işletme ruhsatı ile kül teşkil eden ve tapu
sicilinde kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde, (...)işletme ruhsat
sahibinin tasarruflarına mani olmak için umumi hükümler dairesinde tapu
siciline şerh verilmesini isteyebilir. (2)
Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33 üncü maddenin
birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye
inhisar eder.
Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur.
İpoteğin paraya çevrilmesi:
Madde 43 – İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyet kesbetmiş
olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği
maden (...) işletme ruhsatını genel hükümler dairesinde sattırabilir. (2)
–––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada yer alan "ön işletme" ibaresi, 26/5/2004 tarihli ve 5177
sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış,aynı Kanunun 37
nci maddesi ile de "ilgili daireye" ibaresi, "Genel Müdürlüğe"olarak
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkralarda yer alan "ön işletme ve" ibareleri, 26/5/2004 tarihli ve
5177 sayılı Kanu nun 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Maden (...)işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hakkın
iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lazımdır. Talip bu
şartları haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra
dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. (1)
Satışın neticesi icra dairesi tarafından Bakanlığa bildirilir. Keyfiyet
madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi
bu surette tekemmül eder.
Şahsi mesuliyet:
Madde 44 – Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden (...)işletme
ruhsat sahibi şahsen de mesuldür. (1)
İpotekle takyit edilmiş bir maden (...)işletme ruhsatının ahara devri
halinde, bu hakkı devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule
gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek de aynen baki
kalır. (1)
Ancak, maden (...)işletme ruhsatını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş
olan borcu da şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfiyetin
Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki
borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde (...)
işletme ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. (1)
Medeni Kanunu atıf:
Gülüşlerim yüregimin sessiz cıglıklarının imzasıdır..Elinde ne varsa hayata dair,ötesi hiçbir şey ya da vesair...Hani demiş ya şair: Mutluluğu sende bulan senindir; ötesi misafir...
BY-KA-DE-ME

Benzer Konular (10)