Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. Rehne konu araç bulunamayıp satışı yapılmadan rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği
 2. ihtiyati haciz takibe konulursa
 3. Ölü anne baba
 4. İtiraz üzerine durdurulan takipte yeni ödeme emri tebliği
 5. İcralık araç hk.
 6. Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen birine ödeme emri tebliğ edilmesi mümkün değildir
 7. İcra takibi, takip talebinin icra müdürlüğüne sunulması ve harcının yatıtırılması ile başlar
 8. Sakal kesme zorunluluğunun üst hukuk normlarına uygun olmadığı
 9. HARÇ İADESİ
 10. icra daireleri tarafından yakalanan araçlara ilişkin yediemin tarafından doldurulması istenen bilgi
 11. icra dairelerinin mevcut durumu
 12. sıra cetvelinde ilk sıradaki kamu alacağına ödeme yaparken tahsil harcı gerekir mi
 13. ölü hakkındaki ipotek takibi
 14. (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE RETRO BİLİŞİM HİZMETLERİ
 15. tüketici hakem heyetince İcra Müdürlüğünün dosyasında borcu olmadığına karar vermiş
 16. Menfi tespit davasının reddi hâlinde ilam (İİK m. 36 ve HUMK m. 443/1 anlamında) eda hükmü içermez
 17. Mahkeme ara kararlarının ilam niteliğinde olmadığı
 18. Senet aslının takip başlatılırken icra dairesine ibraz edilmemesi
 19. Alacağın devri kendisine bildirilmeyen borçlunun önceki alacaklıya ödeme yapması
 20. Yetkisiz icra dairesi nezdinde yapılan temlikin geçersiz olduğu
 21. HACİZ NAKİL
 22. itiraz nedeni ile duran dosyada tahliye kararı geldi.
 23. sıra cetveli düzenleme yetkisi
 24. borçlu il sağlık müdürlüğü nün araçlarına haciz konulur mu alacaklı talepte bulundu
 25. İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN
 26. Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi
 27. İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir
 28. İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası
 29. TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği
 30. İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır
 31. Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir
 32. Feragatten dönmenin mümkün olmadığı
 33. İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ
 34. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz
 35. Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz
 36. Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu
 37. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 38. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 39. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 40. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
 41. USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği
 42. Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı
 43. Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi
 44. Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı
 45. Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu
 46. İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması
 47. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz
 48. Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine...
 49. Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi
 50. Kiranın Ödenme Zamanı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal