Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz
 2. Tasarrufun İptali Davasında 2. Sırada Konulan İhtiyati Haczin İlk İhtiyati Hacze Önceliği
 3. İhale alıcısı üçüncü kişiden tellaliye ücretinin alınması hukuka aykırıdır
 4. Tasarrufun iptali kararı sonrası sıra cetveli ve garameten paylaştırma
 5. Ayni hak ile şahsi hakkın karşılaştığı durumlarda ayni hakka üstünlük tanımak gerektiği
 6. İhalenin başlangıç ve bitiş arasının 5 dk olması ihaleye katılımı azaltmaz
 7. İhaleye katılım için teminat bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği
 8. Satış ilanı ile ihale tarihi arasında bir aydan az süre bulunması ihalenin feshini gerektirir
 9. Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir
 10. Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği
 11. Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği
 12. Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi
 13. Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı
 14. İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur
 15. Tasarrufun iptali nedeniyle sadece tasarrufun iptal edildiği taşınmaz yönünden satış yetkisi verilir
 16. İhalenin feshi halinde alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi
 17. Tescilden sonra ihalenin feshi davası açılması tahliye ve teslime engel değildir
 18. Ana taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı ya da projenin olmaması
 19. Ticari hat satışı
 20. İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı
 21. Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı
 22. İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü
 23. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı
 24. Süresinde itiraz edilmesine rağmen takibe devam edilerek haciz ve satış yapılması..
 25. İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 26. Rehin veya İpotek ile Temin Edilmiş Alacaklarla İlgili Yargı Kararları
 27. İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları
 28. İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği
 29. Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
 30. Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma
 31. İhaleye konu malın teslim edilememesi
 32. Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı
 33. Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep
 34. BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.
 35. Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler
 36. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. md. kapsamındaki tahliyeye engel değildir
 37. Borçlu İhaleye Giremez
 38. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 39. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 40. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 41. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
 42. İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...
 43. İlanen Tebliğe Dair İlan Suretinin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerde de Asılması Gerektiği
 44. Açık Artırma Tutanağında Bulunması Zorunlu Olmayan İbareler
 45. Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılamaz
 46. İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetler Satış Talebine Engel Değildir
 47. IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması
 48. İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı
 49. Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi
 50. İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal