Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. Haricen tahsil/feragat beyanı dosya alacağına haciz koyan alacaklının haklarını etkilemez
 2. 6 aylık süre zarfında İİK'nun 120/2.md.si gereğince yetki belgesi alınmazsa haciz kalkar
 3. Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararının infazı asıl icra dosyasından istenir
 4. 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi GEREĞİ DURMA SÜRESİNİN KIYMET TAKDİRİ SÜRESİNE ETKİSİ HK.
 5. Suç eşyası olarak emniyet ekiplerince özel otoparka çekilen aracın yediemin ücreti ödenmeden teslimi
 6. Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi
 7. Muhafaza masrafları karşılanmazsa muhafaza talebi reddedilir
 8. İcra Müdürünün Yedieminle Birlikte Müteselsilen Sorumluluğu
 9. Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir
 10. Tüzel kişiliği bulunmadığ halde para ödeme yetkisi bulunan kurumların haczi koyması gerektiği
 11. İcra Müdürlüğünün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur
 12. Haciz mahallinde haciz amacı dışında başka bir amaçla kilitli yerlerin açılamayacağı
 13. 15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı
 14. Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz
 15. Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi
 16. Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği
 17. Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir
 18. Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu
 19. Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali
 20. Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati
 21. BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ SORGULANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİSİ İCRA DAİRESİNDE OLMADIĞI
 22. HACİZ TALEBİNİN KABULÜNÜN TUTANAĞA YAZILDIĞI TARİH HACİZ TARİHİDİR
 23. Teminatın serbest kalması halinde haczi
 24. İcra memurunun tapuya muvafakat yazısı gönderme yetkisi bulunmamaktadır
 25. İhtiyati haciz kararının 10 günlük sürede infazının istenmesi
 26. Tahliye işleminde üçüncü kişi sayılmayanlar
 27. Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz
 28. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır
 29. Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı
 30. Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir
 31. Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği
 32. Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi
 33. Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı
 34. Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı
 35. 5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği
 36. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 37. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 38. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 39. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 40. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 41. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 42. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 43. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 44. Haczedilen malların idaresi
 45. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri
 46. Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi
 47. İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları
 48. İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği
 49. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 50. Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal