Gönderen Konu: Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği  (Okunma sayısı 1161 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
KAYSERİ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO   : 2021/207
KARAR NO   : 2021/215----

Davacılar vekili dava dilekçesinde özetle; İİK'nun 128/a-2 maddesinde öngörülen iki yıllık taşınmazın kıymet takdiri süresinin satış tarihi itibariyle geçmiş olduğunu, tebligatların yetkisiz kişilere yapıldığı, yapılan ve tahsil edilen paraların borçtan düşülmeyerek oldukça kıymetli yerlerin yerel gazetede ilan edildiğini, ihaleye katılımların çok düşük olduğunu ve ihaleye girecek kişilerin bir şekilde engellendiğini, ayrıca tebligat yapılan avukatın vefat ettiğini, satış talebinin öngörülen süre içerisinde yapılmadığını bu nedenlerle ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.

----

Dairemizce yapılan değerlendirmede; Davalı alacaklı banka tarafından davacı borçlular aleyhine Konya **. İcra Dairesi'nin 2018/*** esas sayılı takip dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapıldığı, takibin kesinleştiği, taşınmazlar üzerinde kıymet takdirinin (yerel mahkeme kararına göre kıymet takdiri için 29.06.2018 tarihinde keşif yapıldığı, 12.07.2018 tarihli bilirkişi raporu düzenlendiği) yapılarak 26/08/2020 tarihinde ihalelerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

----

Davalı ihale alıcısı İ. Ö. vekilinin istinaf başvurusu yönünden; İlk derece mahkemesince 06/11/2020 tarihinde davalı vekilinin yüzüne karşı tefhimle hüküm kurulmuş, davalı vekili tarafından tefhimden itibaren 10 günlük süreden sonra 17/12/2020 tarihinde harç yatırılarak istinaf başvurusunda bulunduğundan istinaf kanun yoluna başvurma talebinin süre yönünden reddi ile İİK'nun 363-365/1-3 maddeleri gereğince kesin olarak karar verilmiştir.

----

Dairemizce,  kamu düzenine aykırılık halleri re'sen gözetilmesi gerektiğinden bu hususlar yönünden ayrı ayrı  incelendiğinde; İcra dosyasında icra emrinin takip talebine uygun olduğu, İcra müdürlüğünce açık artırma ilanının kesinleşen kıymet takdir raporuna uygun olarak hazırlandığı, satış ilanında taşınmaza ait tüm niteliklerin açıkça belirtildiği, taraf teşkilinin tam olarak sağlandığı, satış ilanında herhangi bir eksiklik bulunmadığı, e-portal satış yayın bilgisinin bulunduğu, taşınmazların covid-19 salgın hastalık nedeniyle ertelenen süreler ilave edilmek suretiyle kıymet takdirinden itibaren 2 yıllık sürede ihale edildiği, ihalenin satış ilanında belirtilen saat ve yerde yapıldığı, gazete satış ilanının açık arttırmadan bir ay önce yapıldığı,  açık arttırma tutanağının yasanın aradığı tüm şartları içerdiği, satış ilanında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı, taşınmazlardan biri hariç İİK.'nın 129 maddesi uyarınca ihale bedelinin taşınmazın muhammen bedelinin yüzde ellisi ile paraya çevirme ve paraların paylaştırma masraflarını karşıladığı, davacı borçlu B.Ç.'e ait N*** M***, F*** Köyü, 3**ada, ** parseldeki 30.000,00 TL  taşınmazın muhammen bedelinin %50'sini ve satış  giderlerinin (30.000,00 TL/2 =15.000,00 aynı gün ihalesi yapılan diğer taşınmazlarla birlikte satış masrafının 7.932,94 TL olduğu,  bu taşınmaza ilişkin masrafın 1/6'sına tekabül eden miktarın 1.322,15 TL) olduğu ve ihalenin 16.322,15 TL üzerinde yapılması gerekirken 15.330,00 TL ile yapılmak suretiyle ihale masraflarını karşılamadığı ayrıca borçlulara 12/06/2018 tarihinde icra emrinin gönderildiği, icra emrinin gönderilmesinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde ihaleye konu taşınmazların satışının istenmesi gerekirken 09/01/2020 tarihinde satışların istenildiği dikkate alındığında satış talebinin süresi içerisinde yapılmadığı anlaşılmış olup tüm taşınmazların ihalesinin feshine ilişkin kararın yerinde olduğu anlaşılmakla usul ve yasaya uygun olduğu tespit edilen karara karşı istinaf sebepleri yerinde bulunmadığından aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Dosya kapsamı, delil durumu ve istinafa konu yapılan N*** İcra Hukuk Mahkemesinin 06/11/2020 tarih ve 2020/*** Esas - 2020/*** Karar sayılı kararının incelemesinde, istinaf başvuru sebepleri ve gerekçesi gösterilmediğinden davacılar vekilince yapılan istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2-Davalı ihale alıcısı İ. Ö. vekilinin N*** İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/*** Esas 2020/*** Karar sayılı kararına karşı istinaf kanun yoluna başvuru talebinin süre yönüyle USULDEN REDDİNE,

3-İnceleme konusu karar usul ve yasaya uygun olup, davalı **** Bankası A.Ş. vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32