Gönderen Konu: Tasarrufun İptali Davasında 2. Sırada Konulan İhtiyati Haczin İlk İhtiyati Hacze Önceliği  (Okunma sayısı 894 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY   
23. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2017/3142
KARAR NO   : 2020/3814   


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın esastan reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Şikayetçi vekili, borçlu aleyhine tasarrufun iptali davası açtıklarını, davanın henüz sonuçlanmadığını, borçluya ait taşınmazlara 26.04.2013 tarihinde ihtiyati haciz konulduğunu, şikayet olunanın açmış olduğu tasarrufun iptali davasında ihtiyati haczin 02.10.2013 tarihli olduğu, taşınmazların satıldığı ihale bedelinin tamamının şikayet olunan dosyasına ödendiğini, müvekkilin açtığı tasarrufun iptali davasının lehlerine sonuçlanabileceğini, bu nedenle davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, ileri sürerek  sıra cetvelinin iptaline ve devam eden tasarrufun iptali davasının bekletici mesele yapılmasına karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir. 

Şikayet olunan vekili, müvekkilinin açtığı tasarrufun iptali davasının kabulle sonuçlandığını ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğünü, şikayetçinin açtığı tasarrufun iptali davasının sonuçlanmadığını, ihtiyati haczin kesin hacze dönüşmediğini, sıra cetvelinin doğru olduğunu  savunarak   şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu dosya kapsamına göre; şikayet olunanın satışa konu taşınmazlar için açılan tasarrufun iptali davası 17.03.2015 tarihinde  kabulle sonuçlandığı ve ihtiyati haczin kesinleştiği ve şikayetçi dosyasından konulan ihtiyati  haczin önüne geçtiğinden sıra cetvelinin usulüne uygun olduğu gerekçesiyle  şikayetin reddine karar verilmiştir. Karara karşı şikayet olunan  vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Ankara  Bölge Adliye Mahkemesince şikayet olunana  sıra cetvelinde öncelik verilmesine ilişkin  ilk derece mahkemesinin kararının  doğru olduğu  şikayetçi dosyalarında şikayet edilenin takip tarihi olan 14.05.2013 tarihinden önce alınmış bir haciz vesikası bulunmadığı, bu nedenle hacze iştirak koşullarının da oluşmadığına ilişkin  ilk derece mahkemesince, bir tespit ve değerlendirmeye yer verilmemiş olması doğru olmamış, bu tespit ve değerlendirmeler de gerekçeye eklenmek suretiyle değiştirilerek yeniden esas hakkında karar verilmiştir.

Kararı şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin tüm temyiz sebepleri yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi kararına ilişkin şikayetçi vekilinin tüm temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğininde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 25.11.2020 tarihinde  kesin olarak oy birliği ile karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32