Gönderen Konu: İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz  (Okunma sayısı 866 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           
                                                                        

ESAS NO   : 2021/4593
KARAR NO   : 2021/6288   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
 
İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, borçlu şirket vekilinin, takibin iptali taleplerinin reddine ilişkin icra mahkemesi kararının istinaf edildiğini, karar istinaf aşamasında iken ihale yapılamayacağını ileri sürerek 14/09/2020 tarihli taşınmaz ihalesinin feshini talep ettiği, İlk Derece Mahkmesince; istemin reddine ve borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkmesince; İlk Dercece  Mahkmesi kararının kaldırılmasına, zarar unsuru oluşmadığı gerekçesiyle davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine, borçlu aleyhine para cezası tayinine yer olmadığına karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Buna göre, takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. Bu husus mahkemece de re'sen dikkate alınmalıdır.

Öte yandan, İİK'nun 149/a-2. maddesine göre, icra mahkemesinin geri bırakılma isteminin reddine ilişkin kararını istinaf eden borçlu veya üçüncü kişi takip konusu alacağın yüzde onbeşi nispetinde teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Ancak istem, icranın geri bırakılması değil de İİK'nun 16-18. maddeleri kapsamında şikayet ise genel kural olan İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca istinaf istemi satışı durduracaktır.


Somut olayda takibin türü ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip olup, borçluya 6 örnek icra emri gönderilmek sureti ile takibe devam edildiği, borçlu tarafından 15/04/2019 tarihinde takibin iptali isteminde bulunulduğu, Eskişehir 2. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından  21/05/2019 tarih, 2019/355 E. - 2019/488 K. sayılı karar ile istemin reddine karar verildiği,  kararın  10/09/2019 tarihinde borçlu tarafından istinaf edildiği, bu arada ihalenin 14/09/2020 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince, Eskişehir 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 21/05/2019 tarih, 2019/355 E. - 2019/488 K. sayılı kararının ihale tarihinde istinaf incelemesinde olup olmadığı  tespit edilerek, ilgili dosyaya ilişkin olarak talebin ve istinaf konusunun takibin iptaline yönelik şikayet mi yoksa icranın geri bırakılması talebi mi olduğu değerlendirilip, şikayetçi borçlunun ihalenin feshi istemi hakkında oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu husus hiç değerlendirilmeden, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.   

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile, Ankara  Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 27/01/2021 tarih, 2020/2604 E. - 2021/236 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,  10/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.    

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32