Gönderen Konu: Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu  (Okunma sayısı 10898 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2497
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi                                                                           

ESAS NO   : 2014/35308
KARAR NO: 2015/10275   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.G. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Somut olayda, alacaklının icra mahkemesine başvurusu üzerine itirazın kaldırılması istemi  kısmen kabul edilip kısmen reddedildiğine ve borçlu da yargılamada kendisini vekille temsil ettirdiğine göre; borçlu yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu hususta karar verilmemesi doğru olmadığı gibi; yargılama giderlerinin itirazın kaldırılması talebinin  kabul ve red oranına göre taraflar arasında bölüştürülmesi yerine tamamının  borçlu üzerinde bırakılması da  isabetsizdir.

Öte yandan, borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü 6001 sayılı Kanun'un 12/2. maddesi gereğince harçtan muaf olduğu halde borçlu idare aleyhine harca hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ab111072

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 21
 • Tşk.Sayısı: 2
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
« Yanıtla #1 : 03 Şubat 2016, 16:37:24 »
KARAYOLLARI tahsil harcından kısmen muaf (Genel bütçeli idareler arasında değilse de 6001 sayılı kuruluş yasasında muaflık var bu da hakılık şartına bağlanmış, borçlu olduğu dosyalarda borç ödenirken harç alınacak, takip açarken başvuru harcı alınmaz isede sonradan borçudan alınır.) Cezaevi Harcı alınacak

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2497
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
« Yanıtla #2 : 03 Şubat 2016, 19:13:03 »
KGM'nin harçtan muaf olması; haklılığına değil 6001 Sayılı Kanun kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemlere bağlanmıştır. Yargı harçlarının haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline karar verilir hükmünü haksız olması durumunda harçtan sorumlu olur şeklinde yorumlamak yanlış olmaz mı ?


6001 SK'nın 12/2.maddesi: "Genel Müdürlük; bu Kanun kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının Genel Müdürlüğün haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir."


Maddede Genel Müdürlüğün bu kanun kapsamında yani Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden her türlü harçtan muaf olduğu belirtilmiş, maddede borçlu ya da alacaklı ayrımı yok, haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsil edilir denmiş ancak haksız olması halinde Genel Müdürlükten tahsil edilir denmemiş. Takibe konu borcun kaynağının bu Kanun kapsamındaki işlemle ilgili doğması halinde harç alınıp alınmayacağı hususunun değerlendirilmesinde borçlu ya da alacaklı ayrımı yapılması yanlış olmaz mı peki... Zira Karayolları Genel Müdürlüğünün 6001 SK'nın 4.maddesine bakıldığında baya geniş görev ve yetkileri var, neredeyse tüm dava ve takipler bu görevleriyle ilgili...


Karayolları Genel Müdürlüğünden harç alınacağına ilişkin herhangi bir yargıtay kararına rastlamadım varsa paylaşabilir misiniz ?

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2497
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
« Yanıtla #3 : 24 Şubat 2021, 12:11:23 »
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2019/10253
KARAR NO   : 2019/14491   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı vekili, icra mahkemesine başvurusunda; borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harç ve vergi dışındaki dosya borcunu İcra Müdürlüğü'ne ödediğini, ancak reddiyat işlemi esnasında borçlunun harçtan muaf olmasına rağmen tahsil harcı kesilerek müvekkiline eksik ödeme yapıldığını ileri sürerek reddiyat işleminin iptalini ve kesilen harcın müvekkiline iadesini istemiştir. Mahkemece, borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün özel bütçeye dahil olması sebebiyle harçtan muaf olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesi üzere, karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/b maddesine göre, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 15. maddesi ise, kanunda tersine hüküm bulunmadıkça, bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğunu, bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağını öngörmektedir.

Harçlar Kanunu'nun 32. maddesine göre, ilgilisi tarafından ödenmeyen harçları diğer taraf ödeyebilir ve ödenen bu para sonuçta ayrıca bir isteğe gerek olmaksızın hükümde nazara alınır.

Değinilen bu Kanun hükümlerine göre, tahsil harcının sorumlusu daima borçludur (İcra ve İflas Kanunu, md.15). Bu harcın, Kanun (492 sayılı Harçlar Kanunu, md.28/b) gereği icra dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilmesi, sorumlusunun borçlu olduğu yönündeki düzenleme bakımından sonuca etkili değildir; borçlunun söz konusu sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Borçlunun borcu, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam hakkı vardır. Yani, alacaklı, gerçekte borçlunun sorumluluğu altında bulunan ve ancak yatırılan paradan kesilen tahsil harcını borçludan alma hakkına sahiptir. Zaten alacağın tamamı karşılanana kadar tahsilata devam edilir.

Ancak, somut olayda borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü olup, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12/2. maddesi gereğince harçtan muaftır. Bu nedenle, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan İcra Dairesi'nce tahsil harcı kesilemez.

O halde, Mahkeme'ce şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32