Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV

Başlatan Özgür KOCA, 18 Ağustos 2015, 19:05:17

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Sayı: B.07.0.GEL.0.55-5516-243/03862
Tarih: 03/02/1997


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH :03.02.1997
SAYI :B.07.0.GEL.0.55-5516-243/03862

KONU :Gümrük sahasında bulunan ve
kira borcu nedeniyle haczedilen
malların yine gümrük sahasında
müzayede suretiyle satışının
K.D.V.'den istisna olması gerektiği hk.


EDİRNE VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ: 24.1.1997 gün ve B.07.4.DEF.O.22.10/KDV.l2.2/439 sayılı yazınız.


İlgi yazınız ve ekleri incelenmiş olup, Edirne Kapıkule Gümrük Sahasında bulunan bir satış mağazasına ait kira borcu nedeniyle haczedilen gümrüklenmiş malların yine gümrük sahası içerisinde faaliyet gösteren mağazalara müzayede suretiyle satışının Katma Değer Vergisi Kanununun 16/1-c maddesi hükmü gereğince katma değer vergisinden istisna olması gerektiğine ilişkin Defterdarlığınız görüşü Bakanlığımızca da uygun bulunmuştur.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
Daire Başkanı
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

S

A
GÜMRÜTEKİ MAL KDVYE TABİDİR YAZISI

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)Sayı

:

13649056-2011-KDV-ÖZE-19-53

23/07/2013

Konu

:

Pazarlık usulü taşınmaz satışında

KDV uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekleri incelenmiş olup, vesayet altına alınan (kısıtlı) bir kişiye ait taşınmazın; vasinin talebi üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince kısıtlının menfaatlerine uygun görülmesi halinde pazarlık usulü satışına izin verildiğinden bahisle, Asliye Hukuk Mahkemesinin de onaması sonucu mahkeme yazı işleri müdürü tarafından satış memuru sıfatı ile yapılacak kısıtlıya ait taşınmaz satışının, müzayede mahallinde olmadığı ileri sürülerek, katma değer vergisine tabi olup olmadığı hakkında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar" başlıklı bölümünde cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışların KDV ye tabi tutulacağı, verginin mükellefinin satışları düzenleyen resmi özel ve resmi kuruluşlar olduğu, bu satışlarda vergiyi doğuran olayın satışın yapıldığı tarihte vuku bulduğu belirtilmiştir.

Buna göre, mahkeme satış memurluklarınca yapılan satışlar, müzayede mahallinde yapılan satışlar olarak değerlendirilmekte olup, müzayedeye ayrılmış yerde yapılıp yapılmadığına, cebri veya ihtiyari olup olmadığına bakılmaksızın katma değer vergisine tabi tutulmaktadır.

Öte yandan, Türk Medeni Kanununun;

- 25 inci maddesinde, vesayet altındaki kişiye ait malların satışında açık artırmanın esas olduğu, ancak satışa çıkarılacak malların özel durumları, nitelikleri veya değerlerinin azlığı göz önüne alınarak taşınırlarda vesayet makamı, taşınmazlarda ise vesayet makamı karar verdikten sonra denetim makamının pazarlıkla satışa karar verebileceği,

- 27 inci maddesinde, pazarlıkla satışın vesayet makamının gözetimi altında ve bu işle görevlendirdiği memur tarafından vasi de hazır bulunması sonucu yapılacağı,

hükme bağlanmıştır.

Türk Medeni Kanununun 27 inci maddesi hükmü uyarınca vesayet makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla izin verilen satış işlemleri gerçekte kısıtlı ve alıcılar arasındaki pazarlıkla gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu satış işlemlerinde mahkeme satışın tarafı değil sadece alıcılar ile kısıtlı arasında gerçekleştirilecek satışta belirlenen bedel üzerinden kısıtlının hakkını korumaya yönelik bir görev üstlenmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, vesayet altında bulunan kısıtlıya ait menkul ve gayrimenkul malların vesayet makamının gözetiminde pazarlık usulü ile üçüncü kişilere satışı, KDV Kanununun 1/3-d maddesi kapsamında mahkemelerce müzayede mahallinde yapılan satış olarak değerlendirilmeyeceğinden katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Benzer Konular (10)

3126

Yanıtlar: 4
Gösterim: 4963