VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI

Başlatan BASYURT, 09 Aralık 2016, 16:22:40

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_BASYURT
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü


Sayı     : 82084579/8693/44585                          08/12/2016
Konu   : Gelir Vergisi Kesintisi


......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca hak sahiplerinden gelir vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmakla yükümlü bulunan kişi ve kurumlar aleyhine hükmedilen vekalet ücretlerinin icra takibine konu edilmesi durumunda, takibe konulan ilâm vekalet ücreti ile icra takibi kapsamında takdir edilen vekâlet ücretinden gelir vergisi kesintisi yapılmak suretiyle kalan miktarın takip dosyasına yatırıldığı, icra dosyasına yatırılan miktar ile icra dairesinin yaptığı dosya hesabı arasında oluşan fark nedeniyle bazı icra dairelerince, dosya borcunun eksik yatırıldığı gerekçesi ile takibe devam edildiği belirtilerek, zaman ve emek kaybına sebebiyet veren söz konusu farklı uygulamaların düzeltilmesi yönünde Bakanlığımızdan talepte bulunulduğu anlaşılmaktadır.
   2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun "Paraların paylaştırılması zamanı, masraflar ve vekalet ücreti" başlıklı 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası "Vekil vasıtasiyle yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde
tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir." hükmünü,
   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Serbest meslek kazancının tarifi" başlıklı 65 inci maddesi "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtısasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır." hükmünü,
   Aynı Kanunun "Vergi tevkifatı" başlıklı 94 üncü maddesinin birinci fıkrası "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmünü amirdir.
    Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanların icra takibine konu borcu icra dairesine nakden veya hesaben ödedikleri sırada, takip alacaklısı lehine hükmedilen ilâm ve icra vekâlet ücretine isabet eden gelir vergisini kaynakta kesmek mükellefiyetindedir.
   Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, kaynakta tevkifat yapma mükellefiyetinde bulunan söz konusu vergi sorumluları, icra dairesince çıkartılan hesap tablosundaki toplam miktardan alacaklı taraf için hesaplanan vekâlet ücretlerine isabet eden gelir vergisini kestikten sonra bakiyesini ilgili icra dosyasına yatırmak suretiyle dosya borcunun tamamen ödendiği hususunu ilgili icra dairesine yazılı olarak bildirilmelerine rağmen, icra dairelerince dosyanın infazen işlemden kaldırılması yerine, kaynakta kesilen gelir vergisi kadar icra takibine devam edilmesine yönelik uygulamanın değiştirilmesi gerekmektedir.
   Bu itibarla, mevzuat uyarınca kaynakta kesinti yapmakla yükümlü bulunan kişi veya kurumların borçlu bulundukları icra takiplerinde, takibe konulan mahkeme vekalet ücreti ile icra takibi kapsamında takdir olunan vekalet ücretinden yapılan vergi kesintisi miktarı dosyaya bildirildiği takdirde, kesilen vergi miktarı da dikkate alınarak dosya hesabının yapılması ve dosyanın buna göre kapatılması konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda,   
   Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra ve iflâs dairelerine tebliğini, bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.   


Altan Fatih MEHAN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


Cümleler Doğrudur Sen Doğru İsen
Doğruluk Bulunmaz Sen Eğri İsen

Benzer Konular (9)