Gönderen Konu: Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi  (Okunma sayısı 1659 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2497
  • Tşk.Sayısı: 141
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi
« : 13 Kasım 2020, 13:28:49 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

                                                                           

ESAS NO   : 2020/3076
KARAR NO   : 2020/7048   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
TARİHİ   : 17/01/2020
NUMARASI   : 2019/2567-2020/144


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nin  370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,  harç alınmasına yer olmadığına, 15/09/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi. 
T.C.
ADANA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10. HUKUK DAİRESİDOSYA NO   : 2019/2567
KARAR NO   : 2020/144
KARAR TARİHİ : 17/01/2020GEREKÇE:
Uyuşmazlık,  ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte taşınmaz ihalesinin feshi  talebine ilişkindir.

Hatay  İcra Dairesinin 2016/34961 esas sayılı dosyasının incelenmesinde,  alacaklı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından borçlular E. N. İthalat İhracat Uluslararası Nakliyat Hayvancılık İmalat Tarımcılık Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi ve M. N.  hakkında  16/12/2016 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi  yoluyla  21.908.224,74 TL'nin tahsili için takip başlatıldığı anlaşılmıştır.

Davacı 14/12/2017 tarihinde yapılan ihalenin feshini 21/12/2017 tarihinde süresinde talep edilmiştir.

İhale açık arttırma tutanağının incelenmesinde ihaleye yalnızca alacaklı vekilinin iştirak ettiği başkaca katılımcının olmadığı gibi rehinli ipotek alacaklısının  yasal düzenleme gereği teminat gösterme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İİK'nun 54. maddesinde; "Mümessili olmayan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip bildirmeyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur" hükmü yer almaktadır.

Borçlu M. N.'in 29/08/2016 tarihinden itibaren tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, icra müdürlüğünce 20/12/2016 tarihli muhtıranın davacı borçluya 22/12/2016 tarihinde tebliğ edildiği, aynı içerikli ikinci muhtıranın 28/12/2016 tarihinde borçluya tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Verilen yedi günlük süre geçtikten sonra ödeme emrinin muhatap H. T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü gösterilerek tebliğe çıkartıldığı, bu tebligatın kurum çalışanı tarafından 20/01/2017 tarihinde tebliğ alındığı, kıymet takdiri raporunun cezaevi adresinde davacıya bizzat 24/03/2017 tarihinde tebliğ edildiği, satış ilanının cezaevi adresinde davacıya bizzat 03/11/2017 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun 54/1. maddesine göre tutuklu olan borçluya bir temsilci tayin etmesi için süre verilerek kanuni mümessil atamadığı taktirde ödeme emrinin kendisine atadığı takdirde kanuni mümessiline tebliğ edilmesi gerekir.

İcra takibinde muhtıra tebliğinden sonra ödeme emrinin davacı adına düzenlenip ceza evinde kendisine tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. Kurum adına düzenlenen ve kurum çalışanına yapılan tebligat davacı borçluya ödeme emri tebliğ edildiği kabulünü doğurmaz. Takibe ilişkin olarak ödeme emri borçluya cezaevindeyken cezaevi sorumlusuna tebliğ edilmiş olup bu tebligat İİK.nun 54. maddesine göre yok hükmündedir. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece resen gözetilir.  İİK'nun 54. maddesinin uygulanmasından sonra ödeme emri tebliğ edilmediğinden ihale yapılması usulsüzdür.(Benzer karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 03/11/2016 tarih 2016/17855 esas  2016/22915 karar, 2013/10914 esas 2013/16505 karar,  2016/4145 esas  2016/21211 karar)

İİK 54 maddesinde belirtilen prosedürden sonra ödeme emri davacıya  usulüne uygun tebliğ edilmediğinden ihalenin feshine karar vermek gerekirken mahkemece ödeme emrinin tebliğ edildiği hatalı yorumlanarak davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.


Yukarıda belirtilen nedenlerle;  ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında ödeme emri cezaevinde tutuklu bulunan davacıya tebliğ edilmeden ihale yapılamayacağı mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu ancak söz konusu yanlışlığın giderilmesinin yeniden yargılama yapılmasını gerekli kılmadığı anlaşıldığından davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK'nın 353/1-b.2. bendi gereğince  mahkeme kararının kaldırılmasına,  "Davanın  kabulü ile İ. İcra Dairesi'nin  2017/** talimat sayılı dosyasında H. İli İ. İlçesi A. Mahallesi 2631 ada 2 parsel sayılı taşınmazın satışına ilişkin 14/12/2017 tarihinde yapılan ihalenin feshine" dair aşağıdaki hüküm hukuka uygun bulunmuştur.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32