Gönderen Konu: Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları  (Okunma sayısı 1248 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2497
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
« : 19 Şubat 2021, 15:40:54 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas


    Borçlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce icra dosyasına yapılan ödemenin alacaklıya ödenmesi sırasında icra müdürlüğünce %07,59 oranında damga vergisi kesilmesinin usul ve yasaya uygun olduğu- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce icra dairesine yapılan ödeme sırasında alınan damga vergisinin, icra müdürlüğünün açık mevzuat hükmünü uygulamasına engel olmadığı- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce icra dairesine ödeme sırasında yapılan damga vergisi kesintisi işleminin usul ve yasaya uygun olup olmadığının ise şikayet yoluyla bu aşamada değerlendirilemeyeceği-

        12. HD. 28.09.2020 T. 6811/7630

    Mahkeme Yazı İşleri Müdürünün veya kalem personelinin temyiz harcı veya giderinin tamamlanması için temyiz edene süre vermesi veya tebligat zarfı üzerine ihtar/uyarı şeklinde yazılan ve Hâkim imzası taşımayan muhtıranın usule aykırı olduğu-

        12. HD. 24.06.2020 T. 13460/5523

    Gerekçenin, ilgili bilgi ve belgelerin isabetle takdir edildiğini gösterir biçimde geçerli ve yasal olması gerektiği- Harçla ilgili şikayetten ilgili Vergi Dairesinin de haberdar edilmesi gerektiği-

        12. HD. 15.06.2020 T. 7173/4614

    Tahsil harcının, tarifede belirtilen miktardan farklı olarak belirlenip ödeme taahhüdünün bu miktar üzerinden alınması halinde taahhüdün geçerli olmadığı ve borçlunun ödeme şartını ihlal suçunun oluşmayacağı-

        12. HD. 05.05.2020 T. 3156/3002

    Medeni Usul Hukukunda olduğu gibi; İcra İflas Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda da bahsedildiği üzere, harç ve giderler sonuçta haksız çıkan tarafa yükletilmekle beraber Harçlar Kanunu gereği icra dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilebilirse de bunun, harç sorumlusunun borçlu olduğunu değiştirmeyeceği; tahsil harcı alacaklıdan tahsil edildikten sonra, kesilen harç miktarı kadar alacaklının takibe devam hakkının olduğu ve borçlunun borcunun, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar daha devam edeceği-

        12. HD. 18.03.2020 T. 5441/2900

    Yabancı paranın fiilen ödendiği tarihteki kur nazara alınarak tahsil harcının alınması gerektiği; hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği tarihteki efektif satış kuru olan meblağdan takip çıkışı hesaplanarak haricen alınan tahsil harcının iptal edilmesi gerektiği ve buna göre fazla alınan harcın iade edilmesi gerektiği-

        9. İCRA HUKUK. Mah. 06.03.2020 T. 113/160

    Feragat; alacağın haricen tahsiline karine olsa da, alacaklının feragatinin, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanması halinde, icra müdürlüğünce harç alınmaması gerektiği-

        12. HD. 14.11.2019 T. 13071/16562

    Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harçtan muaf olduğu, bu nedenle, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan İcra Dairesi'nce tahsil harcı kesilemeyeceği-

        12. HD. 09.10.2019 T. 10253/14491

    Alacaklı vekili; haricen tahsil bildiriminde bulunmuş olup, icra müdürlüğünce yapılması gereken işin, yapılan ödemeleri dikkate alarak, varsa bakiye borç muhtırasının tahsil harcı da eklenmek suretiyle gönderilmesi olduğu, ancak yapılan hesaplamalarda bakiye borcun bulunmaması halinde ise; bunun tespit altına alınması ile tahsil harcının yükümlüsünün borçlu olduğu göz önüne alınarak tahsil harcı borçlunun borç hanesine eklendikten sonra bakiye harcın borçludan tahsili gerekeceği-

        12. HD. 02.05.2019 T. 7059/7587

    İcra takibine konu ilam feragat nedeniyle ortadan kaldırıldığından artık bu ilama dayalı takibin de konusuz kalacağı ve konusuz kalan icra takibindeki tüm hacizlerin de kaldırılması gerektiği- Mahkemenin "dayanak ilamın gerekçesinde tarafların haricen anlaştıklarını ve feragat ettiklerini beyan ettiklerini, buna göre dosya borcunun haricen tahsil edildiğini ve Kanunu na göre yapılan ödeme üzerinden harç alınması gerektiği" gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmesinin hatalı olduğu-

        12. HD. 17.04.2019 T. 6824/6684

    İcra takiplerinde, takip çıkış miktarı üzerinden takip safhasına göre tahsil harcı alınacağı- İcra emrinin tebliğinden sonra, ancak hacizden önce vazgeçme beyanında bulunulması halinde, alacaklıdan tahsil harcının yarısının (yani % 2,27 oranında) tahsili gerektiği, %4,55 oranında tahsil harcı alınmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-

        12. HD. 20.03.2019 T. 6340/4917

    Alacaklı lehine hükmedilmeyen bir alacak kaleminin icra takibine konu edilerek tahsil edilmesinin mümkün olmadığı- Harca ilişkin olarak davacı (alacaklı) tarafından ilamı veren mahkeme dosyasına ödeme yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığından, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra takip dosyasından gönderilen icra emrinin harç yönünden de iptaline karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 12.03.2019 T. 12972/4151

    Alacaklının icra dairesine başvurarak, "borçlunun taşınmazları üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını" talep etmesi halinde, bu istem alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılabilmesi için (Harçlar Kanunu mad. 23 uyarınca) tahsil harcının ödenmesi gerektiği ve bu durumda harcın sorumlusunun haczin kaldırılmasını isteyen alacaklı olduğu-

        12. HD. 13.02.2019 T. 5401/2022

    İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipten ayrı olarak aynı kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılması halinde alacak tek olduğundan her iki dosyada yapılan tahsilatlar birlikte değerlendirilerek tek tahsil harcı alınması gerektiği-

        12. HD. 12.02.2019 T. 14750/1836

    Borçlunun dilekçesinde ileri sürdüğü tahsil harcından muaf olduğundan bahisle tahsil harcı kesilmesi işleminin iptali gerektiğine yönelik şikayeti hakkında karar verilmesi gerekirken, alacaklının talebi olmadığı halde cezaevi harcı kesilmesi işleminin de değerlendirilerek hüküm kurulması isabetsiz olduğu-

        12. HD. 17.01.2019 T. 9596/428

    1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak belirlenmesi gerektiği- 04.11.1983 tarihinden önce el atıldığının tespiti halinde ilam karar tarihi 30.06.2010 tarihinden sonra ise icra harç ve vekalet ücretinin maktu olarak belirlenmesi gerektiği- Takibe dayanak ilama ilişkin bilirkişi raporunda el atma tarihinin 24.12.1973 tarihi olduğunun belirtildiği, dolayısıyla el atma tarihinin 1983 tarihinden önce olduğu anlaşılmakla şikayete konu tahsil harcının maktu hesaplanması gerektiği-

        12. HD. 15.01.2019 T. 4951/232

    Borçlunun, şikayet tarihinden sonra haricen kısmi ödeme yapması üzerine, alacaklı tarafından haczin fekki talebinde bulunulmuş ise de, icra müdürlüğünce, tüm dosya takip çıkışı üzerinden harç yatırıldığı takdirde haczin kaldırılmasına karar verildiği de görülmekle, borçlunun şikayette hukuki yararı bulunduğu-

        12. HD. 08.11.2018 T. 4693/11150

    İİK. mad. 150/C uyarınca konulan şerhin kaldırılmasının talep edilmesi ve limit ipoteğinin, asıl borçlunun bankadan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere üst sınır ipoteği olarak kurulması halinde, borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip çıkışı üzerinden değil, ipotek limitlerinin üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiği-

        12. HD. 24.10.2018 T. 5688/10528

    5737 sayılı Vakıflar Kanunu' nun 77. maddesinde; “Genel Müdürlüğe, mazbut vakıflara ait taşınmazlar devlet malı imtiyazından yararlanır. Haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır” hükmüne yer verildiği, bu durumda, şikayetçi alacaklının damga vergisinden muaf olduğu anlaşıldığından, mahkemece şikayetin kabulü gerekeceği-

        12. HD. 18.10.2018 T. 4279/10155

    Mahkemece, bilirkişiden ek rapor alınmak suretiyle, borçlunun tahsil harcından muaf olduğu da gözönüne alınarak, şikayet konusu muhtıra tarihi itibariyle bakiye dosya borcunun hesaplattırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 11.10.2018 T. 12351/9717

    Henüz icra takibine dahi başlanmamış olup, ihtiyati haciz icrai hacze dönüşmediğinden, borçlunun, ihtiyati haciz kapsamında haczedilen araçları üzerine konulan hacizlerin fekki sırasında tahsil harcı kesilemeyeceği-

        12. HD. 02.10.2018 T. 3863/9055

    İpoteğin üst sınır ipoteği olması halinde, borçlu, sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olduğu- Borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerinden değil, ipotek limitlerinin üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiği-

        12. HD. 13.09.2018 T. 11529/7971

    5230 sayılı Yasa'nın 11. maddesinde öngörülen muafiyetin 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamadığı-

        12. HD. 03.07.2018 T. 5531/7135

    Alacağın ........ Bankası'nın eyleminden kaynaklanmış olması nedeniyle gerek borcu üstelenen TMSF'nin gerekse bu bankayı devir alan bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu-

        12. HD. 28.06.2018 T. 8822/6940

    Alacaklıya düşecek ihale bedeli, sıra cetvelinden sonra tespit edileceğinden, alacağa mahsuben alınan taşınmazlarda sıra cetveli kesinleşip, alacaklıya düşecek bedel belirlendikten sonra ve satış için yapılan masraflar düşülerek (taşınmazın 3. kişi tarafından alınması halinde olduğu gibi alacaklıya ne kadar ödeme yapılması gerekiyorsa), bu miktar üzerinden tahsil ve cezaevi harcı alınması gerektiği-

        12. HD. 08.06.2018 T. 82/6102

    Birden fazla borçlunun takip edildiği hallerde, tahsil harcı oranın belirlenmesinde, her bir borçlu açısından ayrı değerlendirme yapılmasının esas olduğu-

        12. HD. 04.06.2018 T. 2003/5726

    İcra takibinde borçlu sıfatını taşımayan şikayetçinin tahsil harcına ilişkin şikayette bulunamayacağı-

        12. HD. 24.05.2018 T. 1892/5157

    Taşınmazların satışı sonucunda yapılacak ödemede alınması gereken tahsil harcının tespitinde, başvuru sırasında alınan peşin harcın mahsup edilemeyeceği-

        12. HD. 07.05.2018 T. 32254/4382

    Kural olarak takipten vazgeçme alacağın tahsil edildiğine ilişkin karine teşkil etmekte ise de, kanunun açık düzenlemesine aykırı olarak SGK'ya yazılı başvuru şartı yerine getirilmeksizin sehven takip başlatıldığı ve başlatılan takipte alacaklının bu eksikliği farkederek takipten vazgeçtiği anlaşıldığından, alacağın tahsil edilip edilmediği borçlu kurumdan araştırılarak oluşacak harç iadesi hakkında karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 04.05.2018 T. 2242/4212

    Paranın tahsili anında Devletin harçla ilgili kaybını önlemek ve memur mesuliyetini azaltmak amacı ile ilerde borçludan alınmak üzere, tahsil harcının, ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı- Alacaklı bankanın borçlular aleyhine yaptığı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte borçlu şirkete ait taşınmazın satılarak paraya çevrildiği, ihale bedeli üzerinden tahsil ve cezaevi harcı alındığı anlaşıldığından, icra müdürlüğünce dosyaya aktarılan bedel üzerinden tahsil harcı alınmasında yasaya uygun olmayan bir yön bulunmadığı, ancak, 4603 s. Kanuna tâbi olan alacaklı bankanın cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 04.05.2018 T. 8078/4276

    Haricen tahsil olunan para icra müdürlüğünce tahsil edilmediğinden, alacaklının cezaevi harcı ödemesine gerek olmadığı-

        8. HD. 15.01.2018 T. 16870/329

    Alacaklı vekilin ahzu kabz yetkisinin sınırlandırıldığı, ahzu kabz yetkisinin icra dosyalarından tahsil edilecek meblağlar ile mahkeme veznelerinden tahsil edilecek meblağlara yönelik olarak verildiği anlaşılan vekaletnameden vekilin haricen tahsil beyanında bulunamayacağı şeklinde bir sonuç çıkarılamayacağı-

        12. HD. 25.12.2017 T. 25878/16077

    Alacaklının, gerçekte borçlunun sorumluluğu altında bulunan ve ancak yatırılan paradan kesilen tahsil harcını borçludan alma hakkına sahip olduğu, zaten alacağın tamamı karşılanana kadar tahsilata devam edileceği, ancak, somut olayda borçlunun Karayolları Genel Müdürlüğü olup, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12/2. maddesi gereğince harçtan muaf olduğu, borçlunun harçtan muaf olduğu ve icra vekalet ücretinin maktu olduğu nazara alınarak hesap yaptırılması gerekeceği-

        8. HD. 11.12.2017 T. 15565/16587

    Alacağın haricen tahsil edildiği hallerde, haczin kaldırılması için "492 s. Harçlar Kanunu mad. 23 uyarıca (tahsil harcının yarısı oranında)" harç ödenmesi gerektiği-

        12. HD. 07.11.2017 T. 22006/13731

    Dosyadaki hacizlerin tümden kaldırılması istenmemiş olduğundan, alacaklının, "borçlunun bir adet taşınmaz" ve "bir adet araç" üzerindeki haczin kaldırılması talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği ve be nedenle de alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceği-

        8. HD. 25.10.2017 T. 10661/13769

    Taşınmazlar üzerindeki haczin tümden kaldırılması istenmediğinden, alacaklının bir taşınmaza ilişkin haczin kaldırılması talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği ve bu nedenle de alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceği-

        8. HD. 25.10.2017 T. 22629/13684

    Ödeme emrinin tebliğinden sonra, ancak hacizden önce vazgeçme beyanında bulunulması halinde ise, alacaklıdan -492 s. Harçlar Kanunu mad. 23 uyarınca- takip safhasına göre, alınması gereken tahsil harcı oranının yarısı oranında (% 2,27 oranı üzerinden) tahsil harcı alınması gerektiği-

        12. HD. 02.10.2017 T. 20105/11706

    Alacaklı bankanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.05.2015 tarih ve 6318 sayılı kararı ile temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiş olması nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesi hükmü kapsamında fon bankası niteliği taşıdığından, aynı Kanun'un Fon Bankaları lehine getirmiş olduğu tüm istisnalardan yararlanma hakkına sahip olduğu-

        12. HD. 03.07.2017 T. 17849/9936

    Hacizli taşınmazlardan birinin üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebinin, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil ettiği, bu durumda haczin kaldırılması için 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesi hükmüne uygun olarak harç alınacağı-

        12. HD. 03.07.2017 T. 17731/9947

    İcra memurluğunca, tahsil harcı alınması halinde hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiş olup, bu husus icra mahkemesinde şikayet konusu yapıldığından tahsil harcı alınmadan hacizlerin kaldırılamayacağının kabulü gerektiği-

        12. HD. 04.05.2017 T. 1874/7158

    Ödeme emrinin tebliğinden sonra, ancak hacizden önce vazgeçme beyanında bulunulduğu dikkate alınarak, borçludan (492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 23. maddesi hükmü doğrultusunda) takip safhasına göre, tahsil harcının yarısının (% 2,27 oranında) tahsili gerekirken, %4,55 oranında tahsil harcı alınmasının usul ve yasaya aykırı olduğu-

        12. HD. 02.05.2017 T. 14661/6831

    Dosyadaki hacizlerin tümden kaldırılması istenmemiş olduğundan, alacaklının, "borçlunun banka nezdindeki hak ve alacakları üzerindeki haczin kaldırılması" talebinin alacağın haricen tahsil edildiği anlamına gelmediği, bu durumda alacaklıdan tahsil harcı istenemeyeceği-

        8. HD. 24.04.2017 T. 7421/6051

    Fon’un her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olup, borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masrafların, Fon alacağından mahsup edilemeyeceğine ilişkin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesinin, alacaklı banka yönünden 26.12.2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacakların tahsiline ilişkin olarak yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceği-

        12. HD. 09.03.2017 T. 20073/3500

    Alacaklının satış talebinden vazgeçmiş olmasının alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyip borçlunun talebi, süresinde satış istenmediği gerekçesi ile hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, harca tâbi olmadığı-

        12. HD. 09.03.2017 T. 20216/3502

    İİK. mad. 150/c gereğince, ipoteğe konu taşınmazlardan birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik alacaklı vekilinin talebinin -12. HD.'nin yerleşik uygulamalarına göre- "alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine" karine teşkil edeceği-  Takip talebi ve ödeme emrinde, "toplam alacağın 549.624,04 TL olduğu, bu alacağın üst sınır ipoteğiyle güvence altına alınan takibe konu 300,000.00 TL.nin tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla ödenmesi" talep edildiğinden, ipoteklerin toplu ipotek olduğu da nazara alındığında şerhin kaldırılması için takibe konu tutar olan 300.000 TL üzerinden tahsil harcının ödenmesi gerektiği, takip çıkışı olarak belirtilen 549.624,04 TL üzerinden tahsil harcının alınmasının hatalı olduğu-

        12. HD. 06.03.2017 T. 21696/3243

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün harçtan muaf olduğu-

        8. HD. 20.02.2017 T. 2344/2089

    İcra müdürlüğünün, tapu harcı yönünden tahakkuk ve tahsil görevi bulunmadığından, tapu harcını ilgilisine ödenmek üzere dosyada bulundurma yetkisinin de bulunmadığı-

        12. HD. 28.12.2016 T. 7879/26280

    Borçlunun şikayetçinin borçlu olduğu takip dosyasına, 89/1 haciz ihbarnamesi nedeniyle 3. kişi sıfatıyla yaptığı ödeme kadar şikayete konu icra takip dosyalarındaki borçtan kurtulacağı; yapılan ödemenin, bu dosyalardan mahsubu için de tahsil harcı alınması gerekeceği-

        12. HD. 22.12.2016 T. 7488/25933

    İcra takiplerinde takip çıkışı üzerinden -492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli (1) sayılı tarifenin B/I- 3. fıkrasına ve takip safhalarına göre- tahsil harcı alınacağı- Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerde tahsil harcı alınmayacağı-

        12. HD. 28.11.2016 T. 16641/24423

    Taşınmaz üzerinde bulunan, limit ipoteğinin, asıl borçlunun bankadan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere üst sınır ipoteği olarak tesis edildiğinin anlaşılması halinde, borçlu, ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip miktarı üzerinden değil, ipotek limiti olan üzerinden tahsil harcının hesaplanarak alınması gerektiği-

        12. HD. 24.11.2016 T. 20262/24196

    5230 s. Kanunda öngörülen muafiyet, tahsil harcını kapsamaz ise de; vazgeçme harcını içerdiğinden, alacaklı bankanın, icra takibinde vazgeçtiği miktara ait harçtan muaf olduğu-

        12. HD. 15.11.2016 T. 4737/23626

    Muhtemel bir alacağın teminatı olarak tesis edilen üst sınır (limit) ipoteğinde, borcun ulaşacağı miktar belirsiz olduğundan, taşınmazın ne miktar için teminat teşkil edeceğinin ipotek akit tablosundaki limitle sınırlandırılmış olduğu ve bu durumda, alacaklıya limit miktarı kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerektiği-

        12. HD. 15.11.2016 T. 19447/23619

    Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olup 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3. maddesi hükmü kapsamında Fon bankası niteliği taşıdığından, aynı Kanunun Fon Bankaları lehine getirmiş olduğu tüm istisnalardan yararlanma hakkına sahip olup bankanın kendilerine ödenecek paradan tahsil harcı kesilmesine yönelik icra müdürlüğü kararının iptali istemli şikayetinin kabul edilmesi gerektiği-

        12. HD. 14.11.2016 T. 15543/23461

    Bankanın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olup 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3. maddesi hükmü kapsamında Fon bankası niteliği taşıdığından, aynı Kanunun Fon Bankaları lehine getirmiş olduğu tüm istisnalardan yararlanma hakkına sahip olup bankanın kendilerine ödenecek paradan tahsil harcı kesilmesine yönelik icra müdürlüğü kararının iptali istemli şikayetinin kabul etmesi gerektiği-

        12. HD. 08.11.2016 T. 5117/23190
        12. HD. 07.11.2016 T. 19423/23007

    4603 sayılı Kanuna tâbi bankaların, 5230 s. Kanunun 11.maddesi gereğince vazgeçme harcından muaf olduğu-

        12. HD. 01.11.2016 T. 4729/22682

    Tahsil harcının, icra emrindeki alacağa eklenmesi suretiyle tahsilinin talep edilemeyeceği- Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğacağı-

        12. HD. 11.10.2016 T. 11753/21198

    Tahsil harcının %11,38 oranında uygulanması için tüm taşınmazların değil, taşınmazlardan birinin satılmasının yeterli olduğu-

        12. HD. 11.10.2016 T. 4198/21253

    4603 sayılı Kanuna tâbi bankaların, 5230 s. Kanunun 11.maddesi gereğince cezaevi harcından muaf olduğu-  Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerektiği- Alacaklı banka, borçlu hakkında başlattığı takip nedeniyle yapılan ihalede borçluya ait taşınmazı alacağına mahsuben aldığına göre, Katma Değer Vergisi uygulamasından müstesna olduğu için kendisinden bu konuda ödeme yapılmasının istenemeyeceği-

        12. HD. 29.09.2016 T. 21361/20084

    İcra ve İflas Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının, konuya ilişkin bir başka düzenlemeyi içeren 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesindeki hüküm çerçevesinde yatırılan paradan alınmış olmasının, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmadığı-

        12. HD. 15.06.2016 T. 13137/16960

    Mahkemece; borçlunun, tahsil harcına ilişkin şikayeti hakkında da inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 14.06.2016 T. 6633/16848

    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun “Fon ve faaliyet izni kaldırılan bankalara ilişkin malî istisnalar” başlığını taşıyan 140. maddesinin, alacaklı banka yönünden 26/12/2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının tahsiline ilişkin olarak yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceği-

        12. HD. 09.06.2016 T. 10987/16426

    Borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih ile tahsilatın yapıldığı tarih arasında altı gün süre bulunup, İİK. mad. 168/2'de öngörülen on günlük süre geçmeyip, ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmediği görüldüğünden yapılan tahsilattan % 4,55 oranında harç alınması gerektiği-

        12. HD. 07.06.2016 T. 14166/16080

    5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesinin, alacaklı banka yönünden 26.12.2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının tahsiline ilişkin olarak yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceği-

        12. HD. 07.06.2016 T. 11238/16100

    İcra mahkemesince karara dayanak yapılan bilirkişi raporunda, daha önce belirlenen takip çıkışı miktarına, icra vekalet ücretinin ve daha sonra tahsil edilen tahsil harcının eklenerek toplam alacak miktarının belirlendiği; ardından yapılan kısmi ödemelerin mahsup edildiği; ancak bu hesaplama şeklinin doğru olmadığı; kısmi ödemelerde, ödeme miktarı üzerinden tahsil harcı ve vekalet ücretinin hesaplanıp toplam alacağa eklenmesi gerektiği; ardından yapılan ödemenin öncelikle masraf, vekalet ücreti ve faizden mahsup edilmesi gerektiği-

        8. HD. 07.06.2016 T. 23618/10002

    1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız elatma bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak belirlenmesi gerektiği-

        8. HD. 03.05.2016 T. 4737/8134

    5230 Sayılı Yasa'nın 11. maddesinde öngörülen muafiyetin, 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamaz ise de; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muafiyeti içerdiği-

        12. HD. 02.05.2016 T. 4235/12828
        12. HD. 23.03.2016 T. 32645/8529
        12. HD. 24.02.2016 T. 28062/5080

    Alacaklı bankanın borçlu aleyhine yaptığı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde icra müdürlüğünce dosyaya aktarılan bedel üzerinden tahsil harcı alınmasında yasaya uygun olmayan bir yön olmadığı, ancak  4603 s. Kanuna tâbi olan alacaklı bankanın cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 27.04.2016 T. 34544/12419

    Alacaklının, gerçekte borçlunun sorumluluğu altında bulunan ve ancak yatırılan paradan kesilen tahsil harcını borçludan alma hakkına sahip olduğu- Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü, harçtan muaf olduğundan, alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan icra dairesince tahsil harcı kesilemeyeceği-

        8. HD. 26.04.2016 T. 3523/7698

    Bankaların, Harçlar Kanunu'nun 123/son maddesinde yer alan yargı harçlarından istisna tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup, bu kapsama, bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediğinin belirgin olduğu, takibe konu edilen kredi alacağının dayanağı olan kredi sözleşmesi 20.07.1998 tarihli olup, ilgili kanun maddeleri doğrultusunda, 26.12.2003 tarihinden önce doğduğundan, mahkemece, şikayete konu işlemin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 11.04.2016 T. 9226/10551

    "Borçlunun tahsil harcından sorumlu olduğu"na dair karar verildiği icra dosyasından anlaşıldığından, icra mahkemesince "icra müdürlüğü kararı olmadığı"ndan bahisle, şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

        8. HD. 11.04.2016 T. 25308/6564

    TC. Ziraat Bankası’nın harçlar kanunu mad. 28 uyarınca; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcından muaf olduğu, bu muafiyetin tahsil harcını da kapsamadığı

        12. HD. 07.04.2016 T. 33186/10352

    Borçlu Karayolları Genel Müdürlüğü, harçtan muaf olduğundan, idareden tahsil harcının ödenmesinin istenemeyeceği-

        8. HD. 05.04.2016 T. 23631/6080

    5411 s. Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesinde yer alan vergi (resim ve harç) muafiyetinin, 26.12.2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının tahsiline ilişkin olarak yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceği-

        12. HD. 05.04.2016 T. 8610/10111

    Alacaklının dilekçesinde, mahkemece incelenip karar verilen tahsil harcı kesilmesi işlemi yanında, cezaevi harcı alınmasına yönelik icra müdürlüğü kararına karşı da muafiyet nedeniyle şikayette bulunduğu halde, söz konusu iddiası incelenmeksizin ve bu talep konusunda HMK'nun 297. maddesinde belirtilen ilkelere göre olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeksizin eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisinin isabetsiz olduğu-

        12. HD. 30.03.2016 T. 33605/9399

    Mahkemece, icra zaptında tespit edilen 131.514,14 TL dosya borcunun, yine icra zaptında belirlenen tarih ve miktarlara uygun taksitler halinde ödenip ödenmediğinin, taksitlerin geç veya eksik ödenmesi halinde ise, geç veya eksik ödenen taksit için belirlenen tarihten itibaren faiz işletilerek ve buna göre bakiye dosya borcunun tespit edilerek oluşacak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 28.03.2016 T. 32155/9007

    Borçluya ödeme emri tebligatı yapılmasından önceki dönemde, ihtiyati hacizler sebebi ile yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmasının yasa ve mevzuat hükümlerine açıkça aykırı olduğu-

        12. HD. 24.03.2016 T. 29803/8786

    Borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliğ edildiği ve ödemenin yapıldığı tarih dikkate alındığında, belirtilen ödeme tarihi itibarı ile İİK. mad. 168/2'de öngörülen on günlük süre geçmediğinden, ihtiyati hacizlerin icrai hacze dönüşmemiş olacağı ve ödeme emrinin tebliğinden sonra ve fakat takibin ve ihtiyati hacizlerin kesin hacze dönüşmediği dönemde, haciz safhasına geçildiği kabul edilemeyeceğine göre; yapılan ödemeler sebebi ile % 4,55 oranında tahsil harcı alınması gerektiği-

        12. HD. 24.03.2016 T. 29808/8777

    Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınmayacağı-

        12. HD. 24.03.2016 T. 32585/8753
        12. HD. 06.12.2011 T. 9508/26895

    Temlik alacaklısı Varlık Yönetim A.Ş.'nin ticaret siciline tescil tarihe göre, ipotekli taşınmazın 5 yıllık süre dolmadan ihalede şikayetçi tarafından satın alındığı görüldüğünden, söz konusu satış işleminin 3065 s. KDV Kanunu mad. 17/4-l ve 5411 s. K. mad. 143/5 gereğince KDV ve Damga Vergisinden istisna olduğu-

        12. HD. 25.02.2016 T. 1730/5283

    Bankaların, Harçlar Kanunu'nun 123/son maddesinde yer alan yargı harçlarından istisna tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup, bu kapsama, bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediğinin belirgin olduğu, o halde mahkemece; takibe dayanak kredi alacağının dayanağını oluşturan kredi sözleşmesi uyarınca, takibe konu kredi alacağının, 26.12.2003 tarihinden önce doğmuş olduğu ve alacaklı banka hakkında tahsil harcı muafiyetinin, 26.12.2003 tarihinden önce doğmuş alacaklara uygulanacağı göz önüne alınarak, istemin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 22.02.2016 T. 26324/4745

    İcra vekalet ücreti ve tahsil harcının, yabancı para alacağının fiili ödeme (tahsil) tarihindeki kur karşılığı üzerinden bulunacak miktar üzerinden hesaplanması gerektiği- (İcra takiplerinde, takipten sonra işleyecek olan faizlerin, harcın hesabında nazara alınmayacağı)- Alacaklılar, takipte yabancı para alacağının fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden tahsili talebinde bulunduğundan ve tahsil harcının alacağın ödenmesi sırasında alınması gerekmesi nedeni ile tahsil harcına esas matrahın, yabancı para 'asıl' alacağının fiili ödeme tarihindeki kur karşılığı üzerinden bulunacak miktar üzerinden hesaplanması gerektiği-

        12. HD. 18.02.2016 T. 27228/4363

    Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkün olduğu, icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından, tahsil harcının yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınacağı-

        12. HD. 18.02.2016 T. 27696/4469

    Medeni Usul Hukukunda (HMK mad. 326) olduğu gibi icra hukukunda da harç ve giderlerin sonuçta haksız çıkan tarafa yükletileceği, harcın, yapılan bir hizmet karşılığı Devletin aldığı para olduğu, tahsil harcının da, bu amaca yönelik olup, alacaklıya tediye sırasında alacaklıya ödenmesi gerekli değer üzerinden hesaplanması gerekeceği, çünkü alacaklıya yapılan hizmetin, kendisine yapılan ödeme kadar olduğu, taşınmazın alacağa mahsuben alınmış olmasının, alacaklının ödeyeceği harçların hesabında bu kuralı bertaraf etmeyeceği-

        12. HD. 09.02.2016 T. 26909/3106

    Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan para cezalarının (TMSF) fon hakkında uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığına göre, karar düzeltme isteminin reddi halinde, HUMK.nun 442/3. maddesi uyarınca para cezasından sorumlu tutulmasında yasaya aykırılık bulunmadığı-

        12. HD. 25.01.2016 T. 1611/1908

    Birleşik Fon Bankası'nın 5411 s. Bankalar Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu-

        12. HD. 23.12.2015 T. 22634/32653
        12. HD. 17.12.2015 T. 22209/32125
        12. HD. 08.09.2015 T. 16396/20024

    Türkiye Halk Bankası'nın 5230 s. Kanun'un 11.maddesi gereğince cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 21.12.2015 T. 21897/32250

    Limit ipoteğinde, alacaklıya limit miktari kadar ödeme yapılabileceğinden, tahsil ve cezaevi harcının da limit miktarı üzerinden alınması gerektiği-

        12. HD. 10.12.2015 T. 29640/31210

    Ziraat Bankası (Halbankası ve T. Emlak Bankası) için öngörülen muafiyetin tahsil harcını kapsamasa da, vazgeçme harcını kapsadığı-

        12. HD. 16.11.2015 T. 17140/28322

    Ziraat Bankası'nin 5230 s. K. mad. 11 uyarınca vazgeçme harcından muaf olduğu-

        12. HD. 16.11.2015 T. 16077/28213
        12. HD. 02.11.2015 T. 16074/26268
        12. HD. 02.11.2015 T. 16208/26420

    İcra takibi sonucunda haricen ödeme yapılması durumunda; tüm harç ve giderlerin borçluya ait bulunması ve bunların neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunabilmesi sebebiyle, icra müdürlüğünce, tahsil harcını ödemekle yükümlü borçluya muhtıra çıkarılması gerektiği-

        12. HD. 12.11.2015 T. 14210/27809

    İcra ve iflas hukukunda da tıpkı HMK. 326 hükmünde olduğu gibi harç ve giderlerin haksız çıkan tarafa yükletileceği, tahsil ve cezaevi harcının da bu kapsamda olup alacaklıya tediye sırasında alacaklıya ödenmesi gerekli değer üzerinden hesaplanacağı- Taşınmazın alacağa mahsuben alınmış olmasının, alacaklının ödeyeceği harçların hesabında bu kuralı bertaraf etmeyeceği-

        12. HD. 13.10.2015 T. 23197/24143

    Takip konusu alacağın bir bölümünün kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan takipten feragat nedeniyle tahakkuk ettirilecek tahsil harcının ¼ oranında alınması gerekeceği -

        12. HD. 12.10.2015 T. 24186/23956

    Harç muafiyetine ilişkin 5411 s. Bankacılık Kanunu'nun 140. maddesinin, alacaklı banka (Halkbankası) yönünden 26.12.2003 tarihinden önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının tahsiline ilişkin olarak yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceği-

        12. HD. 02.07.2015 T. 11724/18814

    Alacaklı vekili satış talebinden vazgeçmiş olup açıkça hakkın özünden feragat etmediği, bu durumda satış talebinden vazgeçilmiş olması alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gibi, borçlunun talebi süresinde satış istenmediği gerekçesi ile İİK'nun 106-110. maddelerine dayalı olarak hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, borçlunun bu istemi harca tâbi olmadığı, bu nedenle icra müdürlüğünün tahsil harcı yatırılmasına ilişkin ... tarihli işleminin yasal bir dayanağı bulunmadığı-

        12. HD. 23.06.2015 T. 6181/17628

    Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası'nın feragat harcından muaf olduğu; tahsil harcının ise muafiyet kapsamı dışında kaldığı-

        12. HD. 22.06.2015 T. 7487/17431

    4603 Sayılı Kanuna tabi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 2, 23 ve 29. maddeleriyle 2548 Sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 1. maddesi hükmünün uygulanmayacağı, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartının aranmayacağı, bankaların mahkeme ilamını alması ve tebliğe çıkarması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartının aranmayacağı-

        12. HD. 16.06.2015 T. 7072/16689

    Tahsil harcına ilişkin uyuşmazlıkta, davalı taraf gösterilmemesine rağmen, gerekçeli kararda Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığının davalı olarak gösterildiği, hükmü temyiz edenin icra takip dosyasının ve şikayetin tarafı olmadığı ve  temyiz edenin sıfatı bulunmadığı anlaşıldığından temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 15.06.2015 T. 12880/16499

    Tahsil harcının, ancak "ödeme emrinin tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı" öngörüldüğünden "ödeme emri borçluya tebliğ edilmeksizin" borçluya ait araçlara haciz konulmasından sonra haricen borcun ödenmesi sebebiyle İcra Müdürlüğünün tahsil harcı alınmasına dair kararının hatalı olduğu-

        12. HD. 15.06.2015 T. 14398/16558

    Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkün olup bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcının yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınacağı-

        12. HD. 25.05.2015 T. 10493/14077
        12. HD. 24.02.2015 T. 31330/3903

    Tahsil harcının, haciz konulan borçlunun taşınmazının satış bedeli üzerinden alınması gerekeceği, mahkemece duruşma açılarak tarafların beyanları alınarak haricen tahsile esas alınan icra dosya alacaklısına satılan taşınmazın satış işleminde satış bedeli belirlenerek bakiye dosya borcu ile satın alınan taşınmazdan hangisinin değeri daha az ise tahsil harcının o miktar üzerinden alınması gerektiği düşünülerek sonuca gidilmesi gerekeceği-

        8. HD. 12.05.2015 T. 2414/3925

    Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerde, rehnin paraya çevrilmesinden önceki aşamada, harca tabı miktar üzerinden “ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan” alınması gerekli tahsil harcı oranında harç alınması gerektiği-

        12. HD. 12.05.2015 T. 659/13357

    5230 s. Yasa'nın 11. maddesinde belirtilen muafiyet, 492 s.Harçlar Kanunu'nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamadığından, alacaklı bankanın borçlu aleyhine yaptığı ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibinde, taşınmazın alacağa mahsuben alacaklı bankaya ihale edilmesinden sonra, ihale bedeli üzerinden tahsil harcı alındığı, icra müdürlüğünce ihale bedeli üzerinden tahsil harcı alınmasında yasaya uymayan bir yön olmadığından, bu durumda, mahkemece tahsil harcına ilişkin şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 05.05.2015 T. 2141/12617

    Birleşik Fon Bankasının, 5411 s. Bankalar Kanunu'nun 140. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu-

        12. HD. 05.05.2015 T. 9550/12601

    Alacaklı tarafından bonoya ve ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, alacaklının ihtiyati hacizden vazgeçmesi üzerine borçlunun, taşınmazlar üzerindeki hacizlerin kaldırılması işleminde borçluya ödeme emri tebliğ edilmediğinden tahsil harcı alınamayacağı-

        12. HD. 04.05.2015 T. 1478/12302

    İcra takibine konu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan, ihale tarihi ile tahsil harcının alındığı şikayete konu işlem tarihi de mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yürürlükte olduğu döneme denk geldiğinden, tahsil harcının dörtte biri oranında alınması gerekmekte olup, mahkemece alacaklı bankanın tahsil harcına yönelik şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 30.04.2015 T. 969/11881

    Halk Bankasının (Ziraat Bankası ve Emlak Bankası gibi) 4603 s. K.'a tabi bankalardan olup cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 24.04.2015 T. 10109/11082
        12. HD. 10.04.2015 T. 9511/9294

    Harçlar Kanunu. mad. 23 uyarınca vazgeçme halinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerektiği- Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcının tam olarak alınacağı- Haciz konan icra takip dosyasına ilişkin tahsil harcının İİK’nun 28. maddesine göre alacağın ödenmesi sırasında haciz konan o dosyadan tahsil edilebileceği ve bu haciz sebebi ile tahsil harcının haciz uygulanan şikayete konu icra dosyasından kesilmesine yasal olarak imkan olmadığı-

        12. HD. 22.04.2015 T. 35318/10929

    Halk Bankasının (Ziraat Bankası ve Emlak Bankası gibi) 4603 s. K.'a tabi bankalardan olup cezaevi harcından muaf olduğu ancak bu muafiyetin tahsil harcını kapsamadığı-

        12. HD. 21.04.2015 T. 618/10581

    İİK. 15 gereği, gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının, 492 s. Harçlar Kanunu mad. 28/b çerçevesinde yatırılan paradan alınmış olmasının, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmadığı- İhale ile satılan taşınırların satış bedeli üzerinden tahsil harcı alınmasına yönelik icra müdürlüğü işlemine karşı yapılan varlık yönetim şirketinin yaptığı şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği-

        12. HD. 21.04.2015 T. 4962/10631

    Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışının (ihalesinin) KDV den istisna olduğu, bu satışların müzayede suretiyle gerçekleşmesinin belirtilen duruma etkisinin olmadığı (3065 s. K. mad. 17), şirketlerin de kurum kavramının içinde yer aldığı- İcra müdürünün tapu harçları konusunda karar verme yetkisinin olmadığı-

        12. HD. 14.04.2015 T. 35090/9742

    Alacaklı, takipten, ödeme emri tebliğinden sonra, ihtiyati haciz icrai hacze dönüşmeden vazgeçtiğinden, % 4,55’in yarısı olan % 2,27 oranında tahsil harcı alınması gerektiği-

        12. HD. 09.04.2015 T. 33743/9198

    Müştekinin haczi kabil olmayan mallarının haczedilmesi konusunda bir şikayeti bulunmadığı gibi, bu iddianın ve kısmi ödemeye rağmen toplam alacak miktarı üzerinden haciz tutanağı düzenlenmesinin icra müdürünün işleminin şikayet edilmesi yoluyla İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde çözümlenebileceği- Kriminal Polis Labaratuvar raporunda belirtildiği gibi, yazı yaşının günümüz şartlarında tespitinin mümkün olmadığı- Eksik alınan harcın daha sonra tamamlanmasının mümkün olduğu- Bu tespitler karşısında, şüphelinin beyanının alınmasının da soruşturmanın sonucuna etkili olmayacağı- Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararda usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı-

        11. CD. 09.04.2015 T. 21551/25283

    İcra mahkemesinde görülen işlerde maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceği- Nisbi vekalet ücretine hükmolunmasının isabetsiz olduğu-

        12. HD. 03.03.2015 T. 30498/4672

    Cezaevi yapı harcı ise, özel nitelikte olan 2548 s. Kanuna dayanılarak tahsili gereken bir harç çeşidi olup, kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından muaf olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve muafiyetin söz konusu olmadığı-

        12. HD. 03.03.2015 T. 2163/4530

    İcra mahkemesinde görülen dava ve işlerde, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekeceği-

        12. HD. 02.03.2015 T. 29320/4246

    Tahsil harcının yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınacağı-

        12. HD. 24.02.2015 T. 29010/3892

    5230 sayılı Yasa'nın 11. maddesinde yer alan muafiyet, 492 sayılı Harçlar Kanununun 23.maddesinde düzenlenen vazgeçme harcını da içerdiği, kamu bankalarının feragat harcından muaf olduğu-

        12. HD. 20.02.2015 T. 278/3381

    Bankaların, Harçlar Kanunu'nun 123/son fıkrasında yer alan yargı harçlarından istisna tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup, bu kapsama bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediğinin belirgin olduğu, o halde mahkemece yapılacak işin; takibe dayanak gösterilen bilgi ve belgeler değerlendirilerek, özellikle kredi alacağının dayanağını oluşturan kredi sözleşmesi ilgili yerden dosyaya getirtilmek suretiyle takibe konu kredi alacağının 26.12.2003 tarihinden önce doğup doğmadığını açıkça belirlemek; bu kapsamda yapılacak inceleme ve araştırma sonucu şikayete konu tahsil harcı ve cezaevi harcı ile ilgili bir karar vermekten ibaret olduğu-

        12. HD. 17.02.2015 T. 33872/2932

    Konut finansmanı kredisinden kaynaklanan takipte tahsil harcının 1/4 oranında alınması gerekeceği-

        12. HD. 22.12.2014 T. 25752/31129

    Cezaevi yapı harcı, özel nitelikte olan 2548 sayılı Kanun’a dayanılarak tahsili gereken bir harç çeşidi olup, kanunlarında özel olarak cezaevi yapı harcından muaf olduğu belirtilen kurumlar dışında hiçbir istisna ve muafiyetin söz konusu olmadığı-

        12. HD. 13.11.2014 T. 20278/27196

    5230 s. K. mad. 11 ile 4603 s. K.'na tabi bankalara getirilen muafiyetin tahsil harcını (492 s. Harçlar K. mad 28.) kapsamadığı-

        12. HD. 06.11.2014 T. 27892/26243

    4603 s. K. gereği, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankasının yeniden yapılanmaya tabi tutulduğu ve bu süreçte yargı harcından muaf oldukları-

        12. HD. 04.11.2014 T. 24602/26067

    Ortaklığın giderilmesi davalarında satış kararı verilmesi halinde satış bedeli üzerinden % 09,9 harç alınması gerektiği-

        6. HD. 16.10.2014 T. 8009/11174

    Tahsil harcının 6487 sayılı Yasa'sının 21. maddesi ile değişik 2942 Sayılı Yasa'nın Geçici 6. maddesinin 7. fıkrasına göre maktu olarak belirlenmesi gerekeceği-

        8. HD. 29.09.2014 T. 15276/17383

    Borçlu icra mahkemesine başvurusunda dosya borcunu ödediği 13.09.2011 tarihinde tahsil harcı kesildiği halde, icra mahkemesi kararı ile iadesine karar verilen paranın icra müdürlüğünce iadesi sırasında da mükerrer olarak tahsil harcı kesildiğini ileri sürdüğüne göre; mahkemece; duruşma açılarak, icra müdürlüğünden borçludan mükerrer tahsil harcı alınıp alınmadığının sorulmasının, buna ilişkin belgelerin getirtilmesinin, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasının ve oluşacak sonuca göre karar verilmesinin gerekeceği-

        12. HD. 09.09.2014 T. 16774/20773

    Menfi tespit davasının kabulü kararının kesinleşmesi üzerine, davanın kabulü kararının içeriğine göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan, icra dairesi tarafından icranın kısmen veya tamamen eski hale iade edileceği, mahkeme, davacı-borçlunun hiç borçlu olmadığına karar verilmesi halinde, icra dairesi tarafından, icranın tamamen eski hale iade edileceği- Takibe konu senetten dolayı, borçlunun alacaklıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi ve bu karar kesinleşmesi halinde, tahsil harcının iadesi konusunda icra müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin yapılması gerekeceği-

        12. HD. 30.06.2014 T. 13741/18956

    İcra müdürlüğünce gerekli harçlar ödenmemesi sebebiyle ihale kararı kaldırıldığı için KDV ile damga vergisi tahakkuk ettirilemeyeceği-

        12. HD. 25.06.2014 T. 16403/18608

    5230 s. K.'nun 11.maddesinde belirtilen muafiyetin, 492 s. Harçlar Kanunu'nun tahsil harcına ilişkin 28. maddesini kapsamadığı- İcra müdürlüğünce dosyaya aktarılan bedel üzerinden tahsil harcı alınmasında yasaya uymayan bir yönün bulunmadığı- 4603 s. Kanun'a tabi olan alacaklı bankanın başvurma harcı ve cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 24.06.2014 T. 17190/18336

    İcra müdürlüğünce alacaklı bankanın borçlu aleyhine yaptığı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde dosyaya aktarılan bedel üzerinden tahsil harcı alınmasında yasaya uymayan bir yönün olmadığı-

        12. HD. 27.05.2014 T. 12041/15045

    İhtiyati haciz isteyen T. Halk Bankası'nın harçtan muaf olduğu, harç yatırılmadığı gerekçesiyle koruma tedbir talebinin kabul edilmemesi doğru olmayıp, bu tür bir talepte uygulanması mümkün bulunmayan HMK'nın 150. maddesine göre ihtiyati haciz talebi ile ilgili olarak açılmamış sayılma kararı verilmesinin de hatalı olduğu-

        11. HD. 26.05.2014 T. 7070/9628

    Her ne kadar alacaklı vekilinin talebinin yerine getirilmesi için satış bedeli üzerinden tahsil harcı alınmasına ilişkin müdürlük kararında bir isabetsizlik bulunmamakta ise de; takip dosyası içeriğinden takip konusu taşınmazın ihale edilmesi işleminin kaldırıldığı ve sonraki alıcının da taşınmazı satın almadığı, dolayısıyla satışın yapılmadığı anlaşılmakla, Harçlar Kanunu’nun 23. maddesine göre tahsil harcı yarı oranında alınması gerektiğinden şikayete konu Müdürlük işleminin bu şekilde düzeltilmesi yerine yazılı gerekçelerle şikayetin tümden reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu-

        8. HD. 20.05.2014 T. 10616/9963

    Tahsil harcı işlemini ile birlikte alınan başvurma harcı işlemi de şikayet edildiğine göre mahkemece bu konuda da bir karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 13.05.2014 T. 12166/14195

    Alacaklı vekili sadece satış talebinden vazgeçmiş olup açıkça hakkın özünden feragat etmediğinden, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 13.05.2014 T. 11744/14136

    Davacı Yapı Kredi Bankasının harçtan muaf olduğuna ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadığı, mahkemece dava açılırken yatırılması gereken yargı harçları yatırılmadan davanın görülüp sonuçlandırılmasının kamu düzenine ilişkin emredici nitelikteki Harçlar Yasası hükümlerine ve H.M.K.'ya aykırı olduğu-             

        19. HD. 06.05.2014 T. 4717/8714

    Takip konusu kredi konut finansmanı kapsamında olduğundan tahsil harcının ¼ oranında alınmasının gerekli olduğu-

        12. HD. 05.05.2014 T. 11447/12979

    Ziraat Bankası, Halk Bankası, Tasfiye halindeki Emlak Bankası'nın sadece kredi alacaklarının tahsili amacı ile yeniden yapılandırma süreci içerisinde açılmış ve açılacak dava veya takiplerle ilgili olarak harçtan muaf olacağı-

        19. HD. 22.04.2014 T. 4347/7830

    5520 sayılı Kanunun 5/1-f maddesi gereğince; “Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devri….”, istisna kapsamında sayıldığına göre, bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulünün gerekeceği-

        12. HD. 21.04.2014 T. 9652/11647

    Dava nisbi harca tabi olup; kabul edilen miktar üzerinden davacı lehine nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekeceği-

        19. HD. 09.04.2014 T. 4266/6751

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2497
 • Tşk.Sayısı: 141
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
« Yanıtla #1 : 19 Şubat 2021, 15:42:20 »
    Kredi sözleşmesinin ve banka ödeme dekontlarının, İİK.nun 68. maddesinde yazılı mücerret borç ikrarını içeren belge niteliğinde olmadığı, bunun yanında kredi sözleşmesinin kefili olan alacaklının kredi borcu nedeniyle ödemek zorunda kaldığı miktarın ne kadarı için sözleşmenin asıl borçlusuna rücu edebileceğinin de yargılamayı gerektireceği-

        8. HD. 08.04.2014 T. 931/6421

    Hacizden sonra, satıştan önce hacizden vazgeçildiği dikkate alınarak alacaklı tarafından 492 s. Harçlar K. mad. 23'de hüküm altına alınan vazgeçme harcı adı altında tahsil harcının yarısının (%3.96) tahsili gerekirken, %7,92 oranında tahsil harcı alınmasının isabetsiz olduğu-

        12. HD. 05.03.2014 T. 3930/6253

    Bankaların yeniden yapılandırma sürecinde açılacak dava ve takiplerin başvurma peşin ve vekalet suret harcından muaf olacağı-

        12. HD. 04.03.2014 T. 2113/5939

    Yeniden yapılandırma ile ilgili 4603 sayılı kanunda öngörülen muafiyetin TC. Ziraat Bankasının davacı olduğu davalarda uygulanabilmesi gerekeceği-

        19. HD. 25.02.2014 T. 798/3721

    Dava, banka tarafından kredi alacağının tahsili amacıyla açılmış bir dava değil, üçüncü kişi tarafından banka aleyhine açılmış olduğundan, bu davada, bankanın harçtan muaf olmadığı-

        2. HD. 24.02.2014 T. 18582/3753

    İİK.’nun 12. maddesinin -6352 s. K.'nun resmi gazetede yayımlanma tarihi olan- 05.07.2012 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, borçlu 03.07.2012 tarihinde icra dairesine ödeme yaptığına göre tahsil harcı oranının da ödemenin yapıldığı bu tarihe göre hesaplanması gerektiği-

        12. HD. 24.02.2014 T. 2585/4951

    5230 s. K. mad. 11 ile 4603 s. K.'na tabi bankalara getirilen muafiyetin tahsil harcını (492 s. Harçlar K. mad 28.) kapsamadığı, ancak başvurma harcı ve vekalet suret harçlarından muafiyetin söz konusu olduğu-

        12. HD. 20.02.2014 T. 171/4726

    Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7/2 maddesi hükmü gereğince; konusu para veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunan bir şey olan davanın dava şartlarından birinin bulunmaması ( noksan olması ) nedeniyle usulden reddine ilişkin kararda, vekalet ücreti nispi tarifeye göre takdir edilir; ancak, bu nispi vekalet ücretinin miktarı, maktu vekalet ücretini geçemeyeceği-

        . HGK. 19.02.2014 T. 19-587/125

    Tahsil harcının, ilerde borçludan alınmak üzere, ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı, 5230 s. K. mad. 11 ile 4603 s. K.'na tabi bankalara getirilen muafiyetin tahsil harcını (492 s. Harçlar K. mad 28.) kapsamadığı- Tapu harçları konusunda, icra müdürünün tahakkuk veya tahsil memuru sıfatı bulunmadığından, tapu harçlarının alınıp alınmayacağına karar verme görev ve yetkisinin de bulunmadığı ve icra mahkemesince, ihale alıcısı alacaklı tarafından, tapu sicil müdürlüğüne yatırılan tapu harcının icra dosyasına iadesi için yapılan şikayetin yargı yolu nedeniyle reddi gerektiği- Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğu (5520 s. K. mad. 5/1-f)-

        12. HD. 19.02.2014 T. 2038/4606

    Bilirkişice tahsili gereken miktarlar ile icra dosyasında tahsil edilen miktarlar aynı olmadığından, fazla tahsil edilen miktarlar yönünden müdürlük işleminin iptali gerekeceği- 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre Cezaevi harcının yükümlüsü alacaklı olduğu halde, cezaevi harcının borçludan tahsiline ilişkin müdürlük işleminin iptali gerekeceği-

        8. HD. 11.02.2014 T. 15234/2044

    Alacaklı varlık yönetim şirketinin alacağına karşılık borçluya ait aracı cebri icra yolu ile alması halinde Katma Değer Vergisi'nden istisna tutulacağı-

        12. HD. 10.02.2014 T. 1029/3158

    Takibe konu borç ödendiğinden, icra mahkemesince icranın geri bırakılmasına karar verileceği- Farklı takiplere konu edilmiş olsa da tahsil edilen alacağın aynı olduğu durumlarda tek tahsil harcı alınacağı-

        8. HD. 06.02.2014 T. 14853/1775

    Tahsil harcının sorumlusunun borçlu olduğu,bu harcın, icra dairesince alacağın ödenmesi sırasında yatırılan paradan tahsil edilmesinin borçlunun söz konusu sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve borçlunun borcu, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam hakkının bulunduğu- 4603 s. Kanuna tabi olan bankaların cezaevi harcından da muaf olduğu-

        12. HD. 29.01.2014 T. 586/2404

    5230 s. K. ile 4603 s. Kanuna tabi bankalara tanınan muafiyetin; başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harcını da içerdiği-

        12. HD. 29.01.2014 T. 36334/2386

    Ödeme veya icra emrinin tebliğe çıkarılmasından sonra fakat tebliğ edilmesinden önce ödeme yapılması ve icra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcının alınmayacağı, üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi sonucu takip dosyasına para gönderildiği, aynı tarihte borçlu şirkete ödeme emrinin tebliğ edilmesi ile şirket yetkilisinin icra dairesine gelerek tebliğ tarihi itibariyle yasal sürelerden feragat edip, şirketlerinin alacaklı olduğu üçüncü kişiden gelecek paranın haczine itirazlarının olmadığını ve gelen paranın alacaklı bankaya ödenmesine rıza gösterildiğini beyan ettiği anlaşıldığından ve borçlu şirket yetkilisinin icra dairesindeki bu beyanı, üçüncü kişi tarafından gönderilen paranın ödeme emrinin tebliğinden önce takip dosyasına geldiğine karine teşkil ettiğinden bu haliyle ödenen paradan tahsil harcı kesilmesinin mümkün olmadığı-

        12. HD. 29.01.2014 T. 36327/2384

    Halk Bankasının cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 22.01.2014 T. 35600/1443

    Kambiyo senedinden kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılması istemine ilişkin talebin niteliği gereği, ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) Ziraat Bankası' nın yargı harçlarından muaf olmadığı-

        11. HD. 21.01.2014 T. 450/1233

    KDV’ye ilişkin şikayetin, icra müdürlüğünün tesis ettiği bir işlemden kaynaklandığı, mahkemece incelemenin, icra dosyasından yapılarak anılan işlemin kanuna uygun olup olmadığının incelenmesi gerekeceği-

        12. HD. 13.01.2014 T. 34160/10

    Asliye ticaret mahkemesi tarafından verilen karar uyarınca, icra müdürlüğünce yatan peşin harcın iadesine karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 09.12.2013 T. 33073/39165

    Maktu harca tabi davaların reddine ve kabulüne dair kararlar ile nispi harca tabi davaların reddine dair kararların temyiz edilmesi halinde temyiz tarihindeki 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca kararı temyiz eden taraftan maktu temyiz karar harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gerekeceği, nispi harca tabi davaların kabulüne ilişkin kararların temyizi halinde ise, mahkemece hükmedilen miktar üzerinden hesaplanacak nispi karar ve ilam harcının dörtte birinin temyiz karar harcı olarak alınacağı-

        . HGK. 27.11.2013 T. 13-386/1617

    Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davada haklı çıkma nispetine göre taraflar arasında paylaştırılması gerekeceği-

        3. HD. 11.11.2013 T. 11988/15705

    Şikayetçi T.Halk Bankasının, 5230 Sayılı Yasanın 11. maddesi gereğince yargı harçlarından ve yargı harcı sayılan takip harçlarından müstesna olduğu-

        12. HD. 11.11.2013 T. 25813/35484

    Tahsil harcının, ilerde borçludan alınmak üzere, ödeme yapıldığı sırada alacaklıdan alınacağı, 5230 s. K. mad. 11 ile 4603 s. K.'na tabi bankalara getirilen muafiyetin tahsil harcını (492 s. Harçlar K. mad 28.) kapsamadığı, ancak vazgeçme harcı, başvurma harcı, peşin harç ve vekalet suret harçlarından muafiyetin söz konusu olduğu- Alacaklı vekilinin hacizli taşınmazlardan yalnızca birine ilişkin haczin kaldırılması talebinde bulunması halinde vazgeçme harcı yükümlülüğünün oluşmayacağı-

        12. HD. 01.11.2013 T. 23770/34339

    Tespit davası eda davasının öncüsü durumunda olduğu, öncüsü olduğu eda davası gibi konusunun malvarlığı (mamelek) hakkı olduğu ve belli bir değer (para veya para ile değerlendirilebilen bir şey) ile ilgili bir dava niteliğini taşıdığından 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerden olduğu, (1) sayılı tarife uyarınca nispi harç alınmasının gerekeceği-

        . HGK. 23.10.2013 T. 7-31/1481

    Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatmış, kesinleşen takip üzerine, yapılan ihalede borçluya ait taşınmazı alacağına mahsuben alan alacaklı bankanın KDV uygulamasından muaf olacağı- Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan işlemin damga vergisinden müstesna olduğunun kabulü gerekeceği-

        . HGK. 21.10.2013 T. 25904/32670
        12. HD. 21.10.2013 T. 25904/32670

    Alacaklı banka (Halk Bankası) 5230 ve 4603 s. Yasa hükümlerine göre harçtan muaf olduğundan icra müdürlüğünce kambiyo senedine dayalı takip başlangıcında başvuru harcı, peşin harç ve vekalet suret harcı kesilmesine ilişkin işlemin iptali gerekeceği- Yerel mahkemenin temyiz eden tarafın hükmü temyiz etmekte hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle temyiz istemini reddetmek gibi bir yetkisi olmadığı-

        12. HD. 09.10.2013 T. 27728/31985

    Alacaklı Ziraat Bankası'nın cezaevi harcından muaf olduğu-

        12. HD. 08.10.2013 T. 27891/31614
        12. HD. 29.04.2013 T. 7432/16282

    Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin bedel tespit davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirleneceği-

        6. HD. 07.10.2013 T. 10939/16925

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ipotekli taşınmazın satıldığında alacaklı Halk Bankası’nın tahsil ve cezaevi harçlarından muaf olduğu bunun dayanağının 4603 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4684 sayılı Kanunla yapılan değişik geçici 4.maddesinde açıklandığı-

        8. HD. 30.09.2013 T. 17211/13808

    İcra müdürlüğünce aynı gün ve aynı yerde yapılacak satışta her bir taşınmaz için ayrı masraf istenmesinin isabetli olmadığı-

        12. HD. 24.09.2013 T. 20605/29902

    Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bütün harç ve masrafların borçluya ait olduğu, bunların ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunacağı Ziraat Bankası'nın 4603 sayılı Kanun'a tabi bankalardan olduğu şikayetçi alacaklı bankaya ödeme sırasında yapılan kesintiye ilişkin tahsil harcının da icra iflas harçlarından biri olduğu-

        8. HD. 23.09.2013 T. 16397/12880

    İhalenin kesinleşmesi üzerine icra müdürlüğünce alınan tapu harcının vergi memuru sıfatı ile alınması nedeniyle işlemi denetleme görevinin idari yargıya ait olacağı-

        8. HD. 16.09.2013 T. 11124/12111

    Şikayetçi Ziraat Bankası'nın 4603 sayılı Kanun'a tabi bankalardan olduğu şikayetçi alacaklı bankaya ödeme yapılırken yapılan kesintiye ilişkin tahsil harcının da icra iflas harçlarından biri olduğu 5230 sayılı Kanun'un 11. maddesi'nde şikayetçi bankaca yeniden yapılandırma süresince açılmış veya açılacak dava veya takipler sonuçlandırılıncaya kadar Harçlar Kanunu'nun yargı harçlarına ilişkin 2. maddesi'nin uygulanmayacağının düzenlenmesi yargı harçlarına icra ve iflas harçları ve dolayısıyla tahsil harcının da dahil olması nedeniyle İcra Müdürlüğü'nce şikayetçi bankaya ödeme yapılırken tahsil harcı kesintisi yapılmasının yasaya aykırı olduğu-

        8. HD. 16.09.2013 T. 12042/12113

    4603 sayılı Kanunda Ziraat Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., Tasfiye Hâlinde Emlak Bankası A.Ş. aleyhine açılan davalar bakımından harç muafiyeti getirildiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı-

        19. HD. 09.07.2013 T. 8212/12585

    Alacaklının ilk dilekçesindeki beyanının sonuç doğurabilmesi için tahsil harcının alınması gerekeceği-

        12. HD. 02.07.2013 T. 16316/24910

    Ödeme emri veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcının alınmayacağı-

        12. HD. 01.07.2013 T. 16933/24552

    Avukatlık ücretinin asıl alacağı geçemeyeceği-

        10. HD. 24.06.2013 T. 10448/14208

    İlam karar harcı ödenmeden, ilamın takibe konulabileceği belirtildiğinde, bu harç yatırılmadan takip başlatılabileceği gibi takibe devam da edilebileceği-

        8. HD. 21.06.2013 T. 4657/9741

    Tahsil harcının sorumlusunun daima borçlu olduğu; borçlunun borcunun, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceği, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam etme hakkı bulunduğu-

        12. HD. 13.06.2013 T. 13588/22195

    Mahkemece, alacaklının takip tarihi itibariyle talep ettiği toplam alacak miktarı, ilam hükmü ve ödeme dikkate alınarak, dosya borcunun hesaplanması için bilirkişiden ek rapor istenerek, sonucuna göre bir karar verilmesinin gerekeceği-

        8. HD. 10.06.2013 T. 4971/8733

    Türkiye Kalkınma Bankasının tellaliye harcından muaf olduğu-

        12. HD. 10.06.2013 T. 13391/21536

    İcra dairesinin verginin mükellefi sıfatı ile yaptığı işlemlerden doğan ihtilaflarının çözüm yerinin vergi mahkemeleri olduğu-

        8. HD. 06.06.2013 T. 5689/8593

    492 sayılı yasa gereğince İcra Müdürünün tahsil harcı kesme işleminin, İİK'nun 15. maddesi hükmü çerçevesinde yaptığı işlem olup, buna karşı şikayetlerin incelenme yerinin de İİK'nun 4. ve 16. maddeleri gereğince bağlı bulunduğu icra mahkemesi olması gerekeceği-

        8. HD. 06.06.2013 T. 5688/8587

    Borçlunun ödeme iddiasını dayandırdığı belgeler incelendiğinde, ödemenin takip tarihinden önce yapıldığı görülmekte ise de, alacaklının bu ödemeden takipten önce haberdar edildiğine dair bilgi ve belge bulunmadığından, alacaklının takibi başlatmasında usule aykırı bir durumun bulunmadığı-

        8. HD. 03.06.2013 T. 4637/8282

    492 s. Harçlar Kanunu’nun (1) s. Tarifesi’nin “B) İcra ve İflas Harçları” bölümüne, -23.7.2010 günlü, 6009 s. Gelir Vergisi K. ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesi ile- eklenen (III) numaralı fıkrada yer alan “...her bir işlem için...” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığı-

        . AYM. 22.05.2013 T. 60/62

    492 sayılı Harçlar Kanununun 123/son maddesinde yer alan istisnanın, bankalar ve yurtdışı kredi kuruluşlarının kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsili amacıyla icra dairelerinde yapacakları işlemler hakkında uygulanamayacağından, alacaklı bankanın genel ticari kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağı için yaptığı ilamsız takipte ihale edilen taşınmazın bedeli üzerinden tahsil harcının kesilmesi gerekeceği-

        12. HD. 06.05.2013 T. 8678/17207

    Tahsil harcının 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. Maddesinin b bendi gereğince alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunacağı, harç alacağının icranın yerine getirilmesiyle doğacağı-

        12. HD. 21.03.2013 T. 335/10562

    Harç alacağının, icranın yerine getirilmesiyle doğacağı, tahsil harcının alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunacağı- Takip konusu gayri nakit alacaklara ilişkin çeklerden 25 tanesinin alacaklıya iade edilmesi sebebiyle gayrinakit alacaklardan düşülmesi talebi, sadece garanti edilen çeklerin iadesine ilişkin olup bunda bir tahsilat, parasal bir giriş bulunmadığından bunlar hakkında feragat sebebiyle tahsil harcı alınmasının doğru olmadığı-

        12. HD. 21.03.2013 T. 334/10563

    Tahsil harcının icranın yerine getirilmesiyle doğacağı, alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunacağı- Takip konusu gayri nakit alacaklara ilişkin çeklerden 25 tanesinin alacaklıya iade edilmesi sebebiyle gayrinakit alacaklardan düşülmesi talebi, sadece garanti edilen çeklerin iadesine ilişkin olup bunda bir tahsilat, parasal bir giriş bulunmadığından bunlar hakkında feragat sebebiyle tahsil harcı alınmasının doğru olmadığı-

        12. HD. 21.03.2013 T. 334/10563

    İtiraz süresi içinde borcun tamamının ödememesi halinde, borçlunun icra vekalet ücretinin tamamından sorumlu olacağı-

        12. HD. 19.03.2013 T. 2131/10220

    Ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadan Varlık Yönetim şirketince yapılan icra takibinin harçtan muaf olduğu-

        12. HD. 14.03.2013 T. 85/9341

    Alacaklı takipten feragat etmemesi durumunda, feragat harcının istenilmesinin doğru olmadığı- İcra dairesince İİK'nun 144/2. maddesi koşullarının değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği-

        12. HD. 26.02.2013 T. 30728/6090

    Alacaklı hacizden sonra ve satıştan önce alacağın bir kısmı için protokol düzenleyip alacağını kısmen alarak geri kalan miktardan feragat ettiğine göre, müdürlükçe "bakiye meblağ üzerinden" % 4.55 tahsil harcı alınması gerekirken takibe konu toplam alacak üzerinden tahsil harcı alınması işleminin hatalı olduğu-

        12. HD. 31.01.2013 T. 24674/33942

    Şikayete konu takipte, İcra ve İflas Kanunu'nun maddesi uyarınca gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının, konuya ilişkin bir başka düzenlemeyi içeren Harçlar Kanunu'nun maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklıdan alınmış olması, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmadığı, o halde icra memurunun, harcın tahsiline ilişkin işleminde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığının ortada olduğu, mahkemenin direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, onanması gerektiği-

        . HGK. 26.12.2012 T. 12-558/1359

    İcra dairesi araclığı ile ödenen tahsil, başvuru ve vekalet harcının bankaya iadesi istemiyle açılan davanın adli yargı yerinde görülmesi gerekeceği-

        . UM. 24.12.2012 T. 116/278

    Tahsil harcının sorumlusunun daima borçlu olduğu- Borçlunun borcu, yatırılan paradan kesilerek ödenen tahsil harcı kadar devam edeceğinden, alacaklının kesilen harç miktarı kadar takibe devam hakkı olduğu-Alacaklı bankanın genel ticari kredi sözleşmesinin teminatı olarak alınan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ihale edilen taşınmazın bedeli üzerinden tahsil harcının kesildiği görüldüğünden, icra müdürlüğünce ihale bedeli üzerinden tahsil harcı alınmasının hukuka uygun olduğundan, alacaklı bankanın tahsil harcına yönelik şikayetinin reddine karar verilmesi gerekeceği -

        12. HD. 30.10.2012 T. 13524/30438

    492 sayılı Harçlar Kanununun 123/son maddesinde yer alan istisnanın, bankalar ve yurt dışı kredi kuruluşlarının kredi sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarının tahsili amacıyla icra dairelerinde yapacakları işlemler hakkında uygulanamayacağı-

        8. HD. 12.10.2012 T. 7259/9079

    Tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesinin zorunlu olduğu-

        12. HD. 10.07.2012 T. 6933/24073

    4684 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin 2. fıkrasında yeniden yapılandırma süreci içerisinde, bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış veya açılacak dava veya takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanununun 2,23 ve 29. maddelerinin ve 2548 s. kanun gereğince harç alınmasına dair hükümlerin uygulanmayacağının belirlendiği- Şikayetçi banka harçtan muaf olduğundan başvuru harcına yönelik şikayetinin kabulü gerektiği-

        12. HD. 05.07.2012 T. 6922/23783

    Takip konusu aidat borcunun takipten sonra, fakat ödeme emrinin tebliğinden önce ödenmesi borçluyu temerrütten kurtarmakla birlikte takibe sebebiyet verdiğinden ve İİK'nun 15/1 nci ve 59/1 nci madde hükümleri gereğince takip masrafları ve ücreti vekalet yönünden borçlu sorumlu olacağından davacı alacaklının; bu kalemler yönünden itirazın iptalini ve takibin devamını istemekte haklı olduğu-

        23. HD. 28.06.2012 T. 2616/4422

    İcra harçları icra dairesi tarafından alındığından, icra müdürünün tahsil harcı kesme işlemine karşı şikayetin incelenme yerinin bağlı olduğu icra mahkemesi olduğu-

        8. HD. 19.06.2012 T. 5654/5757

    İcra tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında tahsil olunan bir harç olup 492 sayılı Harçlar Kanununun 23. maddesine göre her ne sebeple olursa olsun icra takibinden vazgeçildiği zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının alınması gerektiği-

        12. HD. 18.06.2012 T. 2730/20797

    Borçlunun tüm mallarına konulan hacizlerin kaldırılması istenmemekte olup, iki bankaya gönderilen haciz ihbarnamelerinin fekki telep edilmiş olduğundan icra müdürlüğünün tahsil harcı alınması yönündeki işleminin yerinde olmadığı-

        12. HD. 18.04.2012 T. 28276/13118

    Alacaklı vekili, önceki haczin kaldırılması istemi yanında, borçlunun … Bankası’ndaki mevduatı, hak ve alacaklarının da haczini talep etmiş olup, bu durumda alacağın haricen tahsil edildiğinden söz edilemeyeceğinden, borcun tamamı tahsil edilmişçesine tüm takip tutarı üzerinden tahsil harcı istenmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu-

        12. HD. 16.04.2012 T. 27860/12493

    Bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının muafiyet kapsamında yer almadığı- İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi sonunda, ipoteğe konu taşınmazı alacağına mahsuben satın alan şikayetçi/alacaklı bankadan dörtte bir oranında tahsil harcı alınması gerektiği-

        . HGK. 11.04.2012 T. 12-132/319

    Bankaların, Harçlar Kanunu'nun 123/son fıkrasında yer alan yargı harçlarından istisna tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup, bu kapsama bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediği belirgin olup, borçluya ait olan tahsil harcının, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/b maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklıdan alınmış olmasının, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmayacağı-

        . HGK. 11.04.2012 T. 12-132/219

    İtirazın iptali davasında davalı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün -5018 s. Kanun uyarınca genel bütçeye dahil edildiğinden- Harçlar Kanunu uyarınca harçtan muaf olduğu-

        15. HD. 29.03.2012 T. 863/2097

    İcra takibinden vazgeçilmesi halinde tahsil harcının yarısının alınacağı- Birden çok haciz varsa bir haciz için yapılan vazgeçmenin alacağın haricen tahsiline karine oluşturmayacağı-

        12. HD. 23.02.2012 T. 19241/4921

    Hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil ettiğinden, hacizlerin kaldırılması için “tahsil harcı”nın ödenmesinin zorunlu olduğu-

        12. HD. 29.12.2011 T. 12603/31472

    Gerek yasal hasım durumunda bulunan Hazine ve diğer kamu tüzel kişileri ve gerekse iptal ve tescil isteği nedeniyle davada taraf durumunu almış bulunan kayıt malikinin mirasçıları davalılar harç, avukatlık ücreti ve diğer yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacakları-

        8. HD. 22.12.2011 T. 3109/7477

    Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılmasının mümkün olduğu, bu durumda icra takiplerinden birinden alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcının yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınacağı-

        12. HD. 18.10.2011 T. 3662/19138

    Aile Mahkemesi ilamında "tedbir nafakasının, kararın kesinleşme tarihine kadar devamına hükmolunmuş olup, bu ilamın 19.03.2009 tarihinde kesinleştiği ve alacaklının, icra müdürlüğüne müracaatla, "dosya alacağının tamamını 25.01.2008 tarihinde haricen aldığına, bir alacağının kalmadığına" dair beyanının, bu tarihe kadar olan alacaklarını aldığı anlamına geldiği anlaşıldığından, ilamın kesinleşme tarihi olan 19.03.2009 tarihine kadar olan alacaklarını da aldığına dair açık bir beyan bulunmaması ve bu beyan üzerine icra müdürlüğünün aynı tarihli kararı ile talep gereğince birikmiş toplam nafaka olan 4.822,80.TL üzerinden tahsil harcı alınması ve haciz miktarının Şubat 2008 ayı itibariyle belirlenmesi bunu gösterdiği-

        12. HD. 06.10.2011 T. 19474/18012

    Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkün olduğundan, icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcının yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınacağı-

        12. HD. 27.06.2011 T. 32445/13272

    İcra müdürlüğünce, KDV'nin tarh ve tahakkuk işlemleri, anılan verginin (KDV) mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlemlerden doğan ihtilafların çözüm yerinin de vergi mahkemeleri olduğu-Not:Uyuşmazlık Mahkemesinin ise aksi doğrultuda içtihatları olmuş olup, Uyuşmazlık Mahkemesi bu tür uyuşmazlıkların yine icra mahkemelerinde çözümlenmesi gerekeceğini belirtmiştir.(Bknz: UM(Uyuşmazlık Mahkemesi) 11.03.2013 T. E: 2012/182, K:321)

        12. HD. 23.05.2011 T. 28968/9992

    Aynı alacaktan tek tahsil harcı alınacağından, icra mahkemesince alacağın aynı alacak olup olmadığının araştırılması gerekeceği-

        12. HD. 12.05.2011 T. 28509/9377

    Takip konusu alacağı temlik aldıklarına ilişkin temliknameyi sunarak, borçlular aleyhinde haciz v.s işlemlerin yapılmasını talep eden alacaklının (varlık yönetim şirketinin) ticaret sicili tescil tarihe göre, 5 yıllık süre henüz dolmadığından, yenileme harcından da muaf olduğu-

        12. HD. 25.04.2011 T. 8429/7318

    Şikayete konu takipte, İcra ve İflas Kanunu’nun 15.maddesi uyarınca gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının, konuya ilişkin bir başka düzenlemeyi içeren 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklıdan bu paranın alınacak olmasının, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmadığı-

        . HGK. 20.04.2011 T. 12-731/206

    Cezaevi yapı harcının, tahsil olunan paranın yüzde ikisi oranında alınacağı- ‘Cezaevi yapı harcının takibe konu ‘alacak miktarı’ üzerinden değil, takip masrafları çıkarıldıktan sonra takip sırasında işlemiş faizlerin de dikkate alınması suretiyle tahsil olunan miktar üzerinden hesaplanması gerektiğini belirten Ad. Bak. Huk. İş. Gen. Md.’nin 22.08.2008 T. ve 153.3/5051 sayılı Genel Yazısı’nın 2548 s. Kanun’a aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği-

        3. D. 29.03.2011 T. 3417/879

    B.ye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması hükmün tebliğe çıkarılmasına takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmeyeceği-

        12. HD. 22.02.2011 T. 21200/1381

    5411 sayılı Yasa uyarınca varlık yönetim şirketlerinin, tahsil ve cezaevi harcı dışında, kuruluşlarından itibaren 5 yıl süreyle tüm harçlardan muaf olduğu-

        12. HD. 15.02.2011 T. 20697/816

    5411 sayılı yasa uyarınca varlık yönetim şirketleri tahsil ve cezaevi harcı dışında kuruluşlarından itibaren beş yıl süre ile tüm harçlardan muaf olacağı-

        12. HD. 14.02.2011 T. 20208/592

    Şikayetçi banka tarafından, borçluya kullandırılan kredinin geri ödenmesini temin amacıyla icra takibi yapıldığı anlaşıldığından ve dolayısıyla 492 sayılı yasa hükmü gereğince, ihale bedeli, tahsil harcından müstesna olduğundan, bu yöndeki şikayetin kabulünün gerekeceği-

        . HGK. 09.02.2011 T. 12-685/43

    Şikâyete konu takipte, İcra ve İflas Kanunu’nun 15.maddesi uyarınca gerçekte borçluya ait olan tahsil harcının, konuya ilişkin bir başka düzenlemeyi içeren 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28/b maddesindeki hüküm çerçevesinde alacaklıdan alınmasının, sonuçta bu miktarın borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı olmadığı-

        . HGK. 09.02.2011 T. 2-688/44

    Ödeme veya icra emrinin tebliğinden önce yatırılan paralardan "tahsil harcı" alınmayacağı; itiraz süresi içinde ödeme yapılması halinde "icra vekalet ücreti"nin 3/4 oranında hesaplanması gerekeceği-

        12. HD. 02.11.2010 T. 12694/25531

    Tahsil edilemeyen alacak kısmı yönünden satış öncesi feragat olduğundan, 492 s. K.'nun 23. maddesi ve 1 sayılı tarifenin B-b bölümünde gösterilen oranlarda (%9 yerine %3,6 oranında) feragat harcı alınması gerekeceği-

        12. HD. 26.10.2010 T. 11280/24825

    Tellallık harcının sorumlusunun borçlu olduğu, onun adına harcı yatıran alıcının bu parayı daha sonra borçludan geri alabileceği-

        12. HD. 26.10.2010 T. 20039/1640

    Harca tabi olmasına karşın, mahkeme kalemince harcı hesaplanıp ilgilisinden istenmeden ve dolayısıyla harç alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında HUMK’nun 434/3. maddesinde öngörülen “eksik harç ödenmesi halinde yapılacak işlemle ilgili kuralın” benzetme yoluyla uygulanacağı ve bu durumda temyiz isteğinin, dilekçenin temyiz defterine kaydedildiği tarihte yapılmış sayılacağı-

        12. HD. 05.07.2010 T. 5201/17643

    Harçlar Kanunu'nun 32.maddesi hükmünce, karar ve ilam harcı ödenmedikçe kararın tebliğe çıkarılamayacağı, temyiz edilemeyeceği ve icraya konulamayacağı; ancak karar ve ilam harcını ödemeksizin davacı veya davalının ilamın birer suretini mahkemeden alabilecekleri-

        . HGK. 25.03.2010 T. 12-158/178

    Bankanın kullandırdığı kredinin geri dönüşü ile ilgili işlemlerin 492 Sayılı Harçlar Kanununda yer alan yargı harçlarından dolayısıyla icra tahsil harcından müstesna olduğu-

        . HGK. 30.12.2009 T. 12-545/617

    Alacaklı banka, kredi borcuna karşılık almış olduğu ipoteğe dayalı olarak takip başlatmış, kesinleşen takip üzerine, yapılan ihalede ipotekli taşınmazı alacağına mahsuben almış olduğundan, alacaklı banka KDV uygulamasından muaf olacağı için, kendisinden bu konuda ödeme yapılmasının istenemeyeceği-

        19. HD. 07.04.2009 T. 27556/7563

    4389 Sayılı Kanunla 5020 Sayılı Kanunun 27.maddesiyle eklenen ek.5 madde içeriğine göre kamu bankası statüsünü koruyan bankaların damga vergisinden sorumlu olamayacakları anlaşılmış ise de, özel bankalar açısından böyle bir düzenleme bulunmadığından müşteki bankanın damga vergisinden sorumlu olacağı-

        12. HD. 04.12.2008 T. 17093/21666

    Alacaklının takip dosyasındaki tüm hacizlerin kaldırılmasına muvafakatinin takipten feragat anlamını taşıyacağı ve bu durumda feragat harcının alınmasının zorunlu olduğu-

        12. HD. 20.03.2008 T. 2400/5449

    Taşınmazın ihalesine alıcı sıfatıyla katılan ve alacağına mahsuben satın alan alacaklı bankanın tellallık harcını(tellaliye bedelini) ödemekle yükümlü olduğu-

        12. HD. 21.01.2008 T. 158/739

    İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip sonucunda, ipotekli taşınmazı alacağına mahsuben satın almış olan alacaklı T. Vakıflar Bankası A.Ş.’nin, KDV’den sorumlu olup, damga vergisinden sorumlu olmadığı–

        12. HD. 17.01.2008 T. 22284/396

    Harç ve giderlerin sonuçta haksız çıkan tarafa yükletileceği- “Kanunda aksi yazılı değilse” bütün harç ve masraflar borçluya ait olduğu- Harçlar Kanununun 11 ve 23. maddeleri hükmüne göre takipten vazgeçilmesi (feragat) nedeniyle harçtan sorumlu olanın alacaklı olduğu-

        12. HD. 15.11.2007 T. 18340/21250

    Mahkemece, bankalarca açılmış kredilerin ve alınan ipoteklerin tarihleri tesbit edildikten sonra 26.12.2003 tarihinden önceki maddede belirtilen işlemlerin varlığının tesbiti halinde 5411 sayılı yasanın geçici 13. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken aynı yasanın 140. maddesi gereğince şikayet hakkında bir karar vermek gerekeceği-

        12. HD. 31.10.2007 T. 16931/19858

    12. HD. 12.07.2007 T. E: 12694, K: 14428-

        12. HD. 12.07.2007 T. 12694/14428

    12. HD. 12.07.2007 T. E: 12693, K: 14429-

        12. HD. 12.07.2007 T. 12693/14429

    Vakıflar Bankası, “sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan….” bankalardan olduğundan, cezaevi harcı, tahsil harcı ve takip harcından sorumlu tutulamayacağı–

        12. HD. 12.07.2007 T. 12692/14431

    Avukatlık ücretinin, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığı olduğu, itiraz süresi içinde borcun ödenmesi halinde tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçünün takdir edileceği-

        12. HD. 16.04.2007 T. 5312/7415

    Cebri icra yolu ile satılan mahcuzu alacağına mahsuben teslim alan davacı/alacaklı bankanın, KDV muafiyetinden faydalanamayacağı, Tellallık Harcının, icra müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkarılan borçluya ait taşınmazın ihalesine alıcı sıfatıyla katılan ve ihale üzerinde kalan davacı/alacaklı Banka tarafından ödenmesi gerekeceği, kamu bankası statüsünü koruyan alacaklı Türkiye Halk Bankası A.Ş nin damga vergisinden sorumlu tutulmasının olanaklı olmayacağı-

        . HGK. 29.11.2006 T. 12-759/760

    Bankaya borçlu olanlara ait taşınmazların icra yoluyla alacaklı bankaya satılması işleminden katma değer vergisi ve damga vergisi alınmayacağı-

        12. HD. 10.07.2006 T. 12642/15092

    Alacaklı Banka 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 123. maddesi gereğince tellallık harcından muaf olduğunu ileri süremez ise de, 2464 Sayılı Yasa'nın 67 ve 68.maddeleri gereğince tellallık harcının yükümlüsü borçlu olduğu için, mahkemece alacaklı Banka'nın şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekeceği- Alacaklı H.Bankası A.Ş.'nin, 4389 Sayılı Kanun'a 5020 Sayılı Kanun'un 27.maddesi ile eklenen Ek–5.maddesi kapsamına girdiği için 4389 Sayılı Kanunun 14/5-c gereği harçtan muaf olduğu- Borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcı dahil her türlü vergi, resim, harç ve masrafların fon alacağından mahsup edilemeyeceği-

        12. HD. 01.05.2006 T. 7437/9465

    Borçlunun iflâs masası olması durumunda, iflâsta paylaşılan para üzerinden %3,6 harç kesilmesinin zorunlu olduğu, bu harcın sorumlusunun borçlu, yani iflâs masası olduğu, iflâsta dağıtım sırasında alacaklıya ödenen para üzerinden kesilen harcın alacaklıdan değil iflâs idaresinden alınacağı-

        . HGK. 16.03.2005 T. 12-214/146

    Konusu para alacağı olan icra takiplerinde takip konusu alacağın borçlu tarafından taksitler halinde ödenmesi durumunda alacaklıya her bir ödeme yapılırken icra müdürlüğünce icra tahsil harcının da alınması gerekeceği-

        . HGK. 09.02.2005 T. 12-30/30

    Haczedilmezlik şikayetinin harca bağlı olduğu, ancak yazı işleri müdürlüğünce borçlunun şikayet dilekçesi üzerine «harçtan muaf» açıklaması yazılarak kendisinden başvurma harcı alınmamış olması halinde, icra mahkemesince şikayetçi borçluya başvurma harcını yatırması için olanak tanınması ve bundan sonra hasıl olarak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekeceği–

        . HGK. 06.10.2004 T. 12-467/480

    Konusu para alacağı olan icra takiplerinde takip konusu alacağın borçlu tarafından taksitler halinde ödenmesi durumunda icra tahsil harcının alınmasının, alacağın tamamının ödenmesinden sonraya bırakılamayacağı, icra müdürünün alacaklıya yaptığı her ödeme sırasında tahsili gereken bir harç miktarı bulunduğu takdirde bunu mutlaka ödeme anında tahsil etmesi gerekeceği–

        . HGK. 25.05.2005 T. 12-356/344
        . HGK. 14.06.2004 T. 12-336/338

    Takipten vazgeçilmesi halinde tahsil harcı alınacağı (Harçlar K. mad. 492), hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi halinde icra müdürlüğünce tahsil harcı alınmasının hatalı olduğu- Alacağını tahsil edemeyen alacaklının yeniden haciz isteyebileceği-

        12. HD. 24.05.2004 T. 9189/13126

    Tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan, tahsil harcı kesilerek alacaklıya ‘dosyaya yatan’ taksit ödenmişse, alacaklının talebi halinde alacaklıdan kesilerek Maliye’ye ödenmiş olan tahsil harcının kendisine -Maliye’den para geri istenerek- iadesi gerekeceği-

        12. HD. 16.03.2004 T. 876/6095

    İcra takibinden vazgeçilmesi halinde alınacak «feragat harcı»nın; satıştan sonraki aşamada tahsil harcının tamamı oranında, daha önceki aşamada ise, tahsil harcının yarısı oranında alınacağı-

        12. HD. 15.03.2004 T. 1005/5969
        12. HD. 03.06.2003 T. 9868/12870
        . İİD. 28.03.1968 T. 3365/3089

    Tahsil harcının yükümlüsü borçlu olduğundan, alacaklıya ödeme yapılırken tahsil harcının düşülemeyeceği–

        12. HD. 09.03.2004 T. 242/5406
        12. HD. 23.01.2004 T. 24496/1242
        12. HD. 29.05.2003 T. 10116/12273
        12. HD. 14.11.2002 T. 21384/23476
        12. HD. 01.07.2002 T. 13721/14206

    Harçlar Kanununun 28 ve 32.maddelerinin kamu düzenini ilgilendirdiği, bu hükümlere aykırı olarak yapılan işlemlerin (karar ve ilam harcı ödenmemiş olan ilamın takip konusu yapılmış olmasının) süresiz şikayete neden olacağı-

        12. HD. 20.02.2004 T. 26578/3482
        12. HD. 30.06.2003 T. 13137/15561
        12. HD. 17.06.2003 T. 11605/14469

    Cezaevi harcının alacaklıdan -icra dairesince kendisine ödeme yapılırken- tahsil edileceği, sözleşme ile borçluya yüklenemeyeceği–

        12. HD. 12.02.2004 T. 25067/2503
        12. HD. 03.11.1983 T. 3793/4749
        12. HD. 29.04.1983 T. 1748/2223

    Yeniden yapılandırma süreci içinde -4684 s.K.’nun geçici 4/II mad. uyarınca- bankalar tarafından kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış veya açılacak davalar/takipler sonuçlanıncaya kadar harç alınmayacağı-

        12. HD. 09.02.2004 T. 24721/2071

    Harcın, «yapılan bir hizmet karşılığı olarak devletin aldığı para» olduğu-

        12. HD. 23.01.2004 T. 23807/1202
        12. HD. 21.12.2003 T. 19909/23374

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankaların alacaklarını dava ve takip yolu ile tahsil etme yoluna gitmeleri halinde, işlemlerinden harç alınmayacağı-

        12. HD. 20.01.2004 T. 23625/736
        12. HD. 27.06.2003 T. 12500/15420
        12. HD. 04.04.2003 T. 4078/7361
        12. HD. 27.01.2003 T. 28809/1208

    Sadece icra müdürlüğünün hatasından kaynaklanmayan şikayet konusu olaylardan başvuru harcı alınması gerekeceği–

        12. HD. 06.11.2003 T. 19351/21828

    İhalede taşınmazı üçüncü kişinin almış olması halinde, tapu alım-satım ve emlak vergilerinin takip alacaklarına yükletilemeyeceği—

        12. HD. 23.10.2003 T. 16632/20710

    İlama dayanmayan taiplerde, borçlunun takibe itiraz etmesi üzerine, alacaklının mahkemede dava açmaya mecbur kalması halinde, takipte bulunurken yatırdığı peşin harcın alacaklıya iade edilmesi veya dava açarken yatıracağı harca mahsup edilmesi gerekeceği-

        12. HD. 21.10.2003 T. 16531/20544

    Takipten vazgeçilmesi halinde feragat harcından alacaklının sorumlu olduğu–

        12. HD. 03.06.2003 T. 9787/12871
        12. HD. 02.05.2002 T. 8464/9122

    DSİ Genel Müdürlüğünün idarî işlemlerinin harçtan muaf olduğu (yargı harçlarından sorumlu olduğu)–

        12. HD. 27.05.2003 T. 9034/12219
        12. HD. 17.04.2003 T. 5413/8621
        12. HD. 13.02.2001 T. 1582/2660

    Harca tâbi bir başvurunun (şikayetin) harç ödenmeden yapılmış olduğunun saptanması halinde, harcın ödenmesi için ilgiliye süre verilmesi ve bu süre içinde karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde, dosyanı işlemden kaldırılması gerekeceği–

        12. HD. 04.04.2003 T. 4940/7410

    Ödeme (veya icra) emrinin tebliğinden önce yatırılan paradan tahsil harcı alınamayacağı–

        12. HD. 10.03.2003 T. 1505/4760
        12. HD. 20.12.1993 T. 15840/19886

    Karar ve ilam harcı ödenmeden, ilamın takip konusu yapılmış olduğunun anlaşılması halinde, icra mahkemesince (tetkik merciince), alacaklıya “yatırmadığı harçları yatırması için” süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekeceği-

        12. HD. 06.01.2003 T. 19351/21828

    T.C. Ziraat Bankasının -4684 s. K. 4/II uyarınca- yeniden, yapılandırma süreci içinde kredi alacaklarının tahsili amacıyla sürdürdüğü takipler nedeniyle harçtan muaf olduğu–

        12. HD. 26.12.2002 T. 26506/27686

    DSİ.’nin «yargı harçları»ndan muaf olmadığı–

        12. HD. 24.12.2002 T. 26303/27448
        12. HD. 09.04.2002 T. 6483/7339

    Türk Telekom A.Ş.’nin cezaevi harcını ödemekten muaf olmadığı–

        12. HD. 13.12.2002 T. 24841/26391

    Karar ve ilam harcının takipten sonra ödenmiş olması halinde icra mahkemesince «takibin iptaline» değil, «takip tarihi ile harcın ödendiği tarih arasındaki işlemlerin ve bu arada icra emrinin iptaline» karar verilmesi gerekeceği–

        12. HD. 08.11.2002 T. 21099/22922

    Finansal kiralama konusu ipotek belgesine dayalı olarak yapılan takiplerde icra emri gönderilemeyeceği ve alacaklıdan ‰5 peşin harç alınması gerekeceği–

        12. HD. 06.06.2002 T. 11590/11997

    SSK’nun yargı harçlarından muaf olduğu–

        12. HD. 09.04.2002 T. 6577/7384
        12. HD. 20.01.1992 T. 12414/192

    Takip iptal edildikten sonra, alacaklının aynı dosya üzerinden harç vermeden yeni bir takip başlatamayacağı–

        12. HD. 02.04.2002 T. 5754/6745

    Bankacılık Denetleme Kurulu Sigorta Fonuna devredilmiş bankaların harçtan muafiyetinin, tahsil harcını da kapsadığı–

        12. HD. 26.02.2002 T. 3177/3967

    İstihkak davasının kabulüne karar verilmesi halinde icra mahkemesinin (tetkik merciinin) alacak miktarı ile haczedilen dava konusu malın değerinden hangisi az ise, o değer üzerinden «nisbi» ve istihkak davasının reddine karar verilmesi halinde «maktu» karar ve ilam harcı alması gerekeceği–

        21. HD. 10.07.2001 T. 5122/5467

    Harçlar Kanununun harcın alacaklıya iadesi ile ilgili 29/III hükmünün, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilgili takipleri de kapsadığı–

        12. HD. 18.12.2000 T. 19254/20083

    «İcra müdürünün haczi kaldırılması işleminin usulsüzlüğüne» ilişkin şikayetin, harç alınmadan ve borçlu yargılamaya dahil edilmeden yargılamanın sonuçlandırılamayacağı–

        12. HD. 27.11.2000 T. 17810/18429

    İİK. 149’a dayalı olarak borçluya «icra emri» gönderilerek yapılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takiplerden sadece «başvurma harcı» alınacağı, «peşin harç» alınmayacağı–

        12. HD. 01.11.2000 T. 15401/16393

    Takibin, daha önce hakkında takip yapılmamış olan diğer borçluya «harç ödenmeden» yöneltilemeyeceği–

        12. HD. 31.10.2000 T. 15560/16264
        12. HD. 03.05.1999 T. 5360/5662
        12. HD. 09.07.1996 T. 9178/9692

    Darülaceze Kurumlarının «cezaevi harcı»ndan da muaf olduğu–

        12. HD. 25.10.2000 T. 14244/16003

    Ödenmeyen tahsil harcından, vekillerin değil müvekkillerin sorumlu olduğu–

        12. HD. 03.07.2000 T. 10354/11260

    Tahsil harcının, takip masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan miktar üzerinden hesaplanarak, alacaklıdan para ödenirken alınacağı–

        12. HD. 28.03.2000 T. 3995/4707

    İİK. mad. 111 uyarınca düzenlenen ve icra dairesi tarafından onaylanan taksit anlaşmasının, %05 oranında damga vergisine tabi tutulmasının isabetli olduğu-

        7. D. 11.03.1998 T. 2482/944

    Yeniden harç verilmedikçe, takibin başka bir borçluya yöneltilemeyeceği–

        12. HD. 27.10.1997 T. 11226/11511

    «Harcın yasaya aykırı olarak hesaplanmış olduğu»nun süresiz şikayet yoluyla ileri sürülebileceği-

        12. HD. 18.11.1996 T. 14108/14421

    Üniversitelerin -492 s. Harçlar K. 13/j hükmü uyarınca- harçtan muaf olduğu–

        12. HD. 28.03.1996 T. 4044/4301

    Yeniden harç verilmedikçe, takibin başka bir borçluya da yöneltilemeyeceği–

        12. HD. 14.02.1996 T. 1500/2232

    Cezaevi harcı alacaklıdan tahsil edileceğinden (borçluya yüklenemeyeceğinden) borçluya iade edilmesi gereken teminattan cezaevi harcı kesilemeyeceği–

        12. HD. 03.05.1994 T. 5730/5818

    Yabancı para alacağına dayalı takiplerde, yabancı paranın takip tarihindeki kuru üzerinden tahsil harcının ve vekalet ücretinin hesaplanması gerekeceği–

        . HGK. 07.04.1993 T. 12-41/145

    Hazine’nin «tahsil harcı»ndan sorumlu olmadığı–

        12. HD. 06.11.1992 T. 5100/13350

    Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine yürütülen takipte, borçlu bakanlıktan tahsil harcı alınamayacağı–

        12. HD. 28.09.1992 T. 3686/10899

    Takip talebinden sonra ve fakat ödeme (veya icra) emrinin tebliğinden önce, borçlunun icra dairesine yapacağı ödemeyi, icra dairesinin kabule mecbur olduğu – Takip talebinden sonra borçlunun banka havalesi ile gönderdiği paranın alacaklıya ödenmiş olması halinde, takibe sebebiyet vermiş olan borçlunun icra ve harç giderlerinden sorumlu olduğu–

        12. HD. 27.09.1992 T. 17631/18755

    «Cezaevi harcı borçluya ait olacaktır...» şeklindeki kaydın geçerli olmayacağı—

        12. HD. 19.03.1991 T. 10258/3429
        12. HD. 26.02.1987 T. 6754/2692
        12. HD. 05.06.1986 T. 12776/6780

    İcrai kefile icra emri gönderilmesini isteyen alacaklıdan «peşin harç» alınmayacağı–

        12. HD. 04.03.1991 T. 9713/2697

    «İcra dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış işlemlerin düzeltilmesi ve iptaline» ilişkin icra mahkemesi (tetkik mercii) kararlarından harç alınmayacağı–

        12. HD. 16.02.1990 T. 7046/1342

    İcra memurunun, tahsil ettiği harcı mal müdürlüğüne geç yatırmasının, takip tarihini etkilemeyeceği–

        12. HD. 08.04.1988 T. 6943/4497

    Karar ve ilâm harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmeyeceği, mahkemece, harç ödenmesi için mehil verilerek sonucuna göre işlem yapılması gerektiği-

        . HGK. 07.07.1976 T. 12-1102/2497
        . HGK. 09.04.1975 T. 12-253/526

    İpoteğin kaldırılabilmesi için yatırılması gereken borcun kapsamı-

        . HGK. 21.11.1990 T. 12-404/581
        12. HD. 17.02.1977 T. 1551/1647
        14. HD. 30.01.1975 T. 206/543

    İptal edilen takibe, yeniden harç ödenerek devam edilebileceği–

        12. HD. 14.10.1974 T. 8741/8956

    İlâm harcı yatırılmadan icraya konulmuş olan takip hakkında «takibin iptaline» değil, «ilâm harcı tamamlanıncaya kadar takibin durdurulmasına» karar verilmesi gerekeceği–

        12. HD. 19.03.1996 T. 3660/3685
        12. HD. 28.02.1996 T. 1495/2612
        12. HD. 21.02.1995 T. 1612/2357
        12. HD. 03.02.1981 T. 9040/940
        12. HD. 20.11.1973 T. 9995/10235

    Ödeme emrine itirazın başvurma harcına bağlı olmadığı–

        . İİD. 01.11.1967 T. 8997/9500

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32