İpotek Takiplerinde Satış Avansının Peşin Olarak Yatırılması Yönünde Düzenleme Olmadığı

Başlatan Özgür KOCA, 22 Mayıs 2023, 16:05:22

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
KAYSERİ
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ


DOSYA NO   : 2023/659
KARAR NO   : 2023/655


İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : KAYSERİ 6. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ      : 14/04/2023
NUMARASI   : 2023/189 Esas 2023/185 Karar
DAVACI            : ---     
VEKİLİ     : --
DAVALILAR   : ----
DAVANIN KONUSU   : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ    : 28/04/2023
G.K. YAZILDIĞI TARİH : 28/04/2023
   
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, HMK'nın 353. maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, . Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün 2019/*** Esas sayılı dosyası ile P.T. Tic. LTd. Şti. aleyhine 27.08.2019 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip başlatılmış, takip kesinleşmiş ve 23.07.2020 tarihinde takibe konu tüm taşınmazların satışı talep edilmiş ve 28.07.2020 tarihinde 2.000,00 TL satış avansı yatırıldığını, 106. Maddeye yönelik olup 7343 sayılı Kanun'la yapılan değişikliklerde, rehnin paraya çevrilmesine ilişkin 150/e maddesinde ve paraya çevirme usulüne ilişkin müşterek 150/g maddesinde bir değişiklik yapılmadığını, rehnin paraya çevrilmesine dair hükümlerde İİK 106. maddeye atıf bulunmadığından anılan takiplerde değişiklik öncesi mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edileceğini,  süresinde satış talebi ve avansı mevcut iken takibin İİK 150/e gereğince düşürülmesinin hukuka  aykırı olduğunu, dosya sehven kapatıldığından tekrar açılması tekrar açılması için talep üzerine "08/03/2022 - 08/03/2023 tarihli satış giderleri tarifesi tüm taşınmaz satış işlemleri için geçerli olduğundan ve dosyamızda satış giderleri tarifesi gereği yeterli avansın depo edilmediği anlaşılmış olmakla bu aşamada alacaklı vekilinin dosyanın tekrar açılması talebinin reddine" denilerek taleplerinin reddedildiğini, İİK madde 150/e ile icra yasası düzenlemesi bulunduğundan satış avansının tamamının peşin yatırılacağı hüküm altına alınmadığından sadece taşınmaz rehninin satışının icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmesi, istenmez ise takibin düşeceği düzenlendiğini belirterek şikayete konu dosyada satış icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde istenmiş ve satış avansı yatırıldığını bu nedenle icra müdürlüğü kararı hukuka aykırı olup iptaline karar verilmesini . Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün 2019/119 sayılı dosyasından verilen 12.04.2023 tarihli ret kararının iptali ile takibin yeniden açılmasına karar verilmesini talep etmiştir.    

Mahkemece; Şikayetin reddine, şeklinde karar verildiği görülmüştür.

Karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunarak, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu, İİK 59 maddesi kanunun ilamsız takip başlıklı üçüncü babında düzenlendiğini, şikayete konu ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takip olduğunu, satışı istenen taşınmazların mahcuz olmayıp müvekkili banka lehine ipotekli taşınmazlar olduğunu, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde uygulanacak İİK hükümleri ise 148 ve devamı maddeler olduğunu, İİK 106. Maddeye herhangi bir atıfta bulunulmadığını, . Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğünün 2019/*** sayılı dosyasında taraflarınca süresinde satış talep edilmiş olup avansın yatırıldığını bu nedenle mahkeme kararının kaldırılmasına, takibin yeniden açılmasına derdest edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Dairemizce yapılan değerlendirmede; . Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğünün 2019/*** Esas sayılı takip dosyasında, davalı alacaklı banka tarafından dairemizce re'sen davalı olarak eklenen borçlular aleyhine Ankara, Nevşehir illerinde bulunan 9 adet taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, davalı borçlulara örnek 6 icra emri ve dayanak belgelerinin en son 03/09/2019 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı banka vekilince taşınmazların satışının talep edildiği, icra dairesinin 12/04/2023 tarihli kararı ile satış avansının yatırılmadığından takibin yeniden açılmasına/derdest edilmesi talebinin reddine ilişkin kararın iptali istemli işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İcra takip dosyasının incelenmesinde, davalı borçlulara örnek 6 icra emrinin en son 03/09/2019 tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde davacı alacaklı vekilince taşınmazların satışının 23/07/2020 tarihinde talep edildiği, 28/07/2020 tarihinde 2.000,00 TL masraf avansı, tahsilat- satış avansı açıklamasıyla bir miktar satış avansının yatırıldığı görülmüştür.

İİK'nın 106/6.fıkrasında "satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürlüğü tarafından satış isteyene 15 günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır " düzenlemesi ve 08/03/2022 tarihinde yürürlüğe giren satış giderleri tarifesinin 4.maddesinin 3.fıkrasında ise, "icra dosyasında birden fazla taşınmazın birlikte satışının talep edilmesi halinde bir taşınmaz için satış ücreti tam olarak alınır, diğer taşınmazlar için ise ücret tablosunda belirtilen satış giderlerinin toplamından belirli miktarda indirim yapılmak suretiyle avans olarak depo edilmesine icra müdürü tarafından karar verilebilir, bu indirim tabloda belirtilen gider avansının yarısından fazla olamaz" düzenlemesinin getirildiği, yine satış giderleri tarifesinde eklenen geçici birinci maddesinin 1/a ve 1/b fıkralarında elektronik ortamda yapılacak satışların usulü hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yılın sonunda haczedilecek mallar hakkında uygulanacağının düzenlendiği, satış masraflarının peşin yatırılmasına ilişkin sadece hacizli malları kapsadığı, ipotekli taşınmazlara ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı görülmüştür.

Ayrıca İİK'nın 150/e maddesinde satış avansının tamamının peşin yatırılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin mevcut olmadığı, yasal değişikliklerden önce davacı alacaklı vekili tarafından yasal süresi içerisinde taşınmazların satışının talep edildiği ve avansın yatırıldığı anlaşılmakla icra müdürlüğünce icra takip dosyasında eksik satış avansının ödenmesine ilişkin davacı alacaklı tarafa herhangi bir muhtıranın gönderilmediği dikkate alındığında icra müdürlüğünün 12/04/2023 tarihli ret kararının usul ve yasaya uygun değildir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile 12/04/2023 tarihli kararın iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı bu nedenle davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile  . İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2023/189 Esas 2023/185 Karar sayılı kararının HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.        

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile,
2-Dosya kapsamı, delil durumu ve takip dosyası içeriğine göre, . İcra Hukuk Mahkemesi'nin 14/04/2023 tarih 2023/189 Esas 2023/185 Karar sayılı kararının HMK'nun 353/1-b-2 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,
3-Şikayetin KABULÜ ile,  . Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü'nün 2019/*** sayılı dosyasından 12/04/2023 tarihli ret kararının İPTALİNE,
4-İlk Derece Mahkemesinde davalı banka harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
5-İlk Derece Mahkemesince davacının yapmış olduğu yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
6-Davacının istinaf başvurusu nedeniyle yatırmış olduğu 179,90 TL harcın talep halinde davacıya iadesine,
7-İstinaf başvurusu sebebiyle davacının yapmış olduğu yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,
8-İnceleme HMK'nun 353. maddesi gereğince duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
9-HMK'nın 333. Maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının istek halinde davacı tarafa iadesine,
10-Kararın taraflara tebliğ edilmesine,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 27/04/2023
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (10)

873

Yanıtlar: 0
Gösterim: 3078

556

Yanıtlar: 0
Gösterim: 3379