Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği

Başlatan Özgür KOCA, 15 Mayıs 2014, 11:01:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık artırma usulü: Yeri, zamanı ve şartları önceden belirlenerek, hazır olanlar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış usulünü,

b) Alt işletici: Lisans sahibi tarafından yetki devri yapılan gerçek veya tüzel kişileri,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Depo: Adalet Bakanlığının yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen lisanslı yediemin depolarını,

d) Depo görevlisi: Depo işleticisini veya bu kişi tarafından lisans kapsamında kalan hizmetlerin yerine getirilmesi için görevlendirilen kişileri,

e) Depo işleticisi: Lisanslı yediemin deposu için işletme belgesi alan gerçek veya tüzel kişileri,

f) İşletme belgesi: Lisans sahibi veya alt işleticilerin lisans kapsamında yer alan faaliyetlere başlamadan önce Bakanlık tarafından kendilerine verilen belgeyi,

g) Kanun: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu,

ğ) Komisyon: Değerlendirme ve İhale Komisyonunu,

h) Lisans: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Bakanlık tarafından verilen izni,

ı) Lisans bedeli: Lisans ihalesinde bir takvim yılı için belirlenen miktarın lisans süresi ile çarpımı sonucunda elde edilen bedeli,

i) Lisans sahibi: Lisans ihalesi sonucunda lisans belgesi almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Lisans süresi: Lisans belgesinin düzenlendiği tarihten başlayarak şartnamede belirtilen süreyi,

k) MERSİS: Merkezi sicil kayıt sistemini,

l) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP): Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Muhafaza İşlemleri ve Muhafaza Avansı

Muhafaza işlemleri

MADDE 4 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, Kanundaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yetki verilen ve yetki çevresi belirlenen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir.

(2) Aynı dosya için birden fazla deponun yetki çevresinde muhafaza altına alma işlemi yapılması halinde, malların bir depoda toplanması esastır.

(3) Gümrük antrepolarında bulunan malların haczine karar verilmesi halinde icra memuru, malın yediemin olarak antrepoda bırakılmasına karar verebilir. Bu yerlere bırakılan hacizli mallar hakkında gümrük antrepolarının tâbi olduğu ücret tarifesi uygulanır.

Muhafaza avansı

MADDE 5 – (1) İcra ve iflâs daireleri, Bakanlığın belirlediği ücret tarifesine göre Kanunun 59 uncu maddesi, 88 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 90 ıncı maddesi gereğince takdir edeceği muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az üç aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlarda haczi yapan memur, avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süre verebilir.

(4) Satış talebinde bulunan alacaklıdan, satış ve muhafaza giderleri ile birlikte satış talebinden sonraki iki aylık muhafaza gideri de peşin olarak tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansın Belirlenmesi, Lisansın Kapsamı, Şartname ve İlan

Lisansın belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisans, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ihale sonucuna göre Bakanlık tarafından verilir.

(2) Bakanlık tarafından, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna, ihalesiz olarak da lisans verilebilir.

(3) Lisans verilecek yerler, lisansın süresi, lisansın kapsamı ve lisansla ilgili diğer hususlar, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

Lisansın kapsamı

MADDE 7 – (1) Lisans, lisans sahibine yetki çevresi içinde münhasıran;

a) Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kıymetli eşyalar hariç olmak üzere icra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen malların bu Yönetmelik hükümleri gereğince muhafazası,

b) İcra ve iflâs daireleri tarafından daire dışında yapılacak görevlerin ifası için gerekli çilingir, hamal, çekici ve nakliye gibi hizmetlerin yerine getirilmesi,

c) Depodaki malların idare, işletme, bakım, onarım ve malların satış mahallinde hazır bulundurulması hizmetlerinin yerine getirilmesi,

ç) Şartnamede belirlenecek diğer hizmetlerin yerine getirilmesi

yetki ve görevlerini verir.

Şartname

MADDE 8 – (1) Lisansın kapsamı, süresi, ihale başlangıç bedeli, teminatın türü ve miktarı, işletme belgesinin verilmesi, tarafların hak ve yükümlülükleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanan şartnamede belirtilir.

(2) Şartnamedeki hükümler tarafları bağlar.

İlan

MADDE 9 – (1) Lisans ihalesinin yapılacağı yer, gün ve saat ihalenin yapılacağı tarihten en az bir ay önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda;

a) Lisansın kapsamı ve lisans verilecek yerler,

b) Başvuru sahibinde aranacak şartlar,

c) Başvuruda aranacak belgeler,

ç) Şartnamenin temin edilebileceği yerler ve şartname ücreti,

d) İhalenin yapılacağı yer, gün ve saat,

e) İhalenin hangi usulde yapılacağı,

f) İhaleye dair diğer hususlar

yer alır.

(2) İlan edilen metnin maddi hata nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde söz konusu maddi hata, ihale tarihi değiştirilmeksizin aynı usulle ilanen düzeltilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Başvurusunda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar, İhale Teminatı, Başvuruya Eklenecek Belgeler ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Lisans başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar

MADDE 10 – (1) Gerçek veya tüzel kişiler depo açmak için lisans başvurusunda bulunabilir.

(2) Gerçek kişilerde;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) Affa uğramış veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; taksirli suçlar hariç olmak üzere kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, kaçakçılık suçları, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, vergi kaçakçılığı veya muhafaza görevini kötüye kullanma suçlarından dolayı kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak,

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak,

d) Hakkında iflâs veya iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş veyahut aciz vesikası düzenlenmemiş olmak,

e) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmamak

şartları aranır.

(3) Tüzel kişilerde;

a) Tüzel kişinin sermaye veya şahıs şirketi olması halinde şirket ana sermayesinin yarıdan fazlasını elinde bulunduran gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişinin yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Yönetim kurulu üyeleri tarafından bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) alt bentlerinde yer alan şartları taşıyor olmak,

c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları tüzel kişiler hakkında iflâs, iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş olmak,

ç) İhalelere girmekten ve yedieminlik yapmaktan yasaklanmamış olmak,

d) Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmamak

şartları aranır.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre almış olduğu lisans veya işletme belgesi kendi kusuru nedeniyle iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, iptal tarihinden itibaren beş yıl süreyle lisans ihalesine giremezler.

İhale teminatı

MADDE 11 – (1) Lisans başvurusunda bulunanlardan şartnamede belirlenen ihale başlangıç bedelinin yüzde beşi oranında ve her halde 10.000 Türk Lirasından az olmamak üzere ihale teminatı alınır.

(2) Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Türkiye'de yerleşik bankalar veya katılım bankaları tarafından verilip Bakanlık adına ve lehine düzenlenen, vazgeçilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

kabul edilir.

(3) Nakit olarak gösterilen teminatlar ilgisine göre Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün veznesine veya banka hesabına yatırılır. Diğer teminatlar ise Komisyon tarafından alınıp ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

Başvuru mercii ve istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, şahsen veya temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla ilanda belirtilen usule uygun olarak Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Başvuru dilekçesinde, başvuru sahibinin veya temsilcisinin ya da vekilinin adı ve soyadı, varsa unvanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası ile iletişim bilgilerinin yer alması zorunludur.

(3) Başvuru dilekçesine;

a) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim organlarında bulunanların onaylı nüfus kayıt örneği ile adli sicil ve arşiv kaydı,

b) Tüzel kişilerin yönetim organlarında görev yapanların yabancı uyruklu olması halinde vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre alınmış olan nüfus kaydı ile bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olmadığına dair belgenin aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçe'ye çevrilmiş onaylı sureti,

c) Kendileri veya sınırsız sorumlu oldukları tüzel kişiler hakkında aciz vesikası düzenlenmemiş, iflâs veya iflâsın ertelenmesi kararı verilmemiş ya da konkordato ilan edilmemiş olduğunu gösterir belge,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen ihale teminatının yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

d) Bakanlık tarafından ilanda veya şartnamede belirtilecek diğer belgeler

eklenir.

Lisans başvurusunun incelenmesi

MADDE 13 – (1) Başvurular, Komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır.

(2) Başvuru dilekçesinde veya belgelerde eksiklik bulunması halinde ilgiliye eksikliği tamamlaması için bir hafta süre verilir.

Başvurunun kabul veya reddi

MADDE 14 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilenler lisans ihalesine katılmaya hak kazanır.

(2) Başvuru sahibinin aranan şartları taşımadığının tespiti veya ilanda gösterilen belgelerin verilen sürede tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Lisans İhalesi, Harç ve Vergilerden Sorumluluk, Lisans Teminatının İadesi

Lisans ihalesi

MADDE 15 – (1) Lisans ihalesi, başvurusu kabul edilen gerçek veya tüzel kişilerin katılımıyla Komisyon tarafından açık artırma usulü ile yapılır.

(2) Lisans ihalesine, Komisyon tarafından bir takvim yılı için belirlenecek bedel üzerinden başlanır.

(3) Lisans ihalesi, ülke genelini kapsayacak tek bir lisans için yapılabileceği gibi şartnamede belirlenen bölge, il veya icra dairesinin yetki çevresini kapsayacak şekilde de yapılabilir.

(4) Lisans ihalesi, süresi şartnamede belirtilmek suretiyle en az beş yıl için yapılır.

(5) Lisans hakkı, düzenleme şeklinde noter sözleşmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere devredilebilir. Bu devir, Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır.

Açık artırma usulü ile yapılacak ihalede uygulanacak kurallar

MADDE 16 – (1) Açık artırma usulü ile yapılacak ihaleyi Komisyon yürütür.

(2) Açık artırma salonuna ihaleye giriş kartı olanlar girebilir.

(3) Katılımcılar giriş kartını Komisyonun görebileceği şekilde kaldırarak pey sürerler. Bu kurala uymayanlar pey sürmüş kabul edilmezler.

(4) En yüksek pey süren katılımcı açık artırmayı kazanır.

(5) Açık artırma sırasında bir tutanak düzenlenir. Bu tutanağa, katılımcıların kimlik ve iletişim bilgileri ile teklif edilen peyler yazılır. Tutanak, artırmayı yürüten Komisyon başkan ve üyeleri ile ihaleyi kazanan katılımcı ve varsa sırasıyla en yüksek pey süren sonraki ilk beş kişi tarafından imzalanır.

(6) İhale, Bakanlık onayı ile tamamlanır.

Açık artırmanın iptali

MADDE 17 – (1) Gerekçesi belirtilmek suretiyle ihalenin tamamlanmasına kadar onay makamı tarafından açık artırma iptal edilebilir.

(2) İhaleye katılanlar ihalenin iptal edilmesi veya teklif edilen bedelin reddi halinde hiçbir hak talebinde bulunamayacağı gibi, ihalenin tamamlanmasından sonra artırmanın iptalini isteyemez.

(3) Komisyon, lisans bedelinin ödenmemesi halinde varsa, en yüksek pey süren kişiden başlamak üzere sırasıyla açık artırmada pey süren diğer beş kişiye, verdikleri teklif üzerinden lisans alabileceklerini bildirir. Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde teklif kabul edilirse ihale, kabul eden gerçek veya tüzel kişi üzerinde bırakılır.

(4) Üçüncü fıkraya göre teklif yapılan gerçek veya tüzel kişi verilen süre içinde ödemede bulunmaz ise en yüksek pey süren sıradaki gerçek veya tüzel kişiye teklifte bulunulur. Teklif bu kişilerce kabul edilmez veya süresinde ihale bedeli ödenmez ise ihaleyi ilk kazanan tarafından gösterilen ihale teminatı genel bütçeye gelir kaydedilerek açık artırma iptal edilir.

(5) Artırmanın alıcının kusuru dışındaki nedenlerle iptali halinde yatırılmış olan ihale teminatları ilgililere iade olunur.

Lisans bedelinin ödenmesi

MADDE 18 – (1) Lisans bedeli, ihalenin tamamlanmasına dair onayın tebliğinden veya bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ihale üzerinde bırakılan kişiye yapılacak tebliğden itibaren iki hafta içinde peşin olarak ödenir.

(2) Lisans bedeli, açık artırma sonucunda bir takvim yılı için belirlenen miktarın peşin olarak ödenmesi kaydıyla taksitli olarak da ödenebilir.

(3) Taksitli ödemeler, bir önceki yıl için yapılan ödeme miktarının tüketici fiyatları endeksinin yıllık artış oranına göre artırılması suretiyle hesaplanacak tutarın, peşin ödemeyi takip eden yılların aynı gününe kadar ödenmesi suretiyle yapılır. Ancak; taksit sayısı lisans süresini geçemez.

(4) Lisans bedeli, genel bütçeye gelir olarak kaydedilir.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre ihale bedeli ile tahakkuk eden harç ve vergileri ödeyen gerçek veya tüzel kişiye Bakanlık tarafından lisans belgesi verilir.

Harç ve vergilerden sorumluluk

MADDE 19 – (1) Lisans ihalesi nedeniyle tahakkuk eden harç ve vergiler ihaleyi kazanan kişi tarafından ödenir.

İhale teminatının iadesi

MADDE 20 – (1) İhaleyi kazanan kişinin nakit olarak yatırdığı teminat, lisans bedelinden mahsup edilir.

(2) Lisans ihalesine katılması uygun görülmeyen veya ihaleyi kazanamayan kişilerin gösterdiği teminatlar Komisyonun vereceği karar üzerine iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Depoların Kuruluşu ve Yetki Çevresi, Depolarda Bulunması Gereken

Asgari Nitelikler, İşletme Belgesi Verilmesi

Depoların yetki çevresi ve kuruluşu

MADDE 21 – (1) Depoların yetki çevresi Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Depolar, lisans sahibi veya yetki devri yapılan alt işleticiler tarafından kurulur.

(3) Lisans sahibi veya alt işleticinin, bir icra dairesinin yetki çevresinde yalnızca bir depo açması esastır. Bakanlık, iş ve ihtiyaç durumunu dikkate alarak aynı icra dairesi yetki çevresinde, yetki alanlarını belirlediği birden fazla depo açılmasına izin verebileceği gibi aynı deponun şubesinin açılmasına da izin verebilir. Verilen iznin yetki çevresi işletme belgesine yazılır.

(4) Lisans sahibi ve işletme belgesi sahibinin birlikte talep etmeleri halinde, Bakanlıkça depo sayısının azaltılmasına izin verilebilir.

(5) Bakanlık, depoların yetki çevresini birden fazla icra dairesinin yetki çevresini kapsayacak şekilde belirleyebilir.

Depolarda bulunması gereken asgari nitelikler

MADDE 22 – (1) Lisanslı yediemin depolarında;

a) Şartnamede belirtilen büyüklükten az olmamak üzere kapalı alan ile motorlu araçların muhafazasına elverişli kapalı veya açık otoparkının bulunması,

b) Kapalı alan tabanlarının betonlanmış olması, varsa açık otoparkın sundurma ile korunaklı, çamur veya su birikintisini önleyecek şekilde betonlanmış veya kaplanmış olması,

c) Kapalı ve açık alanların, muhafaza edilen malların taşınması, boşaltılması, yüklenmesi ve nakli için iş makinesi ve taşıma araçlarının kolayca çalışabileceği genişlik ve yüksekliğe sahip olması,

ç) İdari işlerin yürütüleceği uygun bir kapalı alan ile iş sahipleri için bekleme salonunun bulunması,

d) Müzayede salonunun bulunması,

e) Uygun ve yeterli bir havalandırma sisteminin bulunması,

f) Yangına karşı gerekli ve yeterli ekipmanların bulunması,

g) Deponun tamamını kapsayan ve en az altı ay öncesine kadar kayıt verebilen güvenlik kamera sisteminin bulunması,

ğ) Depolama hizmetleri ile ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek nitelikte teçhizatın bulunması,

h) Şartnamede belirtilen diğer niteliklerin bulunması

gereklidir.

(2) Depolarda bulunan mallar mümkün olduğunca teşhire imkân verecek şekilde muhafaza edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetkinin Devredilmesi ve İşletme Belgesinin Verilmesi

Yetkinin devredilmesi

MADDE 23 – (1) Lisans verilen gerçek veya tüzel kişiler, lisans alınan il veya icra dairesinin yetki alanı içerisinde en az bir depo için işletme belgesi almak şartıyla Bakanlıktan izin alarak, onaylama şeklindeki noter sözleşmesi ile lisans kapsamında kalan yetkilerini aynı standartları sağlamak kaydıyla alt işleticilere devredebilir.

(2) Alt işleticiler, Bakanlığın belirlediği yetki çevresinde faaliyet gösterir.

(3) Alt işleticinin, lisans başvurusunda bulunacaklar için aranan şartları taşıması zorunludur.

(4) Devir sözleşmesi, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

(5) Yetki devri, lisans verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İşletme belgesinin verilmesi

MADDE 24 – (1) Lisans sahibi veya alt işleticilerin, lisans kapsamında yer alan faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan işletme belgesi alması zorunludur.

(2) Lisans sahibi, lisans belgesinin verilmesinden itibaren altı ay içinde şartnamede belirtilen asgari sayıda depo için işletme belgesi almak veya yetki devri yaptığı alt işleticiler tarafından aynı sürede alınmasını sağlamak zorundadır. Bu süre içinde makul nedenlerle işletme belgesinin alınamaması halinde lisans sahibine ya da alt işleticiye üç aya kadar ek süre verilir.

(3) İşletme belgesi talep edilen deponun bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri ve şartnamede belirtilen diğer özellikleri taşıyıp taşımadığı Bakanlıkça tespit ettirilir. Tespit giderleri başvuru sahibi tarafından peşin olarak yatırılır.

(4) İşletme belgesi talep edilen deponun bu Yönetmelikteki asgari nitelikler ile şartnamede belirtilen diğer özellikleri taşıdığının tespit edilmesi ve depo teminatının yatırılması halinde başvuru sahibine Bakanlık tarafından işletme belgesi verilir.

(5) İşletme belgesi talep edilen deponun gerekli şartları taşımadığının tespiti halinde başvuru sahibine eksiklikleri tamamlaması için üç ay süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde talep reddedilir. Bu fıkrada verilen süreler ikinci fıkradaki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

(6) İşletme belgesi, onaylama şeklindeki noter sözleşmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere lisans sahibinin muvafakati ile devredilebilir. Bu devir Bakanlığın onayı ile geçerlilik kazanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Değerlendirme ve İhale Komisyonu, Ücret Tespit Komisyonu

Değerlendirme ve ihale komisyonu

MADDE 25 – (1) Lisans başvurularının incelenmesi, lisans ihalesinin yapılması ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi için Bakanlık Oluruyla Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda görevli hâkim sınıfına dâhil birer asıl ve birer yedek üye, aynı birimlerde görev yapan diğer personel arasından görevlendirilecek bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Değerlendirme ve İhale Komisyonu kurulur. Bakanlık Olurunda Komisyona başkanlık yapacak üye belirtilir.

(2) Değerlendirme ve İhale Komisyonu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Asıl üyenin yokluğunda toplantılara yedeği katılır. Komisyonun kararları tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazarak tutanağı imzalarlar.

(4) Komisyon her türlü inceleme ve araştırmayı yapabilir.

(5) Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde ilgilisi tarafından Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyon asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantıda incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Bu durumda Komisyon, asıl ve yedek üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilir.

Ücret Tespit Komisyonu

MADDE 26 – (1) Lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücretin belirlenmesine esas olmak üzere Bakanlık Oluru ile Personel Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda görevli hâkim sınıfına dâhil birer asıl ve birer yedek üye; icra müdürleri arasından belirlenecek bir asıl ve bir yedek üye; Türkiye Barolar Birliğinin avukatlar arasından bildireceği bir asıl ve bir yedek üye; lisans sahibi ya da lisans sahibinin birden fazla olması halinde en fazla lisans bedeli ödeyenden başlamak üzere belirlenecek bir asıl ve bir yedek üye olmak üzere toplam yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eden Ücret Tespit Komisyonu oluşturulur. Bakanlık olurunda komisyona başkanlık yapacak üye belirtilir.

(2) Ücret Tespit Komisyonu üyeleri iki yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Ücret Tespit Komisyonu, Bakanlığın yazılı daveti üzerine toplanır. Davette, toplantının gündemi, tarihi, yeri ve saati belirtilir.

(4) Ücret Tespit Komisyonu, en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar verir. Asıl üyenin yokluğunda toplantılara yedeği katılır. Ücret Tespit Komisyonunun kararları tutanak haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar, muhalefet gerekçesini yazarak tutanağı imzalarlar.

(5) Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Lisans Sahibi ile Depo İşleticisinin Hak ve Yükümlülükleri

Lisans sahibinin hakları

MADDE 27 – (1) Lisans sahibi;

a) Lisans kapsamında kalan hizmetleri münhasıran yerine getirme veya bu konudaki yetkilerini alt işleticilere devretme,

b) İlgili mevzuat ve şartnamede belirtilen diğer yetkileri kullanma

haklarına sahiptir.

Lisans sahibinin yükümlülükleri

MADDE 28 – (1) Lisans sahibi;

a) Lisans kapsamındaki hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak,

b) Lisans aldığı il veya icra dairesinin yetki alanı içerisinde en az bir depo için işletme belgesi almak,

c) İşletme belgesi verilen depoların bu Yönetmelik ve şartnamede belirtilen asgari nitelikleri korumasına dair gerekli tedbirleri almak,

ç) Alt işleticiler tarafından açılan depoların denetimlerini yerine getirmek ve denetim sonuçlarını Bakanlığa rapor etmek,

d) İşletme belgesinin iptali halinde depoda bulunan malların muhafaza işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

e) Lisans kapsamında kalan hizmetlerin yerine getirilmesi işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,

f) İlgili mevzuat ve şartnamede belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirmek

zorundadır.

Depo işleticisinin hakları

MADDE 29 – (1) Depo işleticisi;

a) Lisansın kapsamında yer alan hizmetleri münhasıran yerine getirmek ve bunun karşılığında Bakanlığın belirlediği ücret tarifesi kapsamında ücret talep etmek,

b) Ücreti ödenmemişse haczedilen mal üzerinde hapis icra etmek,

c) İlgili mevzuat ve şartnamede öngörülen diğer yetkileri kullanmak

haklarını haizdir.

Depo işleticisinin yükümlülükleri

MADDE 30 – (1) Depo işleticisi;

a) İşletme belgesi verilmesi için aranan şartların korunması ve sürdürülmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu şartların kaybolması hâlinde durumu derhal Bakanlığa bildirmek,

b) Bu Yönetmelikte yer alan sigortaya ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

c) Bu Yönetmelikte izin verilen durumlar dışında, icra dairesi tarafından muhafazasına karar verilen mallar ile icra daireleri ve adli merciler tarafından teslim edilen diğer malları depoya kabul etmek, teslim alınan malların korunmasında gerekli özeni göstermek ve her türlü tedbiri almak,

ç) İcra dairesinin talebi üzerine haczedilen malları satış mahalline getirmek ve götürmek,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen kayıtları tutmak,

e) Bakanlık tarafından veya denetim sırasında istenecek bilgi, belge ve raporları vermek,

f) Bakanlıktan izin almaksızın bu Yönetmelik ve şartnamede belirtilenler ile lisans kapsamında kalanlar dışında depoda faaliyette bulunmamak,

g) Bakanlık tarafından ilgili mevzuat ve şartname çerçevesinde verilen diğer görevler ile talimatları yerine getirmek,

zorundadır.

Meydana gelen zararlardan sorumluluk

MADDE 31 – (1) Lisans sahibi ve depo işleticisi, lisans kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında doğan zararlardan müteselsilen sorumludur.

(2) Depoda bulunan mallarda bir hasarın meydana gelmesi durumunda, depo işleticisi bu durumu ve tahmini zarar miktarını derhal ilgili icra dairesine bildirir.

ONUNCU BÖLÜM

Özellik Arz Eden Malların Muhafazası, Malların Depoya

Giriş ve Çıkışı

Özellik arz eden malların muhafazası

MADDE 32 – (1) İcra memuru tarafından muhafazasına karar verilen;

a) Değeri süratle düşen şeyler,

b) Bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden mallar,

c) Her türlü ateşli silah, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde, can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan maddeler,

ç) Kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve ya da muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren şeyler,

d) Kötü koku yayan mallar,

e) Canlı hayvanlar

muhafazaları için yeterli altyapıya sahip en yakın lisanslı yediemin deposuna teslim edilir. Bunun mümkün olmaması halinde, icra memuru tarafından alacaklının göstereceği gerekli nitelikleri haiz yerlere teslimine de karar verilebilir.

(2) Birinci fıkraya göre haczedilen malların muhafazasını talep eden alacaklı, icra memuru tarafından belirlenen satış giderlerini de peşin olarak yatırmak zorundadır.

(3) Birinci fıkraya göre muhafazasına karar verilen mallar, icra dairesi tarafından en kısa süre içinde satışa sunulur.

(4) Bu maddede belirtilen malların muhafazası için özel hüküm bulunan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Malların depoya kabulü

MADDE 33 – (1) İcra ve iflâs daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, depo görevlisi tarafından haciz mahallinde teslim alındıktan sonra giriş makbuzu düzenlenerek depoya alınır ve depo emanet kaydı yapılır.

(2) Mallar teslim alınırken mevcut durumunu tam olarak yansıtacak şekilde fotoğrafı çekilir veya kamera kaydı alınır.

(3) Teslim edilen malın haciz tutanağında yer alan nitelikleri taşıyıp taşımadığı, araç, makine veya elektronik cihazların çalışır durumda olup olmadığı, herhangi bir parçasının eksik bulunup bulunmadığı, araçların plaka, şasi ve motor numaralarının ruhsat bilgileri ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilip tutanağa bağlanarak giriş makbuzuna eklenir. Haciz tutanağı ile giriş makbuzu arasında çelişki olması halinde haciz tutanağına itibar edilir.

(4) Teslim alınan malın cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ile dosya numarasını, tarafların ad ve soyadlarını gösteren barkot veya benzeri sistemler kullanılmak suretiyle üretilmiş bir etiket eşyaya yapıştırılır.

Kolluk tarafından yakalanan araçların depoya kabulü

MADDE 34 – (1) İcra daireleri tarafından kayıtlarına haciz şerhi konulup kolluk birimleri tarafından yakalanan araçlar, aracı yakalayan kolluk görevlisinin talebi üzerine icra dairesi adına depo görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak depoya götürülür.

(2) Yakalanan araçlar kolluk görevlisi tarafından depo görevlisine teslim edilirken aracın tüm özellikleri ve eksik parçasının olup olmadığı tutanak ile tespit edilerek bu tutanağın bir sureti icra dairesine teslim edilir.

(3) Teslim alınan araçlar hakkında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Yakalanan aracı teslim alan yediemin deposu bu durumu en geç teslimatı takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yetki alanında hizmet verdiği icra dairesine bildirir.

İcra ve iflâs dairesi tarafından yapılacak işler

MADDE 35 – (1) İcra ve iflâs daireleri, lisans kapsamında kalan hizmetleri kendi yetki alanında bulunan lisanslı yediemin deposundan talep etmek zorundadır. Bu hizmetlere ait masraflar takip giderlerinden sayılır ve icra dairesi tarafından alacaklıdan peşin alınan avanstan karşılanır.

Haczin takibi

MADDE 36 – (1) Haciz tarihinden itibaren altı ay geçmiş bulunan mallar üzerindeki haczin devam edip etmediği depo işleticisi tarafından en fazla üç ay aralıkla takip edilir.

(2) Hukuken muhafazasına gerek kalmayan malın teslim alınması, teslim alınmayan mallar hakkında ise Kanunun 88 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre işlem yapılması için depo işleticisi tarafından icra dairesinden talepte bulunulur.

Malların depodan çıkışı

MADDE 37 – (1) Depolarda muhafaza edilen mal, ilgili icra dairesi veya adli birimin yazılı talimatı ya da kararı olmadıkça depodan çıkarılamaz.

(2) Yazıda veya kararda belirtilen şahsın kimliği tam olarak tespit edildikten ve malın giriş makbuzundaki nitelik ve vasıfları taşıdığı belirlendikten sonra çıkış makbuzu düzenlenmek suretiyle mal teslim edilir. Çıkış makbuzunun bir sureti icra dairesine gönderilir.

(3) Muhafaza altına alınan malın icra dairesi tarafından bizzat teslimi gereken hallerde teslimat, icra memuru tarafından yerine getirilir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Ücret Tarifesi

Lisans kapsamında kalan hizmetlerle ilgili ücret tarifesi

MADDE 38 – (1) Lisans kapsamında kalan hizmetler için ödenecek ücret, Ücret Tespit Komisyonunun teklifi de değerlendirilmek suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Ücret tarifesi her yılın Aralık ayında belirlenerek Resmî Gazete'de ilan edilir ve 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

(3) Muhafaza altına alınan eşyalar yönünden ödenecek ücret hesaplanırken malın depoda fiili olarak kaldığı tarihlerde yürürlükte olan ücret tarifeleri dikkate alınır. Lisans kapsamında kalan hizmetlerin yerine getirilmesine karar veren icra ve iflâs dairesi, Bakanlık tarafından belirlenen ücret tarifesine uymak zorundadır.

(4) Bakanlık, ülke genelinde tek bir ücret tarifesi belirleyebileceği gibi bölgesel olarak da ücret tarifesi belirleyebilir.

(5) Adli merciler tarafından depoya teslim edilen diğer mallar hakkında da bu maddede belirlenen ücret tarifesi uygulanır.

Ücretin ödenmesi

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanan ücrete hak kazanan depo işleticisi, fatura ibraz etmek suretiyle ücretin ödenmesini talep edebilir.

(2) İcra ve iflâs daireleri tarafından depo işletmesine yapılacak olan ödemeler, işletme tarafından bildirilen banka hesabına aktarılmak suretiyle yerine getirilir.

(3) İcra ve iflâs daireleri tarafından ücret tarifesine göre hesaplanıp bildirilen ücretin depo işletmesi tarafından doğrudan tahsil edilmesi halinde düzenlenen faturanın bir örneği, dosyasına konulmak üzere icra dairesine gönderilir.

(4) Depo işleticisi, icra ve iflâs dairelerinin belirlediği ücret dışında taraflardan ek bir ücret talep edemez.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Sigorta

Lisans ve depo teminatı

MADDE 40 – (1) İhaleyi kazanandan lisans bedelinin yüzde beşi ve her halde değeri 10.000 Türk Lirasından aşağı olmamak üzere lisans teminatı alınır.

(2) İşletme belgesi almak üzere başvuran lisans sahibi veya alt işleticilerden deponun açık ve kapalı alanının toplamı üzerinden metrekare başına değeri elli Türk Lirasından beş yüz Türk Lirasına kadar depo teminatı alınır. Teminat miktarı belirlenirken bin metrekarenin üzerindeki depo alanları dikkate alınmaz. Lisans sahibinden birinci fıkraya göre alınan teminat, lisans sahibinin bizzat açacağı depo için alınması gereken teminatı karşılıyorsa ayrıca depo teminatı alınmaz. Eksik kalması halinde ise tamamlattırılır.

(3) Bakanlık, lisans teminatı için birinci fıkradaki, depo teminatı için ikinci fıkradaki sınırlara uymak kaydıyla teminat miktarları belirleyebilir.

(4) Teminat olarak;

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Türkiye'de yerleşik bankalar veya katılım bankaları tarafından verilip Bakanlık adına ve lehine düzenlenen, vazgeçilmesi imkânsız, kesin, süresiz, kayıtsız ve şartsız teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

kabul edilir.

(5) Nakit olarak gösterilen teminatlar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün veznesine veya banka hesabına yatırılır. Diğer teminatlar ise Komisyon tarafından alınıp ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait olanlar ilgili muhasebe birimine teslim edilir.

(6) Lisans kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen zararlar lisans teminatı veya depo teminatından karşılanır.

(7) Teminatların yenilenmesi veya tamamlanması işlemleri, Bakanlık tarafından yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde yerine getirilir.

(8) Lisansın veya işletme belgesinin iptali durumunda, lisans sahibinin veya depo işleticisinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk ya da yükümlülüğün bulunmadığı Bakanlık tarafından tespit edilmedikçe teminatlar iade olunmaz.

(9) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu lisans ve depo teminatından muaftır.

Sigorta

MADDE 41 – (1) Depo işleticisi, teslim aldığı mallar için muhtemel rizikolara karşı depoyu sigorta yaptırmak zorundadır.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Depoların Denetimi

Depoların denetimi

MADDE 42 – (1) Bakanlık depoları görevlendireceği personeli eliyle her zaman denetleyebilir. Denetim sırasında teknik konularda bilirkişi yardımından faydalanılabilir.

(2) Lisans sahibi, alt işleticilere ait depoların bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmediği, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini yıl içinde en az bir kez denetleyerek düzenleyeceği raporu Bakanlığa bildirir.

(3) Depo yöneticisi ve personeli denetim amacıyla gelenlerin işletme ve tesislere girmesine engel olmamak; depoda bulunan veya bulunması gereken her çeşit mal ve eşya ile sair varlıkları, numuneleri, cihazları, belgeleri, kayıt ve defterlerini göstermek, bunların incelenmesine yardımcı olmak, istenilen bilgileri eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak vermek ve diğer her türlü yardımı yapmak zorundadır.

(4) Denetim sırasında, denetim görevlileri gecikmesinde sakınca görülen durumlarda, hatalı işlemlerin önlenmesi ve eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak denetim, lisans ve şartname kapsamında kalan tüm hizmetleri kapsar.

(6) Denetim raporlarının bir örneği depoda muhafaza edilir, bir örneği ise Bakanlığa gönderilir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansın ve İşletme Belgesinin İptali, İşletme Faaliyetlerinin Durdurulması,

Faaliyetin Durdurulması, Lisans ve İşletme Belgesinin İptali

Halinde Yapılacak İşlemler

Lisansın iptali

MADDE 43 – (1) Lisans sahibinin;

a) Bu Yönetmelikteki şartları taşıyan gerçek kişi mirasçısı bulunmaksızın ölümü,

b) İflâsı veya tüzel kişiliğinin son bulması,

c) Bakanlıkça yapılan ihtara rağmen ilgili mevzuat ve şartnamedeki yükümlülükleri yerine getirmemesi

hallerinde Bakanlık tarafından lisansın iptaline karar verilir.

(2) Lisans sahibinin bu Yönetmelikte düzenlenen başvuru şartlarını taşımadığının veya bu şartları sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından lisansın iptaline karar verilebilir.

(3) Lisansın iptali halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden lisans ihalesi yapılır.

İşletme faaliyetlerinin durdurulması

MADDE 44 – (1) Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda bu Yönetmelik ya da şartnameye aykırılığın belirlenmesi durumunda Bakanlık tarafından fiilin önem ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı veyahut bir kısmı durdurulabilir.

(2) Depo işleticisine eksiklikleri gidermesi için iki haftadan az olmamak üzere süre verilir. Aykırılık ve eksikliklerin bu sürenin sonunda da giderilmemesi halinde işletme belgesi iptal edilir.

İşletme belgesinin iptali

MADDE 45 – (1) Lisansın iptali veya depo işletmesinin ilgili mevzuat veya şartnamedeki yükümlülükleri yerine getirmemesi veyahut depo sahibi tüzel kişinin iflâsı ile tüzel kişiliğin son bulması hallerinde Bakanlık tarafından işletme belgesinin iptaline karar verilir.

(2) İşletme belgesi sahibinin bu Yönetmelikte düzenlenen başvuru şartlarını taşımadığının veya bu şartları sonradan kaybettiğinin tespit edilmesi halinde Bakanlık tarafından işletme belgesinin iptaline karar verilebilir.

Faaliyetin durdurulması ve lisans veya işletme belgesinin iptali halinde yapılacak işlemler

MADDE 46 – (1) Lisansın iptal edilmesi halinde lisans sahibinin hak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından mahkemeden kayyum tayini istenir. Mahkemece tayin edilen kayyum, yeni bir lisans ihalesi yapılıp depo açılıncaya kadar görevine devam eder. Kayyum tayin edilinceye kadar lisans kapsamındaki hizmetlere mevcut depo işleticisi tarafından devam olunur.

(2) İşletme faaliyetinin durdurulması veya işletme belgesinin, lisansın iptali dışında bir nedenle iptal edilmesi halinde lisans kapsamındaki hizmetler lisans sahibinin gözetim ve denetimi altında yerine getirilir.

(3) Lisans veya işletme belgesinin iptali ile işletmenin faaliyetinin durdurulmasına dair yapılan işlemler Bakanlık tarafından ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve icra ve iflas dairesi ile lisans ve işletme belgesi sahiplerine bildirilir.

(4) Bu madde kapsamında yapılması gereken zorunlu giderler Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde lisans veya depo teminatından karşılanır.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Depolarda Tutulacak Kayıtlar, Makbuzlar ve Kartonlar

Kayıtların tutulması

MADDE 47 – (1) Depolarda, malî mevzuatın öngördüğü defter, kayıt ve belgelerin dışında bu Yönetmelikte ve şartnamede belirlenen şekilde kayıtların tutulması, makbuz ve kartonların kullanılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca depolarda tutulması gereken her türlü kayıt dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. UYAP'ın geçici olarak kullanılamadığı durumlarda işlemler fiziki ortamda yapılır ve en kısa sürede UYAP'a aktarılır.

(3) Depoların UYAP'la uyum ve işbirliğinin sağlanması için Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.

Makbuzlar ve tutulacak kayıtlar

MADDE 48 – (1) Depolarda giriş makbuzu ve çıkış makbuzu düzenlenir.

(2) Depolarda; depo emanet, gelen ve giden evrak ile zimmet kayıtlar ile gereken diğer kayıtların tutulması zorunludur.

Giriş makbuzu

MADDE 49 – (1) Haczedilen malların depoya kabulü esnasında düzenlenecek giriş makbuzu;

a) Sıra numarası,

b) Malı teslim eden icra dairesi adı ve dosya numarası,

c) Alacaklı ve borçlunun adı ve soyadı,

ç) Malın cinsi,

d) Malın haciz tutanağında belirtilen miktarı,

e) Malı teslim eden ve alanın adı ve soyadı ile imzası,

gibi hususları ihtiva eder.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzlar UYAP aracılığıyla icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de giriş makbuzu kartonunda saklanır.

Çıkış makbuzu

MADDE 50 – (1) Haczedilen malların depodan çıkışı esnasında düzenlenecek olan çıkış makbuzu, giriş makbuzundakilerle paralel bilgileri içerir.

(2) Elektronik ortamda düzenlenen makbuzun bir örneği malı teslim alana verilir. Bir örneği UYAP aracılığıyla icra dosyasına gönderilir. Bir örneği de çıkış makbuzu kartonunda saklanır.

Depo emanet kaydı

MADDE 51 – (1) Depo emanet kaydı, depoda muhafaza edilmek üzere teslim edilen mallara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Depo emanet kaydı; sıra numarası, icra dairesi esas numarası, alacaklı ve borçlunun adı, soyadı, unvanı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası, adresleri, giriş ve çıkışta malı teslim eden veya teslim alanın adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası, malın cinsi, miktarı, adedi, teslim tarihindeki evsafı, taşıtların modeli, markası, tipi, değeri, haciz tarihi, malın depoya giriş ve çıkış tarihi, kalma süresi ile alınan ücret gibi bilgileri içerir.

Gelen ve giden evrak kaydı

MADDE 52 – (1) Gelen ve giden evrak kaydı, depoya gelen ve giden evraka ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.

(2) Gelen ve giden evrak kaydı; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi ile evrakın konusu gibi bilgileri içerir.

Zimmet kaydı

MADDE 53 – (1) Zimmet kaydı, depodan çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır.

(2) Zimmet kaydı; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih gibi bilgiler ile evrakı alanın adı, soyadı ve imzasını içerir.

(3) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun evrakı alana imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır.

Kartonlar

MADDE 54 – (1) Depoda;

a) Giriş makbuzu kartonu,

b) Çıkış makbuzu kartonu,

c) Gelen evrak kartonu,

ç) Giden evrak kartonu,

d) Denetim kartonu,

e) Sigorta ve tazminatlar kartonu,

tutulur.

ONALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Malların yeni depo işletmesine devredilmesi

MADDE 55 – (1) Lisansın iptali, işletme belgesinin iptali veya lisans süresinin sona ermesi hallerinde mevcut depolarda bulunan mallar yeni açılacak depo işletmesi tarafından teslim alınır. Teslim alınan mallar ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(2) Malların yeni depoya nakliyesi ile ilgili tüm masraflar yeni depo işletmesi tarafından karşılanır.

(3) Lisans ve işletme sahibinin yükümlülükleri, mevcut depodaki malların yeni depo işletmesi tarafından teslim alınmasına kadar devam eder.

(4) Teslim işlemi tamamlanıp önceki depo işletmesinin sorumluluğunun kalmadığı tespit edilmedikçe lisans ve depo teminatı iade edilmez.

Tebligat usulü

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebliğlerde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Mevcut depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar mevcut depo ve garajlardaki muhafaza işlemlerine, önceki Yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunur.

(2) Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçtikten sonra mevcut depolarda bulunan ve hukuken muhafazası gereken mallar, mevcut depo sahibinin talebi halinde icra dairesinin kararı üzerine mevcut deponun bulunduğu yerdeki lisanslı yediemin deposu tarafından teslim alınır. Bunun için yapılan nakliye masrafları muhafaza avansından karşılanır. Teslim tarihine kadar tahakkuk eden yediemin ücreti icra dairesi tarafından mevcut depo sahibine muhafaza avansından peşin olarak ödenir.

(3) Mevcut ücret tarifesine göre tahakkuk eden yediemin depo ücretini ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanacak lisanslı yediemin depo ücretini avans olarak icra dairesine yatıran taraflar, ikinci fıkra kapsamında kalan malların lisanslı yediemin deposuna teslimini talep edebilir.

(4) Bu madde gereğince lisanslı yediemin depolarına teslim edilecek mallar için bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki işlemler yerine getirilir. Düzenlenecek tutanaklar icra memuru, mevcut depo sahibi ve lisanslı yediemin deposu yetkilisi tarafından imzalanır.

Depo kayıtlarının UYAP'ta tutulmasına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Depoların UYAP'la uyum ve işbirliği sağlanıncaya kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar ile diğer işlemler fiziki ortamda yapılmaya devam olunur.

Ücret tarifelerine ve Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ücret Tespit Komisyonunun lisans ihalesinden önce oluşturulması halinde, lisans sahipleri arasından belirlenecek temsilciler Komisyonda üye olarak yer almaz.

(2) Bu Yönetmelik uyarınca 2014 yılı için çıkarılacak ücret tarifesi Resmî Gazete'de ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen mallarla ilgili olarak Bakanlık tarafından ayrı bir ücret tarifesi belirlenebilir. Bu durumda söz konusu ücret tarifesi Resmî Gazete'de ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 13/7/1987 tarihli ve 19516 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajlarının Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (10)

1317

Yanıtlar: 5
Gösterim: 20679