2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Başlatan Özgür KOCA, 31 Aralık 2019, 19:06:56

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
31 Aralık 2019 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30995
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallariçin alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 –
(1) Bu Tarife; 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılıİcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 23/8/2016tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisanslı YedieminDepoları Yönetmeliğinin 26 ncı, geçici 1 ve 3 üncü maddelerine dayanılarakhazırlanmıştır.

Muhafaza ücretinin hesabı

MADDE 3 –
(1) Lisanslı yediemin depolarındaki mahcuzmalların muhafaza ücreti ile muhafaza esnasındaki çilingir, çekici venakliye hizmetleri için ödenecek ücret Ek-1 ücret tablosu esas alınarak hesapedilir.

(2) Bir mahalde lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerde yapılan muhafaza işlemleri için ödenecekücret Ek-1 ücret tablosundaki muhafaza ücretlerinin yüzde sekseni üzerindenhesap edilir. Ek-1 ücret tablosundaki çekici, nakliye, hamaliye ve çilingirhizmetleri için belirlenen ücretler lisanslı yediemin deposu bulunmayanmahallerde uygulanmaz.

(3) Altı aydan sonraki muhafaza süresi için buücretler yarı oranında uygulanır.

(4) Ücretin hesabında muhafazanın hitam bulduğu günnazara alınmaz. Muhafaza ücretinin başlangıç tarihi malın depoya teslimtarihidir.

(5) Muhafazası özellik arz eden malların muhafazaücreti, ilgili icra dairesi tarafından piyasa koşulları dikkate alınaraktakdir olunur.

(6) Mahcuz malın muhafaza altına alındığı yer ileteslim edileceği depo arasındaki uzaklık daha fazla olsa dahi nakliye veçekici ücreti 50 kilometre mesafe için ödenecek miktarı geçemez.

(7) Muhafaza ücreti hesap edilirken mahcuz malınteslim edileceği deponun bulunduğu mahallin Ek-1 ücret tablosundaki bölgesidikkate alınır.

(8 ) Lisanslı yediemin depolarına teslimi yapılacakmahcuz malların muhafaza işlemleri esnasındaki çekici, nakliye ve hamaliyehizmetleri için ödenecek ücret tespit edilirken işin niteliği, süresi,harcanan emek ve masraf göz önünde bulundurularak daha kolay ve kısazamanda fazla emek ve masraf harcanmadan yapılan işlerde icra dairesi tarafından,belirtilen ücretlerin altında da ücret takdir olunabilir.

(9) Çilingir ücreti hesap edilirken açılacak kapı, araç ya da kasanın basit, güvenlikli ya da yüksek güvenlikli olupolmamasına göre Tarifede belirtilen sınırlar dahilinde ücret takdir olunur.

Muhafaza ücretinin azami haddi

MADDE 4 –
(1) Muhafaza müddeti hitamında 3 üncü maddeuyarınca hesap edilecek ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzdeotuzunu geçemez. Ancak mahcuz malın muhammen bedeli onbin Türk Lirasınınüzerinde ise onbin Türk Lirasının üzerindeki meblağ için hesap edilecekücret, aşan miktarın yüzde yirmisini geçemez.

Muhafaza avansının alınması

MADDE 5 –
(1) İcra ve İflâs daireleri bu Tarifeye göre hesapedilecek muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil eder.

(2) Muhafaza avansı hesaplanırken malın en az altı aylık muhafaza gideri dikkate alınır.

(3) Muhafaza avansının yeterli olmadığı durumlardahaczi yapan memur avansın tamamlanması için alacaklıya makul bir süreverebilir.

Yürürlük

MADDE 6 –
(1) Bu Tarife hükümleri 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 –
(1) Bu Tarife hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.Eki aşağıda..
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (10)

110610

Yanıtlar: 1
Gösterim: 2346

1317

Yanıtlar: 5
Gösterim: 20679