Full version: Konkordato ve İflas Hukuku
1
 1. İflas alacakları ile iflas masrafları ve masanın borçları
 2. İflastan Sonra Borçlunun Masaya Ait Mallar Üzerindeki Tasarrufu Alacaklılara Karşı Hükümsüz Olur.
 3. İflasına karar verilen müflis şirketin ihalenin feshi davası açabileceği
 4. İflas Eden Şirketlerin Temsili ve Vergisel Sorumlulukları
 5. İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir
 6. Borçlu Şirketin İflasına Karar Verilmesi Gerekirken Konkordatonun Tasdikinin Hatalı Olduğu
 7. Hileli veya Taksirli İflas Suçu Nedir
 8. Konkordato Nedir ? Nasıl İlan Edilir ? Kimler Konkordato Talep Edebilir
 9. Geçici Mühlet Kararından Önce Keşide Edilip Mühlet Kararı içinde Karşılıksız Çıkan Çeklerin Durumu
 10. Mali Tabloların Analiz Tekniklerini Kullanarak Yönetim Performasının Değerlendirilmesi
 11. Mali Analiz Teknikleri
 12. Konkordato Komiserliği Başvurusu Yol Haritası
 13. YENİ KONKORDATO HUKUKUMUZUN TEMEL İLKELERİ
 14. KONKORDATO ÖN PROJESİ (ADİ KONKORDATO)
 15. 7101 SAYILIİCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE KONKORDATO (İFLAS ANLAŞMASI)
 16. Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet Örnek İlanı
 17. Adalet Bakanlığı Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Kitabı
 18. Müflis iflas etmekle hak ve fiil ehliyetini kaybetmez...
 19. İflasın Açıldığı Yerde Yapılan İhalenin İflas İdaresince Yapılması Gerektiği
 20. İcra Dairelerince Döviz Hesabı Açtırılamayacağı
 21. İflas Erteleme Kararı İpotek Veren Üçüncü Kişi Yönünden de Sonuç Doğurur
 22. Terekenin borca batık olduğunun tespiti
 23. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 24. komkordato
 25. TEREKENİNBORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ MİRASIN DAVACI YÖNÜNDEN HÜKMEN REDDEDİLMİŞ SAYILMASI
 26. izalei şuyu davası açılması satış isteme sürelerini keser mi?
 27. İFLASIN ERTELENMESİ İHTİYADİ TEDBİR KARARININ DARALTILAMAYACAĞI VE YORUMLANAMAYACAĞI
 28. TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
 29. İFLASIN AÇILMASI İLE DURAN TAKİPLER
 30. İflasın ertelenmesi işci alacağı
 31. İflas İdaresi sadece masayı yönetmekle yetkilidir. Şirket organlarının şirketi temsil yetkisi...
 32. Şirfketin İflasına Karar Verilmesi Halinde, Şirket Organlarının Temsil Yetkisi Tamamen Sona Ermez
 33. İflas Erteleme Davasında İşçilik Alacağının Yeri
 34. İflas İdaresi, İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarına Uymak Zorunda Olup Kararları Temyiz Edemez
 35. Mahkemece iflasa karar verilmesi halinde, ihtiyati tedbirlerin de kaldırılmasına karar verilmelidir.
 36. İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmeden Takibin Tedbiren Durdurulması - İPÇY ile Takip de Durur
 37. İflasın Ertelenmesi Kararından Sonra Başlatılan İcra Takibinin İptalinin Gerekeceği
 38. İFLASTA YEDİ EMİN İSTİFA EDERSE
 39. İFLAS MASASINA GİRMEYEN ALACAKLAR
 40. İflas Ertel. Süresince Doğan İşçi Alacağı İİK'nın 206/1.Sırasındaki Alacaktandır
 41. İflas İşlemine İlişkin Eğitim Notları...
 42. İFLAS DOSYASI EVRAK PAYLAŞIMI
 43. İflas Erteleme Kararı Sonrası Açılan Takibin İptali Değil Durdurulması Gerekir
 44. İFLAS MASASI FAİZ ÜZERİNE
 45. İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI AÇMA YETKİSİ VEKALETNAMEDE OLMAMASI ÜZERİNE
 46. İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA DAVA VE TAKİP YETKİSİ ÜZERİNE DİPNOT
 47. İFLASIN ERTELENMESİ ÜZERİNE DİPNOT
 48. İflas Kararı Verildiği Halde Müflis Şirketin Son Temsilcisinin Dava Açabilmesi
 49. İFLASIN ERTELENMESİ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal