Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 2. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 3. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 4. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
 5. USD Yerine Sehven TL Cinsinden Açılan Takibin Maddi Hata Nedeniyle Düzeltilemeyeceği
 6. Borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki hissesinin doğrudan satışı imkanı ve yakalanma olanağı
 7. Teminatın paraya çevrilmesi icra mahkemesi
 8. Ticarî amaçla ekilen ağaçların taşınmazın mütemmim cüzü sayılmayacağı
 9. Menfi tespit davası kapsamında borçlu tarafından verilen teminat mektubu
 10. İcra memurlarının kusurlu davranışı ile ortaya çıkan zarar arasında illiyet bağının bulunması
 11. Para cezası ve kamu alacaklarının tahsili hakkında İİK hükümleri uygulanmaz
 12. Yetkisiz icrada takibe dayanak belge tebliğ edilmiş ise yetkili icrada dayanak belgenin tebliğine...
 13. Talimatta kapının açılması şeklinde bir tabir olmaması nedeniyle haciz yapılmaması tazminat sebebi
 14. Kiranın Ödenme Zamanı
 15. İtirazın şirket yetkilisi ya da baroya kayıtlı bir avukat tarafından yapılması gerektiği
 16. Feragatin sehven yapıldığı hususundaki alacaklı vekilinin beyanının geçerliliğinin olmadığı
 17. ticari taksi hat satışı
 18. Tasarrufun İptaline Dair İlamın İcrası için Kesinleşmesi Gerekmez
 19. TBK. 76. Md.ne Göre Geçici Ödeme Yapılmasına İlişkin İlamların İcrası
 20. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 21. İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği
 22. Ticaret Sicilden Re'sen Terkin Edilen Borçlu ile İpotek Veren Kefili Hakkında Takip Yapılamayacağı
 23. İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak İcra Emri Gönderilemeyeceği
 24. İİK'nın 25/a Maddesi kapsamında çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin yargı kararları
 25. Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz
 26. vekaletname konulmadan yapılan itiraz
 27. Temyizin icraya etkisi
 28. İstinaf yoluna başvurunun icraya etkisi
 29. Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İlgili Yargı Kararları
 30. İcra ve İflas Kanununda İştirak halinde tasarruf edilen mallarla ilgili yargı kararları
 31. Kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilamlar yönünden takip talebinin reddi yada şikayet yoluyla iptali
 32. İcra ve İflas Hukukunda Borca İtiraz
 33. Tutukluluk veya Hükümlülük Halinde İcra Takip İşlemlerine ilişkin Yargı Kararları
 34. İcra ve İflas Kanunu 22.Md. - Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.
 35. İcra ve İflas Kanununda Müddetlerin Başlaması ve Bitmesi ile ilgili Yargı Kararları
 36. İcra ve İflas Kanunu'nun 16. Maddesi Kapsamındaki Şikayetlere İlişkin Yargı Kararları
 37. İcra ve İflas Kanunu'nun 10. Maddesi Kapsamındaki İçtihatlar
 38. İcra ve İflas Kanununda Elektronik İşlemler
 39. İcra daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında tutanak yaparlar
 40. İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat vb. işlemler
 41. İcra ve İflas Kanunu 1. Maddesi Kapsamındaki Yargı Kararları
 42. Tapu k aydı ile taşınmazın bulunduğu yer farklı olursa
 43. Apartman Yöneticiliği Hakkında Verilen Karar ile Kat Malikleri Hakkında da İcra Takibi Yapılabilir
 44. Takip belgeye dayanmıyorsa belge sunulma zorunluluğunun olmadığı
 45. Takibin ilamsız olması belgeye dayalı takiplerde belgenin ibraz zorunluluğunu ortadan kaldırmaz
 46. Evime haciz memuru geldi
 47. İpotek bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturamaz
 48. İcra kefilliğinde eş rızası alınmaması halinde icra emri gönderilemeyeceği
 49. TMK 197 Md. Gereğince Verilen Tedbir Nafakası, Karara Konu İlamın Kesinleşmesiyle Kalkmaz
 50. Görevsizlik kararının kesinleşmesi - İİK'nın 40/2. maddesi gereğince paranın alacaklıdan istenmesi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal