Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI
 2. Yalnız teminat senedidir ibaresi senedin kambiyo vasfını etkilemez
 3. Senedin kayıtsız şartsız borç ikrarını taşımaması
 4. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı durumu
 5. Teminat senedi ibaresinin senedin hangi hukuki ilişkinin teminatı olduğunu belirtmemesi
 6. Taraf ehliyetinin geçersizliğini icra müdürü veya mahkemesi resen gözetmelidir
 7. EK ÖDEME (DÖNER SERMAYE) 1/4 Ü HACZEDİLEBİR
 8. KAMSİYO TEKİBİ ZAMAN AŞIMI HAKKINDA
 9. 7201 sayılı tebligat kanunun 35. maddesi
 10. İcra
 11. Aynen iadesi mümkün olmayan
 12. Rehne konu araç bulunamayıp satışı yapılmadan rehin açığı belgesi düzenlenemeyeceği
 13. ihtiyati haciz takibe konulursa
 14. Ölü anne baba
 15. İtiraz üzerine durdurulan takipte yeni ödeme emri tebliği
 16. İcralık araç hk.
 17. Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen birine ödeme emri tebliğ edilmesi mümkün değildir
 18. İcra takibi, takip talebinin icra müdürlüğüne sunulması ve harcının yatıtırılması ile başlar
 19. HARÇ İADESİ
 20. icra daireleri tarafından yakalanan araçlara ilişkin yediemin tarafından doldurulması istenen bilgi
 21. icra dairelerinin mevcut durumu
 22. sıra cetvelinde ilk sıradaki kamu alacağına ödeme yaparken tahsil harcı gerekir mi
 23. ölü hakkındaki ipotek takibi
 24. (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE RETRO BİLİŞİM HİZMETLERİ
 25. tüketici hakem heyetince İcra Müdürlüğünün dosyasında borcu olmadığına karar vermiş
 26. Menfi tespit davasının reddi hâlinde ilam (İİK m. 36 ve HUMK m. 443/1 anlamında) eda hükmü içermez
 27. Mahkeme ara kararlarının ilam niteliğinde olmadığı
 28. Senet aslının takip başlatılırken icra dairesine ibraz edilmemesi
 29. Alacağın devri kendisine bildirilmeyen borçlunun önceki alacaklıya ödeme yapması
 30. Yetkisiz icra dairesi nezdinde yapılan temlikin geçersiz olduğu
 31. HACİZ NAKİL
 32. itiraz nedeni ile duran dosyada tahliye kararı geldi.
 33. sıra cetveli düzenleme yetkisi
 34. borçlu il sağlık müdürlüğü nün araçlarına haciz konulur mu alacaklı talepte bulundu
 35. İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7327 SAYILI KANUN
 36. Kamu yararı nedeniyle el konulan taşınmazlardan doğan alacaklara dair ilamların kesinleşmesi
 37. İPÇY - Akit tablosundaki "fekki bildirilinceye kadar süre ile" ibaresi muacceliyet koşulu değildir
 38. İdare mahkemesince verilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin ödenmesine dair ilamların icrası
 39. TL olarak başlatılan takibin USD'ye çevrilemeyeceği
 40. İlamlı takipte dayanak ilamın da icra emriyle gönderilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır
 41. Yetkili icra dairesince takip talebine uygun ödeme emri gönderilmesi gerekir
 42. Feragatten dönmenin mümkün olmadığı
 43. İlamda yazılı olup icra emrinde gösterilmeyen vekile tebliğ
 44. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz
 45. Kesinleşmeden takibe konulamayacak ilamlarda İİK.nın 40.md.si uygulanmaz
 46. Bozma sonrası verilen yeni ilamın aynı dosyaya ibrazı ile takibin devamının mümkün olduğu
 47. Faiz Hesabında Merkez Bankası avans faiz yürürlük tarihi ile bitiş tarihinin dikkate alınması hatalı
 48. Her takibin açıldığı tarih itibariyle değerlendirilmesi gerektiği
 49. IK.120/2 YETKI BELGESİ PARA ALACAĞININ TAHSILI IÇIN KULLANILIR
 50. Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese dahi itirazın kaldırılması davası açılabileceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal