Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. HİÇ KİMSE KENDİ KUSURUNA DAYANARAK HAK İDDİA EDEMEZ
 2. Satış memurunun eşi ile ihale alıcısının eşinin kardeş olması
 3. İPÇY ile takipte takip alacaklısı bankanın alacağının altında satış yapılması mümkündür
 4. Kıymet takdirine itirazda iki yıllık sürenin başlangıç tarihi
 5. İki ihale arasındaki ihale bedeli farkının esas icra dairesince istenmesi
 6. Varlık Yönetim Şirketinin İPÇY ile İlamlı Takip Başlatamayacağı
 7. Menfi Tespit Davasının Kabulü - Alacağa Mahsuben İhale Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması
 8. Anormal Pey Sürülüp İhale Bedelinin Yatırılmaması Hali İhalenin Fesih Nedeni
 9. İİK.133. MADDEYE GÖRE YAPILAN İHALEDE 2. ALICIYA TEKLİF YAPILAMAZ
 10. İİK'nun 363/4. maddesi uyarınca, istinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz
 11. Tasarrufun İptali Davasında 2. Sırada Konulan İhtiyati Haczin İlk İhtiyati Hacze Önceliği
 12. İhale alıcısı üçüncü kişiden tellaliye ücretinin alınması hukuka aykırıdır
 13. Tasarrufun iptali kararı sonrası sıra cetveli ve garameten paylaştırma
 14. Ayni hak ile şahsi hakkın karşılaştığı durumlarda ayni hakka üstünlük tanımak gerektiği
 15. İhalenin başlangıç ve bitiş arasının 5 dk olması ihaleye katılımı azaltmaz
 16. İhaleye katılım için teminat bedelinin icra dairesi hesabına yatırılması gerektiği
 17. Satış ilanı ile ihale tarihi arasında bir aydan az süre bulunması ihalenin feshini gerektirir
 18. Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir
 19. Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği
 20. Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği
 21. Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi
 22. Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı
 23. İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur
 24. Tasarrufun iptali nedeniyle sadece tasarrufun iptal edildiği taşınmaz yönünden satış yetkisi verilir
 25. İhalenin feshi halinde alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi
 26. Tescilden sonra ihalenin feshi davası açılması tahliye ve teslime engel değildir
 27. Ana taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı ya da projenin olmaması
 28. Ticari hat satışı
 29. İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı
 30. Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı
 31. İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü
 32. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı
 33. Süresinde itiraz edilmesine rağmen takibe devam edilerek haciz ve satış yapılması..
 34. İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 35. Rehin veya İpotek ile Temin Edilmiş Alacaklarla İlgili Yargı Kararları
 36. İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları
 37. İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği
 38. Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
 39. Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma
 40. İhaleye konu malın teslim edilememesi
 41. Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı
 42. Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep
 43. BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.
 44. Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler
 45. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. md. kapsamındaki tahliyeye engel değildir
 46. Borçlu İhaleye Giremez
 47. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 48. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 49. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 50. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal