Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Sıra cetveline itiraz halinde nemalandırılan satış bedelinin neması hak sahibine aittir
 2. Covid-19 salgını nedeniyle duran sürelerin İİK. 128/a maddesinde geçen 2 yıllık süreye ekleneceği
 3. Covid-19 salgınına ilişkin kararname tarihinden (22/03/2020) önceki ihalelerin yapılması gerektiği
 4. Satış ilanının usulsüz tebliği sonrası taşınmaz ihalesi
 5. Takibin iptali davası sonuçlanmadan ihale yapılamayacağı
 6. İhalenin Feshi Kararının Kesinleşmesi ile Birlikte Mülkiyet Hakkı Geçmişe Etkili Olarak Son Bulur
 7. Tasarrufun iptali nedeniyle sadece tasarrufun iptal edildiği taşınmaz yönünden satış yetkisi verilir
 8. İhalenin feshi halinde alacaklıdan tellaliye harcını yatırmasının istenmesi
 9. Tescilden sonra ihalenin feshi davası açılması tahliye ve teslime engel değildir
 10. Ana taşınmaz üzerinde bulunan binaya ilişkin herhangi bir yapı ruhsatı ya da projenin olmaması
 11. Ticari hat satışı
 12. İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı
 13. Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı
 14. İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü
 15. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı
 16. Süresinde itiraz edilmesine rağmen takibe devam edilerek haciz ve satış yapılması..
 17. İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 18. Rehin veya İpotek ile Temin Edilmiş Alacaklarla İlgili Yargı Kararları
 19. İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları
 20. İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği
 21. Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
 22. Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma
 23. İhaleye konu malın teslim edilememesi
 24. Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı
 25. Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep
 26. BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.
 27. Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler
 28. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. md. kapsamındaki tahliyeye engel değildir
 29. Borçlu İhaleye Giremez
 30. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 31. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 32. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 33. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
 34. İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...
 35. İlanen Tebliğe Dair İlan Suretinin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerde de Asılması Gerektiği
 36. Açık Artırma Tutanağında Bulunması Zorunlu Olmayan İbareler
 37. Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılamaz
 38. İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetler Satış Talebine Engel Değildir
 39. IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması
 40. İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı
 41. Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi
 42. İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi
 43. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez.
 44. Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir
 45. Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez
 46. Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması
 47. İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması
 48. İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması
 49. Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği
 50. Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal