Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz
 2. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır
 3. Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı
 4. Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir
 5. Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği
 6. Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi
 7. Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı
 8. Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı
 9. 5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği
 10. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 11. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 12. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 13. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 14. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 15. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 16. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 17. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 18. Haczedilen malların idaresi
 19. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri
 20. Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi
 21. İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları
 22. İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği
 23. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 24. Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz
 25. Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı
 26. İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği
 27. Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir
 28. Aracın misli ile değiştirilmesi durumu ve faiz istemi şartı
 29. Yetkisizlik Kararı Verilse Dahi Yetkisiz İcrada İhtiyati Haczin İnfazına Devam Edilebileceği
 30. İhtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği
 31. İİK 96. ve 99. maddelerine göre işlem yapılıp yapılmayacağı evrak araştırması sonucunda netleşmekte
 32. Meskeniyet şikayetine konu taşınmazın değerinin sonradan artması
 33. Haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamayacağı
 34. Maaştan gelen paralarda garameten paylaşım yapılamayacağı
 35. Geminin mahkemece resen kıymet takdirinin yapılması
 36. Haciz mahalindeki avukata karşı, yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme
 37. İstihkak İşlemleriyle İlgili Yargıtay İlamları
 38. Kiracılık sözleşmesine dayalı kişisel bir hakka dayanılarak istihkak iddiasında bulunulamaz
 39. İcra takibinin kesinleşmesinden önce yapılan emekli maaş haczine ilişkin muvafakatin geçersiz olduğu
 40. Çocuk Teslimi ve Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine ilişkin Kararlar...
 41. Kıymet Takdirine İtirazda Satış İsteme Süresinin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Tespit Tarihidir
 42. Her Borçlu İçin Ayrı Ayrı Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Gerektiği
 43. Haciz İsteme Hakkı Alacaklıya Aittir, Borçlunun Talebi Üzerine Haciz Yapılamaz
 44. EMEKLİ MAAŞININ BANKA KREDİ BORCU NEDENİ İLE TAMAMEN BLOKE KONULARAK KESİLMESİ
 45. İcra Müdürlüğünce Karar Verilmese Dahi Haciz ve Muhafaza Yapılan Mallar Yönünden Haczin İİK'nın 97.m
 46. İİK’nin 44. maddesindeki gereklerin yerine getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi davanın reddi
 47. Hacizden Yaklaşık İki Yıl Önce Yapılan Hacze İlişkin Evraklar İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamaz
 48. Hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir
 49. Haciz Safhası Olmadığından İstihkak İddiası Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra İncelenir
 50. Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal