Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. Suç eşyası olarak emniyet ekiplerince özel otoparka çekilen aracın yediemin ücreti ödenmeden teslimi
 2. Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi
 3. Muhafaza masrafları karşılanmazsa muhafaza talebi reddedilir
 4. İcra Müdürünün Yedieminle Birlikte Müteselsilen Sorumluluğu
 5. Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir
 6. Tüzel kişiliği bulunmadığ halde para ödeme yetkisi bulunan kurumların haczi koyması gerektiği
 7. İcra Müdürlüğünün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur
 8. Haciz mahallinde haciz amacı dışında başka bir amaçla kilitli yerlerin açılamayacağı
 9. 15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı
 10. Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz
 11. Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi
 12. Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği
 13. Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir
 14. Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu
 15. Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali
 16. Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati
 17. BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ SORGULANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİSİ İCRA DAİRESİNDE OLMADIĞI
 18. HACİZ TALEBİNİN KABULÜNÜN TUTANAĞA YAZILDIĞI TARİH HACİZ TARİHİDİR
 19. Teminatın serbest kalması halinde haczi
 20. İcra memurunun tapuya muvafakat yazısı gönderme yetkisi bulunmamaktadır
 21. İhtiyati haciz kararının 10 günlük sürede infazının istenmesi
 22. Tahliye işleminde üçüncü kişi sayılmayanlar
 23. Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz
 24. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır
 25. Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı
 26. Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir
 27. Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği
 28. Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi
 29. Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı
 30. Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı
 31. 5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği
 32. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 33. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 34. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 35. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 36. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 37. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 38. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 39. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 40. Haczedilen malların idaresi
 41. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri
 42. Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi
 43. İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları
 44. İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği
 45. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 46. Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz
 47. Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı
 48. İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği
 49. Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir
 50. Aracın misli ile değiştirilmesi durumu ve faiz istemi şartı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal