Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. BORÇLUNUN DÖNER SERMAYE PAYININ TAMAMI ÜZERİNE HACİZ KONULMASINDA HERHANGİ BİR İSABETSİZLİK BULUNMAM
 2. Esas takibe ihtiyati haczin infazının istendiği yerde geçilmemesi durumu
 3. Usulüne uygun muvafakat alınmadan yapılan emekli maaşı haczinin kaldırılması gerektiği
 4. Üçüncü kişinin itirazi kayıtla ödediği para yönünden istihkak prosedürünün işletilmesi
 5. BANKANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BORÇLUNUN BANKA NEZDİNDEKİ MEVCUT MAL VARLIĞIYLA SINIRLI OLDUĞU
 6. elediye Kanunu kapsamında haciz işlemleri
 7. İştirak halinde hisseli araç için yakalama çıkartılamayacağı
 8. Haricen tahsil/feragat beyanı dosya alacağına haciz koyan alacaklının haklarını etkilemez
 9. 6 aylık süre zarfında İİK'nun 120/2.md.si gereğince yetki belgesi alınmazsa haciz kalkar
 10. Tasarrufun iptali davasında verilen ihtiyati haciz kararının infazı asıl icra dosyasından istenir
 11. 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi GEREĞİ DURMA SÜRESİNİN KIYMET TAKDİRİ SÜRESİNE ETKİSİ HK.
 12. Suç eşyası olarak emniyet ekiplerince özel otoparka çekilen aracın yediemin ücreti ödenmeden teslimi
 13. Tahliye kararının uzunca bir süre infazının istenmemesi
 14. Muhafaza masrafları karşılanmazsa muhafaza talebi reddedilir
 15. İcra Müdürünün Yedieminle Birlikte Müteselsilen Sorumluluğu
 16. Yetkisiz icra dairesince yapılan haciz koyma ve kaldırma işlemleri yok hükmündedir
 17. Tüzel kişiliği bulunmadığ halde para ödeme yetkisi bulunan kurumların haczi koyması gerektiği
 18. İcra Müdürlüğünün resen ya da borçlunun talebi üzerine haciz yapma yetkisi yoktur
 19. Haciz mahallinde haciz amacı dışında başka bir amaçla kilitli yerlerin açılamayacağı
 20. 15 gün içerisinde müdürlükçe karar altına alınan satış avansı yatırılmazsa haczin kalkacağı
 21. Birlikte ifa kuralı gereğince araç iade edilmeden takibe devam edilerek yatırılan bedeli alınamaz
 22. Hacizli taşınmazın satışı halinde borcu karşılayıp karşılayamayacağı belirlenmeden ek haciz talebi
 23. Borçlunun işten çıkarıldığının bildirilmesi durumunda 2. Haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği
 24. Takip yapılamayacak dosyada haciz yapılması da mümkün değildir
 25. Haciz baskısı altında istihkak iddia eden kişi tarafından yatırılan paranın durumu
 26. Takibe konu ilamın BAM tarafından kaldırılıp yeni yargılama sonucu davanın reddi hali
 27. Borçlunun takip kesinleştikten sonra emekli maaşı haczine muvafakati
 28. BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ SORGULANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YETKİSİ İCRA DAİRESİNDE OLMADIĞI
 29. HACİZ TALEBİNİN KABULÜNÜN TUTANAĞA YAZILDIĞI TARİH HACİZ TARİHİDİR
 30. Teminatın serbest kalması halinde haczi
 31. İcra memurunun tapuya muvafakat yazısı gönderme yetkisi bulunmamaktadır
 32. İhtiyati haciz kararının 10 günlük sürede infazının istenmesi
 33. Tahliye işleminde üçüncü kişi sayılmayanlar
 34. Çiftçi olan borçlunun, emekli maaşı alması çiftçilik vasfını ortadan kaldırmaz
 35. TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler aleyhine takip yasağı bulunmamaktadır
 36. Borçlunun mal, hak ve alacağının sorgulanmasına dair yükümlülüğün icra dairesinde olmadığı
 37. Haczi talep edilen araçların haczinin kabil olup olmadığı borçlu tarafından ileri sürülebilir
 38. Demuraj Bedelinin İcra Takip Dosyasından Talep Edilemeyeceği
 39. Üst Yapı Kullanım Hakkının Haczi
 40. Konkordato geçici mühlet kararının tahliyeyi durduracağı
 41. Tıp merkezinde haczedilen menkullerin İİK'nın 82.md.sinde yer alan haczedilemez mallardan olmadığı
 42. 5393 sayılı Kanun'nun 15/son md.si gerekçe gösterilecek haciz talebinin reddedilemeyeceği
 43. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 44. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 45. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 46. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 47. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 48. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 49. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 50. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal