Full version: Yargıtay Kararları
1
 1. 89/1-2-3 haciz ihbarnamesi gönderilmeden muhtıra ile para istenemez
 2. 23. Hukuk Dairesi 2019/2923 E. , 2020/3 K.
 3. 23. Hukuk Dairesi 2017/1582 E. , 2020/2 K.
 4. 23. Hukuk Dairesi 2016/8197 E. , 2020/1 K.
 5. vekil öğretmen
 6. Gerçek kişiler arasında Senetteki Yetki yeri geçersizdir
 7. Rehin, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz
 8. Limit İpoteği Dışındaki Alacak İçin faiz istenemez
 9. İİK. 150/ı maddesinde gereğince hesap özetinin borçluya Tebliği yeterlidir
 10. İİK 150/I MADDESİNİN BANKA VE KREDİ KURULUŞLARI YÖNÜNDEN GEÇERLİDİR
 11. İİK 150/I MADDESİNİN TÜKETİCİ KREDİLERİNE UYGULAMA OLANAĞI YOKTUR
 12. İİK 149 MADDESİ GEREĞİ BELGE ÖRNEKLERİNİN AYRICA BORÇLUYA GÖNDERİLMESİNENE
 13. İİK 149.MADDESİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYGULAMA ALANI YOKTUR
 14. * ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ŞİRKET ADINA DÜZENLEDİĞİ SENETTEN ŞİRKETİN SORUMLU OLACAĞI
 15. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ,KEFİL TÜM BORCLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR
 16. İstihkaka konu menkullerin kiraya verilmesi
 17. DAVALININ ADRESİ DAVACI TARAFÇA BİLİNMİYORSA •
 18. Şirket, ortağı olan borçlu yönünden 3.kişi sayılmayacağından haciz ihtarnamesi sonuç doğurmaz
 19. İİK. 89.HACİZ İHBARNAMESİ SORUMLULUK TUTARI
 20. İİK. 153.NADDESİNE GÖRE TAKİP
 21. ALACAKLIYA ÖDENEN PARALARIN İADESİ İÇİN MUHTIRA ÇIKARTILAMAZ İSTİRDAT DAVASI AÇILMALI
 22. Avukat CMK ÜCRET ALACAKLARINA HACİZ
 23. Bozma sonrası ilamın akacak kalemleri borçluya tebliğ edildikten sonra kapak hesabı yapma
 24. Hmk 397/2 "aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder" hükmü
 25. İtirazın iptali ilamı sonunda yeni takip yapılmaması gerektiği
 26. İCRANIN İADESİNDE İADENİN MÜVEKKİL DEN İSTENMESİ
 27. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAKİ MUVAFAKAT BEYANININ HACİZDEN ÖNCE OLMASI (
 28. Gümrük vergisi ihale bedelinden ödenmesi
 29. Yediemin ücreti alacağı takibi
 30. Limit İpoteği Dışındaki Alacak İçin Genel Haciz yolu ile takip yapması
 31. İlamlı İcra Takibinin Bürüt Tutar Üzerinden Açılması
 32. Konu Başlığını Giriniz
 33. İflas Erteleme Zamanaşımı
 34. İCRANIN ESKİ HALE İADESİ
 35. BOZMADAN SONRAKİ İLAMDA İCRA EMRİ TEBLİĞİ
 36. TEHİR-İ İCRA TEMİNAT MEKTUBU
 37. TOPLU İPOTEK TAKİBİNDE SATIŞ İŞLEMİ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal