MEMURLARIN YARGILAMA USULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR KARAR

Başlatan By-leyl-i Lal, 06 Mayıs 2015, 18:29:20

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_By-leyl-i Lal
DANIŞTAY 1. DAİRESİ

Esas No   :   2013/1526
Karar No   :   2013/1643

KAMU ZARARI OLUŞTURMAK SUÇU

DAVA : Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar:

1- ... - PTT Genel Müdürü

2- ... - PTT Yönetim Kurulu Üyesi

3- ... - PTT Yönetim Kurulu Üyesi

4- ... - PTT Yönetim Kurulu Üyesi

5- ... - PTT Yönetim Kurulu Üyesi

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının 06.08.2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası ( Haber -Sen ) vekili Av. ...

Soruşturulacak Eylem : Kargo ve taahhütlü gönderilerin dağıtımlarını ihale yoluyla özel şirketlere vermek, bu şirketlerin işi gereği gibi yapmamalarına rağmen bunlar hakkında yasal işlemleri yapmamak suretiyle kamu zararına neden olmak, anılan şirketlerce yapılması gereken taşıma işlerini ... Genel Müdürlüğünün kadrolu dağıtıcılarına yaptırmak

Eylem Tarihi : 2013 Yılı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 08.10.2013 tarih ve 677 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 06.08.2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı ile bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3'üncü maddesinin ( d ) bendinde, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amirinin, ( e ) bendinde de, Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakanın soruşturma izni vermeye yetkili olduğu, 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3'üncü maddenin ( e ), ( f ), ( g ) ve ( h ) bentlerinde sayılanlar için Danıştay'ın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükme bağlanmıştır.

SONUÇ : Dosyanın incelenmesinden, eylem tarihi itibarıyla yürürlükte olan ... Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün 3'üncü maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir kamu iktisadi kuruluşu olarak Ulaştırma Bakanlığının ilgili kuruluşu olduğunun belirtildiği, bu durumda ... Genel Müdürü hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının 06.08.2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararına yapılan itirazın, 4483 sayılı Kanun'un 3/d ve 9'uncu maddeleri uyarınca görev yönünden reddine, dosyanın karar ekli olarak itiraza bakmakla görevli ve yetkili Ankara Bölge İdare Mahkemesine, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine, 05.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gülüşlerim yüregimin sessiz cıglıklarının imzasıdır..Elinde ne varsa hayata dair,ötesi hiçbir şey ya da vesair...Hani demiş ya şair: Mutluluğu sende bulan senindir; ötesi misafir...
BY-KA-DE-ME

Benzer Konular (10)