Borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı vardır

Başlatan Özgür KOCA, 17 Eylül 2023, 19:17:55

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi         

2021/12594 E. 
2022/5470 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu şirket tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, sair şikayetler yanında zorunlu takip arkadaşlığı nedeniyle takibin iptalinin talep edildiği; ilk derece mahkemesince, istemin reddine ilişkin karara karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK'nın 149 ve 149/b maddeleri ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ipotek veren üçüncü kişi ise takip talebinin borçlu kısmında asıl borçlu ile birlikte ipotek veren üçüncü kişinin de taraf olarak gösterilmesini düzenlemektedir. Bu hükümlere göre asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında şekli mecburi takip arkadaşlığı vardır.

Takip talebinde ipotek senetlerinin ve takibe konu taşınmaz listesinin incelenmesinde muhatabın asıl borçlu "... İnş. Lok. Mad. San. Tic. Ltd. Şti." olarak gösterildiği, borcun ise ... İnş. Lok. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. alacaklı ... Türk ... Bankası AŞ.'den kullanmış olduğu kredilerden kaynaklandığının açıklandığı anlaşılmaktadır.

Somut olayda; asıl borçlu ... İnş. Lok. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında 14/11/2018 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatılmış, takibe dayanak olarak ipotek akit tabloları eklenmiştir. Ancak tapu kayıtlarının incelenmesinde;takibe konu taşınmazlardan 2. sıradaki taşınmazın...,14.sıradaki taşınmazın ...,15. ve 16. sıradaki taşınmazların ise... adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. İİK'nun 149. maddesine göre aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunan borçlular ipotek verenlere takibin yöneltilmediği görülmektedir. Yasa hükmüne aykırı olan bu eksiklik mahkemece re'sen nazara alınması gerekmekte olup İİK'nun 16/2. maddesi gereğince takibin her aşamasında ve süresiz olarak şikayet yoluyla ileri sürülebilir.

O halde, mahkemece, takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, kamu düzeninden olan zorunlu takip arkadaşlığı hususu göz ardı edilerek davanın reddi yönünde hüküm tesis edilmesi ve Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:
Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesinin istinaf talebinin esastan reddine ilişkin 01/10/2021 tarih ve 2020/1108 E. - 2021/1726 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, KALDIRILMASINA, Eskişehir İcra Hukuk Mahkemesinin 13/02/2020 tarih, 2019/358 E.- 2020/80 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 09/05/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)