Dosya Alacağına Haciz Varken Haricen Tahsil

Başlatan WatchAndLearn, 11 Kasım 2023, 00:38:24

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_WatchAndLearn
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ Esas No : 2022/8458 ,Karar No : 2023/1183


"... Takip başladıktan sonra, takip konusu olan alacağın bir başkasına devredilmesi (temlik edilmesi) mümkündür. Dosya alacaklısının alacağı üzerine haciz konulmuş olması halinde, üzerine haciz konulan dosyada alacaklının tasarruf yetkisi sınırlanmış olduğundan; alacaklı yahut vekilince üzerine haciz konulan dosyaya haricen tahsil, feragat ve vazgeçme taleplerinde bulunulamayacaktır...."

Bunu paylaş:
TelegramWhatsAppRedditYazdırFacebookTwitterTumblr
DOSYA ALACAĞINA HACİZ VAR İKEN HARİCEN TAHSİL/FERAGAT
12. Hukuk Dairesi         2012/5505 E.  ,  2012/22696 K. MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/03/2011NUMARASI : 2010/995-2011/251 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki...
20 Kasım 2021
"HARÇ VE VERGİLER" içinde
HARİCEN TAHSİL-VAZGEÇMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR? SENET HANGİ TARAFA İADE EDİLİR? ALACAK ASİLİN BAŞVURMASI HALİNDE UYGULAMA NEDİR?
Alacaklı tarafın dilekçesi ile işlemden kaldırılan icra dosyalarına şerh edilen beyanların sonuçları farklı olabilmektedir. Şöyle ki; Eğer alacaklı taraf dilekçesinde takipten vazgeçiyorum şeklinde beyanda bulunur ise, senet alacaklı tarafa teslim edilir. Çünkü alacaklı tarafın tekrar senedi takibe koyma hakkı vardır. Bazen dosyanın işlemden kaldırılması, kapatılması, dosyadan vazgeçiyorum vb. şeklinde ifadelerin...
7 Haziran 2020
"İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARI VE UYGULAMALARI" içinde
HARCI KISMEN ÖDENEN TAKİPTE  HARİCEN TAHSİL/ALACAKTAN FERAGAT HARÇ 
                                      T.C.          .............. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO       : KONU               :Alacaklı Vekilinin  dilekçeleri dosyamıza geldi, okundu. Talep ve dosya incelendi. Alacaklı vekilinin dilekçelerinden alacağın tamamını borçludan  haricen tahsil edildiği ve  borçlu hakkında yapmış oldukları icra takibine konu alacaktan  vazgeçerek Dosya işlemden kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı. Dosyada mevcut hacizler...
5 Mart 2022
"İcra Müdürlüğü Kararları" içinde

Tags: Dosya Alacağına Haciz Varken Haricen Tahsil haricen tahsil
Continue Reading
Previous
HACİZ OLAN TAKİPTE HARİCEN TAHSİL KARARI
MORE STORİES
HARÇ VE VERGİLER
HARİCEN TAHSİL/FERAGAT
HAZIR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARI
HACİZ OLAN TAKİPTE HARİCEN TAHSİL KARARI

avatar_WatchAndLearn

avatar_WatchAndLearn
Alıntı yapılan: WatchAndLearn - 11 Kasım 2023, 00:41:05hatalı
DOSYA ALACAĞI HACİZ OLAN DOSYADA HARİCEN TAHSİL KARARI
 6 Ekim 2020
Müdürlüğümüzün  ...........Esas sayılı dosyasında dosya alacağına haciz koyduran .................. Müdürlüğünün esas sayılı dosyanın alacaklısının dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi;

..........İcra Müdürlüğünün ............    esas sayılı dosyasının alacaklısı vekili " Müdürlüğümüzün ........... esas sayılı dosyasının haricen tahsil nedeni ile kapatıldığını, oysa haricen tahsil nedeni ile kapatılan dosyasının dosya alacağına haciz konulduğunu, bu durumda haricen tahsil nedeni ile müdürlüğümüzün dosyasının kapatılamayacağını, kapatılan dosyanın derhal açılmasını, kaldırılan taşınmaz, araç vb. kaldırılan tüm hacizlerin tekrar konulmasını talep ettiği" görüldü.

................. Esas sayılı dosyamızın dosya alacağına haciz koyduran  .....................   İcra Müdürlüğünün  ...............  Esas sayılı dosya alacaklısının dilekçesini; 2709 Sayılı 1982 Anayasasının 36. Ve 40. Maddesi, 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 5.,89., ve 120. Maddeleri, Hukuk Mahkemeleri Kanunun 31. Maddesi kapsamında değerlendirilmesine,

İcra ve İflas Kanununda özel bir hüküm olarak İİK.'nun 89. Maddesi borçlunun 3. Kişilerdeki hak ve alacaklına haczini düzenlemiştir.

Dosya alacağına haciz netice itibari ile dosya alacağına haciz koyduran dosyanın borçlusunun 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarını tahsil etme amacı gütmektedir.

Kanun koyucu 3. Şahısları icra tehdidinden özenle korumaya çalıştır. Şöyle ki ;

İİK.'nun 89/1. Maddesi 3. Şahsa Haciz İhbarnamesi gönderileceğinden bahisle ,bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini, takip borçlusuna yapılan ifaların  muteber olmayacağını,  aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Kanun koyucu borçlunun 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarının haczindeki prosedürü hassasiyetle  İİK.'nun 89 maddesinde 3 defa ihtarla hangi sürede nereye itiraz edebileceğini düzenlemiştir. Bu kanun hükmü karşısında dosya alacağına haciz konulmasını gerekçe göstererek haricen tahsil talebini reddetmek hukuk zemininde yer bulamayacaktır.

İcra ve İflas Kanununda özel bir hüküm olarak İİK.'nun 120. Maddesi kanun hükmündeki diğer şartlar dahlinde alacaklıya, borçlunun üçüncü bir şahıstaki alacağının tahsil veya böyle bir şahsa karşı haiz olduğu dava hakkını kullanılma hakkı vermiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/12762  Esas sayılı " Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacakları İİK.nun 106. maddesinin 2. fıkrası uyarınca menkul hükmündedir. Bu nedenle haciz hakkında İİK.nun 106 ve 110. maddeleri uygulanır. Fakat borçlunun hak ve alacağının taşınır satışı gibi satışı söz konusu olmaz. İcra ve İflas Kanununda satışın dışında, özel paraya çevrilme usulleri düzenlenmiştir. Bunlardan birisi de İİK.nun 120/2. maddesidir. Bu maddeye göre, borçlunun üçüncü kişideki hak ve alacaklarının haczi halinde, alacaklı, icra müdüründen takip yetkisi alarak haczedilen hak ve alacağın tahsilini sağlamalıdır. Bir diğer anlatımla haczedilen hak ve alacağı paraya çevirmelidir. İşte borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacağının haczinde, satış talebinden anlaşılması gereken, İİK.nun 120/2. maddesi uyarınca yetki talebinde bulunmaktır. Buna göre, alacaklı, hak ve alacağın haczinden itibaren İİK.nun 106. maddesinde öngörülen 6 aylık sürede icra müdürlüğüne başvurarak İİK.nun 120/2. maddesine göre kendisine yetki verilmesini talep etmelidir. Aksi halde İİK.nun 110. maddesi uyarınca haciz düşecektir." şeklinde karar verilmiştir.

Anayasanın 36/1. Maddesi Hak Arama Hürriyeti başlığı altında " Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." hükmü,

Anayasanın 40/2. Maddesi Temel hak ve hürriyetlerin korunması  başlığı altında "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." Hükmü,

Yukarıda belirtilen Anayasa Hükümleri bakımından değerlendirildiğine, dosyamızı haricen ödeyen borçluya hiçbir tebligat yapmadan, hiçbir muhtıra göndermeden, hangi sürede nereye başvuracağı belirtilemeden veya İİK.'nun 89. Maddesi gereği haciz ihbarnamesi göndermeden veya İİK.'nun 120. Maddesi gereği işlem yapmadan, doğrudan doğruya borçlunun haricen borç ifasını yok sayılması Anayasanın  36/1. Ve 40/2. Maddeleri gereği hak ihlali olacağından,

Alacaklı vekilinin hiçbir hukuki gerekçe göstermeden yukarıda anılan Anayasa ve kanun hükümlerini yok sayarak ve İİK.'nun 89. ve 120. maddelerini göz ardı ederek haricen tahsil kararının kaldırılması ve hacizlerin tekrar konulmasını talep etmesi hukuki dayanaktan yoksun olduğundan,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır;

Karar :
1-Alacaklı tarafın gerekçesiz talebinin reddine,

2-Alacaklı tarafın talebini HMK.'nun 31. Maddesi gereği hukuki dayanak ve delille destekleyerek dilekçe yazması halinde talebinin ivedilikle   değerlendirilmesine,
İİK.'nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.

Bunu paylaş:

Benzer Konular (10)