Disipline konu olayda amirin görmezlikten gelinmesi hukuka aykırı bulundu

Başlatan Özgür KOCA, 12 Kasım 2023, 12:30:16

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
Danıştay 12. Dairesi, Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu. Tartışmayı bitirmeyen müdürün de soruşturulması gerekirken tek taraflı ceza verilmesi bozma nedeni sayıldı

Danıştay 12. Dairesi, Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu. Tartışmayı bitirmeyen müdürün de soruşturulması gerekirken tek taraflı ceza verilmesi bozma nedeni sayıldı

Olayın akışına bakılınca kurum müdürünün tartışmayı bitirme niyetinden söz edilemez

Soruşturma raporundaki ifadeler ve dosyadaki bilgi ve belgeler bir bütün halinde incelendiğinde; soruşturma her ne kadar davacının amirine karşı sergilediği tavır ve hareket ile sarf ettiği sözler üzerinden yürütülmüş ise de; davacı tarafından başlatıldığı iddia edilen tartışmanın öncesinde, davacının infaz koruma memuru X tarafından kurum sekreterliğine yönlendirilerek sağlık raporundaki eksikliğin giderilmesinin istendiği, bu durumda davacının şahsi bir nedenle hastaneyi aramak istemediği, kurum sekreterinin ise kendisine şahsi telefonları bağlamayacağını belirtmesi üzerine durumu açıklamaya çalıştığının anlaşıldığı, davacı ile kurum sekreteri arasında çıkan tartışma sonrasında kurum müdürü ...'nin davacının aşağı kata indirildikten ve dolayısıyla kurum müdürünün makamından uzaklaştırıldıktan sonra olaya müdahil olduğunun anlaşıldığı, bu durumda davacının iş arkadaşları tarafından sakinleştirilmek üzere ortamdan uzaklaştırıldığı düşünüldüğünde kurum müdürünün tartışmayı bitirme niyetinden söz edilemez

Tartışma tek taraflı olmaz

Tartışmanın çok yönlü olduğu, davacının hem kurum sekreteri ile hem de kurum müdürleri ile münakaşaya girdiği halde yalnızca davacının eylemlerinin soruşturma kapsamında tek taraflı olarak değerlendirildiği, kurum sekreterinin ve kurum müdürlerinin davacıya olan tavır ve sözlerinin değerlendirilmediği, dava konusu olaya ilişkin davacının söz ve eylemlerinden başka araştırma yapılmadan sadece davacının fiilleri üzerinden karar verildiği anlaşıldığından, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2542
Karar No: 2023/1489


İSTEMİN KONUSU:
... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu'nun . tarih ve . sayılı kararına karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığının . tarih ve . karar sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; davacının 06/01/2014 tarih yazılı savunmasında; kurum müdürlerine yüksek sesle konuşarak el-kol hareketleri yaptığı, tartışma mahallinden uzaklaştırılırken söylem ve eylemlerine devam ettiği, " ablam hakim eniştem savcı siz görürsünüz, kişilik haklarıma saygısızlık yapıyorsunuz" şeklindeki atılı eylemi kabul etmediği, yasal hakkı olan şikayet hakkını kullanacağını ifade ettiği, ancak; 27/12/2013 tarihli olay tutanağı, soruşturma kapsamında alınan tanık ifadeleri ve . tarih ve . sayılı soruşturma raporu içeriğinden davacının, kurum müdürüne siz bana emir veremezsiniz, şuan siz terbiyesizlik yapıyorsunuz, ablam hakim eniştem savcı siz görürsünüz" şeklinde yüksek sesle konuşarak el-kol hareketleri yapmak suretiyle atılı eylemin sübuta erdiği, bu durumda; dosya kapsamında mevcut, disiplin soruşturması ve eki belgelerin incelenmesi sonucunda, davacıya isnad olunan "amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" eyleminin sübuta erdiği, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir hükmünün; davacının yeni memur olması, ödül ve başarı belgesinin bulunmaması nedeniyle tatbik edilmeyerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Maddi gerçeklikle çelişen 27/12/2013 tarihli olay tutanağının hükme esas alınamayacağı, e-imza ile imzalanan sağlık raporunun davalı idare tarafından imzalanmamış kabul edilmesinin hukuka aykırı olduğu, soruşturmada tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği, aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya uygun olmayan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Dava dosyasının incelenmesinden; . No'lu L Tipi Kapalı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz ve Koruma memuru olarak görev yapan davacının, 25/11/2013- 25/12/2013 tarihleri arasında bir aylık istirahat raporu aldığı, anılan raporun tek hekim imzası ile tanzim edildiği ve raporda, 25/12/2013 tarihinde davacıya kontrol muayenesi yapılacağının belirtildiği, davacının 26/12/2013 tarihinde göreve başladığı ve rapor asıllarını kuruma teslim ettiği sırada istirahat raporunda belirtildiği şekilde raporun son günü hastaneye kontrol muayenesine gittiği bilgisini içerir belgenin kendisinden istendiği, davacı tarafından kontrol muayenesine gittiğine ilişkin belgenin kuruma teslim edildiği sırada daha önce teslim ettiği istirahat raporunda sağlık kurulunun imzası olmadığı ve tek hekim tarafından imzalandığından sağlık kurulu tarafından imzalanmış raporun kendisinden istendiği, davacı tarafından hastaneyi arayarak fakslatabileceğinin belirtilmesi üzerine ilgili hastane ile görüşme yapmak üzere infaz ve koruma memuru ... tarafından kurum sekreterliğine yönlendirildiği, davacı kurum sekreteri ve infaz koruma memuru .'nın odasına çıkarak kurum sekreterinden raporu tanzim eden hastaneyi telefon marifetiyle aramasını istediği, kurum sekreteri tarafından şahsi telefonların bağlanmaması yönünde kurum müdürünün talimatı olduğunun davacıya iletilmesi üzerine davacı ile kurum sekreteri arasında tartışma yaşandığı, davacının kurum müdürünün odasına girmek istediği sekreter tarafından meşgul olduğunun ve görüşemeyeceğinin belirtildiği, tartışma esnasında kurum 2. müdürü ...'nın geldiği ve tartışmaya müdahil olduğu, ardından Kurum müdürünün odasından ...'nin çıktığı ve tartışmalara şahit olduğu, davacının ...'ya hitaben "benimle bu şekilde konuşamazsınız, saygısızlık yapıyorsunuz" dediği, ...'nin davacıyı uzaklaştırarak aşağı kata indirdiği, bu esnada Kurum müdürünün odasından çıkarak davacıya başmemurundan izin alıp almadığını sorduğu ve görev yerine gitmesini istediği, ardından kurum müdürü ... tarafından, davacının başmemurunun çağırılmasının istendiği ve başmemurdan davacının izin aldığının öğrenildiği, davacının çay ocağında oturduğu sırada Kurum Müdürü .'ın da orada olduğu ve davacı ile sözlü tartışmaya devam ettiği, davacının "ablam hakim eniştem savcı siz görürsünüz" şeklinde ifadeler kullandığı, davacının arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılması üzerine kurum müdürünün "bırakın konuşsun, ne dediğini bilecek yaşta" dediği davacının çay ocağından çıkması üzerine Kurum Müdürünün davacıya "bu şekilde çalışamayız" dediği, davacının "evet, haklısınız çalışamayız" dediği, davacı hakkında tutanak tutulduğu, hazırlanan tutanağa istinaden hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Bakırköy Adli yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından. tarih ve . karar sayılı işlemin tesis edildiği, anılan işleme karşı davacının 18/06/2014 tarihinde yazılı itirazda bulunması üzerine Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu tarafından. tarih ve . karar sayılı işlem ile itirazın reddine karar verildiği, anılan kararın iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendinde; "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" eylemi, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan uyuşmazlıkta, Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun . tarih ve . sayılı işleminde belirtildiği üzere; davacının kuruma verdiği sağlık raporunun üzerinde sağlık kurulunun imzasının olmaması ve tek hekim imzası olması nedeniyle kabul edilmeyen raporu veren hastaneyi araması için kurum sekreteri ile tartıştığı, ortamı sakinleştirmek ve tartışmayı bitirmek için araya giren kurum müdürüne hitaben el kol hareketleri yaparak "ablam hakim, eniştem savcı, sizi şikayet edeceğim, siz görürsünüz, kişilik haklarıma saygısızlık yapıyorsunuz" diyerek tehdit ettiği iddiası üzerine başlatılan disiplin soruşturması neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (l) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işleme yapılan itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Soruşturma raporundaki ifadeler ve dosyadaki bilgi ve belgeler bir bütün halinde incelendiğinde; soruşturma her ne kadar davacının amirine karşı sergilediği tavır ve hareket ile sarf ettiği sözler üzerinden yürütülmüş ise de; davacı tarafından başlatıldığı iddia edilen tartışmanın öncesinde, davacının infaz koruma memuru ... tarafından kurum sekreterliğine yönlendirilerek sağlık raporundaki eksikliğin giderilmesinin istendiği, bu durumda davacının şahsi bir nedenle hastaneyi aramak istemediği, kurum sekreterinin ise kendisine şahsi telefonları bağlamayacağını belirtmesi üzerine durumu açıklamaya çalıştığının anlaşıldığı, davacı ile kurum sekreteri arasında çıkan tartışma sonrasında kurum müdürü ...'nin davacının aşağı kata indirildikten ve dolayısıyla kurum müdürünün makamından uzaklaştırıldıktan sonra olaya müdahil olduğunun anlaşıldığı, bu durumda davacının iş arkadaşları tarafından sakinleştirilmek üzere ortamdan uzaklaştırıldığı düşünüldüğünde kurum müdürünün tartışmayı bitirme niyetinden söz edilemeyeceği, kaldı ki tartışmanın çok yönlü olduğu, davacının hem kurum sekreteri ile hem de kurum müdürleri ile münakaşaya girdiği halde yalnızca davacının eylemlerinin soruşturma kapsamında tek taraflı olarak değerlendirildiği, kurum sekreterinin ve kurum müdürlerinin davacıya olan tavır ve sözlerinin değerlendirilmediği, dava konusu olaya ilişkin davacının söz ve eylemlerinden başka araştırma yapılmadan sadece davacının fiilleri üzerinden karar verildiği anlaşıldığından, eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29/03/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

Benzer Konular (3)