Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Öncesinde Konulan Hacizlerin Hükümsüz Kalacağı

Başlatan Özgür KOCA, 19 Ocak 2016, 21:16:05

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Özgür KOCA
12. Hukuk Dairesi         2014/18326 E.  ,  2014/24834 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Kayseri 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 13/05/2014
NUMARASI : 2013/422-2014/356

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Borçlu D.G.ve alacaklı G.V.A.Ş.'nin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu D.G. ve alacaklı G. V.A.Ş.'nin temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Borçlu N.. Y..'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan takibe karşı Borçlu N.. Y..'ın, ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilmediğini ileri sürerek tebliğ tarihinin düzeltilmesi, hacizlerin kaldırılması ve meskeniyet şikayeti ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne, meskeniyet şikayetinin kabulü ile haczin kaldırılmasına diğer hacizlerin kaldırılması talebinin ise reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Tebligatın usulsüzlüğünün tespiti halinde tebliğ tarihinin düzeltilmesi durumunda haciz uygulamasına başlanacağı tarih, mal beyanında bulunma tarihi veya varsa kesinleşmeden önce konulan hacizlerin kaldırılabileceği nedeniyle borçlunun şikayette hukuki yararı vardır (HGK'nun 27.06.2001 tarih ve 2001/12-543 E. 2001/560 K.).

Somut olayda; borçluya çıkartılan ödeme emri tebliğ tarihinin 07.06.2013 olarak düzeltilmesine karar verildiği görülmektedir. Ödeme emri tebliğinin usulsüz olması nedeniyle takip kesinleşmeyeceğinden bu tarihten önceki hacizlerin hükümsüz kaldığı sonucunu doğurduğunun kabulü gerekir. Zira icra dairesince yeniden ödeme emri tebliği gerekip, alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren ödeme süresinin geçmesinden sonra haciz isteyebilecektir. Bir başka ifade ile icra dairesince borçluya yeni ödeme emri tebliğ edilmedikçe ve ödeme emrinde belirtilen ödeme süresi geçmedikçe alacaklı tarafça haciz istenemeceği gibi, bu koşullar oluşmadan önce konulan hacizler de geçersizdir. Bu durumda henüz haciz isteme hakkı doğmadan borçlunun meskenine, maaşına ve taşınmazlarına yönelik gerçekleştirilen hacizlerin yasal dayanağı olmadığından mahkemece tüm hacizler yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olduğu gibi bu aşamada meskeniyet şikayetinin esasının incelenmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Borçlu N.. Y..'ın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik: Profesyonel hesaplamalar ve içtihat programı

İcra HesapMax: Masaüstü Bilgisayarlar için Hesap Programı

Benzer Konular (10)