Tasarrufun İptali Davasının Bedele Dönüşmesi Halinde Aynı Dosyadan İcra Emri Tebliği Gerekir

Başlatan Admin, 04 Şubat 2020, 20:19:08

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avatar_Admin
12. Hukuk Dairesi        2018/5673 E.  ,  2019/2562 K.


"İçtihat Metni"

.....
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibine karşı borçlu icra mahkemesine başvurusunda; İİK'nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılmış tasarrufun iptali davası üzerine verilen kararın ayrı bir takip konusu yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK.nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davası, borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasarrufları, davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde hükümsüz hale getirmeye yarayan bir davadır. İptal davası ayni bir dava olmadığından iptal isteminin kabul edilmesi halinde, takip konusu alacak miktarı ile sınırlı olarak, takip konusu alacak ve faiz, masraf gibi eklentilerine yetecek oranda tasarrufun iptaline karar verilir ve alacaklıya dava konusu taşınmaz üzerinde haciz ve satış isteme yetkisi tanınır.

İİK'nun 283/2. maddesinde; "İptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ediyorsa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak üzere) mahkûm edilir" hükmü yer almaktadır. Tasarrufun iptali davasının, İİK'nun 283/2. maddesi gereğince bedele dönüşmesi halinde, aynı takip dosyası üzerinden infazının istenmesi gerekmekte olup, aynı takip dosyası üzerinden 3. kişiye icra emri tebliğ edilmelidir.

Somut olayda, tasarrufun iptali isteminin bedele dönüştüğü, tazminat ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin ilamdaki davalılardan ... ve N.K.'ten alınmasına karar verildiği, anılan alacak kalemlerinin tahsili için adı geçen davalılara karşı şikayete konu takibin başlatıldığı görülmektedir.

Tasarrufun iptaline ilişkin ilamda hükmedilen tazminat ve fer'ilerine ilişkin alacak kalemlerinin ilk takip dosyası olan..... müdürlüğünün 2012/28E. Sayılı takip dosyası üzerinden tahsili mümkün iken ayrı bir takibe konu edilmesi usul ekonomisine aykırı olup ikinci takibin iptaline karar verilmesi gerekir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

avatar_Admin
12. Hukuk Dairesi        2018/4862 E.  ,  2018/14117 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda, sair talepleriyle birlikte dayanak ilama konu .... İcra Müdürlüğünün 2013/28988 E. sayılı dosyasında borçlu ... hakkında başlatılan takipte tarafına icra emri gönderilerek takibe devam edilmesi gerekirken, tasarrufun iptali hükmüne dayalı olarak ... 8. İcra Müdürlüğünün 2016/5085 E. sayılı dosyası ile hakkında ayrı takip başlatıldığını beyanla mükerrer takibin iptali talebinde bulunduğu, mahkemece, asıl icra takibinin borçlusu olmadığından tasarrufun iptali davasına dayalı olarak ayrı takip başlatılmasında usule aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 283/2. maddesinde; "İptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ediyorsa, bu değerler nisbetinde üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak üzere) mahkum edilir" hükmü yer almaktadır.

Alacaklının, .... İcra Müdürlüğünün 2013/28988 E. sayılı icra takibinde, takip borçlusunun kendisini zarara uğratmak amacı ile taşınmazlarını tapuda satıp devrettiği iddiası ile borçlu ...ve şikayetçi ... ile 3. kişiler aleyhine tasarrufun iptali davası açtığı, dava sonucunda ... 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22/12/2015 tarih ve 2014/51 E., 2015/520 K. sayılı kararı ile, "tasarrufun iptali davasının 690 Ada 36 Parsel 4 bağımsız bölüm nolu taşınmaz yönünden bedele dönüşen davada 1.509.000 TL bedelin .... İcra Müdürlüğü'nün 2013/28988 Esas sayılı takip dosyasındaki alacak ile sınırlı olmak üzere davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine" hükmedildiği görülmektedir.

Tasarrufun iptali davası yukarıda belirtilen İİK'nun 283/2. maddesi gereğince bedele dönüşmüş olup, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının istenmesi mümkündür. Bu durumda, ilam doğrultusunda şikayetçi borçluya .... İcra Müdürlüğünün 2013/28988 E. Sayılı takip dosyasından icra emri tebliğ edilmesi gerekmektedir.

O halde mahkemece, şikayetinin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Hepsihukuk: Mobil Hesapmatik
Ödeme ve masraf girişleri ile kademeli borç hesabı, Faizli/faizsiz taahhüt hazırlama, Vekalet ücreti, Yediemin ücreti, Brütten nete çevirme, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı vb.

Benzer Konular (10)