Gönderen Konu: DİLEKÇENİN TARİHİNİN DEĞİL, VERİLEN YERİN KAYIT TARİHİNİN DİKKATE ALINACAĞI  (Okunma sayısı 3144 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 975
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas






DİLEKÇENİN TARİHİNİN DEĞİL, VERİLEN YERİN KAYIT TARİHİNİN DİKKATE ALINACAĞI
T.C.
DANIŞTAY
1.DAİRESİ
ESAS NO:2013/93
KARAR NO:2013/217
KARAR TARİHİ.21.02.2013


ÖZET: Yetkili merci kararına yapılacak itirazda dilekçe tarihinin değil, dilekçenin verilebileceği yerler tarafından dilekçenin kayda alındığı tarihin esas alınacağı hakkında.


İçişleri Bakanlığının 09.01.2013 tarih ve 880 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya ile Dairemizin 01.11.2012 tarih ve E: 2012/1158, K: 2012/1542 sayılı kararında yer alan ve itiraz süresinin yanlış hesaplandığı iddiasına dayanan maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığının 21.12.2012 tarih ve 2011-250 sayılı dilekçesi ve ekleri, Tetkik Hakimi Bekir Özçelik'in açıklamaları dinlenildikten sonra incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
Dosyanın incelenmesinden, Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu dilekçesinde, İçişleri Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 17.05.2012 tarih ve Kont. Bşk.2012/167 sayılı kararının, 28.06.2012 tarihinde Başsavcılığa tebliğ edildiği, anılan karara 4483 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi gereğince on gün içerisinde 09.07.2012 tarihinde postaya verilen dilekçeyle itiraz edildiği, bu konuda PTT Genel Müdürlüğünün kayıtlarının incelenebileceği, 4483 sayılı Kanun’da itiraz dilekçelerinin verileceği mercilerin belirtilmediği, 09.07.2012 tarihli itiraz dilekçesinin, aynı tarihte postaya verilerek doğrudan İçişleri Bakanlığına gönderildiği ve 12.07.2012 tarihinde İçişleri Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü kayıtlarına girdiği, itiraz tarihinin, söz konusu dilekçenin Genel Evrak Şube Müdürlüğü kayıtlarına girdiği tarih olarak belirlenmesinin 4483 sayılı Kanun’a aykırı olacağı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılacak itirazlarda herhangi bir merciin aracı kılınmaması ve doğrudan itiraz edilebilmesi, bu suretle yapılacak itirazlarda da sürenin dilekçenin postaya verildiği tarihe göre belirlenmesi gerektiği, bu nedenle Danıştay Birinci Dairesinin 01.11.2012 tarih ve E:2012/1158, K:2012/1542 sayılı kararının maddi hata sonucu verildiğinin değerlendirildiği, söz konusu hatanın düzeltilerek işin esasına girilmesi ve İçişleri Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin 17.05.2012 tarih ve Kont.Bşk.2012/167 sayılı kararının kaldırılması isteminde bulunulduğu anlaşılmıştır.
4483 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde, itiraz süresinin, yetkili mercii kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu ve itiraza bakmaya yetkili merciler hükme bağlandığı halde, Kanunda itiraz dilekçesinin nereye verileceği yolunda her hangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle söz konusu Kanundaki bu boşluk; hakkında soruşturma izni verilenlerin, şikayetçilerin ve Cumhuriyet başsavcılıkların itiraz haklarının kısıtlanmaması ve bunlar arasındaki eşitliğin korunması gözetilerek yetkili merci kararının ilgilisine tebliği tarihinden itibaren on gün içinde yapılacak itirazlara ilişkin dilekçelerin, itiraza bakmakla yetkili yargı merciine gönderilmek üzere, postaya verilme hariç kararı veren yetkili merciinin görev yaptığı kurum veya kuruluşlara ya da başsavcılığın bulunduğu yerdeki adliye mahkemelerine veya bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden herhangi birine verilmesi gerektiği yolundaki Danıştay Birinci Dairesinin içtihadı ile doldurulmuştur.

Buna göre, maddi hata olduğu ileri sürüle Dairemizin 01.11.2012 tarih ve E:2012/1158, K:2012/1542 sayılı kararına konu İçişleri Bakanının 17.05.2012 tarih ve Kont. Bşk. 2012/167 sayılı kararın Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığına 28.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği, bu karara karşı 09.07.2012 tarihli dilekçe ile yapılan itirazın, yukarıda belirtilen içtihadımız doğrultusunda on gün içinde belirtilen yerlere verilerek itiraz süresi içerisinde kayda alınması gerekirken, itiraz süresi içerisinde postaya verilerek gönderildiği, İçişleri Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünce 12.07.2012 tarihinde kayda alındığı, itiraz süresinin hesaplanmasında evrakın postaya verildiği tarihin değil, itiraz dilekçesinin yukarıda belirtilen yerlerce kayda alındığı tarihin esas alındığı, bu nedenle söz konusu itirazın on günlük süre geçirildikten sonra yapıldığı belirlenerek itirazın süre aşımı sebebiyle reddine karar verildiği, dolayısıyla Dairemizin 01.11.2012 tarih ve E:2012/1158, K:2012/1542 sayılı kararında düzeltmeyi gerektiren herhangi bir maddi hata bulunmadığı anlaşıldığından, Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu kararımızdaki maddi hatanın düzeltilmesi isteminin reddine, kararın bir örneğinin Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına gönderilmesine 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi
 
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32