Gönderen Konu: İCRA TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZDA YETKİLİ YERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR  (Okunma sayısı 2218 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 976
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
İCRA TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZDA YETKİLİ YERİN GÖSTERİLMESİ ZORUNLUDUR

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/26168
KKARAR NO: 2017/12357
KARAR TARİHİ:12.12.2017


>BORÇLU YETKİ İTİRAZI, YETKİLİ İCRA DAİRESİNİN HANGİSİ OLDUĞUNU BİLDİRMEK ZORUNDADIR, YETKİLİ İCRA DAİRESİ BİLDİRİLMEMİŞSE YETKİ İTİRAZI GEÇERSİZDİR. (İİK.nun 50/1,HMK 19/2)


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR

Davacı, davalı olan avukata işçilik alacakların tahsili için vekalet verdiğini, davalı avukat tarafından ... İş Mahkemesinde dava açıldığını, davanın yüksek miktardan açılması sebebiyle aleyhine vekalet ücreti hükmedildiğini, yargılama giderlerinin büyük bölümünün üzerinde bırakıldığını bu sebeple de zarara uğradığını, alacağının tahsili için davalı avukat tarafından icra takibi başaltıldığını, bu icra dosyasından tahsil edilen paraların kendisine peyderpey ödendiğini, ancak bakiye alacak kaldığını, alacağın tahsili için yapılan icra takibine davalı tarafından itiraz edildiğini, davalı tarafın icra dairesine yaptığı yetki itirazının usulune uygun olmaması sebebiyle geçersiz olduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, yetki itirazında bulunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, yetkili mahkemenin ... Asliye Hukuk mahkemeleri olduğundan bahisle yetkisizlik kararı verilmiş, hükmün davacı tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 12.05.2014 Tarih 2014/5219 Esas 2014/15040 Karar sayılı ilamı ile hükmün onanmasına karar verilmiş, yetkili mahkemede yapılan yargılama neticesinde mahkemece; "davalı tarafça süresi içinde yetki itirazında bulunulduğundan davalının yerleşim yerinin de ... olması, davacı alacaklının da her ne kadar Borçlar Kanununu 89. Maddesi gereğince alacaklının yerleşim yeri Mahkemesinde dava açma hakkı söz konusu ise de davacının yerleşim yeri olan .../... Mahkemelerinde de itirazın iptali davası açılmadığından davalı tarafça da yetkili mahkeme olarak kendi yerleşim yeri mahkemesi olan ... Mahkemeleri yetkili gösterildiğinden ... İcra müdürlüklerinin yetkili olmadığı anlaşılmış, mahkememizce borcun esasına yönelik itirazın incelenmesine geçilmeksizin icra takibinin yetkili icra dairesinde yapılmadığı gerekçesiyle davanın reddine" şeklinde karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali davasıdır. Dosyanın incelenmesinde, davacı tarafından ... 9. İcra Müdürlüğünün 2013/4939 Esas sayılı icra dosyası ile 26.04.2013 tarihinde ilamsız icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine karşı davalı-borçlunun süresinde hem borca hemde icra müdürlüğünün yetkisine itiraz ettiği, itiraz neticesinde icra takibinin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayda, davalı-borçlunun icra dairesinin yetkisine itiraz ettiği ancak itirazında yetkili icra dairesinin neresi olduğunun beyan edilmediği bu haliyle yapılan yetki itirazının geçersiz olduğu böylece icranın yetkisinin kesinleştiği sabit olup mahkemece, işin esasına girilerek, neticesine göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK'nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/12/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2014/28861
KARAR NO: 2014/26579
KARAR TARİHİ: 10.11.2014


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine başlandığı, örnek 7 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların icra dairesine verdikleri dilekçelerinde, takibin yetkisiz icra dairesinde yürütüldüğünü ileri sürerek yetkiye, borca ve fer'ilerine itiraz ettikleri, bunun üzerine, alacaklının, borçluların itirazı ile duran takibin devamını sağlamak amacıyla itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

İİK.nun 50/1.maddesine göre, para ve teminat borçlarına ilişkin icra takiplerinde yetkili icra dairesi, HMK.nun 447/2. maddesi atfıyla aynı Kanunun yetkiye dair hükümleri kıyas yoluyla uygulanmak suretiyle belirlenir.

HMK.'nun 19/2. maddesi uyarınca, borçlu, yetki itirazında, yetkili icra dairesinin hangisi olduğunu bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, yetki itirazı geçersizdir.

Borçlular itiraz dilekçelerinde, icra dairesinin yetkisiz olduğunu belirtmekle yetinip, yetkili icra dairesini göstermediklerinden usulüne uygun olarak yapılmış bir yetki itirazının varlığından söz edilemez. Bu nedenle mahkemece yetki itirazının kaldırılmasına karar verilmesi doğru olup, bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK.'nun 68/b maddesi uyarınca 1 ay içinde itiraz edilmeyen hesap özeti ve ihtarname aynı Kanunun 68/1. maddesinde sayılan belgelerden sayılır.

Somut olayda, alacaklı banka tarafından İİK'nun 68/b maddesi gereğince borçlulara gönderilen Beyoğlu ... Noterliği'nin 25.06.2010 tarih ve 54563 yevmiye numaralı ihtarnamesinin, borçlulardan V., F., H., K. ve K. İ.'e 30.06.2010 tarihinde tebliğ edildiği, borçlular ... Tekstil ve Çorap San. Tic. Ltd. Şti., F. ve R. İ.'e gönderilen ihtarnamelerin adı geçenlerin adresten taşındığından bahisle 29.06.2010 tarihinde, diğer borçlu Ş. Ş. adına gönderilen ihtarnamenin ise muhatabın tanınmadığı kaydı ile 28.06.2014 tarihinde bila tebliğ iade edildikleri icra takibinin ise 26.09.2011 tarihinde, İİK.nun 68/b maddesinde öngörülen 1 aylık itiraz süresinin dolması beklenmeden başlatıldığı görülmektedir.

Buna göre, alacaklı, 1 aylık itiraz süresini beklemeden takibe başladığından hesap kat ihtarı, takip tarihi itibari ile İİK'nun 68/b maddesi uyarınca aynı Kanunun 68/1.maddesinde belirtilen belge niteliğini kazanmamıştır. Her dava ve takip açıldığı tarihteki şartlara göre incelenip sonuçlandırılacağından, takip tarihinden sonra ihtara itiraz edilmemiş olması da sonucu etkilemez.
Bu durumda, alacaklı tarafından takibe dayanak yapılan belgeler İİK.nun 68.maddesinde yazılı nitelikte olmadığından, alacağın tahsili yargılamayı gerektirip, mahkemece yetki itirazının kaldırılması ile yetinilmesi yerine, istemin tümden kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.11.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

REHİN TAKİBİNDE YETKİYE İTİRAZ

Başlatan 106110cuForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1393
08 Eylül 2017, 09:14:33
Gönderen: 106110cu
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İNFAZINDA YETKİLİ İCDA DAİRESİNİN GENEL YETKİYE TABİ OLDUĞU.

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1358
02 Haziran 2017, 15:24:41
Gönderen: Deniz034
İHTİYATİ HACİZDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3248
23 Şubat 2017, 17:15:31
Gönderen: Deniz034
İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASINDA YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2105
27 Nisan 2016, 21:01:42
Gönderen: Deniz034
İCRA TAKİBİNDE TARAFLARIN TEMSİLİ

Başlatan Canan AkbulutForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 1
Gösterim: 1863
31 Ekim 2016, 19:40:49
Gönderen: ozkandogan
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32