Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. borçluya tebligat tebliğ edilememiş mahkemeye açtığı itiraz etmiş tebliğ yerine geçer mi
 2. Bonoda Çift Vade Olması Halinde Takibin İptalinin Gerekeceği
 3. İcra Kasasına Giren Çekin, İade Edilmek Koşulu ile de Olsa Alacaklıya Verilmesi Mümkün Değildir
 4. İlamın bozulup yeniden hüküm kurulması halinde takibin devam edeceği
 5. İcra Müdürünün Verdiği Karardan Dönmesi - İstihkak İddiasının Değerlendirilmesi
 6. İstihkak Davasının Dinlenebilmesi için Ön Koşul Geçerli Bir Haczin Olmasıdır
 7. Ödeme Taahhüdünü İhlal Suçundan Dolayı Aynı Borçtan Tekrar Üç Aya Kadar Hapis Cezası Verilemez
 8. Tapu hacizlerin kaldırılması
 9. Takibin Durdurulması Tek Başına İtiraz Dilekçesinin Varlığının Kabulü için Yeterli Değildir
 10. Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden İtirazın Kaldırılması İstenemez
 11. İcra Mahkemesince Verilen Tedbirin Kaldırılması için Nihai Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 12. TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketler haçtan veya teminattan muaf değildir
 13. İbrazdan Sonra Ciro Yapılmamış İse 5 Gün İçinde Yapılacak Şikayet Üzerine Takibin İptali Gerekeceği
 14. harçtan muaf kurum takip açılışında harç alınmaması talebi
 15. Sulh Ceza Mahkemesince verilen idari para cezasının iptalinin takibe etkisi
 16. Borçlunun Ölümünün Takip Sırasında Öğrenilmesi Maddi Hataya Dayalı Taraf Değişikliği
 17. Tüzel Kişilik Yerine Maddi Hataya Dayalı Tüzel Kişilik Yetkilisinin Taraf Olarak Gösterilmesi
 18. Maddi hataya dayanan bozma kararına uyulması usulü müktesep hak teşkil etmez
 19. Avukatlar ile Müvekkilleri Tarafından İmzalanan Uzlaşma Tutanaklarının İlam Niteliğinde Olduğu
 20. Mahkeme Ara Kararları İlam Niteliğinde Olmadığından İlamlı Değil İlamsız Takip Yapılabileceği
 21. İİK.nun 133/1.maddesine göre yapılan satışda satış ilanı tebliğ edilmesi gerekmediği
 22. Bankanın rehin takas mahsup iddası
 23. REHİN AÇIĞI BELGESİNE İSTİNADEN İLAMIL TAKİP YAPILABİLİR
 24. İik 355
 25. Şirketin kaşesi üzerine değilde kaşe dışına imza atılsa dahi şirketin sorumlu olacağı
 26. Takibin genel haciz yoluyla yapılmış olması bonoda zamanaşımı süresinin uygulanmayacağını göstermez
 27. Takip Talebinde Takip Yolu Olarak Haciz İbaresinin Yazılmaması -- Aşırı Şekilcilik
 28. Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan İlamların Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyeceği
 29. Dosya alacağına haciz feragatin sonuclari
 30. Menfaat çatışması kayyım atanması
 31. Iik.121. Madde satış isteme süresi
 32. İlamda Müştereken veya Müteselsilen İbaresinin Yazılmaması Durumunda İlamın İnfazı
 33. Yetkisiz İcra Dairesinde Borca İtiraz Etmeyen Borçlunun Yetkili İcrada Borca İtiraz Edebileceği
 34. Acele Kamulaştırma Kararlarının İnfazına ilişkin Bakanlık Görüşü
 35. REHİN AÇIĞI BELGESİNE DAYALI TAKİPTE ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMELİ Mİ?
 36. Bozma sonrası verilen yeni ilamla hüküm altına alınan fark alacakları için icra emri gönderilmesi...
 37. TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ KARARI KESİNLEŞMEDEN HACİZLERIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE DAİR..
 38. TMSF'nin Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarında Yapılan İtiraz Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz
 39. Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? 07 Ekim 2019, 09:5
 40. İlamsız Takiplerde İİK 40. Maddenin Uygulanamayacağı
 41. Her İki İmzanın Şirket Kaşesi Dışına Atılması Halinde Sorumluluk Hali
 42. tapu iptal ve tescil kararı ile haciz kaldırma
 43. Borçluya ait olmayan taşınmaz satışı tazminat
 44. İcra memurunun yanlış işlemi kusur oranı
 45. İhale tutanağında eksik imza ihalenin feshi sebebi değildir
 46. fazla çalışma ücreti ve ulusal ... ve genel tatil ücreti alacağının haczedilemeyeceği dosya alacağı
 47. Kesinleşmeden icra edilemeyen kararlar
 48. Şirket hisse haczi istihkak
 49. gemi hakkında taşınır mal hükümleri uygulanacağından ıstihkak oluşur
 50. Vekillikten Azilden Sonra Vekil Talepte Bulunamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal