Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. Kamulaştırmadan Kaynaklı Faiz Alacağına Faiz İşletilmez, Maktu Harç ve Vekalet Ücreti Uygulanır
 2. BELEDİYE YAPI DENETİMİ İŞİNDE FİİLEN KULLANILAN PARALARIN HACZİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI
 3. istihkak davasının açılmış olması alacaklının satış istemesine engel değildir.
 4. TBK'nun 100. maddesi); "yapılan ödemelerin öncelikle faiz ve masrafa mahsup edilmesi gerektiği
 5. Birden fazla yetkili icra dairesi varsa, borçlu yetki itirazında seçtiği icra dairesini bildirmeli
 6. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 7. Örnek 13 takipte takip talebinin 7 numaralı bölümüne tahliye talebinin yazılması,
 8. Tebligat usulsüzlüğü kararı kesinleşmeden haciz kaldırılmaz
 9. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARÇTAN MUAFİYET
 10. Kişisel İlişkinin Kaldırılması Kararı Kesinleşmeden İcra Edilemez
 11. icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesi ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez.
 12. İki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde şahsi sorumluluk yoktur
 13. Kısmi onama bozma teminat ödeme
 14. Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde veya İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz.
 15. Yardım Nafakasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilebilir
 16. Ara Kararla Hükmedilen Tedbir Nafakası için İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapılamaz
 17. Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği
 18. Yabancı Uyruklu Alacaklının İcra Takibi Yapması
 19. Kambiyo Borçlularının Biri İçin Yetkili Olan İcra Dairesi, Diğerleri İçin de Yetkilidir
 20. Bonoda Her İki İmzanında Açığa Atılması - Şirket ve Temsilcisinin Sorumlu Olduğu
 21. Maaş haczi sıra cetveli
 22. Feragatten Feragat Hakkında
 23. Limit ipoteği masraflar
 24. IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
 25. Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması
 26. İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI
 27. Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı
 28. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 29. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 30. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 31. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 32. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 33. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 34. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 35. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 36. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 37. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 38. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 39. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 40. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 41. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
 42. Dava gününden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizi, karar gününden itibaren ist
 43. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 44. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 45. Tüketici kredisine dayalı ilâmlı ipotek takibi yapamaz
 46. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 47. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 48. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 49. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 50. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal