Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. Kişisel İlişkinin Kaldırılması Kararı Kesinleşmeden İcra Edilemez
 2. icra dairesinin yetkisizliğine karar verilmesi ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını gerektirmez.
 3. İki imzanın da şirket kaşesi üzerinde olması halinde şahsi sorumluluk yoktur
 4. Kısmi onama bozma teminat ödeme
 5. Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde veya İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz.
 6. Yardım Nafakasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilebilir
 7. Ara Kararla Hükmedilen Tedbir Nafakası için İlamların İcrası Yoluyla Takip Yapılamaz
 8. Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği
 9. Yabancı Uyruklu Alacaklının İcra Takibi Yapması
 10. Kambiyo Borçlularının Biri İçin Yetkili Olan İcra Dairesi, Diğerleri İçin de Yetkilidir
 11. Bonoda Her İki İmzanında Açığa Atılması - Şirket ve Temsilcisinin Sorumlu Olduğu
 12. Maaş haczi sıra cetveli
 13. Feragatten Feragat Hakkında
 14. Limit ipoteği masraflar
 15. IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
 16. Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması
 17. İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI
 18. Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı
 19. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 20. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 21. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 22. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 23. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 24. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 25. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 26. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 27. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 28. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 29. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 30. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 31. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 32. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
 33. Dava gününden itibaren tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizi, karar gününden itibaren ist
 34. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 35. NAFAKA ALACAĞI TBK 100. MADDE UYGULANIR
 36. Tüketici kredisine dayalı ilâmlı ipotek takibi yapamaz
 37. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 38. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 39. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 40. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 41. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
 42. Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu
 43. TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ
 44. BELEDIYE MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZİ
 45. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 46. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 47. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 48. tahliyede alınacak harçlar
 49. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 50. Ucuncu sahis borclu 89/1
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal