Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. 4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi
 2. İpotekli taşınmazın yeni malikinin ek takip talebiyle takibe dahil edilebileceği
 3. Ticaret Sicilden Re'sen Terkin Edilen Borçlu ile İpotek Veren Kefili Hakkında Takip Yapılamayacağı
 4. İhtiyati Haciz Kararına Dayalı Olarak İcra Emri Gönderilemeyeceği
 5. İİK'nın 25/a Maddesi kapsamında çocukla şahsi münasebet tesisine ilişkin yargı kararları
 6. Çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz
 7. vekaletname konulmadan yapılan itiraz
 8. Temyizin icraya etkisi
 9. İstinaf yoluna başvurunun icraya etkisi
 10. Borç Ödemeden Aciz Vesikası ile İlgili Yargı Kararları
 11. İcra ve İflas Kanununda İştirak halinde tasarruf edilen mallarla ilgili yargı kararları
 12. Kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilamlar yönünden takip talebinin reddi yada şikayet yoluyla iptali
 13. İcra ve İflas Hukukunda Borca İtiraz
 14. Tutukluluk veya Hükümlülük Halinde İcra Takip İşlemlerine ilişkin Yargı Kararları
 15. İcra ve İflas Kanunu 22.Md. - Şikayet, icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.
 16. İcra ve İflas Kanununda Müddetlerin Başlaması ve Bitmesi ile ilgili Yargı Kararları
 17. İcra ve İflas Kanunu'nun 16. Maddesi Kapsamındaki Şikayetlere İlişkin Yargı Kararları
 18. İcra ve İflas Kanunu'nun 10. Maddesi Kapsamındaki İçtihatlar
 19. İcra ve İflas Kanununda Elektronik İşlemler
 20. İcra daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında tutanak yaparlar
 21. İcra ve İflas Dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat vb. işlemler
 22. İcra ve İflas Kanunu 1. Maddesi Kapsamındaki Yargı Kararları
 23. Tapu k aydı ile taşınmazın bulunduğu yer farklı olursa
 24. Apartman Yöneticiliği Hakkında Verilen Karar ile Kat Malikleri Hakkında da İcra Takibi Yapılabilir
 25. Takip belgeye dayanmıyorsa belge sunulma zorunluluğunun olmadığı
 26. Takibin ilamsız olması belgeye dayalı takiplerde belgenin ibraz zorunluluğunu ortadan kaldırmaz
 27. Evime haciz memuru geldi
 28. İpotek bir kez kullanılmakla artık aynı ya da farklı bir borcun teminatını oluşturamaz
 29. İcra kefilliğinde eş rızası alınmaması halinde icra emri gönderilemeyeceği
 30. TMK 197 Md. Gereğince Verilen Tedbir Nafakası, Karara Konu İlamın Kesinleşmesiyle Kalkmaz
 31. Görevsizlik kararının kesinleşmesi - İİK'nın 40/2. maddesi gereğince paranın alacaklıdan istenmesi
 32. TBK 201 karşılığı verilen Bono
 33. Yediemin oldum diye, asıl borçlu yaptılar beni :(
 34. Taşınır teslimine ilişkin ilamlarda icra vekalet ücretinin maktu veya nispi halleri
 35. Bankanın teminat mektubunun garantörü olma dışında taraf sıfatı yoktur
 36. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARININ DA TARAF EHLIYETİNE SAHİP OLMALARI GEREKİR
 37. Borçlu şirketin tasfiye haline girmesi vekili ile olan vekalet ilişkisini sonlandırmayacağı
 38. Takip kesinleştikten sonra borçlunun ölümü reddi miras
 39. İCRA VE İFLAS KANUNU
 40. İhtiyati haciz kararı, kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilam hakkında takip yapma hakkı vermez
 41. Alacaklı vekiline bildirim yapılmadıkça takibe devam edilemez
 42. İnfazen işlemden kaldırılan dosyadaki ilamın bozulmasından sonra yeni alacak kalemlerinin doğması
 43. İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı
 44. İhtiyati haczin kalkması halinde üçüncü kişinin yatırdığı paranın yetkisiz icra dairesince iadesi
 45. Bozma öncesi verilen teminatın, bozmadan sonra kurulan yeni ilama göre güncellenebileceği
 46. Hacizden Sonra Mehil Vesikası Verilmesi - Feragat Halinde % 4,55 Harç ve % 2 CEYP Alınması Gerektiği
 47. Çocuk teslimine ilişkin tedbir kararının 1 hafta içinde infazının istenmesi gerektiği
 48. Çocuk teslimine ilişkin tedbir kararının ilamsız takibe konu edilemeyeceği
 49. İstenmeyen Faiz Alacağının Aynı Dosyada Ek İcra Emri Düzenlenerek İstenemeyeceği
 50. Tespite İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İlamdaki Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri İstenemez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal