Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
 1. Duran İcra Takibinde Alacağın Tahsilini Sağlar Biçimde Alacaklıya Ödeme Yapılamayacağı
 2. Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Dosyadaki Paranın Ödenememesi - İcra İnkar Tazminatı
 3. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Öncesi Ödenen Paranın İadesi İstirdat Davası ile Sağlanır
 4. İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Alacağı, İİK.nın 206. Maddesinin 1. Sırasında Yazılı Alacaklardandır
 5. MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI
 6. HUMK.33.madde hukuki tasnif hâkime aittir
 7. kamulaştırma-İlamın kesinleşme şartı icra takibi
 8. Hastane ruhsatının haczi ve satışı
 9. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 10. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 11. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 12. Menfi Tespit Davasının Kabulü - Alacağa Mahsuben İhale Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması
 13. Fonun Alacaklı Olduğu Takiplerde Yapılan Borca İtiraz, Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz
 14. Avukatın azil halinde ilam vekalet ücretini kendi adına takibe koyamayacağı
 15. Esastan Redde İlişkin BAM Kararının Tehiri İcra Talepli Temyizi Halinde Mehil Verilmesi Gerektiği
 16. Vadesi gelmemiş ipotek alacağı
 17. Konu Başlığını GirinizMuhatabın bilinen adresinin mernis adresinden farklı olması
 18. Tasarrufun iptali davası açan alacaklının dava açmayan alacaklılara göre önceliği vardır
 19. Borçlu 3.kişi sayılmadığından 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilemez
 20. vekillerin istifasının borçlu asile tebliğ edilmemesi vekalet görevinin sona ermez
 21. Usulsuz tebligat kararı üzerine hacizlerin kaldırılması iik.361. Maddesi koşullarını oluşturmaz
 22. İİK'nun 283/2. maddesi gereğince bedele dönüşmüş olup, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının i
 23. IIK.40. Madde ilamlı takiplerde uygulanabilen bir hüküm olup örnek 14 takipte uygulanamaz
 24. Bozma sonrası görevsizlik kararı üzerine haciz kalkmaz
 25. İcra Dairelerinin İşçilik Alacaklarından Vergi ve Prim Kesintisi Yapıp Yatırmak Görevi Yoktur
 26. 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma nispi harç ve v ucreti hesaplanır
 27. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun aidat alacağı takibi
 28. Kısa kararla ilamlı takip yapılamayacağı
 29. Tasarrufun iptali bedele dönüşmesi icra emri
 30. İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri
 31. Bir tasinmazda 150/c şerhi kaldırılmasi haricen tahsil sayıldığı
 32. Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde İhtiyati Tedbir Kararı kendiliğinden kalkar
 33. Üst hakkının ipotek takibi ve satışı
 34. Üst hakkının satışa esas değeri
 35. KISMİ HACİZ KALDIRMA TAKİP ÇIKIŞININ TAMAMI ÜZERİNDEN HARÇ ALINMASI GEREKTİĞİ
 36. tehiri icra kararı alıp, icra dosyasına ibraz etmeyen borçlunun kusurlu davrandığı
 37. Varlık Yönetim A.Ş.'nin FON'a Tanınan Ayrıcalıklardan Yararlanamayacağı
 38. İtiraz Tebliğ Edilmeden İtirazın Kaldırılması veya İptaline İlişkin Sürelerin Başlamayacağı
 39. istihkak davasının devamı sırasında, mahcuzların ihale ile alacaklıya alacağına mahsuben satılması
 40. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir
 41. Kesinlesmesi gereken ilamlar icin kararın kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir.
 42. İcra ihalesinde teminat yatırmayanların dışarı çıkartılması tek başına fesih sebebi değildir
 43. ihtiyati tedbir" kararının infazı için ilamlı takip yapılamayacağı
 44. İcra hukuk mahkemesinde yüze karşı verilen kararlara karşı yasa yolu başvuru süresi tefhimle başlar
 45. Kamulaştırılmasız el atma kararı kesinleşmeden takibe konulamaz
 46. Dosya alacağına haciz haricen tahsil durumu
 47. işçilik alacakları ile nafaka alacağı haciz talebi tarihinden ö'ndeki 1 yıl önceki önceliklidir
 48. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir.
 49. Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz
 50. Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal