Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. iik 40 maddesi gereğince çıkarılan muhtıraya itiraz
 2. İştirak nafakası-sonradan reşit olan çocuğun birikmiş nafakayı takibe koyması
 3. Tehir-i İcra Talepli Yatırılan Teminatın Nemalandırılması Mümkün Değildir
 4. Yabancı Para Alacaklarında Türk Lirası Karşılığının Yazılması Gerektiği
 5. Alacaklının Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Takip Başlatması
 6. İpotekli Taşınmazı Devreden Kefil Yönünden İPÇY ile Takip Yapılamayacağı
 7. Aynı Takip Dosyasına Ek Belge Eklenerek Yeniden İcra Emri Gönderilmesi Mümkün Değildir
 8. Dernek Borçlarının Belediyeye Devri
 9. İpotekle Güvence Altına Alınan Alacağın Devri, Tapu Tesciline Bağlı Değildir
 10. Tarım Kredi Kooperatiflerinin harçtan muaf (bağışık) olmadığına ilişkin
 11. Alım Satım Sözleşmesi
 12. İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemez. Satışı istenemeyecek mallar için kıymet takdiri, muh
 13. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takibin Her İcra Dairesinde Yapılabileceği
 14. Ödeme Emrinin İptalinden Sonra Gönderilen İkinci Ödeme Emriyle Yeniden İtiraz Hakkı Doğar
 15. Yabancılık Teminatının Yatırılmaması Takibin İptali
 16. Adi Ortaklığı Oluşturan Şirketlerin Ortaklık Başlığı Altında Gösterilip Ödeme Emri Tebliği Gerektiği
 17. Bankanın, borçluya ait mevduat hesabı üzerinde rehin hakkının olduğunu ileri sürmesi,
 18. 3.KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI HAYVAN HACZI
 19. Aynı Alacağın Birden Fazla Takip İle İstenmesi
 20. Fleetcorp kiralama şirketi KDV
 21. Barınma Bedeli Tedbir Nafakası Mahiyetindedir
 22. Takip Talebinde Rehinli Mallara ilişkin Bilgilerin Yazılmaması
 23. İtirazın İptali Kararı ile Duran Takibe Devam Edilir, Eda Hükmü Yönünden İcra Emri Gönderilir
 24. Maden Kanunu'nun 40.Maddesinin Uygulanabilmesi İçin Madenin Fiili Olarak Çalışır Durumda Olması
 25. Bononun sonradan doldurulduğu iddiasının kambiyo vasfını etkileyecek bir husus olmadığı
 26. Kira Farkı Alacağı ile Kira Artış Farkı Alacağının Ayrı Takip Konusu Yapılması
 27. Alacaklı Vekiline İİK'nın 94/1 Maddesi Kapsamında Tescil İşlemleri için Yetki Verilmesi
 28. Geçici Mühletin Kesin Mühletin Sonuçlarını Doğuracağı
 29. Alacaklılar Adına Ayrı Ayrı Takip Başlatılmasında Usulsüzlük Bulunmadığı
 30. Aciz Vesikası Hakkında Değerlendirmeler
 31. Şikayete Tabi Bulunan Nafaka Hükmüne Uymamak Suçunun Oluşabilmesi için
 32. İPÇY ile Takibe Geçilmesi Halinde Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yapılamayacağı
 33. Ara Karar ile Hükmedilen Tedbir Nafakasının Devamına Karar Verilse Dahi Karar Kesinleşince İcra Emri
 34. ihalesi kesinleşen aracın teslimi ve ihalenin feshi halinde
 35. tahsil harcı 106-110
 36. Takibin İptaline Karar Verilmesi Halinde Mehil Vesikası İçin Sunulan Teminat Mektubunun iadesi
 37. Takibin İptaline Dair Kararın; Tahsilatlara, Haricen Ödemelere ve İhale Bedeline Etkisi
 38. Dayanağı İlam Olan Takiplerin İlamsız Olarak Yapılamayacağı İcra Emri Gönderilmesi Gerektiği
 39. Hat satışı
 40. satılan araç ile ilgili ihalenin feshi davası açıldı
 41. nafaka hesaplama programı
 42. Vakifbank tahsil harcından muaf değildir
 43. Haciz Fekki İçin Yatırılan Teminatın Yatırıldığı An İtibariyle Dosya Borcunu Karşılaması Gerektiği
 44. İhtiyati Hacizde Yakalama, Muhafaza, Kıymet Taktiri
 45. Tebligat Evrakında Tebliğ Memurunun Ad Soyad ve İmzasının Bulunmamasının Tebligat İşlemini Usulsüz H
 46. Açılmış takibe yeni taraf ekleme
 47. Takibin İptaline İlişkin İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesinin Gerekmediği
 48. icra süreler ile ilgili sorum covid sebebi ile
 49. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 50. Covid süreler
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal