Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
 1. Takibin İptaline İlişkin İcra Hukuk Mahkemesi Kararlarının Kesinleşmesinin Gerekmediği
 2. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 3. Borçlunun isminin haciz mahalinde yazılı olması
 4. murislerinden kalan mirası reddettikleri gerekçesi ile haciz KALDIRILAMAZ
 5. İtiraz Dilekçesi Alacaklıya Tebliğ Edilmediği Sürece İptal Davası Açma Süresi Başlamaz
 6. Aynı İlama Dayalı 2 Takip Talebi Düzenlenmesi
 7. Hükümde Faize Hükmedilmemesi
 8. GÜVENCE HESABININ ILAMDA BELIRLENEN BORCUN TAMAMINDAN SORUMLU OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTIĞI
 9. Tarafların Mal Varlığını Etkileyen Edaya İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekmez
 10. Şarta Bağlanan İlamlı Takibe Konu Alacağın İnfazı Mümkün Değildir
 11. Poliçe Limiti ile Sınırlı Olan Alacak Miktarına Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerekir.
 12. RESMI DEFTER TUTULMASI DEVAM ETTIĞI SÜRECE MIRAS BIRAKANIN BORÇLARI IÇIN ICRA TAKIBI YAPILAMAYACAĞI
 13. YASAL MIRASÇILARDAN BIRI MIRASI REDDEDERSE,ONUN PAYI, MIRAS AÇILDIĞI ZAMAN KENDISI SAĞ DEĞILMIŞ..
 14. MIRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN REDDOLUNAN MIRAS, SULH MAHKEMESINCE IFLAS HÜKÜMLERINE GÖRE TASFIYE
 15. İİK.NUN 53. MADDESI GEREĞINCE ALACAKLININ TEREKE ALEYHINE VEYA MIRASÇILARIN ALEYHINE TAKIBIN...
 16. MIRASÇILAR TEREKE BORÇLARINDAN MÜTESELSILEN SORUMLUDURLAR
 17. MURISLERINDEN INTIKAL EDEN KIRA ALACAĞINDAN HISSELERINE DÜŞEN MIKTAR IÇIN AYRI AYRI TAKIP YAPMALARI
 18. GERÇEK YA DA TÜZELKIŞILIĞI BULUNMAYAN KIMSE VE KURULUŞLAR GEÇERLI BIR TAKIP TALEBINDE BULUNAMAZLAR
 19. HAZINEYE İİk 153 MADDESI UYARINCA MUHTIRA GÖNDERILMEDEN IPOTEĞIN FEKKEDILMESI HUKUKA UYGUN DEĞILDIR
 20. Resmi Bir Dairede Bulunan Senet Aslının Tasdikli Örneği ile İcra Takibi Yapılabilir
 21. Rüçhanlı Alacak Takip Yapan Alacaklı Dışındaki Diğer Kişilerin Rüçhanlı Alacaklarıdır
 22. Süresinde Yapılan İtiraz Nedeniyle Takip Kendiliğinden Durur
 23. Satış vadi sözleşmesi haciz kaldırma
 24. Duran İcra Takibinde Alacağın Tahsilini Sağlar Biçimde Alacaklıya Ödeme Yapılamayacağı
 25. Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Dosyadaki Paranın Ödenememesi - İcra İnkar Tazminatı
 26. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Öncesi Ödenen Paranın İadesi İstirdat Davası ile Sağlanır
 27. İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Alacağı, İİK.nın 206. Maddesinin 1. Sırasında Yazılı Alacaklardandır
 28. MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI
 29. HUMK.33.madde hukuki tasnif hâkime aittir
 30. kamulaştırma-İlamın kesinleşme şartı icra takibi
 31. Hastane ruhsatının haczi ve satışı
 32. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 33. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 34. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası IIK.121. Geregi yetki belgesi ile açılı
 35. Menfi Tespit Davasının Kabulü - Alacağa Mahsuben İhale Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması
 36. Fonun Alacaklı Olduğu Takiplerde Yapılan Borca İtiraz, Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz
 37. Avukatın azil halinde ilam vekalet ücretini kendi adına takibe koyamayacağı
 38. Esastan Redde İlişkin BAM Kararının Tehiri İcra Talepli Temyizi Halinde Mehil Verilmesi Gerektiği
 39. Vadesi gelmemiş ipotek alacağı
 40. Konu Başlığını GirinizMuhatabın bilinen adresinin mernis adresinden farklı olması
 41. Tasarrufun iptali davası açan alacaklının dava açmayan alacaklılara göre önceliği vardır
 42. Borçlu 3.kişi sayılmadığından 89/1 Haciz ihbarnamesi gönderilemez
 43. vekillerin istifasının borçlu asile tebliğ edilmemesi vekalet görevinin sona ermez
 44. Usulsuz tebligat kararı üzerine hacizlerin kaldırılması iik.361. Maddesi koşullarını oluşturmaz
 45. İİK'nun 283/2. maddesi gereğince bedele dönüşmüş olup, aynı icra takip dosyası üzerinden infazının i
 46. IIK.40. Madde ilamlı takiplerde uygulanabilen bir hüküm olup örnek 14 takipte uygulanamaz
 47. Bozma sonrası görevsizlik kararı üzerine haciz kalkmaz
 48. İcra Dairelerinin İşçilik Alacaklarından Vergi ve Prim Kesintisi Yapıp Yatırmak Görevi Yoktur
 49. 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma nispi harç ve v ucreti hesaplanır
 50. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun aidat alacağı takibi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal