Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. İcra Dairelerinin İşçilik Alacaklarından Vergi ve Prim Kesintisi Yapıp Yatırmak Görevi Yoktur
 2. 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma nispi harç ve v ucreti hesaplanır
 3. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun aidat alacağı takibi
 4. Kısa kararla ilamlı takip yapılamayacağı
 5. Tasarrufun iptali bedele dönüşmesi icra emri
 6. İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri
 7. Bir tasinmazda 150/c şerhi kaldırılmasi haricen tahsil sayıldığı
 8. Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde İhtiyati Tedbir Kararı kendiliğinden kalkar
 9. Üst hakkının ipotek takibi ve satışı
 10. Üst hakkının satışa esas değeri
 11. KISMİ HACİZ KALDIRMA TAKİP ÇIKIŞININ TAMAMI ÜZERİNDEN HARÇ ALINMASI GEREKTİĞİ
 12. tehiri icra kararı alıp, icra dosyasına ibraz etmeyen borçlunun kusurlu davrandığı
 13. Varlık Yönetim A.Ş.'nin FON'a Tanınan Ayrıcalıklardan Yararlanamayacağı
 14. İtiraz Tebliğ Edilmeden İtirazın Kaldırılması veya İptaline İlişkin Sürelerin Başlamayacağı
 15. istihkak davasının devamı sırasında, mahcuzların ihale ile alacaklıya alacağına mahsuben satılması
 16. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir
 17. Kesinlesmesi gereken ilamlar icin kararın kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir.
 18. İcra ihalesinde teminat yatırmayanların dışarı çıkartılması tek başına fesih sebebi değildir
 19. ihtiyati tedbir" kararının infazı için ilamlı takip yapılamayacağı
 20. İcra hukuk mahkemesinde yüze karşı verilen kararlara karşı yasa yolu başvuru süresi tefhimle başlar
 21. Kamulaştırılmasız el atma kararı kesinleşmeden takibe konulamaz
 22. Dosya alacağına haciz haricen tahsil durumu
 23. işçilik alacakları ile nafaka alacağı haciz talebi tarihinden ö'ndeki 1 yıl önceki önceliklidir
 24. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir.
 25. Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz
 26. Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz
 27. Yetki Belgesi ile Geçici Görev Yapan Avukatın Sorumluluğunun Sınırın İlişkin
 28. Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği
 29. Yabancı Uyruklu Alacaklının İcra Takibi Yapması
 30. Kambiyo Borçlularının Biri İçin Yetkili Olan İcra Dairesi, Diğerleri İçin de Yetkilidir
 31. Bonoda Her İki İmzanında Açığa Atılması - Şirket ve Temsilcisinin Sorumlu Olduğu
 32. Maaş haczi sıra cetveli
 33. Feragatten Feragat Hakkında
 34. Limit ipoteği masraflar
 35. IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
 36. Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması
 37. İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI
 38. Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı
 39. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 40. YETKİSİZLİK VEYA GÖREVSİZLİK KARARI KESİNLEŞMEDEN DOSYA YETKİLİ VEYA GÖREVLİ YERE GÖNDERİLEMEZ.
 41. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 42. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 43. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 44. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 45. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 46. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 47. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 48. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 49. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 50. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal