Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. PAMUKBANK'TAN ÇEKİLEN KREDİ BORCU, TMSF'NİN İCRAYA VERMESİ, ZAMANAŞIMI...
 2. Taşınmaz ihalesinde muammen bedelin üzerinde satış yapılmış ise
 3. Bankanın rehin takas mahsup itirazı
 4. Bankaların İİK.89. Maddesi gereğince haciz ihbarnamesi rehin takas mahsup
 5. Yetki belgesi asıl ve suretlerine baro pulu yapıştırma zorunluluğu
 6. TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ
 7. BELEDIYE MAL HAK VE ALACAKLARININ HACZİ
 8. IIK.40. ICRANIN IADESI TEMERRÜT TARIHI
 9. ASAT,ISKI HARÇTAN MUAF OLMADIĞINA DAIR
 10. İİK.nun 281/2.maddesi uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının infazı
 11. tahliyede alınacak harçlar
 12. İFLAS YOLUYLA İCRA TAKİBİNE İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜR
 13. Ucuncu sahis borclu 89/1
 14. İcra Takibi
 15. İcra Memur Muamelesini Şikayet, İcra Mahkemesi, Yasaya Aykırılığı Re'sen Araştırma Yükümlülüğü
 16. Asıl Kira Borcu Dışında Kalan Sözleşmeye Dayalı Alacaklar İçin 13 Örnek Takip Yapılamaz
 17. Haczedilemezlik Şikayetinden Şirketler (Tüzel Kişilikler) Yararlanamazlar
 18. İİK 111
 19. Faiz alacağına mürekkep faiz işletilemez
 20. İflas erteleme-işçilik alacağı-takibe konu alacağın tahakkuk tarihi
 21. Haczedilecek olan alacak henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz müzekkeresinin hükmü yoktur
 22. Döner sermaye saymanlık malları haczedilemez
 23. İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir.
 24. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 25. MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANININ TESPİTİNDE USUL
 26. Bankaya İbraz Edilmeyen Çekler Kambiyo Vasfı Taşımaz
 27. Kamulaştırmasız el atma bedellerine ilişkin icra takibinde icra vekalet ücreti nispi hesaplanmalıdır
 28. ÇEKİN YASAL UNSURLARI
 29. Usulsüz tebligat
 30. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi müteahhidin payına haciz konulamaz
 31. Teminat mektubundan doğan alacak- temerrüt faizine tekrar temerrüt faizi işletilemeyeceği
 32. Döviz Alacağı Takip usulü
 33. 3 aylık kira bedeli için yatan teminatın ödenmesi
 34. Oteldeki Malların Haczi istihkak
 35. HAKSIZ İCRA TAKİBİ - İCRANIN İADESİ
 36. İHALE İLE ALINAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ
 37. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HARÇSIZ KALDIRILIR HACIZ.
 38. SATIŞTAN VAZGECILMESI HALİNDE VE HACIZ DÜŞTÜĞÜNDE HACIZ HARÇSIZ KALDIRILIR.
 39. Faize Faiz Yürütme Yasağı
 40. BOŞANMA DAVASININ REDDI TEDBİR NAFAKASI KESINLESMEYE KADAR DEVAM EDER
 41. Yetki İtirazında Bulunan Borçlu Yetkili İcra Dairesini Açıkça Bildirmek Zorundadır
 42. Haricen Tahsille Kapatılan Dosyada Bozma Sonrası Borçlunun Hak Edeceği Para İçin İİK 40 ve 361 Uygul
 43. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMASI, TEBLİGATLARDAN HABERDAR OLDUĞU
 44. Oteldeki Malların Haczi ve Istihkak
 45. Borçlunun Eski Adresinde ıstihkakĺı haciz..
 46. FONA DEVREDİLEN AKACAKLARDA ZAMAN AŞIMI
 47. Çek Aslının İbraz Edilmesi ve İcra Kasasının Dolu Olması Nedeniyle Alacaklıya İade Edilmesi
 48. Ortağının Şahsi Borcundan Dolayı Şirkete Ait Malların Haczedilemeyeceği
 49. Süresi içinde vekaletname sunulmaması ya da icazet verilmemesi halinde işlemlerin geçersiz olacağı
 50. Genel tatil günleri,
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal