Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
 1. 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma nispi harç ve v ucreti hesaplanır
 2. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun aidat alacağı takibi
 3. Kısa kararla ilamlı takip yapılamayacağı
 4. Tasarrufun iptali bedele dönüşmesi icra emri
 5. İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri
 6. Bir tasinmazda 150/c şerhi kaldırılmasi haricen tahsil sayıldığı
 7. Menfi Tespit Davasının Reddi Halinde İhtiyati Tedbir Kararı kendiliğinden kalkar
 8. Üst hakkının ipotek takibi ve satışı
 9. Üst hakkının satışa esas değeri
 10. KISMİ HACİZ KALDIRMA TAKİP ÇIKIŞININ TAMAMI ÜZERİNDEN HARÇ ALINMASI GEREKTİĞİ
 11. tehiri icra kararı alıp, icra dosyasına ibraz etmeyen borçlunun kusurlu davrandığı
 12. Varlık Yönetim A.Ş.'nin FON'a Tanınan Ayrıcalıklardan Yararlanamayacağı
 13. İtiraz Tebliğ Edilmeden İtirazın Kaldırılması veya İptaline İlişkin Sürelerin Başlamayacağı
 14. istihkak davasının devamı sırasında, mahcuzların ihale ile alacaklıya alacağına mahsuben satılması
 15. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir
 16. Kesinlesmesi gereken ilamlar icin kararın kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir.
 17. İcra ihalesinde teminat yatırmayanların dışarı çıkartılması tek başına fesih sebebi değildir
 18. ihtiyati tedbir" kararının infazı için ilamlı takip yapılamayacağı
 19. İcra hukuk mahkemesinde yüze karşı verilen kararlara karşı yasa yolu başvuru süresi tefhimle başlar
 20. Kamulaştırılmasız el atma kararı kesinleşmeden takibe konulamaz
 21. Dosya alacağına haciz haricen tahsil durumu
 22. işçilik alacakları ile nafaka alacağı haciz talebi tarihinden ö'ndeki 1 yıl önceki önceliklidir
 23. Birikmiş nafaka alacaklarının da haczi mümkün değildir.
 24. Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz
 25. Avukat Olmayan Kişi Vekil Sıfatıyla Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde İşlem Yapamaz
 26. Yetki Belgesi ile Geçici Görev Yapan Avukatın Sorumluluğunun Sınırın İlişkin
 27. Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği
 28. Yabancı Uyruklu Alacaklının İcra Takibi Yapması
 29. Kambiyo Borçlularının Biri İçin Yetkili Olan İcra Dairesi, Diğerleri İçin de Yetkilidir
 30. Bonoda Her İki İmzanında Açığa Atılması - Şirket ve Temsilcisinin Sorumlu Olduğu
 31. Maaş haczi sıra cetveli
 32. Feragatten Feragat Hakkında
 33. Limit ipoteği masraflar
 34. IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
 35. Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Kaldırılması
 36. İHTARNAMELERİN ÇIKARILDIĞI ADRESİN, TAKİP DAYANAĞI BELGEDEKI ADRES OLMADIĞI
 37. Kredi Kartı ve Konut Finansmanından Kaynaklı Alacaklar Yönünden İPÇY ile İlamlı Takip Yapılamayacağı
 38. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN İLAMIN İCRA TAKİBİ
 39. NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR
 40. İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili
 41. Kambiyo senetlerine özgü haciz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip mükerrerlik oluşturur
 42. Aile konutu şerhi bulunan konut icra yolu ile satılabilir mi?
 43. Şahsım adına banka borçlarım olmasına rağmen yine de şirket kurabilir miyim?
 44. İİK. 36 MADDE GEREĞİNCE TEMİNAT OLARAK T A Ş I N M A Z L A R I N GÖSTERİLMESİ HALİNDE, BU TEMİNATIN
 45. MİRASIN REDDİNİN İPTALİNDE MİRASBIRAKAN ALACAKLISI/MİRASÇI ALACAKLISI AYRIMI
 46. HASTANE RUHSATNAMESİ ÜZERİNE KONULAN HACZİN KALDIRILMASI
 47. (BES) Birikimlerinin Kısmen (Asgari Ücret Tutarı Kadar) Haczi
 48. HAKSIZ IHALENIN FESHI SONUCUNDA TAZMİNAT ISTEMI
 49. SGK ALEYHINE ICRA TAKIBI KURUMA BAŞVURULMADAN YAPILAMAZ
 50. TEDBİR NAFAKASI ARA KARARI İLAM OLMADIĞI İÇİN İLAMLI TAKİP YAPILAMAZ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal