Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »
 1. TAAHHÜDÜ İHLAL, İŞLEMİŞ VE İŞLEYECEK FAİZİN AYRINTILI BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ
 2. Sayıştay kararları ilam niteliğindedir.
 3. Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan ilamların takip tarihinde kesinleşmiş olması gerekir.
 4. İL ÖZEL İDARESİ ALEYHİNE SEHVEN HÜKÜM KURULMASI
 5. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İCRASI VE PARASAL SINIRLAR ÜZERİNE ÖNEMLİ BİR KARAR
 6. SENEDİN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI VE İCRA GÖREVLİLERİNE YARGITAY 4.HD.DEN TAZMİNAT( 2016 )
 7. Feragat ve kabul, kesin hükmün hukuki neticelerini hasıl eder (
 8. Feragat kendiliğinden bu iradenin mahkemeye ulaştığı ve açıklandığı tarihte kesin bir hükmün hukuki
 9. kefalet işleminin, ilamlı icra takibine konu edilebilmesi
 10. İTİRAZIN İPTALİ KARARININ TEMYİZ AŞAMASI, SATIŞA E
 11. Yetkisiz İcra Dairesine 2 Hafta içerisinde Başvurulmaması Halinde Takibin Açılmamış Sayılacağı
 12. Taahhüdü İhlalden Ceza Verilebilmesi için Ödeme Tarihlerine Kadar İşleyen Faizde Gösterilmeli
 13. Tedbir nafakası boşanma kararının kesinleşmesi ile son bulur
 14. Cirantanın çek tazminatından sorumlu değildir
 15. ara karar niteliğindeki tedbir nafakasının ilamlı takibe konulamayacağı
 16. Tebligatın usulsüzlüğü şikayeti kararı kesinleşmeden haciz kaldırılamaz
 17. VEKİLİN İSTİFASI - 6100 S. HMK 82. MADDE
 18. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/4. Maddesi Yürütmesinin Durdurulması Kararı
 19. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖDEME EMRİNDE HESAP NUMARASI OLMAMASI, ŞİKAYET SÜRESİ 7 GÜNDÜR
 20. Sahtelik iddiası icra takibine etkisi
 21. AİLE KONUTU ŞERHİ OLAN MESKEN, İCRA YOLU İLE SATIŞA ENGEL DEĞİLDİR
 22. İKİ YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRESİ, HACİZDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TALEBİNDEN BAŞLAMASI
 23. İflasın ertelenmesi işci alacağı
 24. Üçüncü kişinin istihkak davası için verdiği teminat mektubu
 25. Teminatın iadesine
 26. Mehil vesikası hacizlerin kaldırılması
 27. Bozma sonrası ilamın icrası
 28. İCRA TAKİBİ MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞSE, İHTİYATI HACİZ VARLIĞI Hükümsüz
 29. Haciz istemesi süresi yenilemede harç
 30. Tüzel kişiliği olmayan kurumlara ( il saglık müdürlüğü...gibi) gönderilen haciz müzekkereleri geçerl
 31. İcra mahkemesi veya icra dairesi usulsü tebligatı resen dikkate alamaz
 32. Kamulaştırmasız el atma davalarına ilişkin ilamların icrası
 33. Sigorta Şirketinin Sorumlu Olduğu Poliçe Limitinin Kararda Gösterilmemesi - Müteselsilen Sorumluluk
 34. Teminat mektubunun paraya çevrilmesi
 35. Tahliye Taahhüdü ile İcra Takibi
 36. İTİRAZIN İPTALİ, YARGI GİDERLERİ İLK TAKİP DOSYASI ÜZERİNDN İCRA EMRİ GÖNDERİLİR
 37. İcra kefili, icra emri tebliği ve sürelerden feragat etmiş olsa bile, takip kesinleşmeden haciz olmz
 38. İTİRAZIN İPTALİ DAVA GİDERLERİ ASIL ALACAK DOSYASINDAN TAKİP
 39. itirazının iptaline ve hakkındaki icra takibinin devamına kararı sonrası ödeme emri gönderilmez
 40. İş sahibinin başka bir avukata vekalet vermek için muvafakat istemesi-istifa -haklı sebep
 41. Yabancı Para Alacağı fiilen Uygulanan Faiz
 42. 5411 sayılı bankacılık kanunu’nun 138/4. maddesinde varlık yönetim şirketleri yararlanamaz.
 43. İpotekli taşınmazı daha sonra satın alan malikin takibe dahil edilmesi zorunludur
 44. İcra takibinden sonra ihtiyati hacizin takibe konması - adalet komisyonu tevzi kararı
 45. tek ilama dayalı birden fazla takip yapılamayacağı vekaletücetinin ayrı ayrı takibe konulamayacağı
 46. Maktu vekalet ücreti asıl alacaktan fazla olamaz
 47. BELEDİYE HİZMET BİNASININ BULUNDUĞU TAŞINMAZ İLE CAMİİ VE MÜŞTEMİLATININ İÇİNDE BULUNDUĞU TAŞINMAZLA
 48. KAMBİYO SENEDİ, MALEN-NAKDEN YERİNE "EV İÇİNDİR" YAZAR İSEDE KAMBİYO SENEDİ VASFI
 49. İlamla faiz alacağı hüküm altına alındığında, bu alacağın ana para alacağı olmayacağı
 50. İtirazın İptali Davasından Önce Yapılan Ödeme Düşüldükten Sonra Kalan Miktar Üzerinden Dava Açılmalı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal