Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 »
 1. Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi
 2. kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı
 3. MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme
 4. Vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağı sıra cetveli
 5. Nafaka ve işçi alacağı hacze iştirak
 6. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak
 7. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak durumu
 8. Nafaka alacağı sıra cetvelinde öncelik durumu
 9. BEDELİ PAYLAŞIMA KONU OLAN ARACIN MUHAFAZASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ
 10. Tahliyeye Konu Yerde İkamet Eden Borçlunun Kızı veya Eşinin Üçüncü Kişi Sayılamayacağı
 11. İhalenin Feshine Sebebiyet Veren Alıcının İİK 133.Md.ne Göre Yapılan İhaleye Katılımı Engellenebilir
 12. TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ
 13. İhalenin İptaline Karar Verilmesi Halinde Taşınmaz Tescilinin Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği HGK
 14. Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür
 15. TAŞINMAZIN BORÇLUNUN BANKADAN KULLANDIĞI DİĞER KREDİLERİN DE TEMİNATI OLAMAZ
 16. Aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmaz
 17. Toplu Rehne Konu Tüm Taşınmazlar Yönünden Takip Yapılması Zorunludur
 18. İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi ve istihkak iddiası
 19. ihaleden sonra KDV oranının düzeltilmesi isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği
 20. Toplu Rehne Konu Taşınmaz Satışı
 21. lehine ipotek bulunan bu hakkından vazgeçmedikçe, taşınmaz, ipotek bedeli altında satılamaz
 22. icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür.
 23. İhale katılımcılarından birinin 50-TL pey sürmesinin ihaleye fesat karıştırıldığı anlamına...
 24. KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARI OLAN PARSELLER HER TÜRLÜ VERGI, RESIM VE HARÇTAN MUAFTIR
 25. İHALE KESINLEŞMEDEN ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAPUYA TESCIL IŞLEMI YAZILAMAZ
 26. Takip taşınır rehninin paraya çevrilmesi- Takibe itiraz edilse bile kıymet takdiri yapılabileceği
 27. ihalenin feshi davalarında DAVAYI KABUL MÜMKÜN OLUP kabulün sonuç doğurması için...
 28. İstanbul Trafiğinin Yoğun Olduğu Sabah Saatlerinde İhlae Yapılması Fesih Nedeni Değildir
 29. İstihkak Davası Kapsamında Tedbir Kararı Verilmediği Sürece İhale Yapılabileceği
 30. Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu
 31. Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi
 32. Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi
 33. Taşınmazın Metrekaresinde ve Hisse Nisbetinde Yapılan Hata, Maddi Hata Kapsamında Değildir
 34. Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri
 35. Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur
 36. Aynı Tarihli Hacizlerin Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma Gireceği
 37. İhalenin Feshi Davası Boyunca Yapılan Masrafları Ödeme Yükümlülüğü İhale Alıcısına Aittir
 38. OSB Alacağı ile Belediye Emlak Vergisinin (değişiklikten önce) İpotek Karşısındaki Durumu
 39. Meskeniyet İtirazının Reddi Kararının Temyizi - Temyizin Satışı Durduracağı
 40. Meskeniyet İtirazının, Mahkemece Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Satışı Durdurmayacağı
 41. kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı KDV muafiyet
 42. Tamamlayıcı ihale haricinde 2 ihale bedeli farktan sorumluluk doğmaz
 43. IIK.133. Maddesi dayalı olmayan satış halinde 2 ihale arasındaki farktan sorumluk doğmaz
 44. İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine çek, bono, teminat vermesi ödeme sayılmadığı..
 45. İHALENİN FESHİ
 46. Hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düş
 47. Plaka ve ticari hattın satışı
 48. Toplu ipotek taşınmazlardan birinin borcu karşılaması satis düşürme
 49. İhaleden Sonra Satıştan Vazgeçilemeyeceği İİK'nın 133.Maddesinin Dikkate Alınması Gerektiği
 50. Sıra Cetveli yapma yetkisi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal