Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. Toplu ipotek satış usulü
 2. Canlı Hayvan Satışı
 3. kamu alacağı - sıra cetveli
 4. İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI.
 5. Bir sözleşme bağı kurulmadığı sürece davacı otopark tarife ücreti talep edemez
 6. SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE BAKANLIK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN UYGULANACAĞI
 7. İHALENİN FESHİ
 8. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 9. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 10. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 11. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 12. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 13. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 14. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 15. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 16. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 17. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 18. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 19. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 20. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 21. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 22. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 23. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 24. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 25. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 26. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 27. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 28. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 29. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 30. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 31. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 32. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 33. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 34. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 35. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 36. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 37. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 38. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 39. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 40. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 41. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 42. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 43. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 44. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 45. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 46. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 47. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 48. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 49. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
 50. İhale Kesinleştikten Sonra KDV'nin Düşük Olması Gerektiği ileri Sürülemez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal