Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. İHALENİN FESHİ
 2. Hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düş
 3. Plaka ve ticari hattın satışı
 4. Toplu ipotek taşınmazlardan birinin borcu karşılaması satis düşürme
 5. İhaleden Sonra Satıştan Vazgeçilemeyeceği İİK'nın 133.Maddesinin Dikkate Alınması Gerektiği
 6. Sıra Cetveli yapma yetkisi
 7. TMSF'nin Batık Bankalardan Devraldığı Bütün Alacaklarının Fon Alacağı Niteliğinde Olmadığı
 8. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 9. Mülkiyeti muhafaza bedeli öncelikli alacaktır
 10. Yalnızca Borçlu Lehine Verilen Tedbir Kararı - Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satılamayacağı
 11. Bankaların OSB Kuruluş Protokolündeki Niteliklere Sahip Olmadığı - İhalenin Feshinin Gerektiği
 12. İİK'nın 133. Maddesine Göre Yapılan Satışlarda Sorumluluk Hali
 13. İİK'nın 133. Md. Göre Yapılan Satışta İhale Bedelinin Yatırılmaması Halinde Sorumluluk Sona Erer
 14. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 15. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 16. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 17. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 18. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 19. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 20. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 21. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 22. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 23. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 24. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 25. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 26. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 27. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 28. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 29. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 30. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 31. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 32. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 33. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 34. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 35. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 36. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 37. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 38. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 39. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 40. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 41. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 42. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 43. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 44. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 45. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 46. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 47. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 48. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 49. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 50. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal