Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 »
 1. Satış isteme süresi
 2. Toplu ipotek satış usulü
 3. Canlı Hayvan Satışı
 4. kamu alacağı - sıra cetveli
 5. İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI.
 6. Bir sözleşme bağı kurulmadığı sürece davacı otopark tarife ücreti talep edemez
 7. SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE BAKANLIK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN UYGULANACAĞI
 8. İHALENİN FESHİ
 9. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 10. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 11. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 12. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 13. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 14. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 15. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 16. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 17. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 18. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 19. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 20. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 21. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 22. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 23. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 24. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 25. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 26. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 27. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 28. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 29. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 30. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
 31. Tedbir Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Tarafın İzniyle İhale Yapılamaz
 32. Masraf Olmadığından Tamamlayıcı İhalenin Yapılamaması - İhalenin Feshine Sebep Olan Kişinin Durumu
 33. İİK'nın 133/2. Maddesinde Kastedilen Sorumluluk, Aynı Satış Kararına Dayalı İhaleler İçin Geçerlidir
 34. İhale Kesinleşmemiş Olsa Dahi Kıymeti Sürekli Düşen Mahcuz Mal İhale Alıcısına Teslim Edilebilir
 35. Satış Masraflarından Anlaşılması Gereken Son Satışa İlişkin Masraflardır
 36. İhalede % 1 olan KDV nin % 18 olarak girilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebi HGK
 37. KDV Oranının Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi İhalenin Feshi Sebebidir
 38. İhale ile satılan aracın 1. sıradaki rehin ile yediemin-vergi borcu öncelikleri ?
 39. İkinci ihalede de alıcı çıkmaması halinde satış talebi düşer
 40. SATIŞ İSTEME SÜRESİNİN HESAPLANMASINA DAİR
 41. İHALEDEN ARAÇ VAZGEÇME
 42. Gemi satışında garamet ile işçi alacağı hk.
 43. İİK'nın 110/1. Maddesindeki Satış Talebinin Bir Defa Geri Alınmasıyla ilgili Görüşümüz
 44. Hacze İştirak Halinde İİK'nın 107 Maddesi Gözetilerek Satış Yapılması Gerekir
 45. Yediemin Ücreti için Ayrı Takip Yapılması Halinde Satış Talep Tarihine Kadar Olan Kısım Ödenemez
 46. Taşınmaz Satış Vaadi Alacaklısının İcra Dosyasındaki Rölü
 47. Savcılıkça araç kaydına konan "satılamaz" şerhinin, aracın icra yoluyla satışını engellemeyeceği
 48. Taşınmaz İhalesine Teminatsız Girme Şartları
 49. Çenç (change) Aracın İcra Dairesince Yapılan İhale İle Satılmasında İcra Müdürünün Kusurlu Olmadığı
 50. Tedbiri Koyan Mahkeme İzin Vermedikçe Tedbir Lehine Olan Taraf İzin Verse Bile İhale Yapılamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal