Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. İhale Bedelinin Yatırılması için Verilecek Sürenin İhale Tarihinden İtibaren Başlayacağı
 2. Takip Kesinleşmeden Rehinli Aracın Muhafaza Altına Alınamayacağı
 3. İcra ve İflas Kanunu'nun 150/g Maddesi Kapsamında Rehnin Paraya Çevrilme Usulü
 4. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Takibin Kesinleşmesi Beklenmeden Satış Hazırlıklarına Başlanacağı
 5. Süresinde itiraz edilmesine rağmen takibe devam edilerek haciz ve satış yapılması..
 6. İİK'nın 100. Maddesine Göre Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 7. Rehin veya İpotek ile Temin Edilmiş Alacaklarla İlgili Yargı Kararları
 8. İcra ve İflas Kanunu'nun 140. Maddesi Kapsamında Sıra Cetveli İşlemlerine İlişkin Yargıtay Kararları
 9. İflas dosyasından satışta İİK.127.md.sine atıf olmadığından ilanın ilgililere tebliğinin gerekmediği
 10. Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
 11. Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma
 12. İhaleye konu malın teslim edilememesi
 13. Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı
 14. Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep
 15. BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.
 16. Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler
 17. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. md. kapsamındaki tahliyeye engel değildir
 18. Borçlu İhaleye Giremez
 19. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 20. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 21. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 22. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
 23. İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...
 24. İlanen Tebliğe Dair İlan Suretinin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerde de Asılması Gerektiği
 25. Açık Artırma Tutanağında Bulunması Zorunlu Olmayan İbareler
 26. Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılamaz
 27. İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetler Satış Talebine Engel Değildir
 28. IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması
 29. İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı
 30. Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi
 31. İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi
 32. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez.
 33. Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir
 34. Ticari hat satışı
 35. Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez
 36. Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması
 37. İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması
 38. İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması
 39. Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği
 40. Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir
 41. OSB malları satışı öncelik sırası
 42. İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü
 43. Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli
 44. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 45. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 46. Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli
 47. İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur
 48. TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR
 49. Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır
 50. Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal