Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 2. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 3. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 4. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
 5. İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...
 6. İlanen Tebliğe Dair İlan Suretinin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerde de Asılması Gerektiği
 7. Açık Artırma Tutanağında Bulunması Zorunlu Olmayan İbareler
 8. Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılamaz
 9. İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetler Satış Talebine Engel Değildir
 10. IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması
 11. İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı
 12. Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi
 13. İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi
 14. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez.
 15. Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir
 16. Ticari hat satışı
 17. Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez
 18. Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması
 19. İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması
 20. İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması
 21. Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği
 22. Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir
 23. OSB malları satışı öncelik sırası
 24. İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü
 25. Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli
 26. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 27. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 28. Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli
 29. İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur
 30. TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR
 31. Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır
 32. Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi
 33. kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı
 34. MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme
 35. Vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağı sıra cetveli
 36. Nafaka ve işçi alacağı hacze iştirak
 37. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak
 38. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak durumu
 39. Nafaka alacağı sıra cetvelinde öncelik durumu
 40. BEDELİ PAYLAŞIMA KONU OLAN ARACIN MUHAFAZASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ
 41. Tahliyeye Konu Yerde İkamet Eden Borçlunun Kızı veya Eşinin Üçüncü Kişi Sayılamayacağı
 42. İhalenin Feshine Sebebiyet Veren Alıcının İİK 133.Md.ne Göre Yapılan İhaleye Katılımı Engellenebilir
 43. TEMYİZİN SATIŞ İŞLEMİNE ETKİSİ
 44. İhalenin İptaline Karar Verilmesi Halinde Taşınmaz Tescilinin Yolsuz Tescil Durumuna Düşeceği HGK
 45. Avukatın vekaletnamesini sonra ibraz etmek üzere ihaleye katılması mümkündür
 46. TAŞINMAZIN BORÇLUNUN BANKADAN KULLANDIĞI DİĞER KREDİLERİN DE TEMİNATI OLAMAZ
 47. Aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmaz
 48. Toplu Rehne Konu Tüm Taşınmazlar Yönünden Takip Yapılması Zorunludur
 49. İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi ve istihkak iddiası
 50. ihaleden sonra KDV oranının düzeltilmesi isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal