Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 »
 1. Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu
 2. Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi
 3. Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi
 4. Taşınmazın Metrekaresinde ve Hisse Nisbetinde Yapılan Hata, Maddi Hata Kapsamında Değildir
 5. Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri
 6. Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur
 7. Aynı Tarihli Hacizlerin Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma Gireceği
 8. İhalenin Feshi Davası Boyunca Yapılan Masrafları Ödeme Yükümlülüğü İhale Alıcısına Aittir
 9. OSB Alacağı ile Belediye Emlak Vergisinin (değişiklikten önce) İpotek Karşısındaki Durumu
 10. Meskeniyet İtirazının Reddi Kararının Temyizi - Temyizin Satışı Durduracağı
 11. Meskeniyet İtirazının, Mahkemece Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Satışı Durdurmayacağı
 12. kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı KDV muafiyet
 13. Tamamlayıcı ihale haricinde 2 ihale bedeli farktan sorumluluk doğmaz
 14. IIK.133. Maddesi dayalı olmayan satış halinde 2 ihale arasındaki farktan sorumluk doğmaz
 15. İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine çek, bono, teminat vermesi ödeme sayılmadığı..
 16. İHALENİN FESHİ
 17. Hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düş
 18. Plaka ve ticari hattın satışı
 19. Toplu ipotek taşınmazlardan birinin borcu karşılaması satis düşürme
 20. İhaleden Sonra Satıştan Vazgeçilemeyeceği İİK'nın 133.Maddesinin Dikkate Alınması Gerektiği
 21. Sıra Cetveli yapma yetkisi
 22. TMSF'nin Batık Bankalardan Devraldığı Bütün Alacaklarının Fon Alacağı Niteliğinde Olmadığı
 23. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 24. Mülkiyeti muhafaza bedeli öncelikli alacaktır
 25. Yalnızca Borçlu Lehine Verilen Tedbir Kararı - Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satılamayacağı
 26. Bankaların OSB Kuruluş Protokolündeki Niteliklere Sahip Olmadığı - İhalenin Feshinin Gerektiği
 27. İİK'nın 133. Maddesine Göre Yapılan Satışlarda Sorumluluk Hali
 28. İİK'nın 133. Md. Göre Yapılan Satışta İhale Bedelinin Yatırılmaması Halinde Sorumluluk Sona Erer
 29. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 30. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 31. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 32. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 33. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 34. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 35. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 36. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
 37. İPOTEĞİN ÜST SINIR İPOTEĞİ OLMASI HALİNDE BORÇLUNUN SORUMLU OLACAĞI MİKTAR
 38. İİK 107 ŞARTLARI SATIŞ TALEBI
 39. ihale kesinleştikten sonra iptali halinde alıcıdan bedelin yatırılmasının istenemeyeceği
 40. Haczin Geçerliliğinde İlk Satış Talebinin Dikkate Alınacağı
 41. SIRA CETVELININ BORÇLUYA TEBLIĞI
 42. İlk Sırada Rehin Alacağı var ise Sıra Cetveli Rehin Dosyasından Yapılır
 43. Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati so
 44. Takibin iptali halinda ihale bedeli alacaklıya ödenmez
 45. kesin borç (anapara) ipoteği ile üst limit (maksimal) ipoteği arasındaki ayrım
 46. Varlık Yönetim Şirketlerinin KDV ve Damga Vergisinden Muafiyeti Şartları
 47. Banka Araç Alacağa Mahsuben Satış - KDV -
 48. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYET ŞARTLARI
 49. İHALE BEDELİ NEMALARI İLE BİRLİKTE HAK SAHİPLERİNE ÖDENECEĞİ
 50. İCRA SATIŞ TALEBİ OLMADAN, YATIRILAN SATIŞ AVANSI GEÇERSİZDİR
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal