Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 »
 1. Aynı ipotek, borçlunun alacaklı nezdinde doğmuş doğacak tüm borçlarının teminatını oluşturmaz
 2. Toplu Rehne Konu Tüm Taşınmazlar Yönünden Takip Yapılması Zorunludur
 3. İİKnun 113. maddesinde düzenlenen vaktinden evvel satış yetkisi ve istihkak iddiası
 4. ihaleden sonra KDV oranının düzeltilmesi isteminin icra mahkemesinde ileri sürülemeyeceği
 5. Toplu Rehne Konu Taşınmaz Satışı
 6. lehine ipotek bulunan bu hakkından vazgeçmedikçe, taşınmaz, ipotek bedeli altında satılamaz
 7. icra takibini yapan ve satış isteyen alacaklının alacağının altında satış yapılması mümkündür.
 8. İhale katılımcılarından birinin 50-TL pey sürmesinin ihaleye fesat karıştırıldığı anlamına...
 9. KÜLTÜR TABIAT VARLIKLARI OLAN PARSELLER HER TÜRLÜ VERGI, RESIM VE HARÇTAN MUAFTIR
 10. İHALE KESINLEŞMEDEN ICRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAPUYA TESCIL IŞLEMI YAZILAMAZ
 11. Takip taşınır rehninin paraya çevrilmesi- Takibe itiraz edilse bile kıymet takdiri yapılabileceği
 12. ihalenin feshi davalarında DAVAYI KABUL MÜMKÜN OLUP kabulün sonuç doğurması için...
 13. İstanbul Trafiğinin Yoğun Olduğu Sabah Saatlerinde İhlae Yapılması Fesih Nedeni Değildir
 14. İstihkak Davası Kapsamında Tedbir Kararı Verilmediği Sürece İhale Yapılabileceği
 15. Uzaklaştırma Kararı Bulunan Borçlunun Adresine Yapılan Satış İlanının Geçersiz Olduğu
 16. Haciz İşleminin İptali Davasında Tedbir Kararı Verilmemesi Nedeniyle Taşınmaz İhalesi
 17. Mahkemece Verilen Tedbirin Satıştan 5 Gün Önce Kalkması Halinde Yapılan Taşınmaz İhalesi
 18. Taşınmazın Metrekaresinde ve Hisse Nisbetinde Yapılan Hata, Maddi Hata Kapsamında Değildir
 19. Haciz Yolu ile Takiplerde İşçi Alacaklarının Öncelikli Olarak Ödenmesi Halleri
 20. Tasarrufun İptaline Konu Devir İşleminden Sonra Konulan İpoteğin Önceliği Yoktur
 21. Aynı Tarihli Hacizlerin Sıra Cetvelinde Garameten Paylaşıma Gireceği
 22. İhalenin Feshi Davası Boyunca Yapılan Masrafları Ödeme Yükümlülüğü İhale Alıcısına Aittir
 23. OSB Alacağı ile Belediye Emlak Vergisinin (değişiklikten önce) İpotek Karşısındaki Durumu
 24. Meskeniyet İtirazının Reddi Kararının Temyizi - Temyizin Satışı Durduracağı
 25. Meskeniyet İtirazının, Mahkemece Tedbir Kararı Verilmediği Sürece Satışı Durdurmayacağı
 26. kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı KDV muafiyet
 27. Tamamlayıcı ihale haricinde 2 ihale bedeli farktan sorumluluk doğmaz
 28. IIK.133. Maddesi dayalı olmayan satış halinde 2 ihale arasındaki farktan sorumluk doğmaz
 29. İhale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine çek, bono, teminat vermesi ödeme sayılmadığı..
 30. İHALENİN FESHİ
 31. Hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düş
 32. Plaka ve ticari hattın satışı
 33. Toplu ipotek taşınmazlardan birinin borcu karşılaması satis düşürme
 34. İhaleden Sonra Satıştan Vazgeçilemeyeceği İİK'nın 133.Maddesinin Dikkate Alınması Gerektiği
 35. Sıra Cetveli yapma yetkisi
 36. TMSF'nin Batık Bankalardan Devraldığı Bütün Alacaklarının Fon Alacağı Niteliğinde Olmadığı
 37. TMSF'nin Alacaklı Olduğu Takiplerde İİK'nın 106 ve 110. Madde Hükümlerinin Uygulanacağı
 38. Mülkiyeti muhafaza bedeli öncelikli alacaktır
 39. Yalnızca Borçlu Lehine Verilen Tedbir Kararı - Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satılamayacağı
 40. Bankaların OSB Kuruluş Protokolündeki Niteliklere Sahip Olmadığı - İhalenin Feshinin Gerektiği
 41. İİK'nın 133. Maddesine Göre Yapılan Satışlarda Sorumluluk Hali
 42. İİK'nın 133. Md. Göre Yapılan Satışta İhale Bedelinin Yatırılmaması Halinde Sorumluluk Sona Erer
 43. Borçluya Satış İlanı Tebliğ Edilmediğinden Bahisle İhale İcra Müdürü Tarafından Resen İptal Edilemez
 44. Memur Muamelesini Şikayetin Kesinleşen İhale Nedeniyle Tescile Engel Olamayacağı
 45. Mülkiyeti Muhafaza Alacağına Garameten Taksim Yolu ile Amme Alacağının Katılması Mümkün Değildir
 46. Ihalenin kesinleşmesinden sonra KDV’nin daha düşük uygulanamayacağı
 47. İİK 106-110'DAKİ SÜRE HESABINDA ÖDEME-İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İLK SATIŞ TARİHİ ESAS ALINIR
 48. Satış İşlemleri Yardım Lütfen..
 49. İhale bedelinin nakden ödenmesi gereğ
 50. İİK'nın 40.Maddesi Gereğince Takibin Durdurulması - Kesinleşen İhale Sonrası Tescili Engellemeyeceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal