Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir
 2. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi
 3. Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği
 4. Tapu Malikinin Haciz Kaldırılması Talebi
 5. Dosya Alacağının Depo Edilmesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması
 6. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir
 7. Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği
 8. Değer Belirleme İşleminin Bizatıhi İcra Müdürüne Ait Olduğuna Dair Uygulamanın Terk Edildiği
 9. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Haciz İşlemi
 10. Dosya Borcunun Ödenmesi Nedeniyle Gelecek Aylara ilişkin Nafaka Maaş Haczinin Kaldırılamayacağı
 11. Taşınmaz üzerindeki muhdesatın 3.kisiye ait olma durumu
 12. Belediye Başkanının Makam Aracının Haczedilebileceği
 13. Maaş Hacizlerinde İcra Dairesince Sıra Cetveli Yapılamayacağı
 14. UYAP Üzerinden Haciz Konulduğunun Öğrenilmesiyle Şikayet Süresinin Başlayacağı
 15. Arsa Tahsis Hakkının Haczedilmesi ve Kıymet Takdiri
 16. Bir malın veya hakkın haczedilmezliği İİK'nun 82/1. maddesine göre kanunla düzenlenmesi gerekir
 17. Üçüncü Kişi Haciz İşleminin Uygulanma Şeklini Şikayet Konusu Yapamaz
 18. Engelliye Ait Araçların Haczedilebileceği
 19. İhaleye konu taşınmazda diğer hissedar veya kiracısı oturuyorsa İİK 135'e göre tahliye yapılamaz
 20. Alacaklının İlamda Kendisine Yüklenen Edimi Yerine Getirmeden Takibe Devam Edemeyeceği
 21. Tersane Sahibinin Geminin Yapımı ve Onarımından Kaynaklı Gemi Hakkındaki Hapis Hakkını Kullanması
 22. Mehil Vesikası Alınması Amacıyla Teminat Olarak Taşınmaz Gösterilmiş ise Diğer Hacizler Fek Edilmez
 23. İcra ve İflas Kanunu'nun 78. Maddesi Uygulaması
 24. Takip Kesinleşmeden Tahsil Edilen Paraların Alacaklıya Ödenemeyeceği
 25. Her Borçlu Yönünden Üçüncü Kişiye Ayrı Bir Haciz İhbarnamesi Gönderimi
 26. DÖNER SERMAYE IŞLETMESININ MALLARI ILE 3. KIŞILER NEZDINDEKI HAK VE ALACAKLARININ HACZI MÜMKÜN DEĞIL
 27. İcra Müdürlüğünün Alacaklıya Dava Açması için Delil Toplama Görevinin Bulunmadığı
 28. KIŞISEL VERI NITELIĞINDE BULUNAN TAPU KAYDI VE SATIŞ SÖZLEŞMELERININ ICRA MÜDÜRLÜĞÜNCE CELBININ...
 29. Otopark Tahliyesi - Araçların Alacaklı Tarafından Görevlendirilen Kişiye Teslim Edilemeyeceği
 30. Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı, Medeni Kanun'un 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar
 31. ŞIRKET ORTAKLARI, ŞIRKET SÖZLEŞMESIYLE KOYMAYI TAAHHÜT ETTIKLERI SERMAYEDEN DOLAYI ŞIRKETE KARŞI...
 32. IHTIYATI TEDBIR KARARINDA AÇIKÇA TEDBIRIN IHTIYATI HACIZLERI DE KAPSAYACAĞI BELIRTILMEDIĞI SÜRECE
 33. İCRA DAIRESINCE SATIŞININ YAPILABILECEĞINDEN IŞLETME RUHSATI ÜZERINE HACIZ KONULABILIR
 34. Manevi Tazminat Alacağı Üzerine Haciz Konulabileceği
 35. Serbest Bölgelerde Tahliye Usulü
 36. Sermaye Şirketlerinde Borçlulara Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Haczi
 37. Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği
 38. Aile Konutu Şerhi - Haciz - Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali
 39. taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği
 40. Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Haczin Yapılması Gerektiği
 41. Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin istihkak iddiasında bulunamayacağı
 42. Tasarrufun İptali Davası Kapsamında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazı
 43. İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Gerektirmez
 44. İhtiyati Haciz Kararındaki Borcun Ödenmesi Halinde Haczin Kaldırılması Gerektiği
 45. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 46. Alacaklı Asilin Feragatinin Alacaklıya Okunarak İmza Ettirilmemesi Nedeniyle Geçersiz Olduğu
 47. Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği
 48. İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği
 49. Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz
 50. İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal