Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği
 2. Hapis Hakkı Uygulaması (İİK. m.270 ve BK. 267 kapsamında)
 3. Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması
 4. Borçlunun Üçüncü Kişideki Hak ve Alacaklarının Haczi, Kararının Tutanağa Yazılması ile Gerçekleşir
 5. Dosya alacağına haciz talepleri hk.
 6. Takip Sürerken İbraz Edilen Yeni İlama İstinaden İcra Emri Gönderilmeden Haciz Konulamaz
 7. Birikmiş Nafaka Alacağının Haczi de Mümkün Değildir
 8. İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği
 9. Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz
 10. İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar
 11. Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez
 12. İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir
 13. Satış talebi satış avansının yatırılmaması
 14. Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu
 15. Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur
 16. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 17. Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir
 18. Maden İşletme ruhsatları tek başına haczedilebilir
 19. 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ?
 20. İİK 97 ve 99.'a Göre Değerlendirme Yetkisi Esas İcra Dairesine Aittir
 21. İstihkak İddiasının Reddi Halinde Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Durumu
 22. kıymet takdiri raporunun süresinin geçmiş olması
 23. Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 24. İhtiyati Haciz İhbarnamelerinin Tebliği İşlemi Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 25. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 26. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 27. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 28. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 29. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 30. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 31. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 32. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 33. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
 34. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 35. Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı
 36. İİK'nın 82/son maddesi - İcra Müdürlüğünce Konulmuş Bir Haczin Kaldırılmasına Karar Verilemez
 37. Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 38. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ - İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİRMEZ
 39. maaşında icra ve muvakatname varken 2. muafakatname ne olur
 40. Haczin Kaldırılmasından Sonra İşleyen Yedieminlik Ücretinden Borçlu Sorumludur
 41. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 42. Yetkisiz Mahkemece Verilen İhtiyati Hacze İtiraz İnceleme Görevi Kararı Veren Mahkemeye Aittir
 43. İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi
 44. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 45. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 46. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 47. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 48. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 49. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 50. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal