Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
 1. İİK'nın 150/c Maddesi ile İlgili Yargı Kararları
 2. İİK'nın 150/b Md.si Uyarınca Kira Bedellerinin Takip Dosyasına Ödenmesi
 3. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takibe itiraz halinde aracın trafikten men edilebileceği
 4. Tüzel kişilik adresinin kapalı olması halinde tebliğ evrakına komşu isminin yazılmaması usulsüzlüğü
 5. Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudu eksiltmek suçu, haciz yoluyla yapılan takipte olabilir
 6. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihi Mi ?
 7. İİK.nın 110. md.sine göre haczin kalkması halleri
 8. İstihkak İşlemlerine İlişkin Yargı Kararları
 9. Haczedilen malların idaresi
 10. Taşınır Mallarda Haczin Neticeleri
 11. Haciz İhbarnamelerine Cevap için Masraf Verilmemesi ve Alacaklı Vekilince Elden Toplu Olarak Teslimi
 12. İcra ve İflas Kanunu'nun 24. Maddesindeki Taşınır Teslimine İlişkin Yargı Kararları
 13. İhtiyati haciz aşamasında tahsil edilen paranın, takip kesinleşmeden ödenemeyeceği
 14. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 15. Kat maliklerine ödeme emri tebliğ edilmeden veya takipte taraf olarak gösterilmeden haciz yapılamaz
 16. Borçlunun murisi adına kayıtlı araç kaydına yakalama şerhi konulamayacağı
 17. İktisadi bütünlük kararı alınan şirketler yönünden tahliye yapılabileceği
 18. Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir
 19. Aracın misli ile değiştirilmesi durumu ve faiz istemi şartı
 20. Yetkisizlik Kararı Verilse Dahi Yetkisiz İcrada İhtiyati Haczin İnfazına Devam Edilebileceği
 21. İhtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği
 22. İİK 96. ve 99. maddelerine göre işlem yapılıp yapılmayacağı evrak araştırması sonucunda netleşmekte
 23. Meskeniyet şikayetine konu taşınmazın değerinin sonradan artması
 24. Haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamayacağı
 25. Maaştan gelen paralarda garameten paylaşım yapılamayacağı
 26. Geminin mahkemece resen kıymet takdirinin yapılması
 27. Haciz mahalindeki avukata karşı, yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme
 28. İstihkak İşlemleriyle İlgili Yargıtay İlamları
 29. Kiracılık sözleşmesine dayalı kişisel bir hakka dayanılarak istihkak iddiasında bulunulamaz
 30. İcra takibinin kesinleşmesinden önce yapılan emekli maaş haczine ilişkin muvafakatin geçersiz olduğu
 31. Çocuk Teslimi ve Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine ilişkin Kararlar...
 32. Kıymet Takdirine İtirazda Satış İsteme Süresinin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Tespit Tarihidir
 33. Her Borçlu İçin Ayrı Ayrı Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Gerektiği
 34. Haciz İsteme Hakkı Alacaklıya Aittir, Borçlunun Talebi Üzerine Haciz Yapılamaz
 35. EMEKLİ MAAŞININ BANKA KREDİ BORCU NEDENİ İLE TAMAMEN BLOKE KONULARAK KESİLMESİ
 36. İcra Müdürlüğünce Karar Verilmese Dahi Haciz ve Muhafaza Yapılan Mallar Yönünden Haczin İİK'nın 97.m
 37. İİK’nin 44. maddesindeki gereklerin yerine getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi davanın reddi
 38. Hacizden Yaklaşık İki Yıl Önce Yapılan Hacze İlişkin Evraklar İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamaz
 39. Hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir
 40. Haciz Safhası Olmadığından İstihkak İddiası Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra İncelenir
 41. Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası
 42. Borçlu Hesabına Yanlışlıkla Gönderildiği İddia Olunan Para Üzerinde İstihkak İddiası
 43. Borç ilişkisinden kaynaklanan şahsi haklar sözleşmenin tarafı olmayan kişilere karşı ileri sürülemez
 44. Tüzel Kişiye veya Gerçek Kişiyi Temsil Yetkisi Bulunmayan Kişinin İstihkak İddiası Geçersizdir
 45. Hisseli Geminin Seferden Men Edilebileceği
 46. Tamir amaçlı tersanede bulunan gemi üzerinde hapis hakkı uygulanması
 47. Yabancı Plakalı Aracın Haciz ve Muhafazasının Mümkün Olmadığı
 48. Takibin Durması Halinde Henüz Yakalanmayan Araçlar Üzerindeki Yakalama Şerhinin Kaldırılacağı
 49. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde İşverenin Sorumlu Olacağı
 50. Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40.Md.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal