Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir
 2. taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği
 3. Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Haczin Yapılması Gerektiği
 4. Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin istihkak iddiasında bulunamayacağı
 5. Tasarrufun İptali Davası Kapsamında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazı
 6. İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Gerektirmez
 7. İhtiyati Haciz Kararındaki Borcun Ödenmesi Halinde Haczin Kaldırılması Gerektiği
 8. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 9. Alacaklı Asilin Feragatinin Alacaklıya Okunarak İmza Ettirilmemesi Nedeniyle Geçersiz Olduğu
 10. Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği
 11. İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği
 12. Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz
 13. İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar
 14. Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez
 15. İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir
 16. Satış talebi satış avansının yatırılmaması
 17. Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu
 18. Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur
 19. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 20. Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir
 21. Maden İşletme ruhsatları tek başına haczedilebilir
 22. 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ?
 23. İİK 97 ve 99.'a Göre Değerlendirme Yetkisi Esas İcra Dairesine Aittir
 24. İstihkak İddiasının Reddi Halinde Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Durumu
 25. kıymet takdiri raporunun süresinin geçmiş olması
 26. Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 27. İhtiyati Haciz İhbarnamelerinin Tebliği İşlemi Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 28. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 29. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 30. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 31. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 32. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 33. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 34. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 35. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 36. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
 37. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 38. Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı
 39. İİK'nın 82/son maddesi - İcra Müdürlüğünce Konulmuş Bir Haczin Kaldırılmasına Karar Verilemez
 40. Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 41. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ - İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİRMEZ
 42. maaşında icra ve muvakatname varken 2. muafakatname ne olur
 43. Haczin Kaldırılmasından Sonra İşleyen Yedieminlik Ücretinden Borçlu Sorumludur
 44. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 45. Yetkisiz Mahkemece Verilen İhtiyati Hacze İtiraz İnceleme Görevi Kararı Veren Mahkemeye Aittir
 46. İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi
 47. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 48. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 49. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 50. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal