Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
 1. Haciz İsteme Hakkı Alacaklıya Aittir, Borçlunun Talebi Üzerine Haciz Yapılamaz
 2. EMEKLİ MAAŞININ BANKA KREDİ BORCU NEDENİ İLE TAMAMEN BLOKE KONULARAK KESİLMESİ
 3. İcra Müdürlüğünce Karar Verilmese Dahi Haciz ve Muhafaza Yapılan Mallar Yönünden Haczin İİK'nın 97.m
 4. İİK’nin 44. maddesindeki gereklerin yerine getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi davanın reddi
 5. Hacizden Yaklaşık İki Yıl Önce Yapılan Hacze İlişkin Evraklar İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamaz
 6. Hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir
 7. Haciz Safhası Olmadığından İstihkak İddiası Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra İncelenir
 8. Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası
 9. Borçlu Hesabına Yanlışlıkla Gönderildiği İddia Olunan Para Üzerinde İstihkak İddiası
 10. Borç ilişkisinden kaynaklanan şahsi haklar sözleşmenin tarafı olmayan kişilere karşı ileri sürülemez
 11. Tüzel Kişiye veya Gerçek Kişiyi Temsil Yetkisi Bulunmayan Kişinin İstihkak İddiası Geçersizdir
 12. Hisseli Geminin Seferden Men Edilebileceği
 13. Tamir amaçlı tersanede bulunan gemi üzerinde hapis hakkı uygulanması
 14. Yabancı Plakalı Aracın Haciz ve Muhafazasının Mümkün Olmadığı
 15. Takibin Durması Halinde Henüz Yakalanmayan Araçlar Üzerindeki Yakalama Şerhinin Kaldırılacağı
 16. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde İşverenin Sorumlu Olacağı
 17. Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40.Md.
 18. İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez
 19. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması için Kararda Yazılı Tutarın Yatırılmasının Yeterli Olduğu
 20. İİK 88/1. Md.deki mallara el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır
 21. İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Alacak Karşılanıncaya Kadar İnfaza Devam Edilir
 22. İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Takibe Geçilmesi, Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 23. Haciz İhbarnamesinin Tebliği Bir Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 24. Birikmiş Nafaka Alacağı için Emekli Maaşının Haczedilebileceği
 25. Covid 19 Salgını Sebebiyle Kıymet Takdiri Süresinin Durmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı
 26. Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi
 27. YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU
 28. İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı
 29. Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir
 30. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi
 31. Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği
 32. Tapu Malikinin Haciz Kaldırılması Talebi
 33. Dosya Alacağının Depo Edilmesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması
 34. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir
 35. Mehil Vesikası Verilinceye Kadar Borçlunun Mal Varlığının Haczedilebileceği
 36. Değer Belirleme İşleminin Bizatıhi İcra Müdürüne Ait Olduğuna Dair Uygulamanın Terk Edildiği
 37. Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Haciz İşlemi
 38. Dosya Borcunun Ödenmesi Nedeniyle Gelecek Aylara ilişkin Nafaka Maaş Haczinin Kaldırılamayacağı
 39. Taşınmaz üzerindeki muhdesatın 3.kisiye ait olma durumu
 40. Belediye Başkanının Makam Aracının Haczedilebileceği
 41. Maaş Hacizlerinde İcra Dairesince Sıra Cetveli Yapılamayacağı
 42. UYAP Üzerinden Haciz Konulduğunun Öğrenilmesiyle Şikayet Süresinin Başlayacağı
 43. Arsa Tahsis Hakkının Haczedilmesi ve Kıymet Takdiri
 44. Bir malın veya hakkın haczedilmezliği İİK'nun 82/1. maddesine göre kanunla düzenlenmesi gerekir
 45. Üçüncü Kişi Haciz İşleminin Uygulanma Şeklini Şikayet Konusu Yapamaz
 46. Engelliye Ait Araçların Haczedilebileceği
 47. İhaleye konu taşınmazda diğer hissedar veya kiracısı oturuyorsa İİK 135'e göre tahliye yapılamaz
 48. Alacaklının İlamda Kendisine Yüklenen Edimi Yerine Getirmeden Takibe Devam Edemeyeceği
 49. Tersane Sahibinin Geminin Yapımı ve Onarımından Kaynaklı Gemi Hakkındaki Hapis Hakkını Kullanması
 50. Mehil Vesikası Alınması Amacıyla Teminat Olarak Taşınmaz Gösterilmiş ise Diğer Hacizler Fek Edilmez
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal