Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. Her Borçlu Yönünden Üçüncü Kişiye Ayrı Bir Haciz İhbarnamesi Gönderimi
 2. DÖNER SERMAYE IŞLETMESININ MALLARI ILE 3. KIŞILER NEZDINDEKI HAK VE ALACAKLARININ HACZI MÜMKÜN DEĞIL
 3. İcra Müdürlüğünün Alacaklıya Dava Açması için Delil Toplama Görevinin Bulunmadığı
 4. KIŞISEL VERI NITELIĞINDE BULUNAN TAPU KAYDI VE SATIŞ SÖZLEŞMELERININ ICRA MÜDÜRLÜĞÜNCE CELBININ...
 5. Otopark Tahliyesi - Araçların Alacaklı Tarafından Görevlendirilen Kişiye Teslim Edilemeyeceği
 6. Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı, Medeni Kanun'un 920 nci maddesi anlamında tahdide uğrar
 7. ŞIRKET ORTAKLARI, ŞIRKET SÖZLEŞMESIYLE KOYMAYI TAAHHÜT ETTIKLERI SERMAYEDEN DOLAYI ŞIRKETE KARŞI...
 8. IHTIYATI TEDBIR KARARINDA AÇIKÇA TEDBIRIN IHTIYATI HACIZLERI DE KAPSAYACAĞI BELIRTILMEDIĞI SÜRECE
 9. İCRA DAIRESINCE SATIŞININ YAPILABILECEĞINDEN IŞLETME RUHSATI ÜZERINE HACIZ KONULABILIR
 10. Manevi Tazminat Alacağı Üzerine Haciz Konulabileceği
 11. Serbest Bölgelerde Tahliye Usulü
 12. Sermaye Şirketlerinde Borçlulara Ait Olan Senede Bağlanmış veya Bağlanmamış Payların Haczi
 13. Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği
 14. Aile Konutu Şerhi - Haciz - Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali
 15. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir
 16. taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi gerektiği
 17. Üçüncü Kişi Lehine İstihkak İddiasında Bulunulması Halinde Haczin Yapılması Gerektiği
 18. Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin istihkak iddiasında bulunamayacağı
 19. Tasarrufun İptali Davası Kapsamında Verilen İhtiyati Haciz Kararının İnfazı
 20. İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Gerektirmez
 21. İhtiyati Haciz Kararındaki Borcun Ödenmesi Halinde Haczin Kaldırılması Gerektiği
 22. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 23. Alacaklı Asilin Feragatinin Alacaklıya Okunarak İmza Ettirilmemesi Nedeniyle Geçersiz Olduğu
 24. Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği
 25. İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği
 26. Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz
 27. İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar
 28. Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez
 29. İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir
 30. Satış talebi satış avansının yatırılmaması
 31. Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu
 32. Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur
 33. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 34. Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir
 35. Maden İşletme ruhsatları tek başına haczedilebilir
 36. 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ?
 37. İİK 97 ve 99.'a Göre Değerlendirme Yetkisi Esas İcra Dairesine Aittir
 38. İstihkak İddiasının Reddi Halinde Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Durumu
 39. kıymet takdiri raporunun süresinin geçmiş olması
 40. Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 41. İhtiyati Haciz İhbarnamelerinin Tebliği İşlemi Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 42. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 43. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 44. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 45. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 46. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 47. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 48. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 49. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 50. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal