Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. İcra Dairesinin Yetkisizliğine Karar Verilmesi İhtiyati Haczin Kaldırılmasını Gerektirmez
 2. İhtiyati Haciz Kararındaki Borcun Ödenmesi Halinde Haczin Kaldırılması Gerektiği
 3. Hacizli Araçların Yetki Sınırları Dışında Farklı Bir Yere Götürülemeyeceğine ilişkin Yerel Mahkeme
 4. Alacaklı Asilin Feragatinin Alacaklıya Okunarak İmza Ettirilmemesi Nedeniyle Geçersiz Olduğu
 5. Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği
 6. İİK' nun 89. Maddesindeki Prosedür Tamamlanmadan Paranın İstenemeyeceği
 7. Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz
 8. İİK'nın 106 - 110. Maddesindeki Süreler Paranın İstenebilir Hale Gelmesinden İtibaren Başlar
 9. Alacaklının İcra İşlemlerini Yapmış Olması İtirazın Tebliği Anlamına Gelmez
 10. İcra Memurunun Yetkisini Aşarak Haciz İşlemi Yapmaması Süresiz Şikayete Tabidir
 11. Satış talebi satış avansının yatırılmaması
 12. Maaş Üzerine Konan Haczin Düşme Durumu
 13. Tedbir kararı verilmesi halinde, haciz, maaş üzerinde durmakla birlikte kesintiler durdurulur
 14. İcra Müdürlüğünce Pasif Taşınmaz Kaydının UYAP'tan Sorgulanmasının Gerektiği
 15. Adi Ortaklığın Borcundan Dolayı Adi Ortaklığa Ait Mal ve Alacaklar Haczedilebilir
 16. Maden İşletme ruhsatları tek başına haczedilebilir
 17. 89/1 göre icra işlemi bana nasıl yansır ?
 18. İİK 97 ve 99.'a Göre Değerlendirme Yetkisi Esas İcra Dairesine Aittir
 19. İstihkak İddiasının Reddi Halinde Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Durumu
 20. kıymet takdiri raporunun süresinin geçmiş olması
 21. Tedbir Kararından Sonra Konulan Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 22. İhtiyati Haciz İhbarnamelerinin Tebliği İşlemi Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 23. Daha Önceden Başka Bir Dosyadan Otoparka Çektirilen Aracın Satışında Yediemin Ücretinde Sorumluluk
 24. Çocuk Teslimine veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İcra Edilemez
 25. Esastan Red Kararına İlişkin BAM Kararının Temyizi Halinde Yeniden Mehil Verilip Verilemeyeceği
 26. İlamın Yargıtayca Onanması Halinde Öncelikle Gösterilen Teminatlar Paraya Çevrilir
 27. Asansör ve Eklentilerinin Binadan Ayrı Haczedilip Haczedilemeyeceği Hakkında
 28. İcra Dairelerince Haczedilerek Muhafaza Altına Alınan Malların Akıbeti
 29. Kıymetli Şeyler İcra Dairesi Tarafından Alıkonulmadıkça Haczedilmiş Sayılmaz
 30. İcra Müdürlüğünce Gönderilen Yazı Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Kabahatler Kanununun Uygulanması
 31. Haciz İhbarnamesine Karşı Bankanın Rehin Hakkı İddiasında Bulunması - İstihkak Niteliğinde Olmadığı
 32. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 33. Yedieminin Kendisine Teslim Edilen Malı Satış Mahallinde Hazır Bulundurma Mecburiyetinin Olmadığı
 34. İİK'nın 82/son maddesi - İcra Müdürlüğünce Konulmuş Bir Haczin Kaldırılmasına Karar Verilemez
 35. Maaş Haciz Müzekkeresi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 36. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ - İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASINI GEREKTİRMEZ
 37. maaşında icra ve muvakatname varken 2. muafakatname ne olur
 38. Haczin Kaldırılmasından Sonra İşleyen Yedieminlik Ücretinden Borçlu Sorumludur
 39. Yedieminlik Ücretinin Ayrı Bir Dosyadan Takibe Konulması Halinde Öncelikle Ödenmesi Söz Konusu Değil
 40. Yetkisiz Mahkemece Verilen İhtiyati Hacze İtiraz İnceleme Görevi Kararı Veren Mahkemeye Aittir
 41. İhtiyati Tedbir Yoluyla Hiçbir Takip İşlemi Yapılmamasına Dair Kararın Haciz İhbarnamesine Etkisi
 42. Haciz İhbarnamesi Sonrası Bankadan Borçlunun Mevcuduna ilişkin Olmayan Bilgilerin İstenilemeyeceği
 43. Tapu Müdürlüklerinde Kullanılan KEP Hesapları Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Duyurusu
 44. BELEDİYE MALLARININ HACZİ
 45. Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinin Haczedilebileceği
 46. Müdahalenin Meni ve Muhdesatın Kal'ine İlişkin Takiplerde Örnek 2 veya Örnek 4-5 İcra Emri Gönderimi
 47. İhtiyati Haciz Kararı İlam Hükmünde Olmadığından Bu Karara Dayanılarak İlamlı Takip Başlatılamaz
 48. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 49. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 50. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal