Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. Adi Ortaklığı Oluşturan Bütün Şirketler (Kişiler) Borçlu Olsa Dahi Adi Ortaklık Alacağı Haczedilemez
 2. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Konulan Hacizlerin Kaldırılması için Kararın Kesinleşmesi Gerekir
 3. Yetki İtirazının Kabulü Halinde Diğer İtirazlar Hükümsüz Kalır ve Sonuç Doğurmaz
 4. Meskeniyet İddiasını İnceleme ve Haczin Kaldırılmasına Karar Verme Yetkisi İcrada Değil Mahkemededir
 5. Doğmuş ve Doğacak Nafaka Alacaklarında İcra Vekalet Ücreti Hesabının Nasıl Yapılacağı
 6. İcra Müdürünün Araştırma Görevinin Bulunmadığı
 7. Yetkisiz icra dairesinin yaptığı haciz geçersiz
 8. İhtiyati Haciz Borcunun Teminat Olarak Yatırılarak Hacizlerin Kaldırılması Mahkemeden İstenebilir
 9. Taşınmazın Kıymet Takdirinde Gerekirse Taşınmaz Çilingir Marifetiyle Açtırılabilir
 10. Satış İstenmemesi Nedeniyle Haczin Kaldırılmasına İlişkin Verilen Yerel Mahkeme Kararı Kesindir
 11. Takipte Taraf Olmayan Anne,Baba,Eş vb. Kişilerin Nüfus ve Diğer Mal Varlıklarının Sorgulanamayacağı
 12. İş Mahkemesince Verilen İhtiyati Haciz Kararının 10 Gün İçerisinde İnfazının İstenmesi Gerekir
 13. Alacaklının Talebi Olmadan İhtiyati Haciz Kararına İstinaden Resen Haciz Konulamaz.
 14. Dosya Alacağına Hacizde İİK'nın 106. Md'deki. Süreler, Paranın İstenebilir Hale Gelmesiyle Başlar
 15. İcra Müdürü Verdiği Karardan Dönerek Yasaya Uygun Yeni Bir Karar Verebilir
 16. Borçlunun Limited Şirketteki Ortaklık Payının Haczi ve Satışı
 17. İCRA VEKALET ÜCRETİNİN YAPILAN ÖDEMEDEN ÖNCELİKLE TAHSİL EDİLE BİLECEĞİ
 18. HAKSIZ HACİZ NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT, YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ
 19. Rehinli aracın hasara uğraması sonucu sigorta bedelinin rehin hakkı sahibi olan davacıya ödenmesi
 20. İİK 89. Md. - Haciz İhbarnamesi - Haciz İşleminin Geçerlilik Koşulu Olmayıp, Tedbir Niteliği Taşır.
 21. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararn Kesinleşmesi Gerekmez
 22. Takipte Yetkili Olunması Farklı Yerden Alınan İhtiyati Haczin İnfazını Mümkün Hale Getirmez
 23. İcra Hukuk Mahkemesince verilen İhtiyati Haczin Kaldırılmasına Dair Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 24. Takibe Geçildikten Sonra Alınan İhtiyati Haciz Kararının Takip Dosyasından İnfaza Konulması Gerekir
 25. Haciz İhbarnamesine İtirazın Belediye Başkanı veya Belediye Avukatı Tarafından Yapılması Gerekir
 26. Yetkisiz İcra Dairesince Yapılan Kıymet Takdirinin Yok Hükmünde Olduğu
 27. menkul mallarda kıymet takdiri süresi
 28. Belediye Mallarının Haczinde, Belediye Tarafından Bildirilen Malların Haczinin Zorunlu Olmadığı
 29. Haciz Mahallinde Evrak Araştırılması Yapılıp Yapılamayacağına Dair Bakanlık Görüşü
 30. Yediemini Belirleme Yetkisi kime ait ?
 31. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi - Şirketin Değil Kesintiyi Yapmayan Şahsın Sorumlu Olacağı
 32. Limited Şirket Ortağının, Şirketteki Hissesinin Haczi
 33. Cep Telefonu Bilgilerinin Sorgulanması
 34. Araç Fiili Haciz İşleminin Bilirkişi Aracılığıyla Yaptırılması
 35. Gemi Alacaklısının İhtiyati Haciz Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
 36. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Kesinleşmeden Araç Kaydına Yakalama Şerhi Konulabilir
 37. AŞKIN HACİZLERİN KALDIRILMASI YETKİSİ İCRA MAHKEMESİNE AİTTİR
 38. Dosya alacağına haciz talepleri hk.
 39. İşçilik ve Diğer Malzeme Bedellerinin Ödenmemesi Nedeniyle Hapis Hakkı
 40. Eşya üzerinde hapis hakkı ve defter tutulması
 41. Tapu iptali ve tescil hacizlerin kaldırılması
 42. Yediemine Muhtıra Tebliğ Edilmeden İİK'nın 358/2. Maddesi Gereğince Malları Haczedilemez
 43. BORÇLUYA HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLEMEZ.
 44. İcra Hukuk Mahkemesi hacizlerin kaldırılması kararınin kesinleşmesi gerekmez
 45. Taşkın haciz - yatırılan paranın tüm borcu karşılayıp karşılamadığı bilirkişi raporuyla tespit edil
 46. Mahcuz Malların Getirilmesi, Teslimi ve Geri Alınması Hususlarında Karar Verme Yetkisi
 47. İstihkak Davası Nedeniyle Verilen Teminatın Dosya Borcu için Paraya Çevrilmesinin Mümkün Olmadığı
 48. Kabul Edilen Tapu İptali ve Tescil Davasının Haciz Tarihindeki Mülkiyet Durumuna Etkisi Olmaz
 49. Noter satışı ile alınan aracın kaydına konan haczin istihkak davası yoluyla kaldırılabileceği
 50. Haciz Tarihinde taşınmazın borçlu adına kayıtlı ve tapu iptal davası
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal