Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
 1. MAAŞ HACZİ--MAAŞ KESİNTİLERİNİN DURDURULMASI-- İCRANIN İADESİ
 2. Ev Haczi Haczedilmezlik
 3. Haciz mahallinde evrak araştırması istihkak iddiası konu belgeler
 4. BANKANIN EMEKLİNİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPAMAYACAĞI
 5. MAAŞ HACZİ KESİNTİSİNİN BOZMA İLE DURDURULMASI
 6. BELEDİYENİN HACZİ KABİL PARALARI
 7. İİK'nın 361. Maddesi - Muhtıra Tebliğ Edilmeden Direkt Haciz Konulamayacağı
 8. Yeniden Haciz İstenmesinin, Önceki Hacizden Vazgeçme Anlamına Gelmediği
 9. Yediemin Ücreti Alacağına Dayalı Takip Yapılması ve Öncelikli Olarak Ödenmesi
 10. İhalenin Feshi Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğü
 11. Aracın Parçalarını Sökerek Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak
 12. İhtiyati Haciz – Yakıt Alacağı – Yabancı Bayraklı Gemi – Türkiye’de Demirli Gemi
 13. EK ÖDEMELERİN TAMAMI HACZEDİLEMEZ
 14. Yeni Haciz Talebi ilk Hacizden Vazgeçme Anlamına Gelir.
 15. Emeklilik ikramiyesi haczedilebilir
 16. Alacaklı Asilin Haricen Tahsil Talebiyle Dosyanın İşlemden Kaldırılacağı - Vekalet Ücreti iç ilişki
 17. Dosya Borcu Tamamının Yatırılarak Mehil Vesikası Verilmesi Halinde Mevcut Hacizlerin Kaldırılması
 18. Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi - Öncesinde Konulan Hacizlerin Hükümsüz Kalacağı
 19. Ödeme Emri Tebliğinin Usulsüz Olması - Fazla Verilen Paranın Geri Alınması
 20. Taşınmaz Maliki (Sahibi) Olmayan Diğer Borçluların da Kıymet Takdirine İtiraz Hakkı Vardır
 21. Kambiyo Senetlerine Özgü Takipte İhtiyati Haciz, Ödeme Süresi Dolunca (10 gün) Kesin Hacze Dönüşür
 22. Maden İşletme Ruhsatının Tek Başına Haczedilebileceği
 23. MÜTEMMİM CÜZ HACİZ İŞLEMİ
 24. Aracın Teslim Edilmemesi Nedeniyle Fazladan Ödenen Paranın Yasal Faiziyle Birlikte İadesi
 25. Alacaklı Kendi Alacağı için Haciz Koyduğu Aracın Muhafazasından Doğan Sorumluluğa Katlanmak Zorunda
 26. MİRASEN İNTİKAL MAL VARLIĞINA HACİZ
 27. Maden Haczi ve satışına özgü Dipnot:
 28. Nokta Hacizde, Haczedilemezlik Şikayetine Esas İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi Bakar
 29. Emekli Maaş Haczi Muvafakati Sonrasında Mahkemeye Başvuru ile Haczedilen Tutarın Düşürülemeyeceği
 30. Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
 31. Haciz İşlemi İçin Hukuken El Koyma Yeterlidir.
 32. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüşmesi, Haciz İsteme Hakkı
 33. Otopark Ücreti Alacağı - Hapis Hakkı - Sıra Cetvelindeki Alacağın Sıra ve Esasına İtirazda Yetki
 34. Yediemindeki Malın Başka Bir İcra Dosyasından Muhafaza Altına Alınması Yedieminin Sorumluluğu
 35. Borçlu Çiftçinin Haline Münasip Traktörünün Haczedilemeyeceği
 36. Hapis Hakkına Dayalı Otopark Ücreti - MTV'den Sonra Ödenir - İİK 138/2 deki Giderlerden Değildir
 37. Hapis Hakkına Konu Otopark Alacağının MTV'den Önce Ödeneceği
 38. TALİMAT HACZİNDE İİK 99 UYGULAMASI
 39. Hacizli Araçlar Yönünden Yediemin Ücreti için Hapis Hakkına Dayalı Takip Usulsüz
 40. Köyün Orta-Kamu Mallarının Haczi Şikâyet Haczin Kaldırılması
 41. İİK'nın 72/2. Maddesine Dayalı Tedbir Kararı İhtiyati Haczin İnfazını Engellemez
 42. Emekli İkramiyesi ve Tazminatlar İİK'nın 356. Maddesi Kapsamında Değerlendirilemez
 43. UKOME Tarifesi Gereği Hesap Edilen Otopark Ücreti, Banka Rehninden Önce Ödenir
 44. BORÇLUNUN LTD ŞİRKETİNDEKİ (FABRİKA) HİSSESİNİN KIYMET TAKDİRİ VE SATIŞI
 45. Vekalet Ücretinin Haczedilemeyeceği HGK
 46. Yediemin Ücreti Ayrı Takip Dosyasında Talep Edilemez.
 47. Ön Alım Hakkı (Şufa) Davası Sonucu Haczin Kaldırılması
 48. HACZE MUVAFAKAT ÜZERİNE
 49. İcra Müdürünün Haciz Mahalli Takdir Yetkisi Yoktur
 50. Belediye Mallarının Hacziyle İlgili Adalet Bakanlığı PGM Yazısı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal