Full version: İcra Hukuku ve Yargı Kararları
 1. Görevsizlik kararının kesinleşmesi - İİK'nın 40/2. maddesi gereğince paranın alacaklıdan istenmesi
 2. TBK 201 karşılığı verilen Bono
 3. Yediemin oldum diye, asıl borçlu yaptılar beni :(
 4. Taşınır teslimine ilişkin ilamlarda icra vekalet ücretinin maktu veya nispi halleri
 5. Bankanın teminat mektubunun garantörü olma dışında taraf sıfatı yoktur
 6. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARININ DA TARAF EHLIYETİNE SAHİP OLMALARI GEREKİR
 7. Borçlu şirketin tasfiye haline girmesi vekili ile olan vekalet ilişkisini sonlandırmayacağı
 8. Takip kesinleştikten sonra borçlunun ölümü reddi miras
 9. İCRA VE İFLAS KANUNU
 10. İhtiyati haciz kararı, kesinleşmeden infaz edilemeyecek ilam hakkında takip yapma hakkı vermez
 11. Alacaklı vekiline bildirim yapılmadıkça takibe devam edilemez
 12. İnfazen işlemden kaldırılan dosyadaki ilamın bozulmasından sonra yeni alacak kalemlerinin doğması
 13. İki ilam arasında işleyen faiz için ayrı bir icra emri gönderilmesinin doğru olmadığı
 14. İhtiyati haczin kalkması halinde üçüncü kişinin yatırdığı paranın yetkisiz icra dairesince iadesi
 15. Bozma öncesi verilen teminatın, bozmadan sonra kurulan yeni ilama göre güncellenebileceği
 16. Hacizden Sonra Mehil Vesikası Verilmesi - Feragat Halinde % 4,55 Harç ve % 2 CEYP Alınması Gerektiği
 17. Çocuk teslimine ilişkin tedbir kararının 1 hafta içinde infazının istenmesi gerektiği
 18. Çocuk teslimine ilişkin tedbir kararının ilamsız takibe konu edilemeyeceği
 19. İstenmeyen Faiz Alacağının Aynı Dosyada Ek İcra Emri Düzenlenerek İstenemeyeceği
 20. Tespite İlişkin İlamlar Kesinleşmeden İlamdaki Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri İstenemez
 21. İdareye başvurulmadan idare mahkemesi kararlarının infazının istenemeyeceği
 22. Takibin iptaline karar verilmesi halinde tehir-i icra talebi için yatırılan teminatın iadesi gerekir
 23. Alacaklı çek iptal davasının tarafı olmadığından verilen karar kendisini bağlamaz
 24. Sayıştay Kararlarının İlam Niteliğinde Olduğu
 25. BORÇLUNUN KAMU IHALE KURUM NEZDİNDE BULUNAN TEMİNATINA HACİZ KONULAMAYACAĞI
 26. Men'i Müdahaleye Konu Mal Taşınır İse İlamın Kesinleşmesi Gerekmez
 27. Vekaletname ibraz Edilmeden Borca itiraz
 28. İlamla İflas Yoluyla İlamsız Takip Yapılamaz ve İlamlı Takipte İİK'nın 43/2 Maddesi Uygulanamaz
 29. Teminatın Alacaklıya Ödenmesine Dair Karar Sonrası Tehir-i İcra Kararı İbrazı -Paranın Ödenemeyeceği
 30. Yurt dışı tebligat adli yardımlaşma evrakı b ulunmadığından yazımızın iadesi
 31. borçluya tebligat tebliğ edilememiş mahkemeye açtığı itiraz etmiş tebliğ yerine geçer mi
 32. Bonoda Çift Vade Olması Halinde Takibin İptalinin Gerekeceği
 33. İcra Kasasına Giren Çekin, İade Edilmek Koşulu ile de Olsa Alacaklıya Verilmesi Mümkün Değildir
 34. İlamın bozulup yeniden hüküm kurulması halinde takibin devam edeceği
 35. İcra Müdürünün Verdiği Karardan Dönmesi - İstihkak İddiasının Değerlendirilmesi
 36. İstihkak Davasının Dinlenebilmesi için Ön Koşul Geçerli Bir Haczin Olmasıdır
 37. Ödeme Taahhüdünü İhlal Suçundan Dolayı Aynı Borçtan Tekrar Üç Aya Kadar Hapis Cezası Verilemez
 38. Tapu hacizlerin kaldırılması
 39. Takibin Durdurulması Tek Başına İtiraz Dilekçesinin Varlığının Kabulü için Yeterli Değildir
 40. Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden İtirazın Kaldırılması İstenemez
 41. İcra Mahkemesince Verilen Tedbirin Kaldırılması için Nihai Kararın Kesinleşmesi Gerekmez
 42. TMSF'nin kayyım olarak atandığı şirketler haçtan veya teminattan muaf değildir
 43. İbrazdan Sonra Ciro Yapılmamış İse 5 Gün İçinde Yapılacak Şikayet Üzerine Takibin İptali Gerekeceği
 44. harçtan muaf kurum takip açılışında harç alınmaması talebi
 45. Sulh Ceza Mahkemesince verilen idari para cezasının iptalinin takibe etkisi
 46. Borçlunun Ölümünün Takip Sırasında Öğrenilmesi Maddi Hataya Dayalı Taraf Değişikliği
 47. Tüzel Kişilik Yerine Maddi Hataya Dayalı Tüzel Kişilik Yetkilisinin Taraf Olarak Gösterilmesi
 48. Maddi hataya dayanan bozma kararına uyulması usulü müktesep hak teşkil etmez
 49. Avukatlar ile Müvekkilleri Tarafından İmzalanan Uzlaşma Tutanaklarının İlam Niteliğinde Olduğu
 50. Mahkeme Ara Kararları İlam Niteliğinde Olmadığından İlamlı Değil İlamsız Takip Yapılabileceği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal