Full version: Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması
1 2 3 4 5 6 7 »
 1. Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
 2. Muhammen bedelin çok üzerinde pey sürülmesi - İhaleye fesat karıştırma
 3. İhaleye konu malın teslim edilememesi
 4. Farklı dosyalardan otoparka çekilen araçların bir dosyadan toplu tasfiyesinin mümkün olmadığı
 5. Vesayet altına alınma kararından önce satış ilanının tebliği de ihalenin feshine sebep
 6. BOŞANMA DAVASI BULUNAN EŞE SATIŞ İLANIN TEBLİĞ EDİLMESİ USULÜNE UYGUN DEĞİLDİR.
 7. Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler
 8. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. md. kapsamındaki tahliyeye engel değildir
 9. Borçlu İhaleye Giremez
 10. Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu
 11. 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil
 12. Tescilden Sonra İhalenin Feshi Davası Açılması Tahliye Emri Gönderilmesine Engel Değildir
 13. Ceza mahkemesince verilen tedbir kararı nedeniyle tescilin yapılamaması ihalenin feshi
 14. İhale Kesinleşmeden Borçlu Taşınmazı Başkasına Satsa Dahi Bu Kişi Fazla İhale Bedeli Üzerinde Hak...
 15. İlanen Tebliğe Dair İlan Suretinin Herkesin Kolayca Görebileceği Bir Yerde de Asılması Gerektiği
 16. Açık Artırma Tutanağında Bulunması Zorunlu Olmayan İbareler
 17. Takibe Yönelik Şikayetler Hakkında Verilen İcra Mahkemesi Kararları Kesinleşmeden Satış Yapılamaz
 18. İcra Mahkemesine Yapılan Şikayetler Satış Talebine Engel Değildir
 19. IHALENIN düşmesine sebep olanın teminatsız ihaleye alınmaması
 20. İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı
 21. Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi
 22. İİK'nın 121. maddesi ortaklığın giderilmesi satış isteme süresi
 23. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez.
 24. Takibe Yönelik Şikayette Bulunulması Satış Talebine Engel Değildir
 25. Ticari hat satışı
 26. Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez
 27. Üzerinde Fabrika Binası Bulunan İki Farklı Parselin Ticari Bütünlük Nedeniyle Birlikte Satılması
 28. İcra memurunun ihalenin feshedilmesine sebebiyet vererek 3. kişinin zararına sebep olması
 29. İhalede 100 TL altında pey sürülemeyeceği gerekçesiyle ihalenin sonlandırılması
 30. Usulsüz Tebliğde Satış İlanı Tebliği Zorunluluğu Yerine Getirilmediğinden İhalenin Feshi Gerektiği
 31. Kıymeti Süratle Düşen veya Bozulacak Mallar İhale Kesinleşmeden Teslim Edilebilir
 32. OSB malları satışı öncelik sırası
 33. İhaleye müşterek katılımla ilgili Bakanlık görüşü
 34. Tasarrufun iptali ıhtiyati haciz sıra cetveli
 35. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 36. Yediemin ücret alacağı MTV önceliği
 37. Amme alacağı şirket borcu sıra cetveli
 38. İşçi alacakları iflas halinde İİK'nın 206. md.geregi 1. Sırada hacizde ise önceliği yoktur
 39. TAPUDA ÜÇÜNCÜ KIŞI LEHİNE TEDBİR ŞERHİ OLMASI TAŞINMAZN İHALE ALICISI ADINA TESCİLİNE ENGEL DEĞİLDİR
 40. Aynı Tarihte Kesinleşen İhtiyati Hacizlerde Sıra Cetveli Garameten Yapılır
 41. Borçlu Adına Kayıtlı Hissenin Satılması Nedeniyle Tahliye İşlemi
 42. kambiyo senedinin, İİK'nın 100. maddesinde sayılan belgelerden olmadığı
 43. MTV Ödendikten Sonra Vergi Dairesinin Diğer Alacağı Ödenmeden Mülkiyeti Muhafaza Alacaklısına Ödeme
 44. Vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağı sıra cetveli
 45. Nafaka ve işçi alacağı hacze iştirak
 46. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak
 47. Nafaka alacağı sıra cetveli hacze iştirak durumu
 48. Nafaka alacağı sıra cetvelinde öncelik durumu
 49. BEDELİ PAYLAŞIMA KONU OLAN ARACIN MUHAFAZASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ
 50. Tahliyeye Konu Yerde İkamet Eden Borçlunun Kızı veya Eşinin Üçüncü Kişi Sayılamayacağı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal