Full version: Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
 1. Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir
 2. Aracın misli ile değiştirilmesi durumu ve faiz istemi şartı
 3. Yetkisizlik Kararı Verilse Dahi Yetkisiz İcrada İhtiyati Haczin İnfazına Devam Edilebileceği
 4. İhtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği
 5. İİK 96. ve 99. maddelerine göre işlem yapılıp yapılmayacağı evrak araştırması sonucunda netleşmekte
 6. Meskeniyet şikayetine konu taşınmazın değerinin sonradan artması
 7. Haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamayacağı
 8. Maaştan gelen paralarda garameten paylaşım yapılamayacağı
 9. Geminin mahkemece resen kıymet takdirinin yapılması
 10. Haciz mahalindeki avukata karşı, yargı görevi yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme
 11. İstihkak İşlemleriyle İlgili Yargıtay İlamları
 12. Kiracılık sözleşmesine dayalı kişisel bir hakka dayanılarak istihkak iddiasında bulunulamaz
 13. İcra takibinin kesinleşmesinden önce yapılan emekli maaş haczine ilişkin muvafakatin geçersiz olduğu
 14. Çocuk Teslimi ve Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine ilişkin Kararlar...
 15. Kıymet Takdirine İtirazda Satış İsteme Süresinin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Tespit Tarihidir
 16. Her Borçlu İçin Ayrı Ayrı Haciz İhbarnamesi Gönderilmesinin Gerektiği
 17. Haciz İsteme Hakkı Alacaklıya Aittir, Borçlunun Talebi Üzerine Haciz Yapılamaz
 18. EMEKLİ MAAŞININ BANKA KREDİ BORCU NEDENİ İLE TAMAMEN BLOKE KONULARAK KESİLMESİ
 19. İcra Müdürlüğünce Karar Verilmese Dahi Haciz ve Muhafaza Yapılan Mallar Yönünden Haczin İİK'nın 97.m
 20. İİK’nin 44. maddesindeki gereklerin yerine getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi davanın reddi
 21. Hacizden Yaklaşık İki Yıl Önce Yapılan Hacze İlişkin Evraklar İstihkak Davasında Hükme Esas Alınamaz
 22. Hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar 3. kişi tarafından istihkak davası açılabilir
 23. Haciz Safhası Olmadığından İstihkak İddiası Rehinli Malın Satışının İstenmesinden Sonra İncelenir
 24. Üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası
 25. Borçlu Hesabına Yanlışlıkla Gönderildiği İddia Olunan Para Üzerinde İstihkak İddiası
 26. Borç ilişkisinden kaynaklanan şahsi haklar sözleşmenin tarafı olmayan kişilere karşı ileri sürülemez
 27. Tüzel Kişiye veya Gerçek Kişiyi Temsil Yetkisi Bulunmayan Kişinin İstihkak İddiası Geçersizdir
 28. Hisseli Geminin Seferden Men Edilebileceği
 29. Tamir amaçlı tersanede bulunan gemi üzerinde hapis hakkı uygulanması
 30. Yabancı Plakalı Aracın Haciz ve Muhafazasının Mümkün Olmadığı
 31. Takibin Durması Halinde Henüz Yakalanmayan Araçlar Üzerindeki Yakalama Şerhinin Kaldırılacağı
 32. Maaş Haczi Gereğinin Yerine Getirilmemesi Halinde İşverenin Sorumlu Olacağı
 33. Maaş Haczinin Durdurulması Talebinin Haczin Kaldırılması Anlamına Geleceği İstisnası İİK'nın 40.Md.
 34. İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez
 35. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması için Kararda Yazılı Tutarın Yatırılmasının Yeterli Olduğu
 36. İİK 88/1. Md.deki mallara el konulması, bunların haczi için geçerlik şartıdır
 37. İhtiyati Haciz Kararında Belirtilen Alacak Karşılanıncaya Kadar İnfaza Devam Edilir
 38. İhtiyati Tedbir Kararından Sonra Takibe Geçilmesi, Hacizlerin Kaldırılmasının Gerektiği
 39. Haciz İhbarnamesinin Tebliği Bir Muhafaza Tedbiri Niteliğindedir
 40. Birikmiş Nafaka Alacağı için Emekli Maaşının Haczedilebileceği
 41. Covid 19 Salgını Sebebiyle Kıymet Takdiri Süresinin Durmayacağına Dair Yerel Mahkeme Kararı
 42. Fazla çalışma ücreti alacağı ile bayram ve genel tatil alacağının haczi
 43. YAPI DENETIM HESABINDAKİ PARANIN HACZİNİN MÜMKÜN OLDUĞU
 44. İİK 362 nin Eğitim ve Öğretim Mallarının İhtiyati Haczine Engel Oluşturmadığı
 45. Hacizde Belediye Encümen Kararının Dikkate Alınması Olanaklı Değildir
 46. İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Nedeniyle Kesin Hacze Dönüşememesi
 47. Satış Bedelinin İadesinin Haricen Tahsil Anlamına Gelip Gelmeyeceği
 48. Tapu Malikinin Haciz Kaldırılması Talebi
 49. Dosya Alacağının Depo Edilmesi Nedeniyle Hacizlerin Kaldırılması
 50. İİK'nın 128. Md.'nde Öngörülen 2 Yıllık Sürenin Başlangıcı İcra Dairesince Yapılan Keşif Tarihidir
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal