Gönderen Konu: İtirazın İptali İlamının, İtiraza Konu Takip Dosyasına İbraz Edilip Harçları Yatırılarak Tahsili  (Okunma sayısı 540 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1856
  • Tşk.Sayısı: 126
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2018/3728
KARAR NO    : 2018/8793Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan başvuruda, hakkında başlatılan ilamsız takip sırasında alınan itirazın iptali kararının tehiri icra talepli olarak temyiz edilmesi üzerine, itirazın iptali ilamı ile hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin de dosya hesabına dahil edilerek teminat mektubu sunulduğu, bu nedenle alacaklı tarafından, itirazın iptali ilamına dayalı olarak başlatılan ikinci takibin mükerrer olduğu ileri sürülerek takibin iptali talep edilmiş, mahkemece şikayetin reddi ile birlikte borçlu aleyhine tazminata karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 30. maddesinde; “Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür” hükmüne yer verilmiştir. Tarafları aynı olan ve aynı alacaktan kaynaklanan ilamlar için itiraza konu ilamsız takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı bir takip başlatılması, yukarıda Yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil eder.

Somut olayda, alacaklının önceden başlattığı İzmir 2. İcra Müdürlüğü'nün 2014/2..0 E. sayılı genel haciz yolu ile ilamsız takip dosyası derdest iken, alınan itirazın iptali ilamıyla hükme bağlanan alacaklar için aynı takip dosyasından düzenlenecek ek takip talebi ile bu alacakların takibi ve tahsili mümkün olduğundan, anılan alacaklar yönünden ayrıca ilamlı takip başlatılması usul ekonomisi ilkesine aykırıdır.


O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile İstanbul 9. İcra Müdürlüğü'nün 2015/1.4.5 Esas sayılı dosyasına konu takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33