Gönderen Konu: IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI  (Okunma sayısı 352 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 847
  • Tşk.Sayısı: 16
  • Cinsiyet: Bay
IPOTEK TAKIBI DEPO ALACAĞI TAKIBE EKLENMESI
« : 24 Ağustos 2019, 12:21:39 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2017/717 E.  ,  2017/3952 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte, alacaklının icra mahkemesine yaptığı başvuruda, takip talebinde depo talebinde bulundukları 16.255,00 TL tutarındaki teminat mektubunun 16/12/2015 tarihinde tazmin edildiğini ve takip talebinde depo talebinde bulundukları ve ilgili kuruma ödenen 16.255,00 TL’nin ilgili takibe dahil edilmesi için talepte bulunulduğunu, icra müdürlüğünce taleplerinin reddine karar verildiğini, icra müdürlüğünün 05.01.2016 tarihli işleminin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK.'nun 150/ı maddesi uyarınca; krediyi kullandıran tarafça, noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adresine gönderilen hesap özetine, tazmin talebine veya ihtara tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter marifetiyle itiraz edilmemesi halinde ihtardaki borç miktarı kesinleşir.
HGK'nun 02.05.2007 tarih ve 2007/12-24 Esas 239 sayılı kararı ve yerleşik Yargıtay İçtihatları ile kabul edildiği üzere; alacaklı bankanın nakdi kredi alacağının tahsiline ilişkin olarak usulüne uygun olarak başlattığı, ipotekli takipte, ipotekle teminat altına alınmış kontragaranti sözleşmesi kapsamında verilen meri teminat mektubu bedellerinin (teminatsız kalmaması için) depo edilmesininde istenebileceği, ancak nakdi kredi borcunun tahsiline ilişkin olarak İİK’nun 149 ve 150/I. maddesi çerçevesinde bir ipotekli takip yapılmadan bir başka anlatımla nakde çevrilmemiş teminat mektuplarının teminatsız kalma riski olmayacağından yalnızca, meri teminat mektubu bedellerinin depo edilmesi talep edilerek, ipoteğin paraya çevrilmesi istenemez.
Somut olayda, İİK.'nun 150/ı maddesinde öngörülen kurallara göre, borçlu adına gönderilen Siverek 2. Noterliği'nin 29.09.2015 tarih ve 06346 yevmiye numaralı ihtarnamesinde; alacaklı banka tarafından, borçlu Zirve Grup Mad.....Ltd. Şti.'ye kullandırılan ticari kredilerin geri ödenmemesi nedeni ile kredi hesaplarının kat edildiği belirtilerek; toplam 120.654,07 TL'nin ve ayrıca 16.255 TL tutarındaki meri teminat mektubu bedelini 7 gün içinde depo edilmesini bu teminat mektubunun tazmin edilmesi halinde ise muhatabın talep edeceği gecikme faizi ve diğer tüm fer'ilerini ayrıca talep ve tahsil etmek hakkını saklı tuttuklarını bildirdiği ve hesap kat ihtarına borçlu tarafından noter aracılığıyla itiraz edilmediği, bilahare, alacaklı yanca, borçlu şirket ve ipotek veren taşınmaz maliki hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine başlandığı ve icra emrinde 16.255,00 TL gayri nakit alacak tutarının depo edilmesi talebinde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
O halde, mahkemece, hesap kat ihtarında talep edilen ve hesap kat ihtarına uygun olarak düzenlenen takip talebine göre gayri nakti alacak olarak talep edilen, 16.255,00 TL’nin takip tarihinden sonra tazmin edilmesi nedeniyle takibe dahil edilmesi takibi genişletme mahiyetinde olmadığından şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 05/01/2016 tarihli ret kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33