Gönderen Konu: Haczedilen Hakedişler Henüz İstenebilir Hale Gelmediğinden 6 Aylık Paranın İstenme Süresi Başlamaz  (Okunma sayısı 1442 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2181
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
            
                                                               
ESAS NO   : 2016/27418
KARAR NO   : 2017/6752   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 31/05/2016 tarih, 2016/2121 Esas - 2016/15321 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, borçlunun T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda bulunan alacaklarının haczi için gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesi nedeniyle borçlu icra mahkemesine başvururarak; haciz konulan paranın hacizden itibaren 6 ay içerisinde takip dosyasına istenmemiş olması nedeniyle haczin düştüğünü ileri sürerek kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece, hacizden itibaren altı ay içinde paranın istenmediği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasının emrolunmasına karar verilmiş, kararın alacaklı tarafından temyizi üzerine Dairemizce karar onanmıştır.

İİK'nun "paraya çevirme" başlığını taşıyan 106. ve devamı maddelerinde taşınır ve taşınmaz malların satış usulü düzenlenmiştir. Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağı, taşınır hükmündedir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya talep geri alınıp da, bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, borçlunun alacaklı konumunda olduğu TOKİ'de bulunan hakedişi  üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun alacağı menkul hükmünde ise de, mahcuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, paranın icra dosyasına celbi talebinin, satış talebi gibi değerlendirilip buna göre inceleme yapılarak hüküm kurulması gerekir. TOKİ'nin icra dosyasında mübrez 04.11.2015 tarihli cevabi yazısı ile; borçlunun kesin hakedişinin 15.4.2011'de onaylandığı ancak hiçbir hakediş ödemesi yapılmadığının bildirildiği görülmüştür. Hal böyle olunca, haciz konulan hakediş alacağının henüz istenebilir hale geldiğinden bahsedilemeyeceğinden, 6 aylık paranın celbi süresinin başlamadığının kabulü gerekir.

O halde mahkemece, şikayetin, İİK'nun 106. maddesinde düzenlenen sürenin, haczedilen paranın şikayet tarihi itibariyle henüz istenebilir hale gelmediği gerekçesiyle reddine karar verilmesi gerekirken, kabulü isabetsiz olup,  hükmün bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 31.5.2016 tarih ve 2016/2121 Esas, 2016/15321 Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  27/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33