Gönderen Konu: Yabancı Uyruklu Alacaklıya Teminat Yatırılmama Sonuçlarının Bildirilmesi Gerektiği  (Okunma sayısı 227 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1856
  • Tşk.Sayısı: 126
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2016/32912 E.  ,  2017/215 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ   :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki şikayet sonucu mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yukarıda tarih ve numarası yazılı direnme kararına ilişkin mahkeme dosyası, 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa'nın 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK'na eklenen geçici 4/1. madde uyarınca Dairemize gönderilmiş olmakla, Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun, alacaklının yabancı olması nedeniyle teminat yatırmadan takip başlatmasının usulsüz olduğunu ileri sürerek hacizlerin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, şikayetin kısmen kabulü ile teminat yatırılana kadar takibe devam edilmemesine, hacizlerin kaldırılması talebinin ise reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce; icra müdürlüğünce verilen süre içerisinde alacaklı tarafından teminat yatırılmadığından şikayetin kabulü ile takibin iptali ve hacizlerin de kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulduğu, mahkemece, icra müdürlüğünce verilen süre içerisinde teminat yatırılmamış ise de, Dairemizin bozma kararından sonra teminat yatırıldığından bahisle, Dairemizin bozma kararına karşı direnildiği görülmektedir.

Kesin süreyi düzenleyen 6100 sayılı HMK'nun 94/3. maddesinde; kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkının ortadan kalkacağı hususu düzenlenmiş olup, kesin süreye uyulmamasının yaratacağı sonuçların hatırlatılarak ilgilisinin uyarılması gerektiği esastır.

Somut olayda, icra müdürlüğünce alacaklıya ilk olarak 17.9.2013 tarihli, MÖHUK'un 48. maddesi gereğince yabancılık unsuru sebebiyle alacaklının teminat yatırması gerektiği belirtilerek takip miktarının % 20'si olan 368.000,00 TL'nin icra müdürlüğü dosyasına yatırılmasına ilişkin muhtıra tebliğ edildiği, bu muhtıraya alacaklıca verilen cevabi yazı ile, belirtilen teminatın ... 44. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/103 Esas sayılı dosyasında yatırıldığından bahisle itiraz edildiği, ancak icra müdürlüğünce alacaklıya bu kez 07.11.2013 tarihli muhtıra gönderilerek, alacaklının itirazında bildirilen mahkeme dosyasının taraflarının takip dosyasının tarafları ile ilgisi bulunmadığından mahkeme dosyasında yatırılan teminatın takip dosyasına teminat oluşturmayacağı gerekçesiyle 368.000,00 TL teminatın bir hafta içerisinde icra dosyasına yatırılmasının istendiği, ancak söz konusu muhtırada, teminatın verilen sürede yatırılmamasının sonuçlarının ihtar edilmediği anlaşılmaktadır.


O halde, icra müdürlüğünce alacaklıya tebliğ edilen şikayete konu muhtırada, verilen kesin süre içerisinde belirlenen teminatın yatırlmaması halinde sonucunun ne olacağı ihtar edilmediğinden, mahkemece hacizlerin kaldırılması talebinin reddine dair verilen 24.4.2014 tarih ve 2014/9 Esas - 2014/297 Karar sayılı kararın onanması gerekirken Dairemizce, maddi hataya müstenit olarak bozulduğu anlaşılmakla, mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : 1-Dairemizin 15/09/2014 tarih ve 2014/16576 E.-2014/21229 K. sayılı BOZMA kararının kaldırılmasına,

2-Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile ... 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 24.4.2014 tarih ve 2014/9 Esas- 2014/297 Karar sayılı kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/01/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33