Gönderen Konu: Borçlunun Üçüncü Kişideki Hak ve Alacaklarının Haczi, Kararının Tutanağa Yazılması ile Gerçekleşir  (Okunma sayısı 182 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1862
  • Tşk.Sayısı: 126
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2018/14300 E.  ,  2019/2184 K.

"İçtihat Metni"


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 19/04/2018 tarih, 2016/30454 E. – 2018/3415 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından, çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, ihtiyati haciz kararının infazının istendiği, borçlu şirketin, banka hesaplarına İİK'nun 89/1. maddesi uyarınca ihtiyati haciz ihbarnamesi gönderilmesi işleminin, haklarındaki iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı gereği kaldırılması isteminin, icra müdürlüğünce reddi üzerine, anılan ret kararının iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; şikayetin kabulü ile; davacı borçlu yönünden 3. ...... ve diğer bankalara tebliğ edilen İİK'nun 89/1 haciz ihbarnamesi tebliği ile ilgili memur işlemlerinin iptaline karar verildiği, alacaklının temyizi üzerine Dairemizce; ihtiyati tedbir kararında; ihtiyati haciz yapılmasına engel bir hüküm bulunmadığı, geçerliliğini sürdüren ihtiyati haciz kararına dayalı olarak hacizler konulmasında ve dolayısı ile 3. kişilere haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesi yönünde mahkeme kararının bozulduğu görülmektedir.

İİK.nun 179/b maddesinde; "erteleme kararı üzerine, borçlu aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda borçlu şirket hakkında,........ sayılı iflasın ertelenmesi davasında, 01/12/2015 tarihli ara karar ile verilen tedbir kararının C-1. maddesine göre; “...İİK'nun 206/1. maddesinde yazılı alacaklar hariç olmak üzere 6183 sayılı yasaya göre yapılan takipler de dahil olmak kaydıyla talepçi şirketler hakkında derdest olan, yenilenecek olan veya yeni yapılacak olan takiplerin ihtiyati tedbiren durdurulmasına....” ve 2. maddesinde ise, “....ihtiyati haciz kararları yönünden muhafaza işlemlerinin ihtiyati tedbir olarak durdurulmasına....” karar verildiği, alacaklının, borçlu hakkında 29/02/2016 tarihli ihtiyati haciz kararı alarak, 04/03/2016 tarihinde takip başlattığı, yine 04/03/2016 tarihinde İİK’nun 89/1 maddesine göre düzenlenen ihtiyati birinci haciz ihbarnamelerinin çıkarıldığı görülmektedir.

Borçlunun, üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 106/2. maddesi gereğince menkul (taşınır) hükmündedir. Dolayısıyla, bu hak ve alacakların haczi de menkul haczi gibi gerçekleştirilir. Üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara haczin tatbiki ve haciz tutanağının düzenlenmesi için mahalline gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczedilmesi, haciz kararının icra tutanağına yazılması ile gerçekleşir. Haczin tekemmülü için üçüncü kişilere ayrıca İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesi gereğince düzenlenecek haciz ihbarnamesinin tebliğ edilmiş olması şart değildir. Bu nedenle haciz ihbarnamesinin gönderilmesi haczi tamamlayan bir işlem değil, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların borçluya ödenmesini önleyen bir muhafaza tedbiridir. Bu özelliği nedeniyledir ki, haciz tebliğ yazısını alan üçüncü kişi, artık borçluya ödeme yapamaz ve sadece icra dairesine ödemede bulunabilir.

O halde, yukarıda anılan tedbir kararında “....ihtiyati haciz kararları yönünden muhafaza işlemlerinin ihtiyati tedbir olarak durdurulmasına...” karar verilmiş olup, tedbir kararı üçüncü kişinin haczedilen miktarı icra dosyasına ödemesine engelleyici nitelikte olduğundan, haciz ihbarnameleri tüm sonuçları ile birlikte kaldırılamaz ve tedbir kararında açıkça ihtiyati hacizlerin kaldırılması belirtilmediği sürece ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de, 89/1 ihtiyati haciz ihbarnamelerinin tebliğinin bir muhafaza tedbiri niteliğinde olması karşısında, mahkemenin şikayetin kabulü ile 89/1 ihtiyati haciz ihbarnamelerinin tebliği ile ilgili memur işlemlerinin iptaline dair verilen kararı usul ve yasaya uygun olup, kararın Dairemizce onanması gerekirken bozulduğu anlaşılmakla, borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
 
SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 19/04/2018 tarih, 2016/30454 E. – 2018/3415 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'nin 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, 15/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33