Gönderen Konu: Gemi Seferden Men İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar  (Okunma sayısı 530 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1857
 • Tşk.Sayısı: 126
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Çeşitli sebep ve türdeki alacaklıların, hak sahiplerinin, borçlunun malvarlığına el koyma yönündeki hukuki girişimleri gemileri tutuklama, seferden men ve satış şeklinde gerçekleşmektedir. Yani alacaklı olduğunu iddia eden veya bir teminat elde etmek niyetiyle gemiye müdahale eden taraf, geminin malikine karşı açtığı dava, icra takibi veya davadan evvel veya dava ile birlikte ihtiyati haciz yoluna müracaat ederek, yetkili limanda geminin seferden men olunmasını talep edecektir. Mahkemece bu talebin haklı bulunması halinde icra dairesi tarafından liman başkanlığına yapılan bildirim ile geminin bir sonraki seferine izin verilmeyerek, evraklarına el konulmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun yürürlüğe girmesini takiben, önemli sayıda haciz tatbikatı olmuştur. Ancak daha önce çeşitli Makalelerimizde yazdığımız üzere (örneğin; Yeni Ticaret Kanunu ve Gemiler Yönünden İcra ve İflas Kanunu Uygulamalarında Çelişkiler 18 Aralık 2012 – Yola Hazır gemi Yeni Kanunda Haczedilemezlik Kuralı 26 Ekim 2013) kanunun uygulamasında boşluklar, çeşitli hukuki meseleleri ortaya çıkarmaya devam edecektir. Bunlardan birisi, alacaklı olduğunu iddia eden tarafın ( hukuki durum, kesinleşme oluncaya kadar belirsizdir ve özellikle esas davanın yabancı bir Mahkeme tarafından karara bağlanacağının hüküm altına alınmış olduğu hallerde, tarafların “Jurisdiction /Forum Clause”  ile yetkili mahkemeyi tayin ettikleri durumlarda, yabancı mahkeme kararının kesinleşmesini beklemek gerekir ) bir gemiyi seferden men ettirerek, haciz altına almayı talep ettiği anda, İcra Dairesine veya Mahkemeye, depo etmesi gereken paralar vardır. Ticaret Kanunumuz, özel olarak düzenlenmemiş olan hususlarda, İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir.(TTK 1351) TTK 936. Madde gereğince gemiler MENKUL, yani TAŞINIR mal, eşya olarak sayılmışlardır. TTK 937 gereğince bazen İİK’nın taşınmazlara ilişkin hükümleri, gemiler bakımından uygulanacaktır. İİK menkul malların haczine ve satışına, mahcuz malları muhafaza tedbirlerine dair 88. Maddesi gereğince” Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeleri ve sair cirosu kabil senetlerle altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. Diğer menkul mallar masrafı peşinen alacaklıdan alınır.“ Gemi Hacizlerinde geminin muhafazası tedbirlerinin alınması ve alacaklının, geminin günlük masraflarını karşılayacak, Personel, Şirket yönetim,  Liman  ve iaşe , yağ ve yakıt ,sigorta, kumanya  ve tüm RUNNING COST giderlerini, İcra Dairesine depo etmesi gerekir. Diğer taraftan TTK m 1368/2 “İcra Dairesi, geminin idaresi ve işletmesi ile bakım ve koruması için gerekli her türlü önlemi alır” hükmüyle İİK ‘nın 88. Maddesini gemiler yönünde teyit ederek, belirgin hale getirmiştir. Esasen, International Convention Relating to the Arrest of Seagoing Ships (Brussel, May 10, 1952) ve International Convention on the Arrest of Ships (Geneva 1999) benzer hükümleri içermektedir.

Kanunumuzdaki düzenlemeler de konvansiyonlar doğrultusunda paralellik arz etmektedir. 1999 Konvansiyonunun Article 2. , 4. Maddesi Arrest, haciz prosedürünün veya haczi kaldırma prosedürünün, haczin uygulandığı yer Devleti  hukukuna tabi olacağını belirlemiştir. (maritime Claim.Deniz alacakları yönünden) “Subject to provisions of this Convention, the procedure relating to the arrest of ship or its release shall be governed by the law of the State in which the arrest was effected or applied for.” Article 6. Gereğince, haciz talebinde bulunan taraf, bir teminat yatırmak zorundadır: “The Court may as a condition of the arrest of a ship, or of permitting an arrest already effected to be maintained, impose upon the claimant who seeks to arrest of the ship the obligation to provide security of a kind and for an amount, and upon such terms, as may be determined by that Court for any loss which may be incurred by the defendant as a result of the arrest, and for which the claimant may be found liable, including but not restricted to such loss or damage as may be incurred by the defendant in consequence of a) the arrest having been wrongful or unjustified; or b) excessive security having been demanded and provided.” TTK m. 1363/1 gereğince, geminin ihtiyati haczini talep ederek, deniz alacağını teminat altına almak isteyen, alacaklı tarafın 10.000 (on bin) Special Drawing Right - Özel Çekme Hakkı – tutarında teminat yatırması zorunlu tutulmuştur. Burada korunmak istenen geminin haciz altında kaldığı *** karşılığı işletme giderleri ve kardan mahrumiyetini yani; kaybedilen navlun ve kazançlardır. Ancak TTK’nın bu hükmü TTK 1368/2, icra dairesine geminin idaresi ve işletilmesi ile bakımını ve koruması için gerekli her türde önlemi alması görevini vermiştir. TTK 1382; atıf yoluyla 1364-1368’in kesin haciz halinde de uygulanabileceğini hüküm altına almıştır. Yani gemi hacizlerinde (kesin veya ihtiyati haciz) İcra Dairesine ve dolayısıyla İcra Hakimliği’ne önemli vazifeler düşmektedir. Tatbikatımızda; İcra müdürlüklerinin Gemiler bakımından yeni TTK ile kendilerine verilen görevlerden haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. Kanun ve hatta bazen 6102 ve 6103 ile yapılan İİK’daki değişiklikler bilinmemektedir. Bizzat yaşadığımız bir pratikte icra müdürlüğü ve İcra Hakiminin, yeni düzenlemeleri hiç duymamış oldukları, verdikleri kararlarda eski kanuna dayandıkları görülmüştür. Muhafaza masraflarının, kesin hacizde de depo edilmesi gerekir. Çünkü İİK’ da bazen kesin haciz gibi görünen bir durum, istirdat, menfi tespit, şikayet, ihalenin feshi vb. başkaca hukuk davaları ile durum değişebilmektedir. Gemiye haciz, seferden men, bağlama muameleleri ciddi bir işlemdir ve buna girişenlerin icra müdürlükleri tarafından tüm menkuller yönünden uygulanan, İİK ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen,  peşin harç ve muhafaza masrafı depo edilmelidir. Gemiler yönünden RUNNING COST ve Limanda ödenen yer işgali, şamandıra  vs.. tüm ücretler, ALACAKLI tarafından yatırılmalıdır. Nasıl ki bir otomobil muhafaza altına alındığında, alacaklı tüm muhafaza masraflarını peşinen İcra Dairesine yatırmak zorunda ise, bunu Gemi Haczinde de yapmak zorundadır. Burada, TTK ‘nın 1363. Maddesindeki, Alacaklı teminatının(10 000 special drawing right )  gerekçesi ve amacı, konvansiyondan alındığı üzere, ihtiyati hacizde haksız çıkan –wrongful arrest - neticesinde , gemiye ödenmesi gereken zararı karşılamaktır. Nitekim Comite Maritime International( CMI,) adlı 1897 tarihinde kurulan Uluslararası Denizcilik Komitesi adlı kuruluşun, ana amaçlarından biri, Uluslararası Konvansiyonların dünya ülkeleri tarafından kabulü, tanınması ve iç hukuka dahli ve yeni düzenlenecek sözleşmelere , hukuki danışmanlık hizmeti vermektir. Bu komitenin, çalışma gruplarının ana başlıklarından bir tanesi, gemilerin icraen satışıdır. (Judicial Sale of Ships) International Chamber of Shipping. Uluslararası Denizcilik  Odası ve International Maritime Organisation, Uluslararası Denizcilik Teşkilatı gibi kuruluşlar da, ticari ve siyasi alanda denizcilik faaliyeti üzerinde etkili kuruluşlardandır . CMI zaman içinde gemilerin, hukuken, cebr-i icra yoluyla satışı hususunda, ortak hukuki çalışmalar ve tavsiyeler yönünde fikirler üretirken, bir yandan da tatbikatta karşılaşılan maddi ve prosedür hukukuna dair; bazı problemleri de gündeme getirecektir. Örneğin; Mart 2014 tarihli makalemizde, gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada, kaptana tebligatın yarattığı hukuki sorunlardan bahsettik. Geminin, kesin haczinde veya ihtiyati haczinde, muhafaza masrafları yönünden ve bu konularda anlaşmazlık çıktığında ne suretle, karar verileceği ve bunun gibi meseleler zaman içinde tartışılacaktır. Avukat Sema Yerlikaya LL.M Yerlikaya Hukuk Bürosu Başkanı İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Ticareti Hukuku Danışmanı (Alıntı)
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1857
 • Tşk.Sayısı: 126
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Gemi Seferden Men İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Masraflar
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2019, 21:23:20 »
TÜRK TİCARET KANUNU


Sekizinci Kısım - Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler 1 - ( Md : 1350 - 1374 )
A) Uygulanacak hukuk
MADDE 1350-

(1) Bir geminin ihtiyaten veya icraen haczi, cebrî icra yoluyla satışı ve mülkiyetin intikali de dâhil olmak üzere bu satışın sonuçları ve cebrî icraya ilişkin diğer bütün işlem ve tasarruflar, geminin bu işlem ve tasarrufların yapıldığı sırada bulunduğu ülkenin hukukuna tabidir. Şu kadar ki, Türk bayraklı bir geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde, artırmayı yapan kurum veya ilgililer tarafından, bu satıştan en az otuz gün önce artırmanın;

a) Geminin kayıtlı olduğu Türk Gemi Siciline,
b) Geminin sicile kayıtlı malikine,
c) Gemi siciline tescil edilmiş diğer hakların ve alacakların sahiplerine,
bildirilmesi veya gideri ilgililer tarafından karşılanmak şartıyla tirajı ellibin üzerinde olan ve Türkiye düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle ilan edilmesi zorunludur. Bu bildirim veya ilan yapılmaksızın geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satışı hâlinde kaydı silinemez ve gemi üzerinde Türk Gemi Siciline kayıtlı haklar ve alacaklar saklı kalır.

B) Tamamlayıcı hükümler
MADDE 1351-

(1) Bu Kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflas Kanunu hükümleri, 936 ncı madde ile 937 nci maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde uygulanır.

C) Gemiler hakkında
I - İhtiyati haciz

1. Deniz alacakları
MADDE 1352-

(1) “Deniz alacağı”; aşağıda sayılan hususların birinden veya birkaçından doğan istem anlamına gelir:

a) Geminin işletilmesinin sebep olduğu zıya veya hasar.
b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlar.
c) Kurtarma faaliyeti veya her türlü kurtarma sözleşmesi, çevre zararı tehdidi oluşturan bir gemi veya gemideki eşya ile ilgili kurtarma faaliyeti için ödenecek özel tazminat.
d) Çevreye, kıyı şeridine veya bunlara ilişkin menfaatlere gemi ile verilen zarar ya da zarar verme tehdidi; bu zararı önlemek, sınırlandırmak veya ortadan kaldırmak için alınan önlemler; bu zarar karşılığı ödenecek tazminat; çevrenin eski duruma getirilmesi için fiilen alınan veya alınacak olan makul önlemlerin giderleri; bu zarar ile bağlantılı olarak üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği kayıplar ve bu bentte belirtilenlere benzer nitelikteki zararlar, giderler veya kayıplar.
e) Geminin içinde bulunan veya bulunmuş olan şeyler de dâhil olmak üzere, batmış, enkaz hâline gelmiş, karaya oturmuş veya terkedilmiş olan bir geminin yüzdürülmesi, kaldırılması, çıkartılması, yok edilmesi veya zararsız hâle getirilmesi için yapılan giderler ve harcamalar ile terk edilmiş bir geminin korunması ve gemi adamlarının iaşesi ile ilgili giderler ve harcamalar.
f) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, geminin kullanılması veya kiralanması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme.
g) Bir çarter parti düzenlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, gemide eşya veya yolcu taşınması amacıyla yapılmış her türlü sözleşme.
h) Gemide taşınan, bagaj dâhil, eşyaya gelen veya bu eşyaya ilişkin zıya veya hasar.
i) Müşterek avarya.
j) Römorkaj.
k) Kılavuzluk.
l) Geminin işletilmesi, yönetimi, korunması veya bakımı için sağlanan eşya, malzeme, kumanya, yakıt, konteynerler dâhil teçhizat ve bu amaçlarla verilen hizmetler.
m) Geminin yapımı, yeniden yapımı, onarımı, donatılması ya da geminin niteliğinde değişiklik yapılması.
n) Liman, kanal, dok, iskele ve rıhtım, diğer su yolları ile karantina için ödenecek resimlerle diğer paralar.
o) Ülkelerine getirilme giderlerini ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal sigorta katılma paylarını da içererek, gemi adamlarına, gemide çalışmaları dolayısıyla ödenecek ücretlerle, onlara ödenmesi gereken diğer tutarlara ilişkin istemler.
p) Gemi için alınmış krediler dâhil olmak üzere, geminin veya malikinin adına yapılmış harcamalar.
r) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına ödenecek, karşılıklı sigorta aidatları da dâhil sigorta primleri.
s) Geminin maliki tarafından veya onun hesabına gemiye ilişkin olarak ödenecek her türlü komisyon, brokaj veya  acente ücretleri.
t) Geminin mülkiyeti veya zilyetliğine ilişkin her türlü uyuşmazlık.
u) Geminin ortak malikleri arasında çıkan, geminin işletilmesine ya da gemiden sağlanan hasılata ilişkin her türlü uyuşmazlık.
v) Gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki ayni bir yükümlülük.
y) Geminin satışına ilişkin bir sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık.

2. İhtiyati haciz isteyebilme hakkı
MADDE 1353-

(1) Deniz alacaklarının teminat altına alınması için, geminin sadece ihtiyati haczine karar verilebilir. Bu alacaklar için gemi üzerine ihtiyati tedbir konulması veya başka bir surette geminin seferden menedilmesi istenemez.
(2) Akdî veya kanuni bir rehin ile teminat altına alınmış deniz alacakları hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Deniz alacaklarından başka alacaklar için gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilemez.
(4) Alacağın, 1352 nci maddede sayılan bir deniz alacağı olması, ihtiyati haciz sebebidir.
(5) Vadesi gelmemiş deniz alacaklarında, İcra ve İflas Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar gerçekleştiği takdirde geminin ihtiyati haczi istenebilir.

3. Yetkili mahkeme
a) İhtiyati haciz kararı bakımından
aa) Dava açılmadan önce
aaa) Türk Bayraklı gemiler

MADDE 1354-
(1) Türk Bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı veya kızağa alındığı yer mahkemesi ya da aşağıda gösterilen mahkemeler tarafından verilebilir:

a) Bir Türk Gemi Siciline kayıtlı gemilerde, sicil yeri mahkemesi.
b) Sicile kayıtlı olmayan gemilerde malikin yerleşim yeri mahkemesi.
c) 941 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tutulan özel sicile kayıtlı gemilerde kiracının yerleşim yeri mahkemesi.
bbb) Yabancı bayraklı gemiler

MADDE 1355-
(1) Türkiye’de yabancı bayraklı gemiler hakkında ihtiyati haciz kararı, sadece, geminin demir attığı, şamandıraya veya tonoza bağlandığı, yanaştığı ya da kızağa alındığı yer mahkemesi tarafından verilir.

ccc) Yetkiye, tahkime ve esasa uygulanacak hukuka ilişkin bir anlaşmanın varlığı hâlinde Türk mahkemesinin yetkisi

MADDE 1356-
(1) İlgili sözleşmeye konulmuş bir yetki veya tahkim kaydına ya da ayrıca yapılmış olan bir yetki yahut tahkim sözleşmesine göre, hakkında ihtiyati haciz kararı uygulanacak olan deniz alacağının esası hakkında hüküm vermeye bir hakem kurulu veya yabancı mahkeme yetkili olsa yahut deniz alacağının esasına yabancı bir devletin hukuku uygulansa bile, 1354 ve 1355 inci maddelere göre yetkili olan mahkemeler, bir deniz alacağı için teminat elde edilmesini sağlamak üzere ihtiyati haciz kararı vermeye yetkilidir.

bb) Dava açıldıktan sonra

MADDE 1357-
(1) Bir deniz alacağı hakkında, yurt içinde mahkemede dava açıldıktan sonra, ihtiyati haciz kararı, sadece davayı gören mahkemeden istenebilir.
(2) Bir deniz alacağı hakkında, hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açılmışsa, kesin hüküm verilinceye kadar ihtiyati haciz kararı, sadece 1354 ve 1355 inci maddelere göre yetkili olan mahkemeden istenebilir.

cc) İtirazlar ve değişiklik istemleri

MADDE 1358-
(1) Yokluğunda ihtiyati haciz kararı verilmiş olan kişilerin itirazları hakkında karar vermeye;

a) Esas hakkında dava açılmadan önce, ihtiyati haciz kararını vermiş olan mahkeme,
b) Esas hakkında Türkiye’de dava açılmışsa, bu mahkeme,
c) Esas hakkında hakem önünde veya yurt dışındaki bir mahkemede dava açılmışsa, ihtiyati haciz kararını veren mahkeme,
yetkilidir.
(2) Birinci fıkrada sayılan mahkemeler, ihtiyati haciz kararının değiştirilmesi, istihkak iddiaları, tarafların yatırdıkları teminatların artırılması veya azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali hususlarında yapılacak başvurular hakkında karar vermeye de yetkilidir.

b) Esas hakkında

MADDE 1359-
(1) 1354 ve 1355 inci maddeler uyarınca deniz alacakları hakkında ihtiyati haciz kararı vermeye yetkili olan mahkeme, deniz alacağının esasına ilişkin olarak yapılmış bir yetki veya tahkim sözleşmesi yoksa, ihtiyati haczi tamamlamak üzere açılacak dava hakkında ve ihtiyati haczi uygulayan icra dairesi de icra takibi hakkında yetkilidir.

c) Tenfiz hakkında

MADDE 1360-
(1) Bir deniz alacağı için ihtiyati haciz kararı vermiş olan Türk mahkemesi, o deniz alacağının esası hakkında verilmiş bir yabancı mahkeme veya yabancı hakem kararının tenfizinde;

a) Tenfiz isteminin yapıldığı tarihte geminin o Türk mahkemesinin yargı çevresinde bulunması veya
b) Geminin serbest bırakılması için 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca yatırılmış teminatın, tenfiz isteminin yapıldığı tarihte mahkeme kasasında bulunması şartıyla,
yetkilidir.

d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında

MADDE 1361-
(1) İhtiyati haciz kararı veren mahkeme, haksız çıkan alacaklı aleyhine açılacak tazminat davasını da görmeye yetkilidir.
(2) Deniz alacağının esası hakkında yurtiçinde veya yurt dışında mahkemede veya hakem önünde dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici sorun oluşturur.

4. Alacaklı tarafından delil gösterilmesi

MADDE 1362-
(1) Alacaklının, alacağının 1352 nci maddede sayılan deniz alacaklarından olduğu ve parasal değeri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delil göstermesi yeterlidir.

5. Alacaklı tarafından teminat gösterilmesi

MADDE 1363-
(1) Deniz alacağını teminat altına almak üzere ihtiyati haciz kararı verilmesini isteyen alacaklının, 10.000 Özel Çekme Hakkı tutarında teminat vermesi zorunludur.
(2) Karşı taraf, aynı mahkemeden her aşamada teminat miktarının artırılmasını isteyebilir. Bu istem değerlendirilirken, ihtiyati haciz sebebiyle geminin seferden alıkonulduğu süre boyunca, gemi için yapılan günlük işletme giderleri ve ihtiyati haciz dolayısıyla yoksun kalınan kazançlar dikkate alınır. Teminatın artırılmasına karar verilirse, mahkeme, hangi sürede ek teminatın yatırılacağını da belirler. Ek teminat süresinde yatırılmazsa, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.
(3) 1320 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan gemi alacaklıları teminat yatırmak yükümlülüğünden muaftır.
(4) Alacaklı da aynı mahkemeden teminat miktarının azaltılmasını isteyebilir.

6. İhtiyati haczin yapılması
a) İhtiyati haciz kararının icrası

MADDE 1364-
(1) Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

b) İhtiyati hacze başlama süresi

MADDE 1365-
(1) İcra dairesi, istem üzerine derhâl ihtiyati haczi uygular.
(2) İhtiyati haciz, İcra ve İflas Kanununa göre gece ve resmî tatil sayılan zamanlarda da yapılır.

c) Gemiye el konulması ve muhafaza tedbirleri

MADDE 1366-
(1) İhtiyati haczine karar verilen bütün gemiler, bayrağı ve hangi sicile kayıtlı oldukları dikkate alınmaksızın, icra müdürü tarafından seferden menedilerek muhafaza altına alınır. Geminin ihtiyaten haczedilerek seferden menedildiği, kaptana veya malike ya da malik olmayan donatana yahut bunların bir temsilcisine tebliğ edilir. Gemi, tebligat yapılan kişiye yediemin sıfatıyla bırakılır. Yediemine, görevi ve Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesinden doğan cezai sorumluluk dâhil olmak üzere, kanuni sorumlulukları hatırlatılır.
(2) Haczi uygulayan memurun düzenleyeceği ihtiyati haciz tutanağında, geminin adıyla belirtilmesi yeterlidir; değerinin yazılması gerekmez. Taraflardan birinin istemi üzerine, geminin değeri icra mahkemesince saptanır; bu saptamaya dosyadan anlaşılan ilgililer çağırılır.
(3) İcra müdürü, ihtiyati haciz kararını derhâl, geminin bulunduğu bölgeden sorumlu sahil güvenlik komutanlığına veya emniyet teşkilatına, liman başkanlığına ve gümrük idaresine bildirir.
(4) İcra müdürü, ihtiyati haciz kararını, kararın uygulanmasını izleyen ilk iş gününde geminin kayıtlı olduğu sicile ve yabancı bayraklı gemilerde, geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın konsolosluğuna bildirir.

d) Geminin seferde olması

MADDE 1367-
(1) İhtiyati haciz kararı uygulanacağı sırada, gemi fiilen hareket etmiş veya seferde bulunuyorsa, 1366 ncı maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkralarında öngörülen işlemlerden başka,

a) Türk Bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararı, malike, malik olmayan donatana ve borçtan şahsen sorumlu bulunan kişiye tebliğ edilir ve deniz alacağı için on gün içinde teminat verilmesi, aksi hâlde geminin izleyen ilk seferinde icra dairesine teslim olunması ihtar olunur, geminin teslim edilmemesi hâlinde, fail hakkında Türk Ceza Kanununun 289 uncu maddesine göre cezaya hükmolunur;
b) Yabancı bayraklı gemilerde ihtiyati haciz kararı, sahil güvenlik komutanlığının yardımı alınarak, gemi Türk karasularını terkedinceye kadar uygulanabilir.
e) İhtiyati haczin kapsamı, geminin idaresi ve işletilmesi

MADDE 1368-
(1) Bir geminin ihtiyati haczi, borçlunun o geminin işletilmesinden elde ettiği geliri ve menfaatleri de kapsar.
(2) İcra dairesi, geminin idaresi ve işletilmesi ile bakımı ve korunması için gerekli her türde önlemi alır.

7. İhtiyati haciz hakkının kullanılması

MADDE 1369-
(1) Hakkında deniz alacağı ileri sürülen her geminin ihtiyaten haczi;

a) Deniz alacağı doğduğunda geminin maliki olan kişi, ihtiyati haczin uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
b) Deniz alacağı doğduğunda geminin kiracısı olan kişi, ihtiyati haczin uygulandığı sırada da bu borçtan sorumlu olup geminin maliki ise; veya
c) Deniz alacağı gemi rehni, gemi ipoteği veya gemi üzerinde aynı nitelikteki bir ayni yükümlülük ile teminat altına alınmış ise; veya
d) Uyuşmazlık geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin ise; veya
e) Alacak, 1320 nci madde uyarınca gemi alacaklısı hakkı veriyorsa,
mümkündür.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki gemilerin ihtiyati haczi; haczin uygulandığı sırada gemiler bu deniz alacağından dolayı sorumlu olan bir kişiye ait ise ve alacak doğduğunda bu kişi;

a) Üzerinde deniz alacağı doğmuş olan geminin maliki veya
b) Kiracısı veya tahsis olunanı ya da taşıtanı ise,
mümkündür.
(3) Geminin mülkiyetine veya zilyetliğine ilişkin uyuşmazlıklarda, sadece bu uyuşmazlığın konusu olan gemi hakkında ihtiyati haciz kararı verilebilir.

8. Geminin serbest bırakılması
a) Geminin değerinin depo edilmesi

MADDE 1370-
(1) İhtiyaten haczolunan gemi, istenildiği zaman icra dairesine teslim edilmek ve bunu sağlamak amacıyla geminin değeri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek taşınmaz rehni, gemi ipoteği veya itibarlı bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve gemi üçüncü kişi elinde iken ihtiyaten haczolunmuşsa, bir taahhüt senedi alınarak, bu kişiye bırakılabilir.
(2) Geminin, üzerindeki ihtiyati haciz devam etmek kaydıyla serbest bırakıldığının, 1366 ncı maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve sicildeki ihtiyati hacze dair kaydın korunması gereklidir.
(3) İhtiyati haczin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar verilse bile, teminat olarak yatırılan para icra veznesinden çekilene kadar diğer deniz alacaklıları bu Kısım hükümlerine göre hacze katılabilir.
(4) 1352 nci maddenin (t) ve (u) bentlerinde sayılan deniz alacaklarının birinden dolayı ihtiyaten haczedilmiş olan gemi hakkında, zilyedi olan kişinin yeterli teminatı vermesi durumunda, gemi bu kişiye bırakılabilir.
(5) Bu Kitabın Yedinci Kısmı uyarınca uygulanması gereken milletlerarası sözleşmelerin hükümleri saklıdır.

b) İhtiyati haczin kaldırılması

MADDE 1371-
(1) Geminin maliki veya borçlu, geminin değerini geçmemek kaydıyla, deniz  alacağının  tamamı,  faizi  ve  giderler  için   yeterli  teminat göstererek,  ihtiyati  haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
(2) Geminin ihtiyati haczinin kaldırıldığının, 1366 ncı maddede sayılan kurumlara bildirilmesi ve ihtiyati hacze dair sicildeki kaydın silinmesi gereklidir.
(3) İhtiyati haczin devamı için açılan davanın sonunda, teminatın alacaklıya ödenmesine karar verilmesi durumunda, bu teminat üzerine diğer deniz alacaklıları haciz koyduramaz.

c) Tarafların anlaşması

MADDE 1372-
(1) 1370 ve 1371 inci maddeler uyarınca verilecek teminatın tür ve miktarı, alacaklı ile geminin maliki veya maliki olmayan donatanı arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

d) Saklı kalan haklar

MADDE 1373-
(1) Geminin serbest bırakılması için teminat verilmesi, sorumluluğun kabulü veya herhangi bir itiraz ve def’iden ya da sorumluluğun sınırlandırılması hakkından vazgeçilmesi şeklinde yorumlanamaz.

e) Teminatın değiştirilmesi

MADDE 1374-
(1) 1370 ilâ 1372 nci maddeler uyarınca teminat veren kişi her zaman, bu teminatın miktarının azaltılması, türünün değiştirilmesi veya iptali için mahkemeye başvurabilir.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33