Gönderen Konu: TBK'nun 100. maddesi); "yapılan ödemelerin öncelikle faiz ve masrafa mahsup edilmesi gerektiği  (Okunma sayısı 282 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 852
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2018/7452 E.  ,  2019/9523 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine, yardım nafakası ilamına dayalı olarak başlatılan ilamlı icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; nafaka borcunu defaten ödemiş olması ve nafaka indirim kararı verilmiş olmasına rağmen icra müdürlüğünce dosya borcunun fazla hesaplandığı bu nedenle dosya borcunu kapatması mümkün olmayacağından hacizli taşınmazın satışı kararı alındığını belirterek dosya borcunun yeniden hesaplanması ve satışın durdurulmasını talep ettiği, mahkemece, bakiye borcun 95.030,31 TL olarak düzeltilmesine karar verildiği görülmüştür.
Takip tarihi itibariyle olaya uygulanması gereken 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 84/10. maddesinde (6098 Sayılı TBK'nun 100. maddesi); "Borçlu, faiz ve masrafları tediyede gecikmiş değilse, kısmen icra eylediği tediyeyi re'sülmale mahsup edebilir" düzenlemesine yer verilmiştir. Bir başka anlatımla BK'nun 84. maddesi gereğince ödemelerin öncelikle asıl alacaktan düşülebilmesi için, borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmemiş olması zorunludur. Buna göre, borçlu, faiz ve masrafları ödemedikçe kısmi ödemeler ana paradan mahsup edilemez. Anılan maddenin uygulanması için takip talebinde bu yönde ayrıca talepte bulunulması gerekli olmayıp, istek olmasa da memurlukça bu husus re'sen dikkate alınmalıdır (Hukuk Genel Kurulu'nun 09/10/2002 tarih ve 2002/12-709 Esas - 2002/781 Karar sayılı kararı). Şu halde, BK'nun 84. maddesi uyarınca, borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmiş olması durumunda ödemelerin öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça bakiye alacağın bu suretle saptanması gerekir.
Somut olayda, dosya hesap bilirkişisine tevdii edilmiş, bilirkişi 18/02/2016 tarihli raporunda 09/12/2015 tarihi itibariyle 95.030,00 TL dosya borcunun bulunduğu bildirilmiştir. Dosyada mevcut bilirkişi raporunda; alacaklının davacı borçlunun emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği 15.11.2011 tarihi ile yeniden haciz talep edildiği 19.12.2014 tarihi arası ve 05.06.2015 tarihinden sonra maaş üzerindeki haczin 1\4 oranına düşürülmesine ilişkin kararın nazara alınarak hesaplama yapıldığı görülmüştür.
Nafaka kaldırılmasına ilişkin bir karar olmadığı müddetçe nafaka işlemeye devam eder. Haczin kalkması durumunda nafaka son bulmaz.Bu durumda borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmiş olması durumunda bakiye dosya hesabında yapılan ödemelerin

öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça bakiye alacağın bu suretle saptanması gerekir.
O halde, mahkemece Sayılı Borçlar Kanunu'nun 84. maddesi (6098 Sayılı TBK'nun 100. maddesi) çerçevesinde inceleme yapılarak; gerektiğinde, Yargıtay denetimine elverişli bilirkişi raporu alınmak suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken eksik inceleme ile hükme yeterli ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporu esas alınarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/05/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33