Gönderen Konu: Mülkiyeti muhafaza bedeli öncelikli alacaktır  (Okunma sayısı 170 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 860
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Mülkiyeti muhafaza bedeli öncelikli alacaktır
« : 24 Aralık 2019, 20:59:34 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


23. Hukuk Dairesi         2016/4705 E.  ,  2019/4720 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
ŞİKAYETÇİ :
ŞİKAYET OLUNAN :


Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Şikayetçi vekili, müvekkili firmanın Bakırköy 25.Noterliği 5714 yevmiye numaralı mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi ile satışını yaptığı 34 V 6520 plaka sayılı aracın mezkur müdürlük dosyasından satılarak paraya çevrildiğini ve satıştan gelen paranın müdürlükçe sıra cetveli tanzim edilerek taraflarına tebliğ edildiğini, kendilerinin rüçhanlı alacağına sıra cetvelinde yer verilmediğini ve pay ayrılmadığını, müvekkilin rüçhanlı alacağını yok sayarak usul ve yasaya aykırı olarak sıra cetvelini tanzim ederek taraflara tebliğ edildiğini ileri sürerek, usul ve yasaya aykırı olarak verilen derece kararı ve düzenlenen sıra cetvelinin 1.sırasında yer verilen davalı alacaklının sırasının iptali ile ilk sırada müvekkilinin rüçhanlı alacağına yer verilmesi talep ve dava etmiştir.
Şikayet olunan vekili, her nekadar davacı taraf mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin geçerli bir şekilde kurulduğunu iddia etmiş ise de, müdürlükçe tanzim edilen derece kararında da belirtildiği üzere atfedilen mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin geçersiz olduğunu, mülkiyeti muhafaza sözleşmesi ile satılan şeyin bedeli için takibe geçen davacının artık mülkiyetin kendisinde kalmasına dair sözleşme koşulundan vazgeçmiş olduğunu, bu nedenle de mülkiyeti muhafaza kaydının verdiği rüchan hakkından mütevellit bedelde rüchan iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; satışa konu araçla ilgili olarak satıcının ikametgahı noterliğinde yapılarak alıcının ikametgahı noterliğinde tescil edilen mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesinin TMK.nun764.maddesi hükmüne göre geçerli olduğu,malın satış bedelinden, kalan satış bedeli alacağını rehin alacaklısı gibi rüçhanlı olarak alacağı, davacının istihkak iddiasının reddi üzerine istihkak davası açmayarak aracın satış bedeli üzerinde rüçhan hakkını muhafaza ettiği, satıcının satış bedeli alacağı için alıcıya karşı icra takibi yapabileceği ve bu icra takibi ile mülkiyetin saklı tutulmasından feragat etmiş sayılamayacağı ve netice olarak davacı satıcının bu şekilde haczettirmiş olduğu mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile satmış olduğu mal satıldığında, alıcının şimdiye kadar ödemiş olduğu taksitler toplamı için olan hapis hakkının satışta ve paraların paylaştırılmasında öncelikli olarak nazara alınması gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre şikayet olunan vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayet olunan vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.11.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33